Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Organisatie FRT

Het Faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Het bestuur bestaat uit een decaan, een onderzoeksportefeuillehouder en een onderwijsportefeuillehouder.

Lees meer over de organisatie in het blok hieronder.

 • Faculteitsbestuur

  Het Faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Sinds de invoering van de MUB (Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) in 1998 wordt de faculteit bestuurd door het Faculteitsbestuur.

  Het bestuur bestaat uit een decaan, een onderzoeksportefeuillehouder en een onderwijsportefeuillehouder. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering. Deze heeft tevens de leiding over het bureau van de faculteit. Een student is adviserend lid van het Faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.

 • Medezeggenschapsorganen

  Er zijn twee medezeggenschapsorganen:

  In de Studentenraad hebben drie studenten zitting. De Onderdeelcommissie bestaat uit vier medewerkers. Tezamen vormen zij de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit. De Gezamenlijke Vergadering voert regelmatig overleg met het Faculteitsbestuur. De medezeggenschap is vastgelegd in verschillende universitaire en facultaire regelingen.

 • Faculteitsbureau

  Het faculteitsbureau van de faculteit Religie en Theologie ondersteunt bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc

 • Onderwijscommissie/Opleidingscommissie

  Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie. Deze opleidingscommissies zijn samengevoegd tot één Onderwijscommissie. De Onderwijscommissie heeft een aantal taken waaronder het adviseren over de onderwijs- en examenregeling voordat het Faculteitsbestuur de regeling vaststelt.

 • Examencommissie

  Elke opleiding heeft een Examencommissie. De Examencommissie stelt onder andere regels vast m.b.t. de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast.

 • Facultaire Studentenraad (FSR)

  Alle studenten kunnen zich voor de verkiezing van de Facultaire Studentenraad (FSR) kandidaat stellen. De Studentenraad heeft in principe zeggenschap over alle zaken die op de faculteit spelen, zowel over de praktische gang van zaken, als over de onderwijs- of studentenvoorzieningen. Er vinden elk jaar verkiezingen plaats. 

 • Afdelingen en onderzoeksgroepen

  Aan de faculteit Religie en Theologie wordt hoogwaardig onderzoek verricht naar religie en geloof. Daarbij is er aandacht voor zowel de bronnen en tradities van diverse godsdiensten en stromingen, alsook voor hun denkbeelden en praktijken in wisselwerking met de hedendaagse samenleving en cultuur.

  Onderzoeksafdelingen

  De faculteit kent twee onderzoeksafdelingenTexts and Traditions en Beliefs and Practices

  Onderzoeksgroepen

  De faculteit heeft zich georganiseerd in veertien onderzoeksgroepen. De onderzoeksfocussen van onze onderzoeksgroepen reiken van specifieke (confessionele) tradities, de dialoog tussen verschillende tradities, tot het onderzoeken en faciliteren van de interactie tussen religie en de samenleving.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

secretariaat.frt@vu.nl
Het faculteitsecretariaat bevindt zich in het Hoofdgebouw van de VU, kamernummer 2E-05.

Algemene vragen over inschrijven of collegegeld? Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Wil je meer weten over onze cursussen of professioneel advies voor jouw organisatie? Neem contact op met het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving:

Volg ons