Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Examencommissie

Laatst gewijzigd op 12 december 2022
De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en dient op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter verkrijging van de graad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening.

Plaats binnen de organisatie 

De taakverdeling tussen opleidingsdirecteur, opleidingscommissie en examencommissie is als volgt: 

 • De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de opleiding, zoals deze in de OER wordt beschreven, en zorgt dat het onderwijs en de opleiding aan de kwaliteitsstandaard voldoet. 
 • De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de(wijze van uitvoering van de ) OER. 
 • De examencommissie toetst de resultaten van het onderwijs per individuele student binnen de kaders van de OER van een opleiding. De examencommissie is immers “het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad”. 

Verzoeken aan de examencommissie

Indien er sprake is van ernstige studievertraging is het raadzaam om, voor je een verzoek indient, dit met je studieadviseur te bespreken. Zij kunnen de mogelijkheden met je doornemen en je adviseren bij het schrijven van je verzoek.

Voor de volgende verzoeken kun je terecht bij de examencommissie:

De afhandeltermijn van alle verzoeken is 30 werkdagen vanaf het moment van binnenkomst van het verzoek bij de Examencommissie.

Informatie over de examencommissie

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.
  • Het aanwijzen van examinatoren.
  • Bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot toelating, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte, goedkeuring afwijkingen van het programma.
  • Bevoegd tot de behandeling van fraudezaken.
  • Bij iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. 
 • Fraude en Plagiaat

  Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 

  Onder plagiaat wordt verder verstaan: het al dan niet opzettelijk overnemen van werk of gedachtengoed van anderen zonder correcte bronvermelding of duidelijke vermelding welk deel eigen werk is en welk deel geen eigen werk.

  • Als een docent fraude constateert bij een student, meldt hij dit aan de examencommissie. 
  • De examencommissie kan besluiten tot maatregelen conform de regels zoals die zijn opgesteld in de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie. In het gedeelte hieronder kun je de R&R per faculteit terugvinden.
  • Een student kan tot maximaal een jaar worden uitgesloten van onderwijs, tentamens en examens. 
 • OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma kan het zijn dat er een overgangsregeling is. Deze vind je dan in de studiegids bij het betreffende vak, en ook in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.  Zie de R&R per faculteit onderaan deze pagina aangegeven. 

  OER - Bachelors

  OER - Masters

Examencommissies per faculteit

Per faculteit kunnen de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • BETA

  Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

  In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2023-2024
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2022-2023
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2021-2022
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2020-2021
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

  Vergaderdata

  Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

  Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics and Information Science

  N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

  Fraudebrief voor studenten

  Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

 • FGB

  Examencommissie FGB

  Een van de taken van de Examencommissie is het beoordelen van verzoeken van studenten, zoals verzoeken met betrekking tot tentamens, vervangende vakken, extra tentamenkansen, invulling van keuzeruimte, enzovoort.

  In het algemeen dien je een verzoek in bij de Examencommissie op het moment dat je om welke reden dan ook afwijkt van het reguliere studieprogramma.

  Voor het indienen van individuele verzoeken en vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

  Belangrijk om te weten:

  • Je dient een verzoek in bij de Examencommissie via een formulier op VU.nl. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  • Specificeer het verzoek en leg gedetailleerd uit waarom je het indient. Denk goed na voordat je een formulier instuurt. Een verzoek dient uit (veel) meer te bestaan ​​dan alleen een vraag van één regel.
  • Let daarbij op je taalgebruik. Je spreekt de Examencommissie aan, niet een vriend.
  • Overleg bij complexe verzoeken of bij bijzondere omstandigheden eerst met een studieadviseur. Dien pas daarna een verzoek in bij de Examencommissie.
  • Dien de aanvraag op tijd in. De verwerkingstijd kan lang zijn, bijvoorbeeld als er nader onderzoek nodig is of als je verzoek te laat komt voor de volgende vergadering. Een verzoek moet uiterlijk vijf werkdagen voor een vergadering worden ingediend. Alle verzoeken met betrekking tot tentamens dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de tentamenweek ingediend te zijn.

  Binnen de faculteit FGB kennen we meerdere examencommissies: Examencommissie FGB (EC FGB), Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding (EC ULO) en de Examencommissie Educatieve Master Primair Onderwijs (EC EMPO).
  De Examencommissie FGB bestaat uit de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies Bewegingswetenschappen (EC BW), Pedagogische Wetenschappen (EC PEDA) en Psychologie (EC PSY).
  Alle commissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

  Regels en Procedures
  Regels en Richtlijnen EC FGB
  Regels en Richtlijnen EC ULO
  Regels en Richtlijnen EC EMPO

  In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Examensubcommissie Bewegingswetenschappen (EC BW)

  Commissieleden:

  • prof. dr. M. Pijnappels (voorzitter)
  • B.M.A. van Berlo MSc (secretaris)
  • dr. G.J. van der Kamp
  • drs. T. de Haan
  • dr. G.G.M. Scholten-Peeters
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

  • 21-09-2023
  • 19-10-2023
  • 14-11-2023
  • 19-12-2023
  • 23-01-2024
  • 20-02-2024
  • 19-03-2024
  • 16-04-2024
  • 14-05-2024
  • 11-06-2024
  • 09-07-2024

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examensubcommissie Pedagogiek (EC PEDA)

  Commissieleden:

  • dr. M.L. Verhage (voorzitter)
  • dr. A. Schinkel (secretaris)
  • dr. M. Vooren
  • dr. L. Bakkum
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

  • 12-09-2023
  • 10-10-2023
  • 07-11-2023
  • 12-12-2023
  • 16-01-2024
  • 13-02-2024
  • 12-03-2024
  • 09-04-2024
  • 07-05-2024
  • 04-06-2024
  • 02-07-2024

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examensubcommissie Psychologie (EC PSY)

  Commissieleden:

  • dr. D. van ’t Ent (voorzitter)
  • dr. S. Feenstra
  • prof. dr. S. Koole
  • dr. B. Armenta Gutierrez
  • dr. A.M. Scheeren
  • dr. J.J. Snell
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris) 

  Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

  • 07-09-2023
  • 12-10-2023
  • 09-11-2023
  • 14-12-2023
  • 18-01-2024
  • 15-02-2024
  • 14-03-2024
  • 11-04-2024
  • 09-05-2024
  • 06-06-2024
  • 04-07-2024

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding ( EC ULO)

  Commissieleden:

  • Drs. C.L. Geraedts (voorzitter)
  • Drs. L.J. van Well-Grootheest (secretaris)
  • Dr. O.P.M. van Buuren
  • Drs. J.A. Koevoets
  • C.H. Lammers MSc (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

  • 05-09-2023
  • 17-10-2023
  • 21-11-2023
  • 19-12-2023
  • 30-01-2024
  • 27-02-2024
  • 26-03-2024
  • 16-04-2024
  • 21-05-2024
  • 18-06-2024
  • 09-07-2024

  Examencommissie Educatieve Master Primair Onderwijs (EC EMPO)

  Commissieleden:

  • Dr. D. ten Hove (voorzitter)
  • Dr. A.M.E. Janssen-Veraar
  • Dr. M.J. Couzijn
  • Dr. S.E. Mol
  • C.H. Lammers MSc (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

  • 15-09-2023
  • 20-10-2023
  • 17-11-2023
  • 15-12-2023
  • 12-01-2024
  • 09-02-2024
  • 08-03-2024
  • 12-04-2024
  • 17-05-2024
  • 07-06-2024
  • 05-07-2024
 • FGW

  Regels en Richtlijnen FGW

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Er staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Samenstelling van de examencommissie

  Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is er een dagelijks bestuur, BA examencommissie, MA examencommissie en een examencommissie voor PPE. Daarnaast is er een toetskamer en een toelatingscommissie voor FGW en een toelatingscommissie voor PPE.

 • FRT

  Samenstelling examencommissie FRT

  Er zijn twee examencommissies binnen de Faculteit Religie en Theologie. Een examencommissie voor de Bachelor Theologie en een examencommissie voor Theology and Religious Studies. Elke examencommissie bestaat uit zes personen, waaronder een extern lid.

  Regels en Richtlijnen van de examencommissie

  In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van FRT, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt.

 • FSW

  Samenstelling examencommissie FSW

  Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid.

  OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Vrij programma

  In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

  Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

  De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
  • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
  • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
  • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

  Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

  Fraudebeleid

  Memo fraudebeleid FSW

 • GNK

  Examencommissie geneeskunde

  Raadpleeg de:

  De Faculteit der Geneeskunde heeft twee examencommissies. Er is een examencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (Examencommissie Science masters).

  De Examencommissie geneeskunde, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

  De Examencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Stappenplan studenten


  Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

  • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de examencommissie geneeskunde thuis?); 
  • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
  • Verzoek wordt behandeld in de examencommissie geneeskunde;
  • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de examencommissie, via een digitale brief (per mail)

  FAQ examencommissie en informatievoorziening

  Type verzoeken

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de examencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de examencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

  Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

  Artikel 9.1, lid 4 van de OER en artikel 19 van onze regels en richtlijnen zijn sinds 1 januari 2024 buiten werking. De examencommissie gaat niet langer over toelating tot de minor. Voor verzoeken met betrekking tot toelating tot de minor, kijk onder “ingangseisen” op onderstaande pagina:
  Minoren Faculteit der Geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

  Regels indienen officieel verzoek

  • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de examencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
  • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
  • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
  • Verzoeken aan de examencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
  • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

  Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
  Veel besluiten van de examencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

  Vergaderdata van de examencommissie geneeskunde

  Vergaderdata 2023-2024

  Contact


  Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie Examencommissie.vu@amsterdamumc.nl
  Bij vragen over de studie, die niet voor de examencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

   

  Examencommissie Science masters

  Raadpleeg de:

  De Faculteit der Geneeskunde VU heeft twee examencommissies: een voor de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde en een voor de Science Masters (Oncology, Personalized Medicine (CVR) en Epidemiologie.

  De  Examencommissie Science Masters, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgesteld en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

  De  Examencommissie Science Masters behandelt ook aanvragen van studenten (van de studies Personalized Medicine (Cardiovascular Research), Oncology en Epidemologie) met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens die onder haar hoede vallen. De Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Stappenplan

  Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

  • Het verzoek is ingediend door de student;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Examencommissie;
  • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
  • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
  • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de  Examencommissie;
  • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail)

  Verzoeken 

  De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

  1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
  2. Goedkeuring van keuzevakken
  3. Goedkeuring van stages
  4. Goedkeuring van literatuurstudies

  Regels voor het indienen van een verzoek

  • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
  • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
  • Verzoeken aan de  Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
  • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

  Vergaderdata van de examencommissie 

  Vergaderdata 2022-2023


   

 • RCH

  Examencommissie

  Contact:
  examencommissie.rechten@vu.nl

  Regels en Richtlijnen examencommissie 

  Zie hier de Regels en Richtlijnen 2023-2024 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
  Zie hier de Regels en Richtlijnen 2022-2023 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
  Zie hier de Regels en Richtlijnen 2021-2022 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

  Minoren, Keuzevakken en Extra (curriculair) vakken volgen

  In de OER van je opleiding kun je terugvinden welke minoren (bachelor) en keuzevakken (master) je kunt volgen zonder toestemming van de Examencommissie en wanneer toestemming wel nodig is. Je kunt de OER vinden in de studiegids. Meer informatie kun je vinden onder Keuzevakken en Minoren.

  Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.

  Wanneer je een extra vak wilt behalen aan een andere faculteit van de VU, heb je toestemming van de Examencommissie nodig indien je het vak wilt inbrengen voor je examen. Het cijfer komt altijd extra-curriculair op je cijferoverzicht in je VU Dashboard te staan. Zie Bijvakken (of een minor) aan de VU voor meer informatie. 

  Wil je het extra vak niet curriculair opnemen, dan heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie. Wat je dan wel moet regelen kan je lezen op de Keuzevakken pagina onder Extra curriculair vakken volgen.

  Curriculaire vereisten

  De opleiding legt de curriculaire vereisten voor jouw opleiding vast in de OER. Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de Examencommissie of je voldoet aan deze vereisten. Daarbij wordt ook gekeken of de behaalde resultaten nog geldig zijn.

  Wanneer je twee bacheloropleidingen van onze faculteit volgt, kan je in aanmerking komen voor een aantal vrijstellingen. 

  Voor het combineren van twee afstudeerrichtingen in de master kunnen aangepaste vereisten gelden.  

  Het is ook mogelijk om zelf een programma samen te stellen.  

  Vrije afstudeerrichting in de master

  Het is mogelijk om zelf een programma samen te stellen in plaats van een vooraf vastgestelde afstudeerrichting te volgen. Dit programma moet je wel ruim van tevoren laten goedkeuren door de Examencommissie.

  Met het vrije programma moet je voldoen aan de doelstelling en eindtermen van de opleiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat als toegang tot het civiel effect onderdeel is van de opleiding, jouw vrije programma ook zal moeten voldoen aan de vereisten voor masters zoals vastgelegd in het convenant civiel effect. Je zult dan bijvoorbeeld een integratievak moeten opnemen in je programma. Dit geldt ook wanneer je vanwege je bacheloropleiding niet in aanmerking komt voor het civiel effect.

  Wanneer je kiest voor een vrij programma, wordt op je diploma vermeld dat je de master Rechtsgeleerdheid hebt afgerond met een vrije afstudeerrichting

  Civiel effect

  Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

  Kijk hier voor meer informatie.

  Sanctiebesluiten

  De Examencommissie is eindverantwoordelijk voor het stellen van regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

  Bij vermoedens van fraude en/of plagiaat wordt de eExamencommissie op de hoogte gebracht door middel van een door de betreffende docent of afdelingshoofd opgesteld verslag. Naar aanleiding van dit verslag biedt de Examencommissie de student gelegenheid gehoord te worden. Vervolgens neemt de Examencommissie een besluit over een toe te passen sanctie. 

  In artikel 21 en 22 van de Regels en Richtlijnen kan je lezen wat verstaan wordt onder fraude en plagiaat en wat de procedure en sancties zijn bij een overtreding.

  In studiejaar 2021/2022 zijn door de Examencommissie onder andere de onderstaande sancties opgelegd.

  Voorbeeld van een sanctie voor fraude.
  Voorbeeld van een sanctie voor plagiaat

 • SBE

  OER'en, regels en richtlijnen

  De Onderwijs- en examenreglementen (OER) kunnen gevonden worden op de website van de studiegids.

  Eisen cum laude

  Uitzondering op de Cum Laude-regeling als gevolg van de coronacrisis (artikel 19 Regels en Richtlijnen examens/tentamens SBE 2019-2020). 

  Als gevolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om in deze fase van je studie optimaal te presteren. De examencommissie is daarom bereid een uitzondering te maken op de Cum Laude-regeling. Studenten kunnen kiezen uit één van de volgende twee uitzonderingen op de regeling:

  Studenten hoeven niet alle vakken te hebben behaald de eerste examenkans voor vakken waarvan de eerste examenkans èn herkansing worden aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Dit betekent dat studenten nog steeds in aanmerking kunnen komen voor Cum Laude als ze gebruik hebben gemaakt van zowel de eerste examenkans als de herkansing tussen 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Voor alle vakken waarvoor een of beide examens worden aangeboden voor of na deze periode, moeten studenten wel geslaagd zijn bij de eerste tentamenkans. 

  OF

  Studenten die per 01-09-2017, 01-09-2018 of 01-09-2019 zijn gestart met hun bacheloropleiding en studenten die per 01-09-2019 of 01-02-2020 zijn gestart met hun masteropleiding hoeven hun opleiding niet binnen 42 respectievelijk 14 maanden af te ronden om in aanmerking te komen voor Cum Laude. Deze studenten komen in aanmerking voor Cum Laude als ze de opleiding binnen maximaal 48 respectievelijk 20 maanden afronden. 

  Je hoeft niet aan te geven voor welke van de twee regels je kiest; er vindt een automatische controle plaats door onze administratie zodra je je diploma aanvraagt.

  Ambtelijk secretaris Business in Society en Entrepreneurship 

  • Prof. dr. W. Stam

  Ambtelijk secretaris examencommissie Executive Education

  • Mr. J.E. Brink – van der Meer

  Ambtelijk secretaris examencommissie Accountancy

  • J.J. van Zutphen.

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2023-2024
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2022-2023
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2021-2022
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2020-2021
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

Vergaderdata

Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics and Information Science

N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

Fraudebrief voor studenten

Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

Examencommissie FGB

Een van de taken van de Examencommissie is het beoordelen van verzoeken van studenten, zoals verzoeken met betrekking tot tentamens, vervangende vakken, extra tentamenkansen, invulling van keuzeruimte, enzovoort.

In het algemeen dien je een verzoek in bij de Examencommissie op het moment dat je om welke reden dan ook afwijkt van het reguliere studieprogramma.

Voor het indienen van individuele verzoeken en vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

Belangrijk om te weten:

 • Je dient een verzoek in bij de Examencommissie via een formulier op VU.nl. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Specificeer het verzoek en leg gedetailleerd uit waarom je het indient. Denk goed na voordat je een formulier instuurt. Een verzoek dient uit (veel) meer te bestaan ​​dan alleen een vraag van één regel.
 • Let daarbij op je taalgebruik. Je spreekt de Examencommissie aan, niet een vriend.
 • Overleg bij complexe verzoeken of bij bijzondere omstandigheden eerst met een studieadviseur. Dien pas daarna een verzoek in bij de Examencommissie.
 • Dien de aanvraag op tijd in. De verwerkingstijd kan lang zijn, bijvoorbeeld als er nader onderzoek nodig is of als je verzoek te laat komt voor de volgende vergadering. Een verzoek moet uiterlijk vijf werkdagen voor een vergadering worden ingediend. Alle verzoeken met betrekking tot tentamens dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de tentamenweek ingediend te zijn.

Binnen de faculteit FGB kennen we meerdere examencommissies: Examencommissie FGB (EC FGB), Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding (EC ULO) en de Examencommissie Educatieve Master Primair Onderwijs (EC EMPO).
De Examencommissie FGB bestaat uit de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies Bewegingswetenschappen (EC BW), Pedagogische Wetenschappen (EC PEDA) en Psychologie (EC PSY).
Alle commissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

Regels en Procedures
Regels en Richtlijnen EC FGB
Regels en Richtlijnen EC ULO
Regels en Richtlijnen EC EMPO

In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Examensubcommissie Bewegingswetenschappen (EC BW)

Commissieleden:

 • prof. dr. M. Pijnappels (voorzitter)
 • B.M.A. van Berlo MSc (secretaris)
 • dr. G.J. van der Kamp
 • drs. T. de Haan
 • dr. G.G.M. Scholten-Peeters
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

 • 21-09-2023
 • 19-10-2023
 • 14-11-2023
 • 19-12-2023
 • 23-01-2024
 • 20-02-2024
 • 19-03-2024
 • 16-04-2024
 • 14-05-2024
 • 11-06-2024
 • 09-07-2024

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examensubcommissie Pedagogiek (EC PEDA)

Commissieleden:

 • dr. M.L. Verhage (voorzitter)
 • dr. A. Schinkel (secretaris)
 • dr. M. Vooren
 • dr. L. Bakkum
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

 • 12-09-2023
 • 10-10-2023
 • 07-11-2023
 • 12-12-2023
 • 16-01-2024
 • 13-02-2024
 • 12-03-2024
 • 09-04-2024
 • 07-05-2024
 • 04-06-2024
 • 02-07-2024

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examensubcommissie Psychologie (EC PSY)

Commissieleden:

 • dr. D. van ’t Ent (voorzitter)
 • dr. S. Feenstra
 • prof. dr. S. Koole
 • dr. B. Armenta Gutierrez
 • dr. A.M. Scheeren
 • dr. J.J. Snell
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris) 

Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

 • 07-09-2023
 • 12-10-2023
 • 09-11-2023
 • 14-12-2023
 • 18-01-2024
 • 15-02-2024
 • 14-03-2024
 • 11-04-2024
 • 09-05-2024
 • 06-06-2024
 • 04-07-2024

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding ( EC ULO)

Commissieleden:

 • Drs. C.L. Geraedts (voorzitter)
 • Drs. L.J. van Well-Grootheest (secretaris)
 • Dr. O.P.M. van Buuren
 • Drs. J.A. Koevoets
 • C.H. Lammers MSc (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

 • 05-09-2023
 • 17-10-2023
 • 21-11-2023
 • 19-12-2023
 • 30-01-2024
 • 27-02-2024
 • 26-03-2024
 • 16-04-2024
 • 21-05-2024
 • 18-06-2024
 • 09-07-2024

Examencommissie Educatieve Master Primair Onderwijs (EC EMPO)

Commissieleden:

 • Dr. D. ten Hove (voorzitter)
 • Dr. A.M.E. Janssen-Veraar
 • Dr. M.J. Couzijn
 • Dr. S.E. Mol
 • C.H. Lammers MSc (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2023-2024 (onder voorbehoud):

 • 15-09-2023
 • 20-10-2023
 • 17-11-2023
 • 15-12-2023
 • 12-01-2024
 • 09-02-2024
 • 08-03-2024
 • 12-04-2024
 • 17-05-2024
 • 07-06-2024
 • 05-07-2024

Regels en Richtlijnen FGW

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Er staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Samenstelling van de examencommissie

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is er een dagelijks bestuur, BA examencommissie, MA examencommissie en een examencommissie voor PPE. Daarnaast is er een toetskamer en een toelatingscommissie voor FGW en een toelatingscommissie voor PPE.

Samenstelling examencommissie FRT

Er zijn twee examencommissies binnen de Faculteit Religie en Theologie. Een examencommissie voor de Bachelor Theologie en een examencommissie voor Theology and Religious Studies. Elke examencommissie bestaat uit zes personen, waaronder een extern lid.

Regels en Richtlijnen van de examencommissie

In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van FRT, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt.

Samenstelling examencommissie FSW

Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid.

OER, Regels en Richtlijnen

Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Vrij programma

In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

 • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
 • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
 • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
 • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

Fraudebeleid

Memo fraudebeleid FSW

Examencommissie geneeskunde

Raadpleeg de:

De Faculteit der Geneeskunde heeft twee examencommissies. Er is een examencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (Examencommissie Science masters).

De Examencommissie geneeskunde, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

De Examencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Stappenplan studenten


Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de examencommissie geneeskunde thuis?); 
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de examencommissie geneeskunde;
 • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de examencommissie, via een digitale brief (per mail)

FAQ examencommissie en informatievoorziening

Type verzoeken

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de examencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de examencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

Artikel 9.1, lid 4 van de OER en artikel 19 van onze regels en richtlijnen zijn sinds 1 januari 2024 buiten werking. De examencommissie gaat niet langer over toelating tot de minor. Voor verzoeken met betrekking tot toelating tot de minor, kijk onder “ingangseisen” op onderstaande pagina:
Minoren Faculteit der Geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

Regels indienen officieel verzoek

 • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de examencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
 • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
 • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
 • Verzoeken aan de examencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
 • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
Veel besluiten van de examencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

Vergaderdata van de examencommissie geneeskunde

Vergaderdata 2023-2024

Contact


Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie Examencommissie.vu@amsterdamumc.nl
Bij vragen over de studie, die niet voor de examencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

 

Examencommissie Science masters

Raadpleeg de:

De Faculteit der Geneeskunde VU heeft twee examencommissies: een voor de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde en een voor de Science Masters (Oncology, Personalized Medicine (CVR) en Epidemiologie.

De  Examencommissie Science Masters, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgesteld en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

De  Examencommissie Science Masters behandelt ook aanvragen van studenten (van de studies Personalized Medicine (Cardiovascular Research), Oncology en Epidemologie) met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens die onder haar hoede vallen. De Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Stappenplan

Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

 • Het verzoek is ingediend door de student;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Examencommissie;
 • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
 • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
 • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de  Examencommissie;
 • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail)

Verzoeken 

De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

 1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
 2. Goedkeuring van keuzevakken
 3. Goedkeuring van stages
 4. Goedkeuring van literatuurstudies

Regels voor het indienen van een verzoek

 • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
 • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
 • Verzoeken aan de  Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
 • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

Vergaderdata van de examencommissie 

Vergaderdata 2022-2023


 

Examencommissie

Contact:
examencommissie.rechten@vu.nl

Regels en Richtlijnen examencommissie 

Zie hier de Regels en Richtlijnen 2023-2024 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Zie hier de Regels en Richtlijnen 2022-2023 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Zie hier de Regels en Richtlijnen 2021-2022 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Minoren, Keuzevakken en Extra (curriculair) vakken volgen

In de OER van je opleiding kun je terugvinden welke minoren (bachelor) en keuzevakken (master) je kunt volgen zonder toestemming van de Examencommissie en wanneer toestemming wel nodig is. Je kunt de OER vinden in de studiegids. Meer informatie kun je vinden onder Keuzevakken en Minoren.

Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.

Wanneer je een extra vak wilt behalen aan een andere faculteit van de VU, heb je toestemming van de Examencommissie nodig indien je het vak wilt inbrengen voor je examen. Het cijfer komt altijd extra-curriculair op je cijferoverzicht in je VU Dashboard te staan. Zie Bijvakken (of een minor) aan de VU voor meer informatie. 

Wil je het extra vak niet curriculair opnemen, dan heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie. Wat je dan wel moet regelen kan je lezen op de Keuzevakken pagina onder Extra curriculair vakken volgen.

Curriculaire vereisten

De opleiding legt de curriculaire vereisten voor jouw opleiding vast in de OER. Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de Examencommissie of je voldoet aan deze vereisten. Daarbij wordt ook gekeken of de behaalde resultaten nog geldig zijn.

Wanneer je twee bacheloropleidingen van onze faculteit volgt, kan je in aanmerking komen voor een aantal vrijstellingen. 

Voor het combineren van twee afstudeerrichtingen in de master kunnen aangepaste vereisten gelden.  

Het is ook mogelijk om zelf een programma samen te stellen.  

Vrije afstudeerrichting in de master

Het is mogelijk om zelf een programma samen te stellen in plaats van een vooraf vastgestelde afstudeerrichting te volgen. Dit programma moet je wel ruim van tevoren laten goedkeuren door de Examencommissie.

Met het vrije programma moet je voldoen aan de doelstelling en eindtermen van de opleiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat als toegang tot het civiel effect onderdeel is van de opleiding, jouw vrije programma ook zal moeten voldoen aan de vereisten voor masters zoals vastgelegd in het convenant civiel effect. Je zult dan bijvoorbeeld een integratievak moeten opnemen in je programma. Dit geldt ook wanneer je vanwege je bacheloropleiding niet in aanmerking komt voor het civiel effect.

Wanneer je kiest voor een vrij programma, wordt op je diploma vermeld dat je de master Rechtsgeleerdheid hebt afgerond met een vrije afstudeerrichting

Civiel effect

Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

Kijk hier voor meer informatie.

Sanctiebesluiten

De Examencommissie is eindverantwoordelijk voor het stellen van regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

Bij vermoedens van fraude en/of plagiaat wordt de eExamencommissie op de hoogte gebracht door middel van een door de betreffende docent of afdelingshoofd opgesteld verslag. Naar aanleiding van dit verslag biedt de Examencommissie de student gelegenheid gehoord te worden. Vervolgens neemt de Examencommissie een besluit over een toe te passen sanctie. 

In artikel 21 en 22 van de Regels en Richtlijnen kan je lezen wat verstaan wordt onder fraude en plagiaat en wat de procedure en sancties zijn bij een overtreding.

In studiejaar 2021/2022 zijn door de Examencommissie onder andere de onderstaande sancties opgelegd.

Voorbeeld van een sanctie voor fraude.
Voorbeeld van een sanctie voor plagiaat

OER'en, regels en richtlijnen

De Onderwijs- en examenreglementen (OER) kunnen gevonden worden op de website van de studiegids.

Eisen cum laude

Uitzondering op de Cum Laude-regeling als gevolg van de coronacrisis (artikel 19 Regels en Richtlijnen examens/tentamens SBE 2019-2020). 

Als gevolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om in deze fase van je studie optimaal te presteren. De examencommissie is daarom bereid een uitzondering te maken op de Cum Laude-regeling. Studenten kunnen kiezen uit één van de volgende twee uitzonderingen op de regeling:

Studenten hoeven niet alle vakken te hebben behaald de eerste examenkans voor vakken waarvan de eerste examenkans èn herkansing worden aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Dit betekent dat studenten nog steeds in aanmerking kunnen komen voor Cum Laude als ze gebruik hebben gemaakt van zowel de eerste examenkans als de herkansing tussen 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Voor alle vakken waarvoor een of beide examens worden aangeboden voor of na deze periode, moeten studenten wel geslaagd zijn bij de eerste tentamenkans. 

OF

Studenten die per 01-09-2017, 01-09-2018 of 01-09-2019 zijn gestart met hun bacheloropleiding en studenten die per 01-09-2019 of 01-02-2020 zijn gestart met hun masteropleiding hoeven hun opleiding niet binnen 42 respectievelijk 14 maanden af te ronden om in aanmerking te komen voor Cum Laude. Deze studenten komen in aanmerking voor Cum Laude als ze de opleiding binnen maximaal 48 respectievelijk 20 maanden afronden. 

Je hoeft niet aan te geven voor welke van de twee regels je kiest; er vindt een automatische controle plaats door onze administratie zodra je je diploma aanvraagt.

Ambtelijk secretaris Business in Society en Entrepreneurship 

 • Prof. dr. W. Stam

Ambtelijk secretaris examencommissie Executive Education

 • Mr. J.E. Brink – van der Meer

Ambtelijk secretaris examencommissie Accountancy

 • J.J. van Zutphen.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)