Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Connected World

Ons leven verandert door digitalisering en globalisering. Wetenschappers en studenten van de VU bestuderen hoe we verbonden blijven met onze samenleving, en vervreemding of verwijdering kunnen verminderen of voorkomen. In het profielthema Connected World draait alles om verbinding.

De wereld raakt steeds meer verbonden. Maar tegelijkertijd leven we in meer gescheiden werelden dan ooit. Want onze samenleving is sterk verdeeld en niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering. Waar sprake is van groeiende verbondenheid, liggen afzondering en aversie op de loer. Waar grenzen verdwijnen, treden verlies van identiteit en vervreemding op. En waar technologieën als artificial intelligence (AI) en virtual reality (VR) voor baanbrekende mogelijkheden zorgen, nemen sociale verschillen toe, staan privacy en online veiligheid op het spel, en lijken polarisatie en nepnieuws onontkoombaar.

Hoe zorgen we ervoor dat digitalisering niet dicteert maar dienstbaar is, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn? Hoe overbruggen we culturele en ideologische verschillen, en sociale en economische ongelijkheid als gevolg van oprukkende mondiale netwerken en migratie? Oftewel: hoe zorgen we voor een verbonden samenleving? Deze vraag staat centraal in het onderwijs en onderzoek van het VU-profielthema Connected World.

Samenbrengen wat niet goed verbonden is

Wij brengen samen wat (weer) verbonden kan worden. Mens en medemens, hoe verschillend ook. Mens en natuur. Stad en platteland. Verleden, heden en toekomst. De echte en virtuele wereld. Menselijke en kunstmatige intelligentie. De lokale, nationale en internationale politiek en samenleving. Connecties waarbij ruimte is voor expressie van een eigen identiteit en die van een ander. Waarbij plek is voor debat, maar ook bereidheid om te veranderen en nader tot elkaar te komen.

We streven naar cohesie in onze samenleving. Historici, erfgoeddeskundigen, geografen en economen van de VU werken samen aan ruimtelijke plannen voor een leefbare omgeving die op de historische traditie aansluit en de lokale gemeenschap en nieuwkomers samenbrengt. Taalwetenschappers bestuderen hoe taaltechnologie het maatschappelijke debat kan ontrafelen door informatie, kennis en meningen op blogs ‘ongekleurd’ te analyseren. Onze deskundigen in kunstmatige intelligentie werken samen met theatermakers aan sociaal intelligente robots die spraak, gezichten en basisemoties van mensen herkennen, zodat de robots in de zorg of het onderwijs kunnen assisteren.

Politicologen, communicatiedeskundigen en gedragswetenschappers onderzoeken hoe we polarisatie en desinformatie tegengaan en wat mensen motiveert om gedrag aan te passen of het gesprek weer aan te gaan, hoe groot de tegenstelling soms ook is. Met gaming helpen we jongeren een negatief zelfbeeld door de druk van sociale media te voorkomen en met VR onderzoeken we hoe we problemen als stress en plastic soep kunnen tegengaan. En geesteswetenschappers bestuderen hoe cultuur en natuur elkaar beïnvloeden en op duurzamere wijze kunnen worden samengebracht.

Als universiteit zien wij ook een belangrijke rol voor onszelf weggelegd bij het streven naar een verbonden wereld. De rijkdom aan achtergronden, culturen, religies en opvattingen van onze diverse VU-gemeenschap zorgt voor dynamiek, leidt soms tot stevige discussies en draagt bij aan het ontwikkelen van A Broader Mind van studenten en medewerkers. Het sluit ook aan op onze identiteit waarin waarden, het vrije denken, medemenselijkheid en een kritische blik een grote rol spelen.

We zijn trots op onze VU-campus waar studenten – onder wie veel eerstegeneratiestudenten –wetenschappers, medewerkers, samenwerkingspartners en Amsterdammers graag samenkomen. Want virtueel, internationaal onderwijs biedt prachtige mogelijkheden, maar fysiek contact blijft daarnaast onmisbaar voor échte verbinding.

Het “Connected World” boek

Het “Connected World” boek

Hoewel we tegenwoordig meer en meer met elkaar verbonden zijn, wordt échte verbinding steeds zeldzamer. Is het einde van ons bestaan als sociaal wezen in zicht? Kunnen we kennis en technologie gebruiken om sociale cohesie te bevorderen in plaats van te verstoren? 

Voor de totstandkoming van het Connected World-boek deelden 100 mensen uit de VU-gemeenschap - van antropologen tot artsen - hun ideeën over hoe we de wereld verbonden kunnen houden. 

naar het boek
Omslag boek

Connected World binnen de VU

Is het einde van ons bestaan als sociaal wezen in zicht?

Lees verder

Bijdragen aan SDG’s
We dragen met dit profielthema bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): gendergelijkheid (SDG5), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), ongelijkheid verminderen (SDG 10), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), leven op het land (SDG 15) en vrede, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten (SDG 16).

'Roofkunst teruggeven maakt kolonialisme niet goed'

'Roofkunst teruggeven maakt kolonialisme niet goed'

Bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies en directeur van het Tropenmuseum Wayne Modest vertelt in OneWorld over koloniaal erfgoed 

Lees het interview in OneWorld

Onderzoek Connected World

 • De wereld samenbrengen

  In ons onderzoek draait alles om verbinding. Met een interdisciplinaire aanpak richten we ons op vraagstukken op het gebied van digitalisering en globalisering en alles wat daarmee samenhangt.

  Digitalisering

  Hoe kunnen technologieën als virtual reality (VR), serious gaming, algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) onze samenleving (mens, politiek, economie, democratie) vooruithelpen? En hoe voorkomen we dat de technologie doorslaat naar een metaversum waar echte verbinding ontbreekt?

  Globalisering

  Wat betekent wereldburgerschap? Hoe wordt er binnen groepen over maatschappelijke onderwerpen gesproken en wie trekken er daarbij aan de touwtjes? Wanneer is globalisering begonnen? Hoe brengen we verleden, heden en toekomst slim samen en zorgen we voor verbinding op lokaal, nationaal en mondiaal niveau?

 • Betrokken faculteiten

  Op het gebied van het profielthema Connected World zijn met name vier faculteiten nauw betrokken: de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Bètawetenschappen (computerwetenschap in het bijzonder), de Faculteit Religie en Theologie en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Daarnaast werken we geregeld samen met de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de School of Business and Economics.

 • Betrokken onderzoeksinstituten

  Abraham Kuyper Center

  Het Abraham Kuyper Center doet academisch onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en grote vragen. Daarnaast organiseert het centrum van openbare lezingen, discussies en seminars voor een breder publiek over deze thema's. 

  Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) 

  ACASA is een onderzoeks- en onderwijscentrum op het gebied van Oudheidkunde, Latijn en Grieks, en Archeologie. Het is een gezamenlijk centrum van de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

  Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies (ACCESS)
  ACCESS verbindt onderzoekers, historici, cultureel antropologen, psychologen, neurowetenschappers, filosofen en andere wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de culturele ontwikkeling en expressie van emoties, en de werking van de zintuigen.

  Centre for International Cooperation (CIS)

  Het CIS initieert, coördineert en implementeert programma's en projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, onderwijs en onderzoek in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

  Centre for Contextual Biblical Interpretation (CCBI)
  Het CCBI ondersteunt en ontwikkelt wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken van schriftinterpretatie vanuit een hedendaags perspectief. Het centrum analyseert sociaal-economische en sociaal-culturele factoren en traditionele interpretaties in historische contexten. CLUE+ werkt samen met het CCBI in het onderzoeksprogramma ‘Tekst, cultuur, religie en erfgoed’.

  CLUE+
  Hoe gingen we in het verleden om met globalisering en wat kunnen we daarvan leren? Hoe dragen geesteswetenschappen als taal, filosofie, literatuur en kunst bij aan maatschappelijke vraagstukken? Hoe zorgen we voor leefbare gebieden waar verleden, heden en toekomst op een aantrekkelijke manier samenkomen? CLUE+ is het interfacultaire onderzoeksinstituut voor cultuur, cognitie, geschiedenis en erfgoed en buigt zich vanuit dat perspectief over globalisering en maatschappelijke verbinding.

  Environmental Humanities Center (EHC)
  Hoe kunnen we met geesteswetenschappen bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken zoals milieuvervuiling en klimaatverandering? Het EHC werkt actief samen met CLUE+ binnen het onderzoeksprogramma ‘Global History, Heritage and Memory’.

  HDC Centre for Religious History
  Het HDC Centre for Religious History is een centrum voor onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van godsdienstgeschiedenis. Het centrum hanteert een interdisciplinaire benadering van de geschiedenis van religie in relatie tot cultuur, politiek en samenleving.

  Migration and Diversity Centre (MDC)
  Wat kunnen we als samenleving leren van onderzoek naar migratie, diversiteit en dekolonisatie? Naast onderzoek op dit gebied, biedt het MDC onder meer praktische inzichten over kansen en uitdagingen. Vanuit de VU-faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen werken we samen met andere internationale universiteiten en onderzoekscentra.

  Network Institute
  Hoe zorgen we ervoor dat technologie mensen vooruithelpt en niet tegenwerkt? Hoe kunnen kunstmatige en menselijke intelligentie slim samenwerken? Hoe gaan we polarisatie en desinformatie tegen en kunnen we onze privacy beter beschermen? Het Network Institute richt zich op de digitale samenleving en onderzoekt de maatschappelijke effecten daarvan vanuit een menselijk perspectief.

  Ruimtelijk Informatie Laboratorium (SPINlab)

  Het SPINlab is het centrum voor onderzoek en onderwijs in Geo-informatiewetenschappen aan de VU. Het lab ondersteunt CLUE+ bij het onderzoeksprogramma ‘landschap, erfgoed en samenleving’. Dit doet het lab onder meer door digitale kaarttools en ruimtelijke data-infrastructuren (SDI) te ontwerpen en implementeren voor monitoring en onderzoek van cultureel erfgoed.

  Stevin Centre For History of Science and the Humanities

  Het Stevin Centre for History of Science and Humanities is een samenwerkingsverband vanuit verschillende VU-faculteiten. Het platform voor onderzoek naar de geschiedenis van de wetenschap en de geesteswetenschappen organiseert workshops, colloquia en seminars.

 • Samenwerking met partners

  Aurora Alliance

  Aurora helpt studenten van Europese universiteiten de vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen die ze nodig hebben om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De alliantie is voortgekomen uit het Aurora-netwerk waarin de VU met acht Europese maatschappelijk georiënteerde universiteiten samenwerkt aan hoogstaand en inclusief onderwijs in combinatie met excellent onderzoek. Samen met Aurora-partners bouwt Connected World aan een internationale masteropleiding Digital Society and Global Citizenship.

  Centre for Global Heritage and Development (CGHD)

  Het CGHD initieert, stimuleert en faciliteert vernieuwend onderzoek en onderwijs op het gebied van erfgoed. CLUE+ en de CGHD werken nauw samen om vier keer per jaar de Re-scape colloquia te organiseren, een evenement dat onderzoekers en studenten verbindt met inspirerende academici en professionals. CLUE+ werkt ook samen met de CGHD bij het publiceren van The Journal of European Landscapes.

  Duitsland Instituut (DIA)

  Het DIA is een expertisecentrum over het moderne Duitsland dat onderwijs, wetenschap en samenleving verbindt. In samenwerking met CLUE+-onderzoekers opereert het DIA als een belangrijke partner in het onderzoeksprogramma ‘Global History, Heritage and Memory’.

  Heriland

  Heriland is een pan-Europees onderzoeks- en opleidingsnetwerk op het gebied van cultureel erfgoed in relatie tot ruimtelijke ordening en ontwerp. Het wordt gecoördineerd door Connected World-wetenschappers van de VU. Andere partners zijn Newcastle University, the University of Göteborg, Università degli Studi Roma Tre, Technische Universiteit Delft en de Bezalel Academy of Arts & Design.

  Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR)

  Het KNIR is het oudste en grootste Nederlandse wetenschappelijke Instituut in het buitenland. Het verbindt de Nederlandse en Italiaanse academische gemeenschap en de uitgebreide internationale academische gemeenschap die in Rome aanwezig is. CLUE+ werkt samen met het KNIR om de internationale, interdisciplinaire dialoog over erfgoed en cultuur te ondersteunen.

  Max Planck Instituut

  Het Network Institute onderzoekt samen met de afdeling Criminologie van het Max Planck Instituut wat mensen aanzet tot het plegen van een misdaad. Het onderzoek combineert langlopende wetenschappelijke studies met gedragsexperimenten op basis van virtual reality.

  Nederlands Instituut in Turkije (NIT)

  Het NIT is een onderzoekscentrum dat zich toelegt op de historische studie van Turkije en de omliggende regio's. Door historisch en archeologisch onderzoek te doen, ondersteunt het instituut studies in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen die op de een of andere manier verbonden zijn met Turkije. CLUE+ en het NIT zijn partners in projecten op het gebied van erfgoed, cultuur, landschap en geschiedenis

  New Amsterdam History Centre (AMHC)

  Nieuw-Amsterdam legde de basis voor het huidige New York City. Het AMHC moedigt aan om de Nederlandse geschiedenis van de stad New York te verkennen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de etnische, raciale en religieuze diversiteit, stedelijke landschappen, economische vitaliteit en mondiale erfenis. CLUE+ onderzoekers werken samen met het AMHC aan thema’s die gerelateerd zijn aan geschiedenis, erfgoed en cultuur.

  De Patio

  De Patio is een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden discussiëren over sociale netwerken en hoe deze netwerken de omgang tussen mensen beïnvloeden. Het Network Institute werkt samen met de Patio aan onderzoeksthema’s over digitale communicatienetwerken en gedragsverandering. 

  Terranova

  Terranova is een innovatief opleidingsnetwerk dat onderzoek doet naar klimaatverandering en milieubeleid in Europa met als doel om de interactie tussen mens en milieu te verbeteren. Partners zijn de VU, Universiteit Leiden, German Centre for Integrative Biodiversity Research, Uppsala University, Aarhus University, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en International Union for Conservation of Nature (IUCN).

  Waag

  Stichting Waag stimuleert experimenten met nieuwe technologieën, kunst en cultuur. Waag bestaat uit twaalf onderzoeklabs die vanuit verschillende thema’s onderzoek doen op het gebied van technologie en samenleving. Ontwerpers, kunstenaars en (VU-)wetenschappers passen onderzoeksmethoden toe om zoveel mogelijk mensen mee te laten ontwerpen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

 • Societal Impact Award

  Elk jaar reikt Connected World in samenwerking met het Network Institute vijf prijzen uit aan (onderzoeks)projecten met een sterke maatschappelijke impact. Voor 2024 zijn de volgende vijf projecten geselecteerd:  

  De rechtszaal als landschap  
  door Tasniem Anwar & Robbin Talens (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 

  In het afgelopen decennium kwamen er in Nederland vaker terrorismezaken voor, onder meer over de financiering van terrorisme en het vervolgen van terroristische strijders in het buitenland. Rechtbanken spelen een belangrijke rol in het aanpakken van radicalisatie in de samenleving.  

  Universitair docent Tasniem Anwar en Robbin Talens gaan terrorismezaken en –processen in de rechtbank onderzoeken en willen daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over de omgang met de dreiging van terrorisme. Daarnaast hopen de wetenschappers de democratische rechtsstaat transparanter te maken door dat wat achter de gesloten deuren van de rechtzaal gebeurt gedetailleerd te beschrijven en te analyseren. Het doel is om het vertrouwen vanuit de samenleving in de democratische instellingen en de rechtsstaat te vergroten.  

  Complexe individualiteit  
  door Ingeborg Klarenberg en Suzette Bousema (Faculteit der Exacte Wetenschappen / A-Life) 

  Wat kunnen mensen leren van korstmossen? Onderzoekers Ingeborg Klarenberg en Suzette Bousema bestuderen korstmossen als symbool van hoe alles in de natuur met elkaar samenwerkt. Met hun project willen ze laten zien hoe verschillende organismen elkaar nodig hebben, zoals ook mensen elkaar nodig hebben. Een kunstenaar en een wetenschapper maken samen met het grote publiek een boeiende tentoonstelling waarin iedereen mee kan doen. Naast korstmoswandelingen worden korstmossen omgetoverd tot kunstwerken en worden ondanks culturele en ideologische obstakels krachten gebundeld. Met dit project hopen de wetenschappers mensen bewust te maken van het belang van korstmossen voor het milieu en stimuleren zij om na te denken over manieren om samen maatschappelijke problemen op te lossen.   

  Waterherinneringen. Een digitale wandeltocht creëren om het multiculturele watererfgoed van Istanbul te delen  
  door Fokke Gerritsen (Faculteit der Geesteswetenschappen)  

  Al wandelend duik je in de wondere wereld van het diverse watererfgoed van Istanboel. In het project ‘waterherinneringen’ maakt het team van hoogleraar Fokke Gerritsen een digitale wandeltour met tekst, beeld en geluid waarin mensen meer kunnen leren over de geschiedenis en de uitdagingen van de waterbronnen in Istanbul, vooral tijdens watercrises. Voor het maken van de wandeling wordt onderzoek van de VU en de Radboud Universiteit bestudeert en werken wetenschappers samen met het Nederlands Instituut in Turkije en de Hrant Dink Foundation. 

  Girls’ empowerment via een mentorprogramma voor begeleid Engels leren  
  door Laura Rupp (Faculteit der Geesteswetenschappen) 

  Dit project onder leiding van universitair hoofddocent Laura Rupp streeft ernaar om meisjes wereldwijd te ondersteunen in het leren van Engels via een mentorprogramma. Het is gericht op het opzetten van een duurzaam mentorprogramma voor de MOOC "Engelse uitspraak in een mondiale wereld", die gratis toegankelijk is gedurende 10 weken. Het project breidt het bestaande programma uit om meisjes met beperkte toegang tot Engels onderwijs te helpen, met een focus op Sakhi-meisjes uit sloppenwijken en plattelandsgebieden in India. Het doel is om vijf Sakhi-meisjes te trainen als mentoren en zo een duurzame cyclus van ondersteuning te creëren. Dit mentorprogramma dient als een model voor andere gemarginaliseerde groepen, met als doel inclusiviteit en gelijke onderwijskansen te bevorderen. 

  VU-studenten verspreiden programmeerkennis met de wereld door Hedy!  
  door Felienne Hermans (Faculteit der Exacte Wetenschappen) 

  Dit project onder leiding van hoogleraar Felienne Hermans verbindt VU-studenten met docenten om hen te ondersteunen bij het onderwijzen over programmeren met het door de VU ontwikkelde gratis en open-source tool Hedy. 

Onderwijs Connected World

 • Bacheloropleidingen

  Bachelor Artificial Intelligence (AI)
  Hoe ontwikkelen we robots die eenzaamheid onder ouderen voorkomen? Hoe kunnen banken transactiefraude tegengaan? Hoe weet Netflix welke films we willen kijken?  AI is overal. In deze opleiding leren studenten over de techniek waarop AI is gebaseerd en hoe ze die kunnen toepassen in de maatschappij.

  Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
  Hoe ziet de journalistiek van de toekomst eruit? Waarom roept bepaald woordgebruik associaties bij ons op? Hoe maken bedrijven gebruik van sociale media om ons te verleiden tot kopen? Tijdens deze bachelor leren studenten hoe communicatie werkt en welke rol taal daarin speelt.

  Bachelor Computer Science
  Hoe gaan we om met big data die dagelijks wereldwijd wordt gecreëerd? Hoe voorkomen we dat uitslagen van verkiezingen worden gehackt? Hoe houden we onze interactie met computers begrijpelijk? Deze bachelor leidt studenten op tot experts in de onderliggende technologie van computersystemen.

  Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
  Waarom voelen kiezers zich aangesproken door populistische partijen? Hoe beïnvloedt klimaatverandering het leven in Vietnam? Wat is de achtergrond van debatten over omstreden standbeelden en straatnamen? Studenten leren de wereld te begrijpen vanuit andermans ogen.

  Bachelor Filosofie
  Wat weten we eigenlijk? Zit de wereld inderdaad zo in elkaar als we denken? Wat is het verschil tussen recht en onrecht? Studenten onderzoeken de werkelijkheid door fundamentele vragen te stellen over actuele thema’s. Zo ontwikkelen zij een kritische blik op wetenschap, religie en samenleving.

  Bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur  
  Hoe beïnvloeden kunst en media elkaar? Hoe kun je met design en architectuur een inclusief en duurzaam leefklimaat tot stand brengen? Studenten van deze bacheloropleiding leren media, kunst, design en architectuur in onderling verband te zien en kritisch te analyseren.

 • Minoren

  Minor Digital Humanities and Social Analytics
  Bronnen en objecten die we in de geschiedenis, media, literatuur, kunst en sociale wetenschappen bestuderen, zijn steeds vaker digitaal beschikbaar. In deze minor leren studenten hoe ze verschillende soorten dataverzamelingen kunnen samenstellen en analyseren.

  Minor Erfgoed en Ruimte
  De stedelijke en rurale ruimte verandert snel. Erfgoed kan bijdragen om plekken betekenisvol, herkenbaar, mooi en leerzaam te laten zijn. In deze minor reflecteren studenten op de rol van erfgoed in ruimtelijke transformaties en leren ze daarover te communiceren met stakeholders

  Minor European Urban and Cultural History
  Hoe zag het leven eruit in de middeleeuwen? Welke religies bestonden er en hoe ervoeren mensen religieuze diversiteit? Hoe werden steden in de literatuur weergegeven en wat vond men van dit beeld? Studenten duiken in de Europese geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot vandaag.

  Minor Managing Digital Innovation
  Tijdens deze minor ontdekken studenten hoe nieuwe digitale technologieën de manier waarop we werken drastisch veranderen. En bestuderen ze hoe organisaties daarop kunnen inspelen en daardoor kunnen veranderen.

  Minor Peace and Conflict Studies
  Deze minor biedt studenten inzicht in de oorzaken en gevolgen van politiek geweld en oorlog, bekeken vanuit vele disciplines zoals politicologie, internationaal recht, criminologie, theologie, filosofie, antropologie, sociologie en geschiedenis.

  Minor Religious Dimensions of Global Challenges
  Hoe gaan religies om met hedendaagse uitdagingen? Hoe zijn ze betrokken bij conflicten en vrede, nationalisme en mensenrechten? Dragen ze bij aan de SDG’s? En hoe gaan ze om met gender? In deze minor verdiepen studenten zich in de maatschappelijke uitdagingen van multireligieuze samenlevingen.

  Minor Technology, Law and Ethics
  Technologieën als kunstmatige intelligentie, biotechnologie en neurotechnologie beloven onze communicatie, gezondheid, reproductie en cognitie te verbeteren. In deze minor verkennen studenten de juridische, ethische en maatschappelijke dilemma's die deze ontwikkelingen oproepen. 

 • Masteropleidingen

  Master Artificial Intelligence (AI)
  Van auto's die voetgangers detecteren tot virtuele assistenten op smartphones: AI wordt overal toegepast. In deze master focussen studenten op hybride intelligentie. Ze bekijken AI vanuit een maatschappelijk en menselijk perspectief én vanuit een technisch perspectief, gericht op het begrijpen, analyseren en ontwikkelen van nieuwe AI-algoritmes.

  Master Business Analytics
  Hoe zetten we datawetenschap, big data, statistiek en machinelearning effectief in om resultaten te optimaliseren en strategische doelstellingen te bereiken? Tijdens deze master ontwikkelen studenten zich op al deze gebieden, waardoor ze complexe zakelijke vraagstukken kunnen oplossen. 

  Master Communicatie- en Informatiewetenschappen
  Welke rol speelt taal in de communicatie binnen organisaties? Studenten schrijven en analyseren teksten, en onderzoeken bijvoorbeeld de invloed van beeld of gebaren in communicatie.

  Master Computer Security
  Hoe maken we computersystemen hackproof? Tijdens deze master gaan studenten aan de slag met de technische uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging, met een focus op computersystemen en netwerkbeveiliging. Deze opleiding is uniek in Nederland.

  Master Global History and International Studies
  Studenten onderzoeken hoe de verspreiding van mensen, goederen en ideeën over de hele wereld zich sinds de 15e eeuw heeft ontwikkeld en de wereld van vandaag heeft gevormd. Het verband tussen geschiedenis en hedendaagse politieke debatten over migratie, nationalisme en etniciteit krijgt daarbij veel aandacht.

  Master Heritage Studies
  Hoe kan erfgoed verleden, heden en toekomst verbinden? Studenten bestuderen vanuit verschillende perspectieven de spanningen tussen het behoud en de innovatie van landschappen, architectuur en archeologische overblijfselen.

 • Postgraduate opleidingen

  Deeltijdopleiding Business Analytics and Data Science
  Hoe zetten we big data om in actiegerichte inzichten? Met deze deeltijdopleiding versterken professionals hun analytische, ondernemende en technologische vaardigheden, die ze meteen kunnen toepassen in de praktijk.

  Geographical Information Sciences
  Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen overzichtelijk en aansprekend visualiseren? Professionals leren tijdens deze opleiding hoe ze met geografische informatiesystemen slimmere besluitvorming mogelijk maken voor bedrijven, overheden en onze samenleving, en zo kunnen bouwen aan sterke connecties.  

 • Extracurriculaire activiteiten

  Honoursprogramma Science and Religion: Views from History
  Wetenschap en religie lijken tegenwoordig vaak tegenstrijdige krachten, maar ze gingen lange tijd harmonieus samen. Wanneer en waar ontstonden spanningen? Hoe heeft de relatie zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld? Deze vragen vormen de rode draad van dit honoursprogramma.

  Winterschoolcursus Violence and Nonviolence: Nation-Building in the Age of Postcolonialism
  Deze winterschoolcursus behandelt het onderwerp geweldloosheid in de postkoloniale natievorming door de lens van leiders en denkers zoals King, Hélder Câmara, Mandela en Kaunda, evenals reflecties van Mbembe, Derrida en Fanon.

  Winterschoolcursus Migration Control: Borders, Identities and Organisations
  In deze winterschoolcursus verdiepen studenten zich in migratiebeheer, grenscontrole en de strijd voor een eerlijke integratie op de arbeidsmarkt. 

  Dreamteam Burning Lowlands
  In het dreamteam werken bachelor- en masterstudenten van uiteenlopende opleidingen gedurende een academisch jaar samen aan een opdracht binnen het profielthema Connected World. 

  Wereldwijd zien we steeds meer grootschalige natuurbranden. Door klimaatverandering verwachten we deze landschappelijke branden ook steeds vaker in Nederland. Maar ons land is zo dicht bevolkt en bebouwd dat we daarop niet zijn ingericht en voorbereid. We moeten met elkaar nadenken hoe we die verwoestende branden voorkomen. Dat is complex, want er staan veel belangen op het spel. Hoe kunnen we de natuur beschermen, landbouw bedrijven, recreëren, de biodiversiteit vergroten én tegelijkertijd onze veiligheid waarborgen tegen vernietigende branden? Als onderdeel van dit dreamteam gaan studenten op zoek naar ideeën en oplossingen waar uiteenlopende belanghouders zich in weten te vinden. Studenten kunnen zich aanmelden via deze link.

Organisatie Connected World

 • Connecting the Campus

  Het profielthema Connected World staat voor verbondenheid. Zo ook op onze VU-campus zelf: de VU wil een open, toegankelijke en inclusieve campus bieden. We bevorderen dat streven actief met initiatieven zoals het Diversity Office, 3D (podium voor debat, dialoog en diversiteit), de Sociale Campus en de VU Art Science Gallery. De gastonderzoeker Daniel Neugebauer van Connected World brengt al deze initiatieven bij elkaar om een impuls te geven aan een verbonden VU-campus.

  Geef je op voor het Connecting-the-Campusprogramma!

 • Interfacultaire onderzoeksinstituten (IOZI’s)

  Verbinding op de campus vindt ook plaats op wetenschappelijk vlak. Om interdisciplinair onderzoek te bevorderen en te huisvesten heeft de VU Interdisciplinaire Onderzoeksinstituten (IOZI) opgezet. Onderzoekers ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en bundelen hun krachten om externe fondsen te werven. Connected World wordt gedragen door twee van deze IOZI’s: CLUE+ en het Network Institute. De IOZI's hebben nationaal en internationaal een reputatie vanwege de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke impact van hun onderzoek.

 • Diversiteit

  De VU-gemeenschap is op verschillende wijzen divers, op het gebied van bijvoorbeeld gender, seksuele voorkeur, nationaliteit, cultuur, denkwijze en religie. De VU wil voor iedereen een omgeving bieden die diversiteit en inclusie bevordert, en waar mensen zich op hun gemak en gestimuleerd voelen om hun unieke perspectieven te delen. We streven naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij onze studenten, docenten en andere medewerkers onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren. Divers is een van de drie speerpunten van de VU.

 • Open Access

  Openheid naar buiten draagt bij aan de verbinding tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de VU en onze samenleving. Het is onze ambitie om al onze wetenschappelijke publicaties kosteloos en online voor iedereen toegankelijk te maken. Om ‘Open Access’ publicaties te stimuleren, heeft de VU met een groot aantal uitgevers afspraken gemaakt, zonder extra kosten voor onderzoekers. In bijna alle gevallen kunnen docenten en onderzoekers hun publicaties openlijk delen in de VU Research Portal. De VU-universiteitsbibliotheek ondersteunt alle onderzoekers van de VU die hun publicaties op deze manier toegankelijk willen maken.

 • Academy Assistant Programma

  Het profielthema Connected World wil onderzoek naar verbinding in de samenleving stimuleren en in het bijzonder bijdragen aan de oplossing van disconnectie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld sociale groepen in grootstedelijke smeltkroezen beter verbinden of het wederzijds begrip tussen wereldburgers vergroten?

  Het Academy Assistant Programma richt zich op veelbelovende bachelor- en masterstudenten aan de VU die wetenschappelijk onderzoek willen doen en een academische carrière ambiëren. Het programma is bedoeld om wetenschappers uit verschillende disciplines samen te brengen; de projecten moeten daarom methoden en thema's uit twee verschillende disciplines combineren. Voor elk toegekend project financiert het programma twee student-onderzoeksassistenten voor een periode van negen maanden.

  Geef je op voor het Academieassistentenprogramma 2024!

 • EURIDICE: Inclusief Europees onderwijs voor de digitale samenleving

  De digitale wereld verandert in rap tempo en nieuwe ontwikkelingen en risico's doen zich aan ons voor. Kunstmatige intelligentie, nepnieuws, de digitale kloof tussen Noord en Zuid, en cybercriminaliteit zijn enkele van de vele uitdagingen waarmee onze samenleving te maken heeft. Wat is de rol van de universiteit bij het aangaan van deze uitdagingen? En welke nieuwe onderwijsvormen zijn nodig om de tech-professionals van morgen op te leiden? 

  De VU heeft samen met 24 partners uit 13 landen het multidisciplinaire en multifacultaire project EURIDICE opgericht om antwoorden op bovenstaande vragen te onderzoeken. Samen met onze partners streven we ernaar het onderwijs rondom AI in Europees verband te vernieuwen en te verbeteren. Het project is in januari 2024 van start gegaan. 

  De betrokken VU-afdelingen en instituten zijn: FGW (afdeling Kunst, Cultuur, Geschiedenis en Oudheid), FSW (Afdeling Communicatiewetenschappen en Organisatiewetenschap, CLUE+, Netwerk Instituut, Athena Instituut en het CIS/SOZ) en het Aurora-netwerk (Europees Universiteiten Netwerk). 

  Meer weten? Bezoek de website https://euridice.eu.  

Uitgelicht onderzoek

Meer weten over Connected World? Neem contact op!

prof. dr. Hans Akkermans, prof. dr. Gert-Jan Burgers