Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderwijsinformatie FSW

Laatst gewijzigd op 1 december 2022
Deze pagina bevat een overzicht van de belangrijkste punten ten behoeve van het geven van onderwijs bij FSW, van de voorbereiding van een vak tot de (her)tentamens en evaluaties. Je vindt hier ook links naar de Onderwijs- en Examenregelingen, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, jaarkalender FSW en welke kanalen er zijn voor studenten die behoefte hebben aan begeleiding en advies.

Voor vragen of contact: Onderwijsbureau FSW

Jaarkalender en rooster

In de jaarkalender is informatie te vinden over de onderwijsweken, tentamen- en hertentamenweken, onderwijsvrije weken en feestdagen.

Definitieve roosters zijn te vinden op rooster.vu.nl. Zie voor meer informatie over roostering van onderwijs: Onderwijsplanning

De voorbereiding van een vak

Volg dit stappenplan om op een efficiënte manier je cursus op te starten en af te ronden. Het stappenplan bestaat uit: de cursusvoorbereiding, tijdens de cursusperiode en de cursusafronding Als je dit volgt en je het format voor de cursushandleiding gebruikt, kan het onderwijsbureau je cursusdossier samenstellen.

 • Voor ieder vak is een onderwijs- en studielastnorm vastgesteld. Deze bestaat uit een vast aantal studiepunten/studiebelastingsuren, een literatuurnorm en een vast aantal contacturen met studenten.
 • Via UAS worden per semester roosterwensen uitgevraagd. Ook de studiegidsteksten worden via UAS verzameld.
 • Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor vragen over Canvas kan je hier terecht.
 • In de kandidatenlijst applicatie op VU.nl kun je zien hoeveel studenten zich hebben ingetekend voor jouw vak en kun je zien hoe de verdeling van de studenten over de werkgroepen is (indien van toepassing). Wanneer je de werkgroepen zelf wilt indelen, dan moet dit al bekend zijn voordat de studenten zich kunnen intekenen voor het vak. Dit, omdat de methode voor het verdelen van studenten over groepen moet vaststaan voor de intekenperiode opengaat.
 • Studiemateriaal (zoals een studiehandleiding of reader) dient te voldoen aan de standaard opmaakeisen ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid; ze zijn opgesteld in een schreefloos lettertype (zoals Arial, Verdana of Calibri) met lettergrootte 10 en regelafstand 1,5. Zie ook de schrijfwijzer voor docenten (pdf) of de handleiding voor toegankelijk onderwijs.
 • Omgang met studenten die studeren met een (functie)beperking.
 • Bij het online gebruik van studiematerialen, bijvoorbeeld binnen de Canvasomgeving van een vak, dien je rekening te houden met de auteursrechten. Op het schenden van deze rechten staan hoge boetes. Lees ook de richtlijnen voor het gebruik van beeld en geluid.
 • Wanneer de voorgeschreven literatuur beschikbaar moet zijn via de universiteitsbibliotheek, vul dan dit formulier in. De bibliotheek probeert literatuur digitaal beschikbaar te maken. De docent kan een link naar de literatuur in de cursusomgeving van Canvas plaatsen.
 • Als docent ben je bij een ontruiming verantwoordelijk voor het ontruimen van de zaal of ruimte waar je op dat moment bent. Voor instructies zie de Factsheet Ontruiming.

Vak- en tentamenintekening

 • Studenten dienen zich voor de vakken en (her)tentamens van iedere onderwijsperiode in te tekenen.
 • Als de intekentermijn gesloten is vind je in de kandidatenlijst het aantal studenten dat je kunt verwachten voor het vak of het (deel)tentamen. Na sluiting van de intekentermijn kunnen studenten nog via naplaatsing of intekenklacht aan je vak toegevoegd worden. 
 • De studenten die zich voor een vak hebben ingetekend krijgen automatisch toegang tot de Canvas course van het vak en komen binnen de Canvas course (indien van toepassing) automatisch terecht in de werkgroep die zij zelf tijdens het intekenen hebben gekozen. Voeg niet zelf studenten toe aan Canvas, maar verwijs -als studenten je vragen nog mee te mogen doen- voor naplaatsen een intekenklacht naar VU.nl.

Tentamens en hertentamens

In het studie informatiesysteem worden twee soorten vakken onderscheiden: ‘standaardvakken’ met een tentamen ‘in engere zin’ (met een tijdslot, digitaal of in een tentamenzaal) en ‘NOA’s’ (no-assessment), vakken die afsluiten met een andere vorm zoals essay, opdracht, presentatie e.d. Bij NOA’s is er geen tentamen ingeroosterd, maar bepaalt de vakcoördinator de deadline conform de jaarkalender.

 • Algemene informatie over de constructie en beoordeling van tentamens kun je vinden op de Themapagina Toetsen en Beoordelen. Zie ook het Toetsbeleid FSW (pdf) van de VU. 
 • Belangrijk om te lezen: aandachtspunten bij (de voorbereiding van) tentamens. 
 • Een schematisch overzicht van alle informatie over (schriftelijke en digitale) tentamens.
 • De dienst Student- & Onderwijszaken, afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie biedt (betaalde) Tentamenservices, zoals begeleiding bij constructie van meerkeuzevragen of itemanalyses.
 • Er wordt gewerkt met vaste tentamentijdblokken; twee lange blokken (2:45 uur) en twee kortere blokken (2:15 uur). Op deze pagina staat informatie en een handreiking, die bijdraagt aan het borgen van de toetskwaliteit bij korte toetsen.
 • Tentamens worden geroosterd in de TenT of elders op de VU campus en soms, bij grote tentamens, op externe locaties (de RAI, Emergohal en Sportcentrum VU). Tijdens een tentamen op deze externe locaties gelden specifieke tentamenregels. 
 • De applicatie voor digitaal toetsen is TestVision. Toegang tot TestVision gaat via het VU Dashboard. Met docenten die een digitaal (deel)tentamen hebben wordt vanuit de facultaire toetsondersteuning contact opgenomen. TestVision kan ook gebruikt worden voor online thuis toetsen (bijvoorbeeld oefentoetsen, practica toetsen, etc). Meer weten? Neem contact op met de toetsondersteuners via testvision.fsw@vu.nl.
 • De nakijk- of correctietermijn voor tentamens is tien werkdagen. Ook voor papers, opdrachten of werkstukken geldt een nakijktermijn van 10 werkdagen.
 • Cijfers registreer je digitaal, via VUnet resultaatregistratie.
 • Gedurende ten minste tien werkdagen na bekendmaking van de uitslag van een tentamen hebben de studenten recht op inzage in hun eigen (beoordeelde) werk. Zie voor de regelgeving omtrent het inzagerecht artikel 4.9 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master).
 • Bijzondere situaties waarbij van de standaardprocedure rond tentamens afgeweken kan worden:
  • Studenten met een functiebeperking die de voorziening extra tijd hebben toegekend gekregen door de studieadviseur, kunnen bij elke tentamenintekening aangeven of ze van de extra tijd (á 30 minuten) gebruik willen maken. 
  • Hoe studenten kunnen handelen bij samenvallende tentamens.
  • Wat te doen bij (vermoedens van) fraude of plagiaat?

Afstuderen

 • Studenten ontvangen binnen twee weken nadat alle vereiste studiepunten zijn geregistreerd per mail (student- en privémail) een afstudeerbericht. In de drukke zomermaanden juli en augustus kan dit iets langer duren.
 • Studenten dienen binnen twee weken na ontvangst van het afstudeerbericht via de link in het bericht aan te geven of zij willen afstuderen, of uitstel willen aanvragen. Wanneer een student na twee weken niet gereageerd heeft, zet het Onderwijsbureau het afstuderen in gang.
 • Voor meer informatie over voorwaarden, examendata en diploma-uitreikingen zie VU Student (afstuderen en diploma).

Cursusdossier

 • Elke opleiding stelt een toetsplan op en voor elk vak wordt een cursusdossier gemaakt. Het cursusdossier bevat algemene onderwijsinformatie en informatie m.b.t. de toetsing en de evaluatie van het vak. Vanaf academisch jaar 2021-2022 wordt het cursusdossier samengesteld door het  Onderwijsbureau FSW. Het is van belang dat het format cursushandleiding wordt gebruikt bij het samenstellen van de cursushandleiding zodat zoveel mogelijk informatie beschikbaar is en je niet achteraf een mail ontvangt om alsnog informatie aan te leveren. Meer informatie over het toetsbeleid kun je vinden in het  Toetsbeleid FSW.

Evaluaties

Begin 2021 is een nieuw systeem op de VU geïntroduceerd voor de ondersteuning van het digitaal evalueren: Evalytics. Dit systeem is nog volop in ontwikkeling. Vragen over digitaal evalueren binnen FSW kunnen verstuurd worden naar: evaluaties.fsw@vu.nl . Vanaf 2021 maken opleidingen zowel gebruik van alternatieve evaluatievormen om hun onderwijs te evalueren als van het digitale onderwijsevaluatie systeem Evalytics. Dit overeenkomstig het evaluatiebeleid en kwaliteitszorgbeleid op de VU.

Regelingen

Bij het geven van onderwijs is het van belang dat je op de hoogte bent van het bestaan van onderstaande regelingen:

Voor Bachelorstudenten:

Voor Masterstudenten:

Zie ook de overige en VU-brede regelingen.

Op de website van de VU is de bewaartermijnenlijst voor onderwijs te vinden. Denk o.a. aan de bewaartermijnen voor werkstukken, tentamens en beoordelingsformulieren.

Voor de poort - van Open dag tot VU Introductiedagen

 • Studiekiezers die zich oriënteren op bacheloropleidingen kunnen deelnemen aan open dagen en voorlichtingsactiviteiten.
 • Studiekiezers die zich oriënteren op masteropleidingen kunnen deelnemen aan open dagen en voorlichtingsactiviteiten.
 • EU-studenten kunnen zich vanaf 1 oktober via Studielink aanmelden voor het volgende collegejaar. Voor EU-studenten is de aanmelddeadline voor bacheloropleidingen 1 mei en voor (pre-)masteropleidingen 31 mei. Voor internationale bachelor- (pre-)masterstudenten gelden er andere deadlines. 
 • Studiekiezers die zich hebben aangemeld voor een bacheloropleiding worden uitgenodigd voor VU Studiekeuzecheck. De online Studiekeuzecheck loopt van eind april tot en met half augustus.
 • Anderhalve week voor aanvang van het collegejaar vinden de VU Introductiedagen (voor bachelors) plaats. Voor nieuwe pre-masterstudenten organiseert FSW Facultaire introductiedagen op de laatste vrijdag voor de opening van het Academisch jaar. Masterstudenten krijgen tijdens het eerste college alle benodigde informatie. Na aanmelding krijgen alle studenten toegang tot de prestudent omgeving waar veel praktische informatie te vinden is.

Professionalisering

VU NT&L ondersteunt groepen van docenten en medewerkers van diensten om kennisuitwisseling en ontwikkeling van best-practices te stimuleren; de zogenaamde Special Interest Groups (SIGs). Bijeenkomsten en congressen die je kunt bijwonen, vind je in de agenda. Of kom eens langs bij de VU Onderwijswerkplaats (HG 1B.21), van het VU Network for Teaching & Learning. Op werkdagen open van 9.00 - 17.00 uur.

Onderzoeksinstituut LEARN! wil door onderzoek een bijdrage leveren aan de vraag: Hoe leren mensen en hoe kunnen we daar in ons onderwijs zo goed mogelijk op inspelen?

Vragen?

Neem contact op met het onderwijsbureau.

Locatie: Hoofdgebouw VU, 1e verdieping, A-vleugel