Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksgroepen FRT

De Faculteit Religie en Theologie beoogt en biedt een diverse breedte en ook een academische diepte. Om hierin effectief te kunnen voorzien hebben wij ons georganiseerd in thematisch opgezette onderzoeksgroepen. Er zijn momenteel 13 onderzoeksgroepen.

Te midden van de voortschrijdende globalisering en toenemende maatschappelijke pluriformiteit streeft de Faculteit van Religie en Theologie van de VU naar een interdisciplinaire, interculturele en interreligieuze onderzoeksomgeving die voortdurend de dialoog opzoekt.

 • Opzet onderzoeksgroepen

  Sommige groepen hebben een min of meer permanent karakter, anderen zijn aan een specifiek project verbonden. Alle onderzoeksgroepen streven ernaar om zowel senior- als junioronderzoekers met elkaar in gesprek te brengen over elkaars werk. De onderzoeksgroepen bieden tevens gelegenheid om samen te werken aan gezamenlijke of individuele publicaties, subsidieaanvragen, en valorisatieprojecten. Hierbij stimuleren wij kritische reflectie, wederzijdse verrijking, en dialoog tussen de verschillende (niet-)religieuze tradities, onderzoeksbenaderingen, en disciplines.

  De onderzoeksgroepen geven onze onderzoekers de kans om zowel:

  • te verbreden door individuele projecten in grotere thematische kaders in te bedden; en
  • te verdiepen door in kritisch gesprek met collega’s te gaan.

  De onderzoeksgroepen bieden ook kansen aan promovendi en (onderzoeks)masterstudenten en collega’s van onze partner instellingen om deel te nemen aan het academisch debat en zo hun plaats te vinden in het vakgebied van hun expertise. Als faculteit gaat onze aandacht uit naar academische excellentie, maatschappelijke relevantie, en (religieuze) toewijding. Door zo op doordachte wijze onze krachten te verenigen, helpen de groepen deze doelen te bereiken.

 • Onderzoeksfocussen

  De onderzoeksfocussen van onze onderzoeksgroepen reiken van specifieke (confessionele) tradities, de dialoog tussen verschillende tradities, tot het onderzoeken en faciliteren van de interactie tussen religie en de samenleving. De meeste onderzoeksgroepen benaderen hun thematiek vanuit een scala aan verschillende disciplines, van literair, historisch, en systematisch, tot empirisch. De onderzoeksfocussen van onze  onderzoeksgroepen laten zich met drie fundamentele kennislijnen omschrijven: 

  • Intrareligieuze, interne ontwikkelingen binnen de (religieuze) tradities,
  • Interreligieuze verhoudingen en dialoog,
  • Maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Onderzoeksgroepen