Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Strategie

In de Strategie VU 2020-2025 staan negen stevige ambities. De profielthema’s reflecteren de inhoudelijke focus. De speerpunten geven richting aan ons gedrag.

In de Strategie VU 2020-2025 zetten we in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Onze vier profielthema’s  – Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Sciences en Science for Sustainability – zijn daarbij ons inhoudelijke kompas.

Onze negen strategische ambities

Onderwijs

1. Ontwikkelen van toekomstbestendige onderwijsvormen.

2. Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen.

Onderzoek

3. Versterken van de profielthema’s en de focus in ons onderzoek.

4. Verbeteren van onze wetenschappelijke reputatie.

Valorisatie

5. Vergroten van onze impact door onderwijs en onderzoek.

Bedrijfsvoering

6. Ontwikkelen van een evenwichtig systeem van erkennen en waarderen

7. Verdere digitalisering voor nóg betere primaire processen

8. Werken aan een bruisende en innovatieve campus

9. Investeren in een slagvaardige en wendbare organisatie.

VU Strategie 2020-2025

Vrije Universiteit Amsterdam wil met haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bijdragen aan een betere wereld. Al sinds de oprichting staat de universiteit voor waardengedreven wetenschap met een sterke focus op de maatschappij. De VU-strategie 2020-2025 helpt ons onze identiteit kracht bij te zetten en om nóg meer maatschappelijke impact te creëren.

Drie speerpunten

 • Divers

  Hoe omarmen we onderlinge verschillen voor meer rechtvaardigheid, creativiteit en talentontwikkeling?

  Het speerpunt diversiteit is nauw verbonden met onze identiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen versterkt. Wij dagen iedereen uit om verschillen te overbruggen, ruim te denken en open te staan voor het unieke van de ander.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Nathalie Janssen en Ruard Ganzevoort voor meer informatie.

 • Duurzaam

  Hoe handelen we duurzaam op het gebied van milieu, mens, economie en cultuur?

  Wij erkennen dat de klimaatcrisis een van de grote uitdagingen van deze tijd is en nemen onze verantwoordelijkheid door bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Duurzaam is daarom een speerpunt van de VU. Het gaat verder dan alleen milieu en raakt ook aan mens, economie en cultuur.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Ivar Maas voor meer informatie.

 • Ondernemend

  Hoe kunnen we kansen benutten, lef tonen en experimenteren, om meerwaarde te creëren voor de samenleving?

  De VU stimuleert en faciliteert een ondernemende houding van studenten en medewerkers. De VU-campus is een inspirerende plek waar wetenschappers, studenten, start-ups, scale-ups en maatschappelijke organisaties werken aan een betere wereld.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Erik Boer voor meer informatie.

Negen strategische ambities

 • Toekomstbestendige onderwijsvormen

  Hoe word je niet alleen iets, maar ook íemand?

  De VU stimuleert studenten, academici en professionals om ruimdenkend te zijn. Mensen met A Broader Mind die zich academisch verbreden, persoonlijk vormen en maatschappelijk oriënteren. Zo kunnen we tegenstellingen overbruggen, duurzame oplossingen vinden en aan een betere wereld werken.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Erna Klein Ikkink voor meer informatie.

 • Leven Lang Ontwikkelen

  Hoe zorgen we dat professionals de VU kennen en vinden voor hun ontwikkelvragen? En hoe zorgen we voor een professionele organisatie die past bij de behoeften van deze doelgroep?

  De arbeidsmarkt is enorm in verandering. Steeds minder mensen blijven hun hele leven hetzelfde doen. De noodzaak om je te blijven ontwikkelen neemt toe. Ook organisaties zoeken partners voor de permanente educatie van hun medewerkers. De VU biedt professionals talloze cursussen en opleidingen voor een leven lang ontwikkelen.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Brendy Boogaard voor meer informatie.

 • Profielthema's

  Hoe maken we meer betekenisvolle connecties in een wereld waarin niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering? Hoe dragen we bij aan de weerbaarheid van democratisch bestuur in organisaties en samenlevingen? Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? En hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst?

  De VU heeft vier prachtige profielthema’s: Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Sciences en Science for Sustainability. Ze zijn nauw verbonden met onze identiteit en verwijzen naar de maatschappelijke domeinen waar we door onderwijs, onderzoek en valorisatie werken aan een betere wereld.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Peter Beek voor meer informatie.

 • Wetenschappelijke reputatie

  Hoe laten we nog beter zien dat ons onderzoek bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

  De VU positioneert zich sterk op wetenschappelijke en maatschappelijke verbinding. In toonaangevende internationale rankings behoren we tot de wereldtop van universiteiten.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met het Strategieteam voor meer informatie.

 • Ondernemerschap en impact

  Hoe worden we een ondernemende universiteit?

  Een ondernemende mentaliteit is essentieel voor een florerende VU, nu en in de toekomst. We willen daarom dat onderwijs, onderzoek en valorisatie als gelijkwaardige kerntaken op hetzelfde niveau erkend en gewaardeerd worden, en streven naar effectieve en adequate ondersteuning van valoriserende activiteiten. Ondernemerschap en een ondernemende houding moeten vanzelfsprekend zijn bij onze studenten en medewerkers. En onze VU-campus is een innovatiehub in Kenniskwartier Zuidas, de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten.

  Neem contact op met het Strategieteam voor meer informatie of vragen over de roadmap. 

 • Erkennen en waarderen

  Hoe creëren we ruimte om wetenschappelijke talenten te ontwikkelen?

  We zijn gewend aan onze huidige manier van werken en handelen als het gaat om erkennen en waarderen van ons wetenschappelijke werk; het is zo ‘eigen’ dat het vaak niet meer opvalt. De VU staat voor een waarderingssystematiek en aannamebeleid die passen bij de VU-missie, haar identiteit en haar ambities. We erkennen en waarderen inzet op onderwijs, onderzoek, valorisatie, open science en leiderschap waarbij samenwerken in teamverband een centraal thema is. Door in te zetten op het toegankelijk maken van verschillende loopbaanpaden creëren we ruimte voor iedere VU-wetenschapper om zijn of haar eigen, specifieke talenten te ontwikkelen en zo verschil te maken.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Hanneke Slop voor meer informatie.

 • Digitalisering

  Hoe flexibiliseren we ons onderwijs voor leren op maat?

  Digitalisering is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de VU-ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het creëert kansen voor samenwerking en innovatie, en draagt bij aan de ontwikkeling van een slagvaardige en wendbare organisatie. Digitalisering biedt daarmee niet alleen een strategisch vergezicht, maar is ook de rode draad in ons onderwijs, ons onderzoek en onze bedrijfsvoering. Digitalisering komt op diverse manieren tot uiting: van flexibel (hybride) onderwijs en open science tot de moderne digitale werkplek.

  Bekijk onze Digitale Strategie 2025 of neem contact op met het Strategieteam voor meer informatie of vragen over de roadmap.

 • Sociale campus

  Hoe maken we de campus – het hart van onze academische gemeenschap – levendiger en bruisender?

  De VU wil de nieuwsgierigheid naar het academisch bedrijf stimuleren. Op de VU-campus kan iedereen nieuwe ervaringen opdoen. Intellectuele verdieping brengen we – naast studie en werk – in de vorm van muziek, evenementen, film, sport, theater, sociale activiteiten, beeldende kunst of een combinatie daarvan. Wie wil kan bijdragen: door te bezoeken, mee te doen én te organiseren.De sociale campus is ons tweede thuis waar iedereen zich welkom voelt.

  Bekijk onze roadmap of neem contact op met Kate van de Krol voor meer informatie.

 • Slagvaardig en wendbaar

  De ambitie Slagvaardig en wendbaar is opgenomen in verbetertraject VUture. Neem contact op met Nynke Rodenhuis voor meer informatie of vragen over dit traject.

Vervolg implementatie

 • Vanuit faculteiten en diensten

  Kernteams
  Voor elk van de drie speerpunten en negen strategische ambities van de VU bestaat een kernteam, geleid door een trekker. Het kernteam is verantwoordelijk voor de vertaling van de doelstellingen uit onze strategie naar concrete acties en projecten en ziet toe op de uitvoering ervan.

  Werkgroepen
  Elk kernteam formeert een of meerdere werkgroepen, waarbinnen de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van acties en projecten ter hand wordt genomen.

  Trekkers
  De kernteams worden geleid door een trekker (projectleider). Deze VU-medewerkers zijn voor een substantieel deel van hun tijd vrijgemaakt om het implementatieproces van hun speerpunt of strategische ambitie vorm te geven.

  Coordinatiepunt Strategie
  Vanaf 2023 wordt het vervolg van de implementatie van de VU strategie 2020-2025 via de lijn, vanuit de faculteiten en diensten voortgezet. De projectorganisatie die zich voorheen bezig hield met de algehele coördinatie en ondersteuning van de implementatie (het strategieteam), houdt daarmee op te bestaan.

  Met oog op het vervolg van de implementatie is een coordinatiepunt strategie ingericht binnen Beleid en Bestuurlijke Ondersteuning (BBO) onder leiding van Tim Mensink.

 • Werkwijze

  Voor de implementatie van de strategie hanteren we een specifieke methode: de DOT-methode (Do One Thing). De kern van deze methode is dat er steeds in perioden van vijf maanden intensief wordt gewerkt aan een beperkt aantal projecten (DOT’s) en dat deze tot een concreet eindresultaat worden gebracht. Deze methode helpt ons te prioriteren en concretiseren.

  Aan het einde van elke periode organiseren we een strategische conferentie, waarin we terugblikken op de resultaten en waarin roadmaps met nieuwe prioriteiten worden geformuleerd voor de daaropvolgende periode. De roadmaps laten zien wat onze doelstellingen en plannen zijn op het gebied van de drie speerpunten en negen strategische thema’s.

 • Resultaten

  De belangrijkste resultaten staan op een rij in The VU Strategy Times #1 (2020), The VU Strategy Times #2 (2021) en The VU Strategy Times #3 (2023). Ook kun je onze midterm review (oktober 2022) en ons jaarverslag raadplegen voor meer informatie.

Wil je meer weten over of een bijdrage leveren aan de implementatie van de VU strategie?

Neem gerust contact met ons op.

Coordinatiepunt Strategie: VU-campus, begane grond W&N gebouw, kamernummer: C0-47.