Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Diversiteit

De VU streeft door middel van vier pijlers naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren.

De samenleving en daarmee onze universitaire gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Daarnaast is er veel aandacht voor medewerkers en studenten met een beperking. Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving.

Diversiteit op de VU

 • Nieuws en activiteiten

  Courageous Conversations
  Updates over de komende edities van Courageous Conversations vindt men op de website van 3D.

  Ondertekening VU Amsterdam van Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs
  Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft op 21 september met nog vijf Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen een akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs ondertekend. De instellingen zetten zich gezamenlijk in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeren zij zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen. Deze doelen benadrukken het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen wordt nagestreefd. Het is de eerste keer dat Amsterdamse HBO- en WO-instellingen zich op deze manier verenigen. Lees het akkoord hier.

  Antiracisme Statement VU Amsterdam
  Lees hier het statement dat VU Amsterdam heeft uitgebracht naar aanleiding van #BlackLivesMatter protesten in 2020

 • Diversiteit en Corona

  Het Diversity Office van de VU heeft een analyse gemaakt van de potentiële gevolgen van de Corona maatregelen voor het onderwijs en studenten. Binnen de VU is eerder al door de studentenmedezeggenschap gewezen op het risico dat de Corona Crisis leidt tot toenemende ongelijkheid tussen de diverse studentengroepen. Onder andere Science Guide (4 mei) besteedt aandacht aan de notitie die breed verspreid is binnen en buiten de VU.

 • Enquêterapport: Belonging@VU

  In het voorjaar van 2019 hebben studenten van de VU deelgenomen aan de 'Belonging@VU' survey. Op basis van de door hen ingevulde surveys hebben we het Belonging@VU rapport gepubliceerd.

  Onderzochte thema's
  Voor het Belonging@VU rapport hebben we verschillende groepen studenten met elkaar vergeleken. De keuze voor de groepen studenten is gemaakt op basis van overeenkomsten of verschillen die we tussen de groepen zagen in de data. Dit houdt in dat er bij verschillende thema’s die in het rapport worden besproken, verschillende groepen studenten worden uitgelicht.

  Zo laten we bij het overkoepelende thema thuisgevoel zien dat studenten, ongeacht of ze wel of geen migratieachtergrond hebben en ongeacht hun religieuze achtergrond, zich in gelijke mate welkom voelen op de VU. Maar lichten we tevens uit dat internationale studenten een uitzondering vormen: zij voelen zich minder thuis op de VU. Tien procent zegt dat zij zich nooit of bijna nooit thuis voelen op de VU en 37% zegt dat zij zich soms niet thuis voelen op de VU. Ter vergelijking voor studenten zonder migratie achtergrond is dat 4% en 17%. Internationale studenten ervaren vaak uitsluiting van niet internationale studenten, en taal is daarbij een belangrijke factor.

  Bij het thema discriminatie en uitsluiting komen wederom studenten met een migratieachtergrond en internationale studenten ter sprake, maar zoomen we ook in op studenten met een islamitische religieuze overtuiging en op studenten die zich identificeren met de LGBTQ+ gemeenschap.

  Bij het thema studievoortgang ligt de focus onder andere bij zogenoemde “eerste generatie” studenten, waarvan de ouders niet universitair geschoold zijn. Hier laten we zien dat eerste generatie studenten zonder migratieachtergrond niet anders scoren op thuisgevoel, noch op studievoortgang dan studenten met één of meer universitair geschoolde ouders.

 • Meerjarenstrategie Diversity Office

  Lees al onze plannen voor de komende jaren (2021-2024) hier.

 • Diversiteit in het onderwijs

  De VU biedt een leer- en werkomgeving die via onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert. Onze studenten komen in aanraking met verschillende diversiteitsaspecten en krijgen een training in interculturele competenties. Dit bereiken we onder meer door docenten te coachen in het verzorgen van diversiteitssensitief onderwijs.  

  Feroz Amirkhan, student Economie en Bedrijfskunde
  "Diversiteitsbeleid is belangrijk omdat het bijdraagt aan een gevoel van inclusiviteit, begrip oproept voor de perspectieven van anderen en bewustzijn creeërt over hoe verrijkend een diverse studie- en onderzoeksomgeving is."

  Projecten binnen deze pijler

  • VU Mixed Classroom Onderwijsmodel
   Hoe kan je in het onderwijs gebruik maken van verschillen om van daaruit een beter leerresultaat te bereiken voor alle studenten? Het VU Mixed Classroom Onderwijsmodel, ontwikkeld door het LEARN! Academy en het Diversity Office, werkt in drie fasen leerdoelen, strategieën uit, en geeft voorbeelden van praktische leeractiviteiten, ook voor online onderwijs. Zie voor het model, en het aanbod van Mixed Classroom trainingen, intervisie momenten en informatiebijeenkomsten de Mixed Classroom pagina.
   Contactpersonen: Siema Ramdas & Marieke Slootman
  • Interculturele Competenties
   Met deze tool kunnen studenten zelf meten in hoeverre zij diversiteitssensitief zijn. In samenwerking met het Aurora netwerk werken we op dit moment aan een Engelse versie van de vragenlijst.
   Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee
  • Bonding & Bridging: Diversiteit in Studie- en Studentenverenigingen
   De VU heeft een groot aantal studie- en studentenverenigingen; van de religieuze, Islamitische Studenten Vereniging (ISA) tot de toekomstig economen van de vereniging AUREUS . Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten.
   Contactpersoon: Wim Haan
  • Samenwerking Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
   De VU en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hebben de overeenkomst dat zij een grote diversiteit aan culturen kennen. In 2017 ondertekenden zij een convenant om intensief samen te werken. Er is bijvoorbeeld een VU-studiezaal geopend in Amsterdam Nieuw-West. Studenten fungeren mede hierdoor als rolmodellen in de wijk, leveren een bijdrage aan burgerparticipatie en ondersteunen vluchtelingen en statushouders in de wijk. Deze samenwerking is onderdeel van Community Service Learning .
   Contactpersoon: Wim Haan
 • In-door-en uitstroom studenten

  We begeleiden studenten in drie studiefasen, gericht op de instroom, studietijd en voorbereiding op de arbeidsmarkt; een goede voorbereiding is het halve werk.

  Voor een VWO-leerling kan de overgang naar een universiteit groot zijn. Speciaal voor ‘eerste generatie’ studenten, van wie de ouders niet hebben gestudeerd, proberen wij de stap naar de VU te verkleinen. Tijdens hun studie motiveren wij studenten om het beste uit hun studietijd te halen. Daarnaast bereiden wij onze studenten voor op de arbeidsmarkt. Een goede opleiding is immers nog geen garantie voor een goede baan. 

  Leerling 5 VWO:
  "Door Be Prepared ben ik meer gaan nadenken over wie ik ben en wat ik wil. Het heeft mijn leven veranderd."

  Projecten binnen deze pijler

  • Be Prepared
   Be Prepared is een driedaags empowerment programma voor 5-VWO-leerlingen, speciaal voor hen die als eerste in hun gezin gaan studeren. Wij helpen deze leerlingen na te denken over hun eigen sterktes en zwaktes, over de keuzes die zij kunnen maken en te reflecteren op hun eigen gedrag. Ook gaat het om het leren omgaan met verwachtingen van anderen zonder daarbij de verbinding met de eigen omgeving te verliezen.
   Contactpersoon: Loes Mulders
  • Better Prepared
   Better Prepared is een driedaags empowerment programma. Aansluitend op het Be Prepared programma worden studenten tijdens de VU-introductiedagen wegwijsgemaakt in de academische wereld. Dit programma start in augustus 2018.
   Contactpersoon: Wim Haan
  • Student Exchange naar de University of California, Los Angeles
   Elk jaar kunnen getalenteerde eerste-generatie studenten zich hiervoor aanmelden. Zij volgen zes weken lang een mix van academische programma’s aan de University of California in de Verenigde Staten. Studenten gaan in op kwesties zoals ongelijkheid, community-activisme, burger verantwoordelijkheid en politieke betrokkenheid tijdens een intensieve academische bootcamp in Los Angeles. Omgekeerd verblijven er Amerikaanse studenten aan de VU. Reis je wijs! 
   Contactpersoon: Wim Haan
  • Meet your Mentor
   Lees hier het eindverslag van Meet Your Mentor: De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft een geslaagde pilot van twee jaar gedraaid. In dit verslag leest u de uitkomsten van de evaluatie, de kostenbesparingen, de rol van de Vrije Universiteit, wat de succescondities zijn van dit digitale platform en de aanbevelingen voor de toekomst.
  • Wil je sneller aan een passende baan komen met inzichten van een mentor die weet wat jouw niet-westerse achtergrond waard is? Of wil je beginnen aan een oriëntatie op de arbeidsmarkt en wil je meer focus bepalen voor jouw toekomst? Meet Your Mentor ondersteunt talentvolle studenten met een niet-westerse achtergrond in de overgang naar de arbeidsmarkt. Het platform biedt je een enthousiaste mentor, met wie je de uitdagingen waar je tegenaan loopt, bespreekt en waarmee je jouw kracht als toekomstige young professional ontdekt en versterkt. Het traject is al van start gegaan, wil je aan het volgende traject deelnemen? Meld je hier aan.
   De uitkomst van het traject kan voor iedereen anders zijn, omdat iedereen zijn/haar eigen leerdoelen heeft. Wat wij beogen is dat je na het traject:
   • Zelfverzekerder bent over jouw positie op de arbeidsmarkt;
   • Meer focus en richting hebt bepaald voor jouw toekomst;
   • Beter in staat bent jezelf optimaal te profileren en trouw blijft aan jezelf.
 • Inclusieve leer- en werkomgeving

  De VU werkt aan een ‘inclusieve organisatie’ met een personeelsbeleid waarin diversiteit een centrale rol speelt op alle niveaus van de organisatie. We bieden bijvoorbeeld ruimte en aandacht voor minderheidsgroepen, culturele minderheden en internationale medewerkers; verschillende rollenmodellen op de werkvloer zorgen voor een diverse en inspireerde werkomgeving.  

  Projecten binnen deze pijler

  • WO&MEN Network
   Het wo/men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogrammas. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen.
   Contact: women@vu.nl 
  • Diversity Policy Toolkit 
   Het Diversity Office heeft een toolkit gepubliceerd die faculteiten kan helpen om diversiteit en inclusie te verankeren in haar organisatie. De Toolkit (ENG) vindt men hier.
  • Meer Kleur aan de Top
   Samen met een aantal grote werkgevers maakt de VU zich hard voor meer kleur in de top van Nederlandse organisaties. Door dit vierjarige programma vergroten we de instroom van bicultureel talent in de toplaag van het bedrijfsleven en de overheid.
   Contactpersoon: Karen van Oudenhoven-van der Zee
 • Expertise ontwikkeling

  Samen met onze wetenschappers onderzoeken we verschillende aspecten van diversiteit en de effecten van ons diversiteitsbeleid. We evalueren diversiteit, met onze experts op het gebied van diversiteit, zoals onder andere Maurice CrulHalleh Ghorashi en Petra Verdonk.

  Projecten binnen deze pijler

  • The Taskforce ‘The Future is Diversity’
   De Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen binnen het onderzoeksverband The Taskforce. Samen brachten we in kaart welke obstakels biculturele studenten tegenkomen en hoe we het studiesucces van deze studenten kunnen vergroten. Lees meer over de actiepunten in het rapport: TaskForce The Future is Diversity.
   Contactpersoon: Maurice Crul
  • Onderzoek uitwisseling
   Het samenwerkingsverband tussen de VU, University of California Los Angeles (UCLA) en University of the Free State (UFS) verricht onderzoek rond diversiteit en organiseert jaarlijks een onderzoekseminar. In februari 2018 heeft de VU deze bijeenkomst georganiseerd onder de naam ‘Diversity in an Era of Polarization’. Voor een indruk hiervan zie ons blog.
   Contactpersoon: Wim Haan
  • Aurora
   Negen Europese Universiteiten vormen gezamenlijk het Aurora netwerk. Aurora streeft naar een diverse en inclusieve universitaire gemeenschap. Onderzoek naar diversiteit is één van de zwaartepunten in deze samenwerking.
   Contactpersoon: Neira Becar
 • Projecten

  Wil je meer weten over een van onze projecten? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon, of mail naar divers@vu.nl.

  • Diversiteitssensitief Onderwijs  
  • Interculturele Competenties
  • Bonding and Bridging
  • Be Prepared
  • Better Prepared
  • Exchange UCLA
  • Meet your Mentor
  • Samenwerking Amsterdam-West
  • Meer Kleur aan de Top
  • Diversiteitsscan
  • The Future is Diversity
  • Uitwisseling Onderzoek
  • Aurora Netwerk
 • Netwerken

  VU Pride 
  VU Pride is het LGTBQ-netwerk binnen de VU voor iedereen die wil bijdragen aan een studeer- en werkomgeving waarin ieders geaardheid en gender wordt geaccepteerd. Houd onze pagina in de gaten voor meer informatie.

  Heb je ideeën, suggesties of vragen? Leuk! Mail ons op pride@vu.nl!
  Volg ons vooral ook op Facebook of Instagram.

  Wil je meehelpen met het organiseren van evenementen of meedenken over LGBTQ-issues aan de universiteit? Nog leuker! Meld je dan snel aan.

  Wo&men Netwerk@VU 
  Het wo&men netwerk@VU streeft ernaar de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren, zo lang die nog steeds ongelijk is aan die van mannen. Het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en het aanpakken van genderspecifieke stereotypen en rollen binnen de organisatie is van belang wanneer het gaat over de kwaliteit van onze medewerkers: mannen én vrouwen. Het netwerk doelt daarom op kwaliteit: de beste mensen toelaten te excelleren in hun werkomgeving – zonder hen te laten limiteren door genderbias of discriminatie. Speciaal voor VU-vrouwen organiseren zij netwerkbijeenkomsten en doorontwikkeling- en mentorprogramma's. Natuurlijk is het van belang dat alle collega's zich betrokken voelen. Hierom wordt meedenken en meewerken aan dit netwerk actief aangemoedigd voor iedereen van de VU, natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen. 
  Contact: women@vu.nl

  VU Family 
  VU Family wilt dienen als een community voor studenten van verschillende achtergronden. In een familiesetting, leren studenten met vergelijkende interesse elkaar kennen en vormen ze een hechte groep waar ze op kunnen terugvallen. De cohesie van de VU-Families, onderling en samen als één universiteitsbrede familie, wordt gestimuleerd door verscheidende activiteiten die het familiegevoel en de binding versterken en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke talenten door middel van workshops, lezingen en vrijwilligerswerk.
  Contact: contactvufamily@gmail.com. Of volg de activiteiten van VU Family via de VU Family Facebook of Instagram.

 • Samenwerkingspartners

  Diversiteit is samenwerken. Met andere universiteiten en middelbare scholen tot gemeentes en bedrijven; zowel op nationaal als internationale schaal werkt Diversiteit VU samen met verschillende partners, waaronder:

  University of California Los Angeles (UCLA)
  “Build Equity for all”, is het motto van UCLA als het gaat om diversiteit. UCLA staat bekend om haar nauwe verbindingen met de samenleving en de maatschappij. De VU werkt daarom nauw samen met UCLA op gebied van onderzoek en uitwisselingen. 

  ECHO
  We trekken samen op met Echo, een expertisecentrum op het gebied van diversiteit in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder andere het ‘Meet Your Mentor’ project is een van de vruchten van onze samenwerking.

  Pre University College
  Voor de programma’s van Be en Better Prepared werken we nauw samen met Pre University College (PUC), een samenwerkingsverband tussen 43 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam en de VU.

  Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
  Stadsdeel Nieuw-West is een ‘preferred partner’ van de VU. Nieuw-West legt de verbindingen en biedt studenten hierdoor de mogelijkheid om zich met name in te zetten voor activiteiten voor bewoners in de wijk op de terreinen armoedebestrijding, sport en gezondheid, integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk en alle overige maatschappelijke en sociale vraagstukken die in het stadsdeel spelen. Dit project is een onderdeel van Community Service Learning.

 • Organisatie

  Diversiteit VU werkt VU-breed, en kent betrokkenen in alle lagen van de VU. De aanspreekpunten van het Diversiteit-team zijn:

  Chief Diversity Officer: Ruard Ganzevoort
  Ruard is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de VU,
  expertiseontwikkeling en externe profilering van de VU op dit thema.
  Contact: r.r.ganzevoort@vu.nl

  Diversity Officer Campus en Community: Wim Haan  
  Wim ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van het diversiteitbeleid, in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten.
  Hij is contactpersoon voor studenten die vragen hebben over diversiteitsgerelateerde onderwerpen en is daarnaast projectleider Community Service Learning.
  Contact: wim.haan@vu.nl

  Diversity Officer Onderwijs, Marieke Slootman   
  Marieke ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitbeleid op het gebied van onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers uit de faculteiten en de diensten, met het Contactpersonenoverleg Diversiteit en met LEARN! Academy.
  Contact: m.w.slootman@vu.nl

  Diversity Officer Onderzoek, Maurice Crul 
  Maurice is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit bij de afdeling Sociologie.  Hij coördineert het onderzoek op de VU naar diversiteitsvraagstukken in het onderwijs en onder het personeel. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar verschillen in instroom en studie succes van studenten met en zonder migratie geschiedenis.
  Contact: m.r.j.crul@vu.nl

  Diversity Officer HRM en Communicatie, Zarina Shaikh Druiventak 
  Zarina ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitsbeleid op het gebied van HR en Communicatie.
  Contact: z.s.a.shaikh-druiventak@vu.nl

  Student Diversity Officer, Sümeyye Dalkiran
  Sümeyye participeert als student-assistent in verschillende activiteiten en ondersteunt het Diversity Office overleg.
  Contact: s.dalkiran@vu.nl

  Beleidsmedewerker, Nathalie Janssen 
  Nathalie is beleidsmedewerker bij het Diversity Officer met als speciale aandachtsterrein beleidsvoorbereiding en -assistentie en communicatie.
  Contact: n.janssen@vu.nl

  Student Diversity Officer, Pelin Zenginoglu
  Pelin participeert als student-assistent in verschillende activiteiten en ondersteunt het Diversity Office overleg.
  Contact: p.zenginoglu@vu.nl

  Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten? Mail ons via divers@vu.nl