Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Governance for Society

Het zijn nationaal en internationaal bijzonder roerige tijden. In het profielthema Governance for Society bestuderen wetenschappers en studenten van de VU hoe bestuurders bij overheden, organisaties en bedrijven een inclusieve, eerlijke en veilige samenleving kunnen realiseren.

Onze maatschappij en democratie staan onder hoogspanning. Verontrustende conflicten tussen internationale coalities, landen en bevolkingsgroepen. Verontwaardiging over grensoverschrijdend gedrag, de toeslagenaffaire, gaswinning in Groningen, ongelijke kansen, het coronatoegangsbewijs. En verbijstering over bestuurders en regeringsleiders die hun eigen gewin vooropstellen, macht misbruiken en in een ivoren toren leven. Het vertrouwen in de internationale top, overheid, onafhankelijke pers en zelfs de rechtstaat staat dan ook nationaal en internationaal onder druk.

Door de toenemende digitalisering leven we daarnaast steeds meer in een verbubbelde samenleving. Burgers organiseren hun eigen verbanden en zoeken naar nieuwe manieren om hun gelijk te halen. Ze krijgen informatie voorgeschoteld op basis van algoritmen en leven in toenemende mate in een eigen wereld met alleen gelijkgestemden. Om over de beperkingen in persvrijheid in een aantal landen nog maar te zwijgen. Kritische geluiden van anderen worden vaak weggezet als nepnieuws. Tegenstellingen, wederzijds wantrouwen en onbegrip worden hierdoor vergroot, en oplossingen voor complexe (inter)nationale en maatschappelijke vraagstukken lijken verder weg dan ooit.

Hart voor de samenleving

Hoe valt het tij te keren en vinden we als samenleving weer een gezond evenwicht tussen individuele vrijheid en collectief belang? Hoe kunnen bestuurders de kloof verkleinen met burgers, werknemers, patiënten of consumenten? Welke vrijheden en verantwoordelijkheden laten we aan burgers over? En waar is (bij)sturing nodig om kwetsbaren te beschermen en hun positie duurzaam te versterken? Kortom: hoe kunnen we besturen met hart voor onze samenleving en medemens? Deze vraag staat centraal in het onderwijs en onderzoek van het VU-profielthema Governance for Society.

De ambitie: een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet, gelijke kansen heeft en zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Waar we het zoet en zuur eerlijk verdelen, economisch én maatschappelijk. Waar (semi)overheden en organisaties zich inleven in en veerkrachtig inspelen op wat er in onze hyperdiverse samenleving leeft. En daarbij voorkomen dat het recht van de sterkste of mondigste domineert.

Een inclusieve, eerlijke en veilige samenleving

Zo bestuderen VU-wetenschappers en VU-studenten bijvoorbeeld hoe de overheid het dalende vertrouwen kan herstellen met een verantwoord belasting- en toeslagenbeleid. Hoe bedrijven een succesvolle shift maken van winstgericht naar maatschappelijk bewust ondernemen, waarbij wél oog is voor mens, milieu en maatschappij. En hoe de zorg ook voor de meest kwetsbaren toegankelijk wordt en hoe de betrokken zorgorganisaties beter onderling kunnen samenwerken.

Of hoe bestuurders lokaal en (inter)nationaal gehoor kunnen geven aan tegengeluid zodat iedere stem even zwaar telt en niemand buitengesloten wordt. Hoe politie en justitie ervoor zorgen dat mensen die met hen in aanraking komen, de juiste hulp en zorg krijgen. Hoe beleidmakers migratie anders kunnen benaderen waardoor ze de kansen die migratie biedt beter benutten voor de samenleving. En hoe bestuurders en volksvertegenwoordigers politieke corruptie, schending van mensenrechten en sociale ongelijkheid kunnen bestrijden.

Samen blijven werken aan een betere wereld

Want juist onze hyperdiverse samenleving met al haar rijkdom aan perspectieven, opvattingen en discussies maakt onze maatschappij uiteindelijk sterk en veerkrachtig. Het zorgt ervoor dat we blijven bouwen aan onze democratie. Want democratie is niet alleen een individueel recht, maar vraagt ook om wendbaarheid en reflectie van ons allemaal. Alléén zo kunnen we maatschappelijke uitdagingen beter begrijpen en met elkaar oplossingen vinden. Zo staan we samen sterk voor een betere wereld.

Nostalgie scoort bij linkse en rechtse kiezers

Nostalgie scoort bij linkse en rechtse kiezers

Vroeger was het beter in Nederland, en daar moeten we naar terug. Een boodschap zoals deze vinden we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen terug bij zowel linkse als rechtse partijen. Politiek communicatiewetenschapper Mariken van der Velden doet kiezersonderzoek en ziet dat de nostalgische boodschap aanslaat.

Lees het artikel

Governance for Society binnen de VU

Bijdragen aan SDG’s

We dragen met dit profielthema bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): kwaliteitsonderwijs (SDG 4), gendergelijkheid (SDG 5), waardig werk en economische groei (SDG 8), ongelijkheid verminderen (SDG 10), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16), en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Doet onze regering te weinig met wetenschappelijke bevindingen?

Doet onze regering te weinig met wetenschappelijke bevindingen?

VU-hoogleraar economie en overheidsfinanciën Bas Jacobs gaat in een podcast van Pakhuis de Zwijger in op de disconnectie tussen economisch beleid en economische wetenschap.

Met scherpe analyses legt hij de vinger op de zere plek en wijst hij naar zwakke plekken in de wetenschapspraktijk, de politiek en hedendaagse medialandschap.

Luister de podcast hier

Onderzoek Governance for Society

 • Effectieve aanpak van maatschappelijke uitdagingen

  Ons onderzoek is gericht op bestuurlijke en politieke processen, top-down en bottom-up bij zowel (semi)overheid, ondernemingen als andere organisaties. Met een multifunctionele aanpak richten we ons met name vraagstukken op het gebied van:

 • Betrokken faculteiten

  Met name binnen en tussen drie faculteiten van de VU werken we samen aan onderzoek op het gebied van Governance for Society: de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de School of Business and Economics en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

 • Betrokken onderzoeksinstituten

  Institute for Societal Resilience

  Hoe zorgen we ervoor dat onze samenleving veerkrachtig genoeg is om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? Binnen dit onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen doen we onderzoek naar bijvoorbeeld sociale ongelijkheid, vluchtelingenproblematiek, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, polarisering en nieuwe vormen van misdaad en cybercriminaliteit.

  Kooijmans Instituut

  Hoe kunnen we recht doen aan wat er maatschappelijk leeft? En hoe gaan we om met vervagende grenzen tussen juridische sub-disciplines? We benaderen juridische kwesties vanuit een internationale, transnationale of meta-juridische (recht bestuderen vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld een sociologische) invalshoek. En zoeken in onze publicaties nadrukkelijk het internationale wetenschappelijke debat.

  A-LAB (Amsterdam Law and Behaviour Institute)

  Waarom doen slachtoffers van huiselijk geweld vaak geen aangifte en hoe veranderen we dat? Hoe kunnen jongeren die cybercriminaliteit plegen hun vaardigheden op een positieve manier ten goede laten komen aan de maatschappij? A-LAB bestudeert vraagstukken op het gebied van recht en gedrag.

  Talma Instituut

  Hoe zorgen we voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg? Binnen het Talma Instituut bundelen we kennis van diverse VU-faculteiten op het terrein van werk, zorg en welzijn. Per onderzoeksproject stellen we het juiste team samen van bijvoorbeeld economen, juristen, bestuurs- en organisatiedeskundigen.

  Migration and Diversity Centre (MDC)

  Wat kunnen we als samenleving leren van onderzoek naar migratie, diversiteit en dekolonisatie? Naast onderzoek op dit gebied, bieden we onder meer praktische inzichten over kansen en uitdagingen. Vanuit de VU-faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen werken we samen met andere internationale universiteiten en onderzoekscentra.

  VU Interdisciplinary Centre for European Studies (VICES)

  Wat is de impact van transnationale veranderingsprocessen – zoals geopolitiek, globalisering, ongelijkheid en populisme – op het recht, (democratische) bestuur en de politiek van de Europese Unie?  Binnen het VICES-platform werken we samen vanuit verschillende disciplines, en stimuleren we nieuwe ideeën en netwerken voor onderzoek op het terrein van Europese integratie, een uniek experiment in governance. 

  Peace and Conflict Studies Centre (PACS)

  Wat zijn de oorzaken van politiek geweld en hoe kunnen we het voorkomen of tegengaan? Binnen dit interfacultaire wetenschappelijke netwerk doen we hier onderzoek en ontwikkelen we strategieën om vrede op te bouwen en conflicten te beheersen.

  Amsterdam Business Research Institute (ABRI)
  Hoe kunnen onze wetenschappers en studenten, bedrijfsleven en de lokale gemeenschap elkaar versterken? We zijn een van Europa’s grootste instituten voor bedrijfs- en managementonderzoek, gelegen in Zuidas, het zakelijk centrum van Nederland. We doen onderzoek op zes gebieden: accounting en financieel management, digitale innovatie en transformatie, logistiek en operationeel onderzoek, marketing, organisatiegedrag en HRM, en strategie en ondernemerschap.

  Centrum voor Religie en Recht

  Hoe geven we in de moderne tijd vorm aan godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan? Welke nieuwe maatschappelijke en juridische en vragen spelen rond geloofsgemeenschappen en religieuze organisaties? Allemaal vraagstukken die dit samenwerkingsverband tussen de Faculteit Religie en Theologie en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid onderzoekt.

  Amsterdam Centre for Family Law (ACFL)

  Hoe voorkomen we dat kinderen de dupe worden van vechtscheidingen en complexe familieverhoudingen? Hoe zorgen we ervoor dat we ouderen beschermen nu zij steeds langer zelfstandig wonen en zelf willen blijven beslissen, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar zijn? In dit onderzoekscentrum op het gebied van familie en recht verenigen we deskundigen op verschillende terreinen van het Nederlandse, vergelijkende en Europese familie- en jeugdrecht en de sociale wetenschappen.

  Zijlstra Center

  Hoe geven we vorm aan een leefbare en duurzame samenleving? Aan democratie, zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs? Juist nu wordt een zwaar beroep gedaan op leiderschap, bestuurlijke en bedrijfseconomische expertises en vaardigheden van de publieke sector.

 • Samenwerking met partners

  Livecast Stad in Spagaat met Pakhuis de Zwijger

  Met de reeks ’Stad in Spagaat’ bieden we samen met Pakhuis de Zwijger een digitale reflectieruimte waar Amsterdammers, ervaringsdeskundigen, professionals, ondernemers, bestuurders en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over bestuurlijke dilemma’s tijdens de coronacrisis. Een plek waar we inzichten en uitdagingen delen over thema’s als onderwijs, dak- en thuisloosheid, informele zorg, economie en armoede en schulden.

  Creating Secure Societies met Universiteit Twente (UT)

  Met dit programma willen de VU en UT de veerkracht en veiligheid van de samenleving versterken. We richten ons op sociaal-maatschappelijke veiligheidsvraagstukken waarin thema’s als polarisatie, crises en ondermijning aan de orde komen. Door sociale wetenschappen en technologie – zoals data-analyse van social media en afstandswaarneming – te combineren en belanghebbenden vroegtijdig te betrekken, komen we tot een beter begrip van en oplossingen voor veiligheidsvraagstukken.

  Tinbergen Institute

  Het Tinbergen Instituut is een graduateschool en onderzoeksinstituut op het gebied van economie, econometrie en finance. Het instituut is opgericht door de drie economische faculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam, die  gezamenlijk een onderzoeksmaster aanbieden.

Onderwijs Governance for Society

 • Bacheloropleidingen

  Bachelor Philosophy, Politics and Economics
  In wat voor wereld willen we leven? Hoe kunnen we een samenleving op een eerlijke manier organiseren? Welke rol spelen sociale media in politieke opvattingen? In deze kleinschalige en intensieve bacheloropleiding doen studenten interdisciplinaire kennis en vaardigheden op om urgente maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

  Bachelor Law in Society

  Hoe maakt het recht de weg vrij voor een duurzame toekomst? Is terrorisme een kwestie van internationaal strafrecht, internationaal veiligheidsrecht of van allebei? Welke morele verantwoordelijkheid heeft een jurist hierbij? In deze bacheloropleiding gaan studenten aan de slag met maatschappelijke kwesties en bekijken ze die door een juridische bril.

  Bachelor International Business Administration

  Hoe kijken andere culturen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen? Hoe ga je om met diversiteit en creëer je vertrouwen in een internationaal, virtueel team? In deze bachelor draait alles om het leven en werken in een internationale omgeving.

 • Minoren

  Minor Gezin, Recht en Forensische Gedragswetenschappen
  In deze minor leren studenten wat ingrijpen in opvoeding en gezinsleven betekent vanuit een juridisch en gedragswetenschappelijk kader. Hoe verloopt ingrijpen in kwetsbare gezinnen en problematische opvoedingssituaties binnen juridische, psychologische en pedagogische kaders?

  Minor Peace and Conflict Studies

  Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons over oorlog, vrede en conflicten? Deze minor biedt studenten inzicht in de concepten, oorzaken en gevolgen van politiek geweld en oorlog vanuit een breed scala aan disciplines, waaronder politicologie, internationaal recht, criminologie, theologie, filosofie, antropologie, sociologie en geschiedenis.

 • Masteropleidingen

  Master International Crimes, Conflict and Criminology

  In een steeds complexere en geglobaliseerde wereld zijn oorlog, terrorisme en criminaliteit met elkaar verweven. In deze master bestuderen studenten hoe conflicten tot plundering, moord, rekrutering van kindsoldaten, genocide en zelfs tot terrorisme leiden.

  Master Business Administration

  Of het nu gaat om een IT-startup, grote commerciële bank, online retailbedrijf of internationale ngo, iedere organisatie heeft een sterke leider nodig die werknemers aanmoedigt het beste uit zichzelf te halen en samen te werken aan het beste (bedrijfs)resultaat. In de master Business Administration leren studenten met welke tools je dat bereikt.

  Master Journalistiek
  16% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het nieuws. Hoe maak je verhalen die nieuwsgebruikers wél aanspreken? In deze master ontdekken studenten hoe digitale nieuwsmedia en sociale media een eigen aanpak vragen. Wie zijn de gebruikers van die platforms en hoe bereik je ze?

  Master Law and Politics of International Security

  Wat is de wisselwerking tussen recht en politiek? Hoe beïnvloeden die onze internationale veiligheid. Oorlog en vrede, terrorisme, mensenrechten, strafrecht: actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die in deze master aan bod komen.

 • Postgraduate opleidingen

  De maatschappelijke en organisatorische uitdagingen waar bestuurlijke professionals dagelijks voor staan zijn complex. Dat vraagt om tijd om op dagelijkse werkzaamheden en routines te reflecteren, de blik te verbreden en de impact te vergroten. De VU biedt postgraduate opleidingen aan de VU School of Business & Economics Executive Education voor (doorgroeiende) bestuurders in de publieke en private sector.

  Executive MBA Leading with purpose

  Mensen, bedrijven en de samenleving zoeken naar verandering en antwoorden in een onzekere wereld. Deze opleiding helpt innovatieve leiders om hun purpose, missie, visie en ambities in het vizier te krijgen en deze te benutten om onze wereld ten goede te veranderen.

  MBA in International Business
  Hoe ontwikkel je de kennis, vaardigheden en het benodigd leiderschap om de businessuitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken? Hoe werk je daarbij vruchtbaar samen? In deze MBA ontwikkelen professionals zich tot businessleaders die kansen omarmen, benutten en daarmee een succesvolle en verantwoorde toekomst vormgeven.

  Datagedreven Sturing in de Publieke Sector

  Slim datagebruik kan leiden tot betere resultaten voor burgers en de samenleving, zoals schonere straten, veiliger buurten en betere voorzieningen. Maar hoe kom je tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? In deze leergang maken bevlogen hoogleraren en experts uit de praktijk de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar concrete handvatten voor de dagelijkse werkzaamheden van publieke bestuurders.

  Basisopleiding Verandermanagement

  Wie complexe veranderprojecten begeleidt, wordt regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en problemen. Deze basisopleiding is voor professionals met enige ervaring in een leidende, adviserende of projectmatige functie die hun wetenschappelijke kennis en inzichten over verandermanagement en organisatieontwikkeling willen uitbreiden.

  Opleiding Executive Coaching

  Deze postgraduate opleiding is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. De VU is de enige universiteit in Nederland die opleidingen op masterniveau aanbiedt voor executive coaches en teamcoaches.

  Public control, Governance & Administration

  Controller zijn in de publieke en non-profitsector is wezenlijk anders dan in de private sector. Een public controller opereert in een politieke en bestuurlijk-economische omgeving en schakelt tussen complexe aandachtsvelden. En stuurt aan op een financieel gezonde organisatie én het behalen van maatschappelijke doelen. Deze dynamische politieke en bestuurlijk-economische context staat centraal in de opleiding.

 • Extracurriculaire activiteiten

  Dreamteam Newcomer Entrepreneurship

  In het dreamteam werken bachelor- en masterstudenten van uiteenlopende opleidingen gedurende een academisch jaar samen aan een opdracht binnen het profielthema Governance for Society. Ondernemende nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond hebben te maken met extra uitdagingen: ze hebben moeilijk toegang tot financiële middelen en juridische expertise. En worden vaker geconfronteerd met discriminatie en uitsluiting. Studenten ontwikkelen ideeën om dit probleem aan te pakken, werken samen met ondernemers en Forward incubator, en ontwikkelen zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Dit draagt bij aan A Broader Mind. Na afloop van het jaar gaat een nieuw studententeam verder met het project.

Organisatie Governance for Society

 • Boegbeelden

  Governance for Society raakt verschillende disciplines van onderzoek. Om onze doelgroepen hier kennis van te laten nemen stellen we aan het begin van elk academisch jaar wetenschappers aan uit elk van de drie betrokken faculteiten: de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de School of Business and Economics en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Deze wetenschappers bestuderen vanuit hun specifieke onderzoeksgebied de maatschappelijke problemen die gerelateerd zijn aan Governance for Society. In het academisch jaar 2022-2023 zijn dat: 

  Hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg

  Lieneke Slingenberg bestudeert de wijze waarop het recht wordt aangewend om het leven van migranten vorm te geven (‘Rule by law’), anderzijds om de wijze waarop het recht de overheidsmacht ten opzichte van migranten inperkt (‘Rule of law’). Via Verblijfblog.nl deelt ze regelmatig inzichten over migratierecht en verwante actuele gebeurtenissen. 

  Hoogleraar economie & overheidsfinanciën Bas Jacobs

  Bas Jacobs onderzoekt vraagstukken op het snijvlak van overheidsfinanciën, belastingoptimalisatie, welvaartseconomie, macro-economie, Human Capital Theory en arbeidseconomie. Zijn kennis en opinie deelt hij veelvuldig met mediatitels als BNR en Vrij Nederland. 

  Hoogleraar donorgedrag Eva-Maria Merz

  Eva-Maria Merz combineert haar theoretische en toegepaste expertise op het gebied van (bloed)donorgedrag om de levensloop van donoren en de invloed van persoonlijke en sociale netwerkkenmerken op donorgedrag te bestuderen. Ze is tevens senior onderzoeker bij bloedbank Sanquin. 

Uitgelicht onderzoek

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Meer weten over Governance for Society?

Neem contact op!