Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Examencommissie

Laatst gewijzigd op 14 februari 2022

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en dient op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter verkrijging van de graad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening.

Plaats binnen de organisatie 

De taakverdeling tussen opleidingsdirecteur, opleidingscommissie en examencommissie is als volgt: 

 • De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de opleiding, zoals deze in de OER wordt beschreven, en zorgt dat het onderwijs en de opleiding aan de kwaliteitsstandaard voldoet. 
 • De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de(wijze van uitvoering van de ) OER. 
 • De examencommissie toetst de resultaten van het onderwijs per individuele student binnen de kaders van de OER van een opleiding. De examencommissie is immers “het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad”. 

Verzoeken aan de examencommissie

Indien er sprake is van ernstige studievertraging is het raadzaam om, voor je een verzoek indient, dit met je studieadviseur te bespreken. Zij kunnen de mogelijkheden met je doornemen en je adviseren bij het schrijven van je verzoek.

Voor de volgende verzoeken kun je terecht bij de examencommissie:

De afhandeltermijn van alle verzoeken is 30 werkdagen vanaf het moment van binnenkomst van het verzoek bij de Examencommissie.

Informatie over de examencommissie

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.
  • Het aanwijzen van examinatoren.
  • Bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot toelating, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte, goedkeuring afwijkingen van het programma.
  • Bevoegd tot de behandeling van fraudezaken.
  • Bij iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. 
 • Fraude en Plagiaat

  Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 

  Onder plagiaat wordt verder verstaan: het al dan niet opzettelijk overnemen van werk of gedachtengoed van anderen zonder correcte bronvermelding of duidelijke vermelding welk deel eigen werk is en welk deel geen eigen werk.

  • Als een docent fraude constateert bij een student, meldt hij dit aan de examencommissie. 
  • De examencommissie kan besluiten tot maatregelen conform de regels zoals die zijn opgesteld in de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie. In het gedeelte hieronder kun je de R&R per faculteit terugvinden.
  • Een student kan tot maximaal een jaar worden uitgesloten van onderwijs, tentamens en examens. 
 • OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma kan het zijn dat er een overgangsregeling is. Deze vind je dan in de studiegids bij het betreffende vak, en ook in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.  Zie de R&R per faculteit onderaan deze pagina aangegeven. 

  OER - Bachelors

  OER - Masters

Examencommissies per faculteit

Per faculteit kunnen de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • BETA

  Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

  In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend

  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2021-2022
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2020-2021
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

  Vergaderdata

  Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

  Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics and Information Science

  N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

  Fraudebrief voor studenten

  Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

  Online proctoring

  Lees hier informatie over Online proctoring.

 • FGB

  Examencommissie FGB

  Een van de taken van de Examencommissie is het beoordelen van verzoeken van studenten, zoals verzoeken met betrekking tot tentamens, vervangende vakken, extra tentamenkansen, invulling van keuzeruimte, enzovoort.

  In het algemeen dien je een verzoek in bij de Examencommissie op het moment dat je om welke reden dan ook afwijkt van het reguliere studieprogramma.

  Voor het indienen van individuele verzoeken en vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

  Belangrijk om te weten:

  • Je dient een verzoek in bij de Examencommissie via een formulier op VU.nl. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  • Specificeer het verzoek en leg gedetailleerd uit waarom je het indient. Denk goed na voordat je een formulier instuurt. Een verzoek dient uit (veel) meer te bestaan ​​dan alleen een vraag van één regel.
  • Let daarbij op je taalgebruik. Je spreekt de Examencommissie aan, niet een vriend.
  • Overleg bij complexe verzoeken of bij bijzondere omstandigheden eerst met een studieadviseur. Dien pas daarna een verzoek in bij de Examencommissie.
  • Dien de aanvraag op tijd in. De verwerkingstijd kan lang zijn, bijvoorbeeld als er nader onderzoek nodig is of als uw verzoek te laat komt voor de volgende vergadering. Een verzoek moet uiterlijk vijf werkdagen voor een vergadering worden ingediend. Alle verzoeken met betrekking tot tentamens dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de tentamenweek ingediend te zijn.

  De Examencommissie FGB bestaat uit de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies Bewegingswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie. De commissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

  Regels en Procedures FGB

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Hardheidsclausule bij niet afronden premasterprogramma Pedagogische wetenschappen 2021-2022. Een VU premasterstudent Pedagogische wetenschappen 2021-2022, die op 31 augustus 2022 zijn premasterprogramma 2021-2022 niet volledig zal hebben afgerond, wordt niet toegelaten tot de masteropleiding 2022-2023. Alleen als deze studievertraging te wijten was aan heel bijzondere en persoonlijke omstandigheden (zie procedure) kan het faculteitsbestuur hier bij hoge uitzondering op grond van de hardheidsclausule (artikel 5 deel A OER Master Pedagogische Wetenschappen 2021-2022) van afwijken, wanneer toepassing van de regeling leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard.

  Examensubcommissie Pedagogiek

  Commissieleden

  • dr. M. van der Schoot (voorzitter)
  • dr. J. Exalto (secretaris)
  • dr. M.L. Verhage (vice-voorzitter)
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2022

  • 11-01-2022
  • 08-02-2022
  • 08-03-2022
  • 05-04-2022
  • 10-05-2022
  • 07-06-2022
  • 05-07-2022
  • 02-08-2022

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examensubcommissie Psychologie

  Commissieleden

  • dr. M.V. Milders (voorzitter)
  • dr. D. van ’t Ent (vice-voorzitter)
  • dr. K. Mortier (secretaris)
  • dr. N.C. Lee
  • prof. dr. S. Koole
  • dr. S. Feenstra
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris) 

  Vergaderdata collegejaar 2022

  • 13-01-2022
  • 10-02-2022
  • 10-03-2022
  • 07-04-2022
  • 12-05-2022
  • 09-06-2022
  • 07-07-2022
  • 04-08-2022

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examensubcommissie Bewegingswetenschappen

  Commissieleden

  • prof. dr. J.B.J. Smeets (voorzitter)
  • B.M.A. van Berlo, MSc (secretaris)
  • dr. G.J. van der Kamp
  • drs. T. de Haan
  • dr. G.G.M. Scholten-Peeters
  • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2022

  • 18-01-2022
  • 15-02-2022
  • 15-03-2022
  • 12-04-2022
  • 17-05-2022
  • 14-06-2022
  • 12-07-2022
  • 09-08-2022

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Examencommissie Lerarenopleiding

  Examencommissieleden:

  • Drs. J.K.W. Riksen (voorzitter)
  • Drs. C. Geraedts (secretaris)
  • Dr. O. van Buuren
  • Dr. C. van Klaveren
  • ambtelijk secretaris

  Toelatingscommissieleden:

  • Drs. Y. Meindersma (voorzitter)
  • Drs. J.K.W. Riksen
  • Drs. A. Monquil
  • Dhr. R. van der Vos (ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata collegejaar 2022

  • 25-01-2022
  • 15-02-2022
  • 22-03-2022
  • 12-04-2022
  • 17-05-2022
  • 14-07-2022
 • FGW

  Regels en Richtlijnen FGW

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Er staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Samenstelling van de examencommissie

  Dagelijks bestuur: 

  • Chiel van den Akker (interim voorzitter DB en interim voorzitter BA-kamer) 
  • Daantje Meuwissen (voorzitter MA-kamer)
  • René van Woudenberg (voorzitter Kamer PPE) 
  • Jacqueline Bel (secretaris DB en voorzitter Toetskamer) 
  • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

  BA Kamer EC: 

  • Chiel van den Akker (Interim voorzitter GS, lid) 
  • Tim Groot Kormelink (CIW, lid)
  • Klazina Staat (Oudheid, lid) 
  • Joana Ozorio de Almeida Meroz (MKDA, lid) 
  • Babs Boter (L&S, secretaris/lid) 
  • Christian Krijnen (Filosofie, lid) 
  • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

  MA Kamer EC: 

  • Daantje Meuwissen (K&C, voorzitter) 
  • Dienke Hondius (GS, lid)  
  • Emilie van Opstall (Oudheid, lid) 
  • Roel van den Oever (L&C, lid)
  • Angela Roothaan (FIL, lid) 
  • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

  EC Kamer PPE: 

  • René van Woudenberg (FIL, voorzitter) 
  • Wolfgang Wagner (FSW, lid) 
  • Paul Koster (SBE, secretaris/lid) 
  • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

  Toelatingscommissie FGW: 

  • Gerben Mulder (voorzitter) 
  • Angela Roothaan (secretaris) 
  • Roxanne Denkers MSc (ambtelijk secretaris)
 • FRT

  Regels en richtlijnen van de Examencommissie

  Examencommissie Bachelor Theologie (jd): 

  • prof. dr. H. van den Belt (voorzitter) 
  • prof. dr. H.S. Benjamins (secretaris)
  • Dr. C.A.M. van den Berg
  • Dr. F. Stark
  • drs. E. Groen (extern lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

  Examencommissie Theology & Religious Studies: 

  • prof. dr. H.A. Bakker (voorzitter)
  • prof. dr. W. Janse
  • dr. D.T. Phillips-Koning 
  • dr. P. Coppens (secretaris)
  • G.J. Beunk (extern lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)
 • FSW

  Samenstelling examencommissie FSW

  Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid:

  • Bestuurskunde: Dr. A.J.G.M. (André) van Montfort, voorzitter (ook lid kerncommissie)
  • Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Dr. E.P. (Ed) Sleebos
  • Beleid, communicatie en organisatie: Dr. Y.T.A. (Yvette) Taminiau(ook lid kerncommissie)
  • Communicatiewetenschap (BSc en MSc): Dr. G.M. (Guido) van Koningsbruggen (ook lid kerncommissie)
  • Culture, Organization and Management: Dr. H. (Harry) Wels
  • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en Social and Cultural Anthropology: Prof. dr. P. (Pál) Nyiri
  • Politicologie en Political Science: Prof. dr. W.M. (Wolfgang) Wagner
  • Sociologie (BSc en MSc): Prof. dr. S. (Sawitri) Saharso
  • Research Master Societal Resilience: Dr. F.K. (Kees) Boersma
  • Extern lid: Drs. G.C. (Christoffel) Reumer (toetsdeskundige, Dienst SOZ/OKP)

  Het ambtelijk secretariaat van de examencommissie bestaat uit:

  • mw. drs. J.N. (Jeannette) Wouters
  • mw. drs. S.O. (Sido) Notermans
  • Dhr. J.J. (Jeroen) Heimeriks

  OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Vrij programma

  In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

  Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

  De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
  • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
  • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
  • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

  Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

  Fraudebeleid

  Memo fraudebeleid FSW

 • GNK

  Examencommissie geneeskunde

  De Faculteit der Geneeskunde heeft twee examencommissies. Er is een examencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (Examencommissie Science masters).

  Examencommissie geneeskunde
  De Examencommissie geneeskunde, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

  De Examencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Stappenplan studenten
  Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

  • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de examencommissie geneeskunde thuis?); 
  • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
  • Verzoek wordt behandeld in de examencommissie geneeskunde;
  • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de examencommissie, via een digitale brief (per mail)

  FAQ examencommissie en informatievoorziening

  Type verzoeken

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de examencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de examencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

  Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

  Regels indienen officieel verzoek

  • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de examencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
  • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
  • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
  • Verzoeken aan de examencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
  • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

  Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
  Veel besluiten van de examencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

  De leden van de  examencommissie geneeskunde:

  • Voorzitter: dhr. prof.dr. P.L.Hordijk
  • Vicevoorzitter: mw. dr. Y. Voskes
  • Lid: mw. drs. O Wassenaar
  • Lid: mw. dr. P.C.A.M. Bakker
  • Lid: dhr. dr. A.F. Engelsman
  • Ambtelijk secretaris: mw. mr.drs. A.E.M. Boogerman

  Vergaderdata 2021-2022

  Contact
  Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie examencommissie@vumc.nl
  Bij vragen over de studie, die niet voor de examencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

  Examencommissie Science masters

  De  Examencommissie Science Masters, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgesteld en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

  De  Examencommissie Science masters behandelt ook aanvragen van studenten (van de studies cardiovascular research, oncology en epidemologie) met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens van de onder haar hoede. Een Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Stappenplan

  Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

  • Het verzoek is ingediend door de student;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Examencommissie;
  • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
  • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
  • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de  Examencommissie;
  • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail)

  Verzoeken 

  De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

  1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
  2. Goedkeuring van keuzevakken
  3. Goedkeuring van stages
  4. Goedkeuring van literatuurstudies

  Regels voor het indienen van een verzoek

  • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
  • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
  • Verzoeken aan de  Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
  • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

  Leden van de examencommissie 

  • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
  • Vicevoorzitter: Dr. P.A.J. Krijnen
  • Lid: Dr. S.R. Baglio
  • Lid: Dr. I. van Maurik
  • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes
    
 • RCH

  Samenstelling examencommissie

  • dhr. prof. dr. A.R. Neerhof (voorzitter) 
  • mw. mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate (secretaris) 
  • dhr. mr. dr. J. Gooijer (lid) 
  • dhr. prof. mr. J. Struiksma (lid) 
  • mw. dr. C.J.W. van den Berg (lid)
  • mw. drs. S. Voogd (extern lid)

  Ambtelijk secretarissen

  • mw. A.M. de Laaf
  • mw. drs. C.M. Brandt 
  • mw. mr. O.M.L. Heldring

  Contact:
  examencommissie.rechten@vu.nl

  Regels en Richtlijnen examencommissie 

  Zie hier de Regels en Richtlijnen 2021-2022 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

  Minoren, Keuzevakken en Extra (curriculair) vakken volgen

  In de OER van je opleiding kun je terugvinden welke minoren (bachelor) en keuzevakken (master) je kunt volgen zonder toestemming van de Examencommissie. Meer informatie kun je vinden onder Minoren en Keuzevakken.

  Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.

  Wel dien je van de faculteit/universiteit waar je het vak wilt volgen toestemming te krijgen voor het volgen van een dat vak. Hoe je dit kunt regelen, kun je navragen bij de betreffende faculteit/universiteit. Indien je een vak wilt volgen van een andere opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, dan  geldt de bijvak de procedure. Als je als student Rechtsgeleerdheid de minor Forensische Criminologie wil volgen, heb je daarvoor geen toestemming nodig. Je kunt je via VU Student intekenen voor de vakken van die minor.

  Nadat je toestemming hebt gekregen voor het volgen van een vak, zul je je nog voor het vak en/of het tentamen moeten aanmelden. Voor VU-vakken gebruik je de intekenmodule in je VU Dashboard. Staat het vak er niet bij, neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

  Als je aan een andere universiteit vakken wilt volgen, dien je je daar vaak als bijvakstudent te registreren. Ook moet je meestal een bewijs overleggen waarin aangegeven staat dat je je collegegeld hebt betaald. Deze kun je bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw opvragen. Informeer bij de betreffende universiteit naar de procedure.

  Wanneer je het extra vak behaalt aan een andere faculteit van de VU, komt het cijfer extra-curriculair op je cijferoverzicht in je VU Dashboard te staan.

  Civiel effect

  Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

  Kijk hier voor meer informatie.

  Sanctiebesluiten

  Naast het afnemen van examens, organisatie en coördinatie van de tentamens en de beoordeling van de toegepaste procedures van de tentamens, is de Examencommissie tevens eindverantwoordelijk voor het stellen van regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

  Bij vermoedens van fraude en/of plagiaat wordt de eExamencommissie op de hoogte gebracht door middel van een door de betreffende docent of afdelingshoofd opgesteld verslag. Naar aanleiding van dit verslag biedt de Examencommissie de student gelegenheid gehoord te worden. Vervolgens neemt de Examencommissie een besluit over een toe te passen sanctie.

  Artikel 20 van het examenreglement over fraude en plagiaat

  Artikel VII van het examenreglement stelt het volgende over fraude en plagiaat: 

  1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
  2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt: 
   1. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 
   2. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie; 
   3. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders; 
   4. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
   5. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen; 
   6. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor definitieve beoordeling. 
  3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt: 
   1. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; 
   2. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen; 
   3. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; 
   4. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare (delen van een) tekst voor opdrachten van andere examenonderdelen; 
   5. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
   6. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma.

  In studiejaar 2019/2020 zijn door de Examencommissie onder andere de onderstaande zaken behandeld.

  Bij de Examencommissie is op 3 juli per e-mail een melding binnengekomen van dr. L.J.M Boer, vakcoördinator van het vak Volkenrecht. Daarin wordt gesteld dat het antwoord op de eerste vraag van het hertentamen Volkenrecht (juni 2020) van X sterke overeenkomsten vertoont met een eerder door een andere student ingeleverde opdracht.

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Bij de Examencommissie is op 26 juni 2020 per e-mail een melding binnengekomen van D. Bökenkamp, docent van het vak Bachelorscriptie. Daarin wordt gesteld dat X mogelijk stukken heeft overgenomen uit een masterscriptie van Y van de Universiteit Utrecht in haar bachelorscriptie.

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Bij de Examencommissie is op 16 april 2020 per e-mail een melding binnengekomen van mr. drs. W. Hutten, vakcoördinator Fundamental Rights in Europe. Daarin wordt gesteld dat er een vermoeden van plagiaat is bij het nakijken van het tentamen Fundamental Rights in Europe afgenomen op 26 maart 2020 van X en van Y.

  Bekijk de Sanctiebesluiten van X en Y

 • SBE

  OER'en, regels en richtlijnen

  De Onderwijs- en examenreglementen (OER) kunnen gevonden worden op de website van de studiegids.

  Eisen cum laude

  Uitzondering op de Cum Laude-regeling als gevolg van de coronacrisis (artikel 19 Regels en Richtlijnen examens/tentamens SBE 2019-2020). 

  Als gevolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om in deze fase van je studie optimaal te presteren. De examencommissie is daarom bereid een uitzondering te maken op de Cum Laude-regeling. Studenten kunnen kiezen uit één van de volgende twee uitzonderingen op de regeling:

  Studenten hoeven niet alle vakken te hebben behaald de eerste examenkans voor vakken waarvan de eerste examenkans èn herkansing worden aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Dit betekent dat studenten nog steeds in aanmerking kunnen komen voor Cum Laude als ze gebruik hebben gemaakt van zowel de eerste examenkans als de herkansing tussen 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Voor alle vakken waarvoor een of beide examens worden aangeboden voor of na deze periode, moeten studenten wel geslaagd zijn bij de eerste tentamenkans. 

  OF

  Studenten die per 01-09-2017, 01-09-2018 of 01-09-2019 zijn gestart met hun bacheloropleiding en studenten die per 01-09-2019 of 01-02-2020 zijn gestart met hun masteropleiding hoeven hun opleiding niet binnen 42 respectievelijk 14 maanden af te ronden om in aanmerking te komen voor Cum Laude. Deze studenten komen in aanmerking voor Cum Laude als ze de opleiding binnen maximaal 48 respectievelijk 20 maanden afronden. 

  Je hoeft niet aan te geven voor welke van de twee regels je kiest; er vindt een automatische controle plaats door onze administratie zodra je je diploma aanvraagt.

  Samenstelling examencommissie

  Leden van de examencommissies van SBE

  • Dr. A. Estevez Fernandez 
  • Prof. dr. H. van Herk 
  • Dr. H.S. Heusinkveld 
  • Dr. J.K. Verduijn (voorzitter) 
  • Drs. T. Lampe (extern lid) 
  • Prof. dr. J. Rouwendal (vice-voorzitter) 
  • Prof. dr. J.L. Wielhouwer 

  Ambtelijk secretarissen 

  • S.P. van Raat MA 
  • Drs. S. van Vugt 
  • Mr. drs. J.J.M. Welling

  Leden van de examencommissie van de VU-UvA Joint Degree opleidingen

  Voor de opleidingen Business in Society, en Entrepreneurship 

  • Dr. W. van der Aa (voorzitter) 
  • D. Drittij MSc 
  • Dr. A.E. Kourula 
  • Prof. dr. W. Stam (secretaris)

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend

Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2021-2022
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2020-2021
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

Vergaderdata

Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics and Information Science

N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

Fraudebrief voor studenten

Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

Online proctoring

Lees hier informatie over Online proctoring.

Examencommissie FGB

Een van de taken van de Examencommissie is het beoordelen van verzoeken van studenten, zoals verzoeken met betrekking tot tentamens, vervangende vakken, extra tentamenkansen, invulling van keuzeruimte, enzovoort.

In het algemeen dien je een verzoek in bij de Examencommissie op het moment dat je om welke reden dan ook afwijkt van het reguliere studieprogramma.

Voor het indienen van individuele verzoeken en vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

Belangrijk om te weten:

 • Je dient een verzoek in bij de Examencommissie via een formulier op VU.nl. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Specificeer het verzoek en leg gedetailleerd uit waarom je het indient. Denk goed na voordat je een formulier instuurt. Een verzoek dient uit (veel) meer te bestaan ​​dan alleen een vraag van één regel.
 • Let daarbij op je taalgebruik. Je spreekt de Examencommissie aan, niet een vriend.
 • Overleg bij complexe verzoeken of bij bijzondere omstandigheden eerst met een studieadviseur. Dien pas daarna een verzoek in bij de Examencommissie.
 • Dien de aanvraag op tijd in. De verwerkingstijd kan lang zijn, bijvoorbeeld als er nader onderzoek nodig is of als uw verzoek te laat komt voor de volgende vergadering. Een verzoek moet uiterlijk vijf werkdagen voor een vergadering worden ingediend. Alle verzoeken met betrekking tot tentamens dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de tentamenweek ingediend te zijn.

De Examencommissie FGB bestaat uit de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies Bewegingswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie. De commissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

Regels en Procedures FGB

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Hardheidsclausule bij niet afronden premasterprogramma Pedagogische wetenschappen 2021-2022. Een VU premasterstudent Pedagogische wetenschappen 2021-2022, die op 31 augustus 2022 zijn premasterprogramma 2021-2022 niet volledig zal hebben afgerond, wordt niet toegelaten tot de masteropleiding 2022-2023. Alleen als deze studievertraging te wijten was aan heel bijzondere en persoonlijke omstandigheden (zie procedure) kan het faculteitsbestuur hier bij hoge uitzondering op grond van de hardheidsclausule (artikel 5 deel A OER Master Pedagogische Wetenschappen 2021-2022) van afwijken, wanneer toepassing van de regeling leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard.

Examensubcommissie Pedagogiek

Commissieleden

 • dr. M. van der Schoot (voorzitter)
 • dr. J. Exalto (secretaris)
 • dr. M.L. Verhage (vice-voorzitter)
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2022

 • 11-01-2022
 • 08-02-2022
 • 08-03-2022
 • 05-04-2022
 • 10-05-2022
 • 07-06-2022
 • 05-07-2022
 • 02-08-2022

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examensubcommissie Psychologie

Commissieleden

 • dr. M.V. Milders (voorzitter)
 • dr. D. van ’t Ent (vice-voorzitter)
 • dr. K. Mortier (secretaris)
 • dr. N.C. Lee
 • prof. dr. S. Koole
 • dr. S. Feenstra
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris) 

Vergaderdata collegejaar 2022

 • 13-01-2022
 • 10-02-2022
 • 10-03-2022
 • 07-04-2022
 • 12-05-2022
 • 09-06-2022
 • 07-07-2022
 • 04-08-2022

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examensubcommissie Bewegingswetenschappen

Commissieleden

 • prof. dr. J.B.J. Smeets (voorzitter)
 • B.M.A. van Berlo, MSc (secretaris)
 • dr. G.J. van der Kamp
 • drs. T. de Haan
 • dr. G.G.M. Scholten-Peeters
 • B. Pleiter (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2022

 • 18-01-2022
 • 15-02-2022
 • 15-03-2022
 • 12-04-2022
 • 17-05-2022
 • 14-06-2022
 • 12-07-2022
 • 09-08-2022

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Examencommissie Lerarenopleiding

Examencommissieleden:

 • Drs. J.K.W. Riksen (voorzitter)
 • Drs. C. Geraedts (secretaris)
 • Dr. O. van Buuren
 • Dr. C. van Klaveren
 • ambtelijk secretaris

Toelatingscommissieleden:

 • Drs. Y. Meindersma (voorzitter)
 • Drs. J.K.W. Riksen
 • Drs. A. Monquil
 • Dhr. R. van der Vos (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata collegejaar 2022

 • 25-01-2022
 • 15-02-2022
 • 22-03-2022
 • 12-04-2022
 • 17-05-2022
 • 14-07-2022

Regels en Richtlijnen FGW

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Er staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Samenstelling van de examencommissie

Dagelijks bestuur: 

 • Chiel van den Akker (interim voorzitter DB en interim voorzitter BA-kamer) 
 • Daantje Meuwissen (voorzitter MA-kamer)
 • René van Woudenberg (voorzitter Kamer PPE) 
 • Jacqueline Bel (secretaris DB en voorzitter Toetskamer) 
 • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

BA Kamer EC: 

 • Chiel van den Akker (Interim voorzitter GS, lid) 
 • Tim Groot Kormelink (CIW, lid)
 • Klazina Staat (Oudheid, lid) 
 • Joana Ozorio de Almeida Meroz (MKDA, lid) 
 • Babs Boter (L&S, secretaris/lid) 
 • Christian Krijnen (Filosofie, lid) 
 • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

MA Kamer EC: 

 • Daantje Meuwissen (K&C, voorzitter) 
 • Dienke Hondius (GS, lid)  
 • Emilie van Opstall (Oudheid, lid) 
 • Roel van den Oever (L&C, lid)
 • Angela Roothaan (FIL, lid) 
 • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

EC Kamer PPE: 

 • René van Woudenberg (FIL, voorzitter) 
 • Wolfgang Wagner (FSW, lid) 
 • Paul Koster (SBE, secretaris/lid) 
 • Susanna Wolfert- de Vries (ambtelijk secretaris)

Toelatingscommissie FGW: 

 • Gerben Mulder (voorzitter) 
 • Angela Roothaan (secretaris) 
 • Roxanne Denkers MSc (ambtelijk secretaris)

Regels en richtlijnen van de Examencommissie

Examencommissie Bachelor Theologie (jd): 

 • prof. dr. H. van den Belt (voorzitter) 
 • prof. dr. H.S. Benjamins (secretaris)
 • Dr. C.A.M. van den Berg
 • Dr. F. Stark
 • drs. E. Groen (extern lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

Examencommissie Theology & Religious Studies: 

 • prof. dr. H.A. Bakker (voorzitter)
 • prof. dr. W. Janse
 • dr. D.T. Phillips-Koning 
 • dr. P. Coppens (secretaris)
 • G.J. Beunk (extern lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

Samenstelling examencommissie FSW

Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid:

 • Bestuurskunde: Dr. A.J.G.M. (André) van Montfort, voorzitter (ook lid kerncommissie)
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Dr. E.P. (Ed) Sleebos
 • Beleid, communicatie en organisatie: Dr. Y.T.A. (Yvette) Taminiau(ook lid kerncommissie)
 • Communicatiewetenschap (BSc en MSc): Dr. G.M. (Guido) van Koningsbruggen (ook lid kerncommissie)
 • Culture, Organization and Management: Dr. H. (Harry) Wels
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en Social and Cultural Anthropology: Prof. dr. P. (Pál) Nyiri
 • Politicologie en Political Science: Prof. dr. W.M. (Wolfgang) Wagner
 • Sociologie (BSc en MSc): Prof. dr. S. (Sawitri) Saharso
 • Research Master Societal Resilience: Dr. F.K. (Kees) Boersma
 • Extern lid: Drs. G.C. (Christoffel) Reumer (toetsdeskundige, Dienst SOZ/OKP)

Het ambtelijk secretariaat van de examencommissie bestaat uit:

 • mw. drs. J.N. (Jeannette) Wouters
 • mw. drs. S.O. (Sido) Notermans
 • Dhr. J.J. (Jeroen) Heimeriks

OER, Regels en Richtlijnen

Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Vrij programma

In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

 • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
 • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
 • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
 • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

Fraudebeleid

Memo fraudebeleid FSW

Examencommissie geneeskunde

De Faculteit der Geneeskunde heeft twee examencommissies. Er is een examencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (Examencommissie Science masters).

Examencommissie geneeskunde
De Examencommissie geneeskunde, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

De Examencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Stappenplan studenten
Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de examencommissie geneeskunde thuis?); 
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de examencommissie geneeskunde;
 • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de examencommissie, via een digitale brief (per mail)

FAQ examencommissie en informatievoorziening

Type verzoeken

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de examencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de examencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

Regels indienen officieel verzoek

 • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de examencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
 • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
 • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
 • Verzoeken aan de examencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
 • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
Veel besluiten van de examencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de examencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

De leden van de  examencommissie geneeskunde:

 • Voorzitter: dhr. prof.dr. P.L.Hordijk
 • Vicevoorzitter: mw. dr. Y. Voskes
 • Lid: mw. drs. O Wassenaar
 • Lid: mw. dr. P.C.A.M. Bakker
 • Lid: dhr. dr. A.F. Engelsman
 • Ambtelijk secretaris: mw. mr.drs. A.E.M. Boogerman

Vergaderdata 2021-2022

Contact
Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie examencommissie@vumc.nl
Bij vragen over de studie, die niet voor de examencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

Examencommissie Science masters

De  Examencommissie Science Masters, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgesteld en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

De  Examencommissie Science masters behandelt ook aanvragen van studenten (van de studies cardiovascular research, oncology en epidemologie) met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens van de onder haar hoede. Een Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Stappenplan

Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

 • Het verzoek is ingediend door de student;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Examencommissie;
 • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
 • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
 • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de  Examencommissie;
 • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail)

Verzoeken 

De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

 1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
 2. Goedkeuring van keuzevakken
 3. Goedkeuring van stages
 4. Goedkeuring van literatuurstudies

Regels voor het indienen van een verzoek

 • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
 • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
 • Verzoeken aan de  Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
 • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

Leden van de examencommissie 

 • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
 • Vicevoorzitter: Dr. P.A.J. Krijnen
 • Lid: Dr. S.R. Baglio
 • Lid: Dr. I. van Maurik
 • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes
   

Samenstelling examencommissie

 • dhr. prof. dr. A.R. Neerhof (voorzitter) 
 • mw. mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate (secretaris) 
 • dhr. mr. dr. J. Gooijer (lid) 
 • dhr. prof. mr. J. Struiksma (lid) 
 • mw. dr. C.J.W. van den Berg (lid)
 • mw. drs. S. Voogd (extern lid)

Ambtelijk secretarissen

 • mw. A.M. de Laaf
 • mw. drs. C.M. Brandt 
 • mw. mr. O.M.L. Heldring

Contact:
examencommissie.rechten@vu.nl

Regels en Richtlijnen examencommissie 

Zie hier de Regels en Richtlijnen 2021-2022 van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Minoren, Keuzevakken en Extra (curriculair) vakken volgen

In de OER van je opleiding kun je terugvinden welke minoren (bachelor) en keuzevakken (master) je kunt volgen zonder toestemming van de Examencommissie. Meer informatie kun je vinden onder Minoren en Keuzevakken.

Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.

Wel dien je van de faculteit/universiteit waar je het vak wilt volgen toestemming te krijgen voor het volgen van een dat vak. Hoe je dit kunt regelen, kun je navragen bij de betreffende faculteit/universiteit. Indien je een vak wilt volgen van een andere opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, dan  geldt de bijvak de procedure. Als je als student Rechtsgeleerdheid de minor Forensische Criminologie wil volgen, heb je daarvoor geen toestemming nodig. Je kunt je via VU Student intekenen voor de vakken van die minor.

Nadat je toestemming hebt gekregen voor het volgen van een vak, zul je je nog voor het vak en/of het tentamen moeten aanmelden. Voor VU-vakken gebruik je de intekenmodule in je VU Dashboard. Staat het vak er niet bij, neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Als je aan een andere universiteit vakken wilt volgen, dien je je daar vaak als bijvakstudent te registreren. Ook moet je meestal een bewijs overleggen waarin aangegeven staat dat je je collegegeld hebt betaald. Deze kun je bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw opvragen. Informeer bij de betreffende universiteit naar de procedure.

Wanneer je het extra vak behaalt aan een andere faculteit van de VU, komt het cijfer extra-curriculair op je cijferoverzicht in je VU Dashboard te staan.

Civiel effect

Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

Kijk hier voor meer informatie.

Sanctiebesluiten

Naast het afnemen van examens, organisatie en coördinatie van de tentamens en de beoordeling van de toegepaste procedures van de tentamens, is de Examencommissie tevens eindverantwoordelijk voor het stellen van regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

Bij vermoedens van fraude en/of plagiaat wordt de eExamencommissie op de hoogte gebracht door middel van een door de betreffende docent of afdelingshoofd opgesteld verslag. Naar aanleiding van dit verslag biedt de Examencommissie de student gelegenheid gehoord te worden. Vervolgens neemt de Examencommissie een besluit over een toe te passen sanctie.

Artikel 20 van het examenreglement over fraude en plagiaat

Artikel VII van het examenreglement stelt het volgende over fraude en plagiaat: 

 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
 2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt: 
  1. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 
  2. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie; 
  3. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders; 
  4. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
  5. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen; 
  6. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor definitieve beoordeling. 
 3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt: 
  1. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; 
  2. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen; 
  3. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; 
  4. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare (delen van een) tekst voor opdrachten van andere examenonderdelen; 
  5. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
  6. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma.

In studiejaar 2019/2020 zijn door de Examencommissie onder andere de onderstaande zaken behandeld.

Bij de Examencommissie is op 3 juli per e-mail een melding binnengekomen van dr. L.J.M Boer, vakcoördinator van het vak Volkenrecht. Daarin wordt gesteld dat het antwoord op de eerste vraag van het hertentamen Volkenrecht (juni 2020) van X sterke overeenkomsten vertoont met een eerder door een andere student ingeleverde opdracht.

Bekijk het sanctiebesluit 

Bij de Examencommissie is op 26 juni 2020 per e-mail een melding binnengekomen van D. Bökenkamp, docent van het vak Bachelorscriptie. Daarin wordt gesteld dat X mogelijk stukken heeft overgenomen uit een masterscriptie van Y van de Universiteit Utrecht in haar bachelorscriptie.

Bekijk het sanctiebesluit 

Bij de Examencommissie is op 16 april 2020 per e-mail een melding binnengekomen van mr. drs. W. Hutten, vakcoördinator Fundamental Rights in Europe. Daarin wordt gesteld dat er een vermoeden van plagiaat is bij het nakijken van het tentamen Fundamental Rights in Europe afgenomen op 26 maart 2020 van X en van Y.

Bekijk de Sanctiebesluiten van X en Y

OER'en, regels en richtlijnen

De Onderwijs- en examenreglementen (OER) kunnen gevonden worden op de website van de studiegids.

Eisen cum laude

Uitzondering op de Cum Laude-regeling als gevolg van de coronacrisis (artikel 19 Regels en Richtlijnen examens/tentamens SBE 2019-2020). 

Als gevolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om in deze fase van je studie optimaal te presteren. De examencommissie is daarom bereid een uitzondering te maken op de Cum Laude-regeling. Studenten kunnen kiezen uit één van de volgende twee uitzonderingen op de regeling:

Studenten hoeven niet alle vakken te hebben behaald de eerste examenkans voor vakken waarvan de eerste examenkans èn herkansing worden aangeboden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Dit betekent dat studenten nog steeds in aanmerking kunnen komen voor Cum Laude als ze gebruik hebben gemaakt van zowel de eerste examenkans als de herkansing tussen 15-03-2020 t/m 31-08-2020. Voor alle vakken waarvoor een of beide examens worden aangeboden voor of na deze periode, moeten studenten wel geslaagd zijn bij de eerste tentamenkans. 

OF

Studenten die per 01-09-2017, 01-09-2018 of 01-09-2019 zijn gestart met hun bacheloropleiding en studenten die per 01-09-2019 of 01-02-2020 zijn gestart met hun masteropleiding hoeven hun opleiding niet binnen 42 respectievelijk 14 maanden af te ronden om in aanmerking te komen voor Cum Laude. Deze studenten komen in aanmerking voor Cum Laude als ze de opleiding binnen maximaal 48 respectievelijk 20 maanden afronden. 

Je hoeft niet aan te geven voor welke van de twee regels je kiest; er vindt een automatische controle plaats door onze administratie zodra je je diploma aanvraagt.

Samenstelling examencommissie

Leden van de examencommissies van SBE

 • Dr. A. Estevez Fernandez 
 • Prof. dr. H. van Herk 
 • Dr. H.S. Heusinkveld 
 • Dr. J.K. Verduijn (voorzitter) 
 • Drs. T. Lampe (extern lid) 
 • Prof. dr. J. Rouwendal (vice-voorzitter) 
 • Prof. dr. J.L. Wielhouwer 

Ambtelijk secretarissen 

 • S.P. van Raat MA 
 • Drs. S. van Vugt 
 • Mr. drs. J.J.M. Welling

Leden van de examencommissie van de VU-UvA Joint Degree opleidingen

Voor de opleidingen Business in Society, en Entrepreneurship 

 • Dr. W. van der Aa (voorzitter) 
 • D. Drittij MSc 
 • Dr. A.E. Kourula 
 • Prof. dr. W. Stam (secretaris)

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)