Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

A Broader Mind

De VU stimuleert studenten, academici en professionals om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. Zo kunnen we tegenstellingen overbruggen, duurzame oplossingen vinden en aan een betere wereld werken.

Aan de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. Iemand met academische bagage en met oog voor de samenleving.

Al sinds de oprichting een brede vorming
Al tijdens de dagen van onze oprichter Abraham Kuyper staat de VU voor waardengedreven wetenschap. Kuyper was een voorstander van brede intellectuele en persoonlijke vorming van studenten. Studenten moesten daarom gestimuleerd worden vanuit hun levens- en wereldbeschouwing actief te zijn in wetenschap en samenleving. Zijn gedachtegoed inspireert ons nog steeds, zij het in een eigentijdse vorm.

Ook vandaag de dag zien wij verschillen in opvattingen en persoonlijke overtuigingen als belangrijke drijfveren voor wetenschap en maatschappelijk engagement. We zien de VU als een waardengedreven gemeenschap met impact die voorbij onze eigen grenzen reikt. Waarden die vormgeven aan onderwijs, onderzoek, valorisatie, bedrijfsvoering én de wereld om ons heen.

We stellen dan ook bewust vragen over de betekenis, rol en verantwoordelijkheid van ons als universiteit. We stimuleren studenten, wetenschappers en professionals binnen en buiten de VU om hetzelfde te doen en met A Broader Mind te kijken naar de samenleving, het vakgebied en hun persoonlijke rol daarin.

Kleur geven aan identiteit en kerntaken
Met A Broader Mind geven we concreet invulling aan onze bijzondere identiteit en kleur aan ons wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie. Een kleur die past bij de unieke kenmerken van de VU zoals een diverse studentenpopulatie, onze maatschappelijke oriëntatie en sterk interdisciplinair onderzoek. Kenmerken die studenten, academici en professionals stimuleren om ruimer te denken. Het fundament van A Broader Mind ligt in de driehoek van persoonlijke ontwikkeling, academische verbreding en maatschappelijke oriëntatie.

A Broader Mind ontwikkelen
Naast verbreding van kennisdomein en bijbehorende vaardigheden, spelen waarden een belangrijke rol bij het ontwikkelen van A Broader Mind. Het gaat om drie verschillende waarden. 1. iemands persoonlijke waarden, 2. fundamentele waarden van het vakgebied, zoals rechtvaardigheid, zorg voor de ander, zoektocht naar de waarheid. 3. de altijd in discussie zijnde maatschappelijke waarden. Daarbij zoeken we naar verdieping, verbreding en verbinding van die regelmatig botsende waarden.

Studenten, academici en professionals met A Broader Mind zijn dan ook mensen die zich bewust zijn van hun eigen persoonlijkheid, waarden, drijfveren en denkkader en tegelijkertijd open staan voor die van anderen. Ze combineren diepgaande vakinhoudelijke kennis met een brede multidisciplinaire blik en vaardigheden. Dat doen ze kritisch, vanuit verschillende perspectieven en over grenzen heen. Geëngageerde professionals die elkaars verschillen waarderen en benutten, en met kennis en kunde werken aan een betere wereld. Vandaag, morgen en voor toekomstige generaties.

Studeren met A Broader Mind

Onderdeel van A Broader Mind is de Broader Mind Course. Opleidingsdirecteur Govert Buijs vertelt hoe VU bachelor- en masterstudenten samen met VU-medewerkers bouwen aan de toekomst van ons onderwijs

A Broader Mind

 • De Broader Mind Course

  Studenten werken in de Broader Mind Course aan hun persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke oriëntatie en academische verdieping.

  Studeer je aan de VU, dan ontwikkel je A Broader Mind. Welke opleiding je ook kiest, je wordt uitgedaagd om over de grenzen van je studie, naar de maatschappij én naar jezelf te kijken. 

 • Community Service Learning

  Studenten kunnen als keuzevak binnen, onderdeel van, of extracurriculaire activiteit naast hun studie, deelnemen aan Community Service Learning. Samen met andere studenten werken ze aan, en dragen ze bij aan de oplossing van een actueel maatschappelijk vraagstuk waarmee een organisatie worstelt.

 • Mixed Classroom

  Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel is een onderwijsaanpak die gebruik maakt van diversiteit om de onderwijservaring voor alle studenten te verrijken. Het benutten van verschillen betekent niet dat we compromissen sluiten tussen verschillende perspectieven of ze samenvoegen tot één uniform perspectief. In plaats daarvan gebruiken we de verschillen en mogelijke spanningen tussen perspectieven om kritisch denken te stimuleren, analytische vaardigheden te ontwikkelen, en creatieve oplossingen te genereren.

 • Longitudinaal onderzoek

  Om de effecten van A Broader Mind for Students op onze studenten en alumni op de lange termijn te meten wordt gestart met een longitudinaal onderzoek. Hiervoor wordt gedurende 12 jaar een cohort studie gedaan. Voorafgaand aan de cohort studie worden experimenten gedaan onder de studenten die participeren in de course zodat het korte termijn effect van de course en de verschillende elementen ervan op vaardigheden en resultaten van studenten kan worden gemeten.

  Trekker van het longitudinale onderzoek is Professor René Bekkers, hoogleraar prosociaal gedrag bij de Faculteit Sociale Wetenschappen

 • De eindtermen van persoonlijke ontwikkeling

  Aan de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. De VU stimuleert studenten om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. A Broader Mind for Students is de titel die we daaraan meegeven. Wat betekent dat? Hoe zorgen we er voor dat onze studenten zich echt die bredere blik eigen maken? 

  In de onderwijsvisie staat omschreven dat het gaat om: academische verbreding, maatschappelijke oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Alle VU studenten worden hiermee geconfronteerd en leren hier van. Uiteraard krijgen zij een gedegen opleiding in hun discipline, maar ze leren ook buiten de grenzen van hun eigen discipline te denken, worden geconfronteerd met andere opvattingen en leren in gesprek te gaan met mensen met andere achtergronden, opleiding, werk of leefomstandigheden. 

  Het werken aan A Broader Mind kan op heel veel verschillende manieren en in verschillende fasen van de opleiding. Afgesproken is dat uiteindelijk alle studenten die aan de VU een bachelor diploma halen 4 eindtermen bereikt moeten hebben: 

  1. Onderzoek perspectieven: afgestudeerden kunnen goed beargumenteerd een standpunt verdedigen over maatschappelijke en academische vraagstukken die verscheidene disciplines en perspectieven overstijgen.  
  2. Reflectie op verantwoordelijkheden: afgestudeerden tonen een open vizier, gebaseerd op begrip van en waardering voor maatschappelijke en culturele diversiteit, en respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid.  
  3. Samenwerken: afgestudeerden kunnen in groepen op een effectieve manier samenwerken aan academische onderwerpen.  
  4. Reflectie op (academische) ontwikkeling: afgestudeerden kunnen reflecteren op hun ontwikkeling als student, academicus en burger. 

  Deze eindtermen omvatten wat wij aan de VU verstaan onder A Broader Mind. Wat studenten moeten kunnen, kennen en welke houding ze moeten hebben als zij hun bachelorsdiploma in ontvangst nemen. Deze eindtermen zijn uiterlijk eind 2025 opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van alle bacheloropleidingen. Dat mag ook in een andere formulering, maar moet wel de inhoud dekken. 

  In het onderwijs kunnen diverse didactische methodieken en inhoudelijke onderwerpen worden ingezet om te werken aan de ABM eindtermen. Denk aan de Broader Mind Course die open staat voor alle bachelor studenten, het inzetten van de Mixed Classroom methodiek, Community Service Learning en onderwijs over duurzaamheid en ondernemerschap.