Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Diversiteit

De VU streeft naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren.

De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Daarnaast is er veel aandacht voor medewerkers en studenten met een beperking. Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving.

Diversiteit op de VU

 • Wat is het Diversity Office?

  Waar houdt het Diversity Office zich mee bezig?
  Diversiteit is een speerpunt van de VU. Om daar handen en voeten aan te geven is in 2019 een Diversity Office (DO) ingericht. Vier Diversity Officers zijn in afstemming met een Chief Diversity Officer actief op terreinen waar diversiteit een belangrijke invulling krijgt: onderwijs, onderzoek, HR-beleid en campus & community (studentbeleid). Binnen de dossiers zijn er raakvlakken met gender-, cultureel- en religieus gerelateerde issues die spelen in de context van sociale veiligheid. Het DO werkt nauw samen met de diversiteitsnetwerken van de VU zoals VU Pride en WO&MEN@VU.

  Waarmee kan ik bij het Diversity Office terecht?
  Vragen kunnen worden gericht aan divers@vu.nl

 • Diversiteit en Corona

  Het Diversity Office van de VU heeft een analyse gemaakt van de potentiële gevolgen van de Corona maatregelen voor het onderwijs en studenten. Binnen de VU is eerder al door de studentenmedezeggenschap gewezen op het risico dat de Corona Crisis leidt tot toenemende ongelijkheid tussen de diverse studentengroepen. Onder andere Science Guide (4 mei) besteedt aandacht aan de notitie die breed verspreid is binnen en buiten de VU.

 • Enquêterapport: Belonging@VU

  In het voorjaar van 2019 hebben studenten van de VU deelgenomen aan de 'Belonging@VU' survey. Op basis van de door hen ingevulde surveys hebben we het Belonging@VU rapport gepubliceerd, over het thuisgevoel van de diverse studentengroepen binnen onze VU gemeenschap.

 • Meerjarenstrategie Diversity Office

  Lees al onze plannen voor de komende jaren (2021-2024) hier.

 • Diversiteit in het onderwijs

  Projecten binnen deze pijler

  • VU Mixed Classroom Onderwijsmodel
   Hoe kan je in het onderwijs gebruik maken van verschillen om van daaruit een beter leerresultaat te bereiken voor alle studenten? Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel, ontwikkeld door het LEARN! Academy en het Diversity Office, werkt in drie fasen leerdoelen, strategieën uit, en geeft voorbeelden van praktische leeractiviteiten, ook voor online onderwijs. Zie voor het model, en het aanbod van Mixed Classroom trainingen, intervisie momenten en informatiebijeenkomsten de Mixed Classroom pagina.
   Contactpersonen: Siema Ramdas & Marieke Slootman
  • Bonding & Bridging: Diversiteit in Studie- en Studentenverenigingen
   De VU heeft een groot aantal studie- en studentenverenigingen; van de religieuze, Islamitische Studenten Vereniging (ISA) tot de toekomstig economen van de vereniging AUREUS . Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten.
   Contactpersoon: Wim Haan
 • Antiracisme Statement Vrije Universiteit Amsterdam

  Lees hier het statement dat de VU heeft uitgebracht naar aanleiding van #BlackLivesMatter protesten in 2020. 

 • In-door-en uitstroom studenten

  We begeleiden studenten in drie studiefasen, gericht op de instroom, studietijd en voorbereiding op de arbeidsmarkt; een goede voorbereiding is het halve werk.

  Voor een vwo-leerling kan de overgang naar een universiteit groot zijn. Speciaal voor ‘eerste generatie’ studenten, van wie de ouders niet hebben gestudeerd, proberen wij de stap naar de Vrije Universiteit Amsterdam te verkleinen. Tijdens hun studie motiveren wij studenten om het beste uit hun studietijd te halen. Daarnaast bereiden wij onze studenten voor op de arbeidsmarkt. Een goede opleiding is immers nog geen garantie voor een goede baan. 

  Projecten binnen deze pijler

  • Be Prepared
   Be Prepared is een driedaags empowerment programma voor 5 vwo-leerlingen, speciaal voor hen die als eerste in hun gezin gaan studeren. Wij helpen deze leerlingen na te denken over hun eigen sterktes en zwaktes, over de keuzes die zij kunnen maken en te reflecteren op hun eigen gedrag. Ook gaat het om het leren omgaan met verwachtingen van anderen zonder daarbij de verbinding met de eigen omgeving te verliezen.
   Contactpersoon: Loes Mulders (Pre-University College)
  • Better Prepared
   Better Prepared is een driedaags empowerment programma. Aansluitend op het Be Prepared programma worden studenten tijdens de VU-introductiedagen wegwijsgemaakt in de academische wereld.
   Contactpersoon: Loes Mulders (Pre-University College)
  • Meet your Mentor
   Lees hier het eindverslag van Meet Your Mentor: De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een geslaagde pilot van twee jaar gedraaid. In dit verslag leest u de uitkomsten van de evaluatie, de kostenbesparingen, de rol van de VU, wat de succescondities zijn van dit digitale platform en de aanbevelingen voor de toekomst.
 • Expertise ontwikkeling

  Projecten binnen deze pijler

  • Onderzoek uitwisseling
   Het samenwerkingsverband tussen de VU, University of California Los Angeles (UCLA) en University of the Free State (UFS) verricht onderzoek rond diversiteit en organiseert jaarlijks een onderzoekseminar. In februari 2018 heeft de VU deze bijeenkomst georganiseerd onder de naam ‘Diversity in an Era of Polarization’. Voor een indruk hiervan zie ons blog.
   Contactpersoon: Wim Haan
 • Netwerken

  VU Pride 
  VU Pride is het LGTBQ-netwerk binnen de VU voor iedereen die wil bijdragen aan een studeer- en werkomgeving waarin ieders geaardheid en gender wordt geaccepteerd. Houd onze pagina in de gaten voor meer informatie.

  Heb je ideeën, suggesties of vragen? Leuk! Mail ons op pride@vu.nl!
  Volg ons vooral ook op Facebook of Instagram.

  Wil je meehelpen met het organiseren van evenementen of meedenken over LGBTQ-issues aan de universiteit? Nog leuker! Meld je dan snel aan.

  Wo&men Netwerk@VU 
  Het wo&men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogramma's. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen. 
  Contact: women@vu.nl

  FAM
  FAM wilt dienen als een community voor studenten van verschillende achtergronden. In een familiesetting, leren studenten met vergelijkende interesse elkaar kennen en vormen ze een hechte groep waar ze op kunnen terugvallen. De cohesie van de Families, onderling en samen als één universiteitsbrede familie, wordt gestimuleerd door verscheidende activiteiten die het familiegevoel en de binding versterken en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke talenten door middel van workshops, lezingen en vrijwilligerswerk.
  Contact: contact@befam.nl. Of volg de activiteiten van VU Family via de VU Family Facebook of Instagram.

 • Samenwerkingspartners

  Diversiteit is samenwerken. Met andere universiteiten en middelbare scholen tot gemeentes en bedrijven; zowel op nationaal als internationale schaal werkt Diversiteit VU samen met verschillende partners, waaronder:

  University of California Los Angeles (UCLA)
  “Build Equity for all”, is het motto van UCLA als het gaat om diversiteit. UCLA staat bekend om haar nauwe verbindingen met de samenleving en de maatschappij. De VU werkt daarom nauw samen met UCLA op gebied van onderzoek en uitwisselingen. 

  ECHO
  We trekken samen op met Echo, een expertisecentrum op het gebied van diversiteit in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder andere het ‘Meet Your Mentor’ project is een van de vruchten van onze samenwerking.

  Pre University College
  Voor de programma’s van Be en Better Prepared werken we nauw samen met Pre-University College (PUC), een samenwerkingsverband tussen 43 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de VU.

  Ondertekening Vrije Universiteit Amsterdam van Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs
  Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft op 21 september 2021 met nog vijf Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen een akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs ondertekend. De instellingen zetten zich gezamenlijk in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeren zij zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen. Deze doelen benadrukken het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen wordt nagestreefd. Het is de eerste keer dat Amsterdamse HBO- en WO-instellingen zich op deze manier verenigen. Lees het akkoord hier.

 • Organisatie

  Diversiteit VU werkt VU-breed, en kent betrokkenen in alle lagen van de VU. De aanspreekpunten van het Diversiteit-team zijn:

  Chief Diversity Officer: Ruard Ganzevoort
  Ruard is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de VU,
  expertiseontwikkeling en externe profilering van de VU op dit thema.
  Contact: r.r.ganzevoort@vu.nl

  Diversity Officer Campus en Community: Wim Haan  
  Wim ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van het diversiteitbeleid, in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten.
  Hij is contactpersoon voor studenten die vragen hebben over diversiteitsgerelateerde onderwerpen en is daarnaast projectleider Community Service Learning.
  Contact: wim.haan@vu.nl

  Diversity Officer Onderwijs, Marieke Slootman   
  Marieke ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitbeleid op het gebied van onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten en de diensten, met het Contactpersonenoverleg Diversiteit en met LEARN! Academy.
  Contact: m.w.slootman@vu.nl

  Diversity Officer Onderzoek, Maurice Crul 
  Maurice is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit bij de afdeling Sociologie. Hij coördineert het onderzoek op de VU naar diversiteitsvraagstukken in het onderwijs en onder het personeel. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar verschillen in instroom en studie succes van studenten met en zonder migratie geschiedenis.
  Contact: m.r.j.crul@vu.nl

  Diversity Officer HRM en Communicatie, Zarina Shaikh Druiventak 
  Zarina ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitsbeleid op het gebied van HR en Communicatie.
  Contact: z.s.a.shaikh-druiventak@vu.nl

  Student Diversity Officer, Sümeyye Dalkiran
  Sümeyye participeert als student-assistent in verschillende activiteiten en ondersteunt het Diversity Office overleg.
  Contact: s.dalkiran@vu.nl

  Beleidsmedewerker, Nathalie Janssen 
  Nathalie is beleidsmedewerker bij het Diversity Officer met als speciale aandachtsterrein beleidsvoorbereiding en -assistentie en communicatie.
  Contact: n.janssen@vu.nl

  Student Diversity Officer, Pelin Zenginoglu
  Pelin participeert als student-assistent in verschillende activiteiten en ondersteunt het Diversity Office overleg.
  Contact: p.zenginoglu@vu.nl

  Coördinator Servicepunt Participatie VU, Renée van Scheppingen
  Renée coördineert het Servicepunt Participatie die adviseert en ondersteunt de VU bij het aannemen en begeleiden van collega's met een arbeidsbeperking.
  Contact: participatie.hrm@vu.nl

  Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten? Mail ons via divers@vu.nl