Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

A Broader Mind

Word niet iets, maar íemand aan de VU. Ontwikkel ‘A Broader Mind’!

Welke opleiding je ook kiest, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) daagt je uit om over de grenzen van je studie, naar de maatschappij én naar jezelf te kijken. Je krijgt volop de gelegenheid om je als student te ontwikkelen, niet alleen op academisch, maar ook op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Op de VU noemen we dat een ‘Broader Mind’. Immers, na je studie ga je aan de slag in heel verschillende omstandigheden met heel diverse mensen, vanuit allerlei disciplines. Goed om je daar alvast op voor te bereiden.

Daarom organiseert de VU ‘A Broader Mind for Students’ (ABM4S). Onder deze naam kun je kiezen uit diverse activiteiten: in de korte Broader Mind Course werk je aan je persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en maatschappelijke bewustwording, je steekt je handen uit de mouwen bij Community Service Learning (CSL), of je sluit je aan bij een van de VU Dream Teams. Tijdens al deze activiteiten ontmoet je studenten uit andere faculteiten met wie je gaat samenwerken aan uitdagingen en vraagstukken van de toekomst.

De VU biedt jou met ABM4S de mogelijkheid een stevige basis te leggen voor je latere persoonlijke en professionele leven. En dat sluit goed aan op de VU Strategie om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld.

Hieronder tref je meer informatie over de diverse activiteiten aan.

Hoe ontwikkel jij je ‘Broader Mind’?

Studeren met A Broader Mind

Onderdeel van A Broader Mind is de Broader Mind Course. Opleidingsdirecteur Govert Buijs vertelt hoe VU bachelor- en masterstudenten samen met VU-medewerkers bouwen aan de toekomst van ons onderwijs

A Broader Mind

 • De Broader Mind Course

  Studenten werken in de Broader Mind Course aan hun persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke oriëntatie en academische verdieping.

  Studeer je aan de VU, dan ontwikkel je A Broader Mind. Welke opleiding je ook kiest, je wordt uitgedaagd om over de grenzen van je studie, naar de maatschappij én naar jezelf te kijken. 

 • Community Service Learning

  Studenten kunnen zich inschrijven voor vakken die de Community Service Learning (CSL) benadering volgen. CSL verbindt studenten met actoren in de samenleving, zoals burgerinitiatieven, non-profits, lokale organisaties of beleidsmakers. Samen met andere studenten werken ze aan, en dragen ze bij aan de oplossing van een actueel maatschappelijk vraagstuk waarmee die organisatie worstelt.

  De meeste bachelor- en masteropleidingen aan de VU Amsterdam bieden CSL vakken aan. Als keuzevak, als onderdeel van je studieprogramma of extracurriculair.

 • Mixed Classroom

  Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel is een onderwijsaanpak die gebruik maakt van diversiteit om de onderwijservaring voor alle studenten te verrijken. Het benutten van verschillen betekent niet dat we compromissen sluiten tussen verschillende perspectieven of ze samenvoegen tot één uniform perspectief. In plaats daarvan gebruiken we de verschillen en mogelijke spanningen tussen perspectieven om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen, en creatieve oplossingen te genereren.

 • Longitudinaal onderzoek

  Om de effecten van A Broader Mind for Students op onze studenten en alumni op de lange termijn te meten wordt gestart met een longitudinaal onderzoek. Hiervoor wordt gedurende 12 jaar een cohort studie gedaan. Voorafgaand aan de cohort studie worden experimenten gedaan onder de studenten die participeren in de course zodat het korte termijn effect van de course en de verschillende elementen ervan op vaardigheden en resultaten van studenten kan worden gemeten.

  Trekker van het longitudinale onderzoek is Professor René Bekkers, hoogleraar prosociaal gedrag bij de Faculteit Sociale Wetenschappen

 • De eindtermen van persoonlijke ontwikkeling

  Aan de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. De VU stimuleert studenten om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. A Broader Mind for Students is de titel die we daaraan meegeven. Wat betekent dat? Hoe zorgen we er voor dat onze studenten zich echt die bredere blik eigen maken? 

  In de onderwijsvisie staat omschreven dat het gaat om: academische verbreding, maatschappelijke oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Alle VU studenten worden hiermee geconfronteerd en leren hier van. Uiteraard krijgen zij een gedegen opleiding in hun discipline, maar ze leren ook buiten de grenzen van hun eigen discipline te denken, worden geconfronteerd met andere opvattingen en leren in gesprek te gaan met mensen met andere achtergronden, opleiding, werk of leefomstandigheden. 

  Het werken aan A Broader Mind kan op heel veel verschillende manieren en in verschillende fasen van de opleiding. Afgesproken is dat uiteindelijk alle studenten die aan de VU een bachelor diploma halen 4 eindtermen bereikt moeten hebben: 

  1. Onderzoek perspectieven: afgestudeerden kunnen goed beargumenteerd een standpunt verdedigen over maatschappelijke en academische vraagstukken die verscheidene disciplines en perspectieven overstijgen.  
  2. Reflectie op verantwoordelijkheden: afgestudeerden tonen een open vizier, gebaseerd op begrip van en waardering voor maatschappelijke en culturele diversiteit, en respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid.  
  3. Samenwerken: afgestudeerden kunnen in groepen op een effectieve manier samenwerken aan academische onderwerpen.  
  4. Reflectie op (academische) ontwikkeling: afgestudeerden kunnen reflecteren op hun ontwikkeling als student, academicus en burger. 

  Deze eindtermen omvatten wat wij aan de VU verstaan onder A Broader Mind. Wat studenten moeten kunnen, kennen en welke houding ze moeten hebben als zij hun bachelorsdiploma in ontvangst nemen. Deze eindtermen zijn uiterlijk eind 2025 opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van alle bacheloropleidingen. Dat mag ook in een andere formulering, maar moet wel de inhoud dekken. 

  In het onderwijs kunnen diverse didactische methodieken en inhoudelijke onderwerpen worden ingezet om te werken aan de ABM eindtermen. Denk aan de Broader Mind Course die open staat voor alle bachelor studenten, het inzetten van de Mixed Classroom methodiek, Community Service Learning en onderwijs over duurzaamheid en ondernemerschap.