Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Examencommissie

Laatst gewijzigd op 14 juni 2021

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en dient op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ter verkrijging van de graad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening.

Plaats binnen de organisatie 

De taakverdeling tussen opleidingsdirecteur, opleidingscommissie en examencommissie is als volgt: 

 • De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de opleiding, zoals deze in de OER wordt beschreven, en zorgt dat het onderwijs en de opleiding aan de kwaliteitsstandaard voldoet. 
 • De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de(wijze van uitvoering van de ) OER. 
 • De examencommissie toetst de resultaten van het onderwijs per individuele student binnen de kaders van de OER van een opleiding. De examencommissie is immers “het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad”. 

Verzoeken aan de examencommissie

Indien er sprake is van ernstige studievertraging is het raadzaam om, voor je een verzoek indient, dit met je studieadviseur te bespreken. Zij kunnen de mogelijkheden met je doornemen en je adviseren bij het schrijven van je verzoek.

Voor de volgende verzoeken kun je terecht bij de examencommissie:

De afhandeltermijn van alle verzoeken is 30 werkdagen vanaf het moment van binnenkomst van het verzoek bij de Examencommissie.

Informatie over de examencommissie

 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens.
  • Het aanwijzen van examinatoren.
  • Bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot toelating, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte, goedkeuring afwijkingen van het programma.
  • Bevoegd tot de behandeling van fraudezaken.
  • Bij iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vaststellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. 
 • Fraude en Plagiaat

  Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 

  Onder plagiaat wordt verder verstaan: het al dan niet opzettelijk overnemen van werk of gedachtengoed van anderen zonder correcte bronvermelding of duidelijke vermelding welk deel eigen werk is en welk deel geen eigen werk.

  • Als een docent fraude constateert bij een student, meldt hij dit aan de examencommissie. 
  • De examencommissie kan besluiten tot maatregelen conform de regels zoals die zijn opgesteld in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.
  • Een student kan tot maximaal een jaar worden uitgesloten van onderwijs, tentamens en examens. 
 • OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma kan het zijn dat er een overgangsregeling is. Deze vind je dan in de studiegids bij het betreffende vak, en ook in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend. 

  OER - Bachelors

  OER - Masters

Informatie over de examencommissies per faculteit

Uitgebreide informatie over de examencommissies per faculteit, zoals samenstelling en vergaderdata.

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

In de Regels en Richtlijnen (2020-2021) van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend

Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

Vergaderdata

Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics

N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

Fraudebrief voor studenten

Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

Online proctoring

Lees hier informatie over Online proctoring.

Examencommissie

Welkom op de pagina Examencommissie FGB. Op deze pagina vind je informatie over alle examencommissies binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, over algemene regelingen/procedures.

Voor het indienen van individuele verzoeken/vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

Regels en Procedures FGB

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Een VU premasterstudent Pedagogische wetenschappen 2020-2021, die op 31 augustus 2021 zijn premasterprogramma 2020-2021 niet volledig zal hebben afgerond, wordt niet toegelaten tot de masteropleiding 2021-2022. Alleen als deze studievertraging te wijten was aan heel bijzondere en persoonlijke omstandigheden (zie onderstaand) kan het faculteitsbestuur hier bij hoge uitzondering op grond van de hardheidsclausule (artikel 5 deel A OER Master Pedagogische Wetenschappen 2020-2021) van afwijken, wanneer toepassing van de regeling leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard. Lees de Hardheidclausule bij niet afronden premasterprogramma Pedagogische wetenschappen 2020-2021.

Samenstelling examencommissie Lerarenopleiding

Examencommissieleden:

 • Drs. Janneke Riksen, Voorzitter 
 • Drs. Caspar Geraedts, secretaris 
 • Dr. Onne van Buuren 
 • Dr. Chris van Klaveren 
 • Mevr. Sifra van der Meulen, Ambtelijk secretaris 

Vergaderdata Examencommissie (onder voorbehoud): 

 • Dinsdag 08-06-2021 
 • Dinsdag 06-07-2021 
 • Dinsdag 24-08-2021

Samenstelling toelatingscommissie: 

 • Drs. Yke Meindersma, voorzitter 
 • Drs. Janneke Riksen 
 • Drs. Aad Monquil 
 • Dhr. Remko van der Vos, Ambtelijk secretaris

Samenstelling examencommissie Pedagogiek

 • De heer dr. M. van der Schoot (voorzitter)
 • De heer dr. J. Exalto (secretaris)
 • Mevrouw dr. M.L. Verhage (lid)
 • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)

Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

 • 3 augustus 2021

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Samenstelling examencommissies Psychologie

 • Mevrouw dr. E.M. Sijbrandij (voorzitter)
 • De heer dr. M.V. Milders (vicevoorzitter)
 • De heer dr. D. van ’t Ent
 • De heer dr. R.J. Godijn (secretaris)
 • Mevrouw dr. K. Mortier
 • Mevrouw dr. N.C. Lee 
 • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris) 

Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

 • 6 augustus 2021 

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Samenstelling examencommissie Bewegingswetenschappen

De examencommissie van de afdeling Bewegingswetenschappen bestaat uit:

 • De heer prof. dr. J.B.J. Smeets (voorzitter)
 • De heer dr. J.F. Stins (secretaris)
 • De heer dr. G.J. van der Kamp
  De heer dr. M. Roerdink
 • Mevrouw dr. G.G.M. Scholten-Peeters
 • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)

Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

 • 10 augustus 2021

Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

Samenstelling examencommissie

Leden van de examencommissies van SBE

 • Dr. A. Estevez Fernandez 
 • Prof. dr. H. van Herk 
 • Dr. H.S. Heusinkveld 
 • Dr. J.K. Verduijn (voorzitter) 
 • Drs. T. Lampe (extern lid) 
 • Prof. dr. J. Rouwendal (vice-voorzitter) 
 • Dr. J.L. Wielhouwer 

Ambtelijk secretarissen 

 • S.P. van Raat MA 
 • Drs. S. van Vugt 
 • Mr. J.J.M. Welling

Leden van de examencommissie van de VU-UvA Joint Degree opleidingen

Voor de opleidingen Business in Society, en Entrepreneurship 

 • Dr. W. van der Aa (voorzitter) 
 • D. Drittij MSc 
 • Dr. A.E. Kourula 
 • Prof. dr. W. Stam (secretaris)

Dagelijks bestuur: 

 • Marjolein van Tooren (voorzitter DB en voorzitter BA-kamer) 
 • Daantje Meuwissen (voorzitter MA-kamer)
 • René van Woudenberg (voorzitter Kamer PPE) 
 • Jacqueline Bel (secretaris DB en voorzitter Toetskamer) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)


BA Kamer EC: 

 • Marjolein van Tooren (L&S, voorzitter)
 • Chiel van den Akker (GS, lid) 
 • Tim Groot Kormelink (CIW, lid)
 • Mieke Koenen (Oudheid, lid) 
 • Joana Ozorio de Almeida Meroz (MKDA, lid) 
 • Babs Boter (L&S, secretaris/lid) 
 • Christian Krijnen (Filosofie, lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

MA Kamer EC: 

 • Daantje Meuwissen (K&C, voorzitter) 
 • Dienke Hondius (GS, lid)  
 • Emilie van Opstall (Oudheid, lid) 
 • Roel van den Oever (L&C, lid)
 • Angela Roothaan (FIL, lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

EC Kamer PPE: 

 • René van Woudenberg (FIL, voorzitter) 
 • Wolfgang Wagner (FSW, lid) 
 • Paul Koster (SBE, secretaris/lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

Toelatingscommissie FGW: 

 • Gerben Mulder (voorzitter) 
 • Angela Roothaan (secretaris) 
 • Roxanne Denkers MSc (ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden Examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en het aanwijzen van examinatoren. 
 • De examencommissie is o.a. ook bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte,  goedkeuring afwijkingen van het programma, en tot behandeling van fraudezaken. 
 • Daarnaast dient de examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. 
 • Voor zaken rondom toelating is een aparte toelatingscommissie samengesteld. 

OER, Regels en Richtlijnen

Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma kan het zijn dat er een overgangsregeling is. Deze vind je dan in de studiegids bij het betreffende vak, en ook in de OER van de betreffende opleiding.

De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

De OER voor Bachelors vind je hier

De OER voor Masters vind je hier

Samenstelling examencommissie

 • dhr. prof. dr. A.R. Neerhof (voorzitter) 
 • mw. mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate (secretaris) 
 • dhr. mr. dr. J. Gooijer (lid) 
 • mw. dr. M.V. van Koppen (lid) 
 • dhr. prof. mr. J. Struiksma (lid) 
 • mw. drs. S. Voogd (extern lid)
 • mw. A.M. de Laaf (Ambtelijk secretaris) 

Keuzevakken en extra (curriculair) vakken volgen

Keuzevakken volgen binnen de master 

Informatie voor studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In de masterfase van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie heb je één of meerdere vakken die je naar eigen inzicht kunt kiezen. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden en de procedures voor het volgen van keuzevakken. 

Let op: In de bacheloropleidingen van de faculteit is geen ruimte voor het volgen van losse keuzevakken. Binnen de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie heb je wel een minorruimte van 30 studiepunten, maar deze kun je niet opvullen met losse vakken. Tijdens je bacheloropleiding kun je wel extra curriculair vakken volgen (zie informatie onderaan deze pagina).  

Keuzevakken volgen van je eigen opleiding  

Per masteropleiding is er een lijst met keuzevakken (zie studiegids). Masterstudenten kunnen alle genoemde vakken van hun opleiding als keuzevak volgen indien zij aan de voorkennisvereisten voldoen en mits deze vakken niet al tot het verplichte deel van hun studie behoren. 

Keuzevak van een andere VU-opleiding of van een andere universiteit volgen  

Als je een keuzevak van een andere VU-opleiding of van een andere universiteit wilt volgen, is vooraf goedkeuring nodig van de Examencommissie. Voorwaarde is dat de te volgen vakken worden afgelegd aan een erkende Nederlandse universiteit, en van hetzelfde niveau en dezelfde omvang zijn als de vakken die aan de VU worden aangeboden. Voor vakken die je buiten de faculteit wilt volgen, geldt dat het geen vakken mogen zijn die ook aan de faculteit worden aangeboden. Om toestemming te vragen voor het volgen van vakken buiten de faculteit vul je het webformulier in van de Examencommissie. Je dient hierbij de volgende gegevens op te geven:

 • De naam van het keuzevak,
 • Aantal ec dat het keuzevak omvat,
 • Faculteit / universiteit waar je het keuzevak wilt volgen,
 • Vakinformatie van het keuzevak (evt. door middel van een link naar de digitale studiegids).

Let hierbij op de volgende punten:

 • Zorg ervoor dat je zorgvuldig bent in het indienen van verzoeken. Verzoeken die onvolledig zijn, kunnen niet door de Examencommissie worden behandeld.
 • Keuzevakken die je wilt inbrengen in de masteropleiding moeten altijd vakken op WO-masterniveau zijn. Het is dus niet mogelijk om bachelorvakken in te brengen in de vrije keuzeruimte van de masteropleiding. 
 • Indien het keuzevakken betreft van 5 studiepunten, dan dien je nog een extra vak te behalen. 
 • Als je het extra vak behaalt bij een andere onderwijsinstelling dan de VU, dien je er zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten. Lees hierover meer in de procedure.

Buitenland 

Heb je vakken behaald in het kader van het uitwisselingsprogramma van de faculteit dan mogen deze vakken worden opgenomen in de minorruimte van de bacheloropleiding (ook bij Criminologie) en/of in de keuzeruimte van de masteropleiding. 

Voor het opnemen van deze vakken dient de examencommissie te controleren of de vakken voldoen aan het minimale niveau-eisen die worden gesteld. 

Voor het inbrengen van vakken in de minor geldt:

 • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht dienen ten minste twee op het niveau van 300 te zijn.
 • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht mag maximaal één op het niveau van 100 te zijn.

Voor het inbrengen van vakken in de masterkeuzeruimte geldt dat de vakken (minimaal) op WO-masterniveau dienen te zijn behaald. 

Voor overige vakken uit het buitenland of deelname aan een summer school moet je, als je de vakken in een minor- of keuzeruimte apart toestemming vragen aan de Examencommissie. 

Je dient bij het indienen van een verzoek bij de examencommissie de volgende informatie toe te voegen:

 • Volledige naam van het vak / onderdeel
 • Aantal ec
 • Faculteit / instelling waar je het vak wilt volgen
 • Vakinhoud (incl. informatie over het aantal contact- en studie-uren), bijvoorbeeld door het meesturen van een link naar de website van de uitwisselingsuniversiteit

Meer informatie over studeren in het buitenland

Extra (curriculair) vakken volgen (alle opleidingen van de rechtenfaculteit)

Als je aan de rechtenfaculteit van de VU studeert en aan een andere VU-opleiding of aan een andere universiteit extra vakken (extra curriculair) wilt volgen dan is dat mogelijk. De procedure is als volgt: 

 • Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.
 • Wel dien je op de faculteit/universiteit waar je het vak wilt volgen toestemming te krijgen voor het volgen van een vak. Hoe je dit kunt regelen, kun je navragen bij de betreffende faculteit/universiteit. Indien je een vak wilt volgen van een andere opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, dan lees je op www.rechten.vu.nl/bijvakken de procedure daarvoor. Als je als student Rechtsgeleerdheid de minor Forensische Criminologie wil volgen, heb je daarvoor geen toestemming nodig. Je kunt je via VUnet intekenen voor de vakken van die minor. 
 • Nadat je toestemming hebt gekregen voor het volgen van een vak, zul je je nog voor het vak en/of het tentamen moeten aanmelden. Voor VU-vakken kun je je nadat je toestemming hebt gekregen, aanmelden via VU-net.
 • Als je aan een andere universiteit vakken wilt volgen, dien je je daar vaak als bijvakstudent te registreren. Ook moet je meestal een bewijs overleggen waarin aangegeven staat dat je je collegegeld hebt betaald. Deze kun je bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw opvragen. Informeer bij de betreffende universiteit naar de procedure. 
 • Wanneer je het extra vak behaalt aan een andere faculteit van de VU, komt het cijfer extra-curriculair op VUnet te staan.

Civiel effect

Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

Kijk hier voor meer informatie.

Sanctiebesluiten

Artikel VII van het examenreglement over fraude en plagiaat

Artikel VII van het examenreglement stelt het volgende over fraude en plagiaat: 

 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
 2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt: 
  1. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 
  2. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie; 
  3. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders; 
  4. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
  5. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen; 
  6. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor definitieve beoordeling. 
 3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt: 
  1. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; 
  2. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen; 
  3. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; 
  4. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere examenonderdelen; 
  5. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
  6. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven.

In het verleden zijn door de examencommissie onder andere de onderstaande zaken behandeld. 

Op 3 juni 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. M.R. Kremer. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat zij tijdens het tentamen Huwelijksvermogenrecht in het bezit was van een jurisprudentiebundel en wettenbundel met daarin potloodaantekeningen. 

Bekijk het sanctiebesluit 

Op 14 januari 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mw. mr. M.D.S. Wijkman. Daarin wordt gesteld dat de mevrouw X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van haar paper voor het vak Theoretische criminologie en psychologie met als onderwerp ‘Wetenschappelijke fraude’ overeenkomen met de paper ‘Wetenschappelijke fraude’ van dhr. Y. 

Bekijk het sanctiebesluit 

Op 2 november 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. R. H. Jansen. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van zijn paper voor het vak Dilemma’s in het strafprocesrecht overeenkomen met een bachelorscriptie. 

Bekijk het sanctiebesluit 

Op 24 oktober 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. J. Bijlsma. Daarin wordt gesteld dat de heer X artikel VII van het Examenreglement 2012 heeft overtreden, omdat tijdens het tentamen Materieel strafrecht (dd 23 oktober 2012) X is aangetroffen met een smartphone tussen zijn benen waarvan het scherm af en toe oplichtte. 

Bekijk het sanctiebesluit 

Op 23 augustus 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis, ondertekend door mw. mr. B.C. van Beers (Coördinator en docent Encyclopedie II) en dhr. I. Rosenthal (docent Encyclopedie II). Daarin wordt gesteld dat tijdens het hertentamen Encyclopedie II d.d. 20 augustus 2012 is geconstateerd dat X gebruik maakte van een uittreksel van de voorgeschreven literatuur van het vak, dat tijdens het tentamen op de grond lag. 

Bekijk het sanctiebesluit  

Samenstelling examencommissie FSW

Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid:

 • Bestuurskunde: Dr. A.J.G.M. (André) van Montfort, voorzitter (ook lid kerncommissie)
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Dr. Y. (Yarin) Eski
 • Beleid, communicatie en organisatie: Dr. E.P. (Ed) Sleebos
 • Communicatiewetenschap (BSc en MSc): Dr. G.M. (Guido) van Koningsbruggen (ook lid kerncommissie)
 • Culture, Organization and Management: Dr. F.H. (Frans) Kamsteeg (ook lid kerncommissie)
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en Social and Cultural Anthropology: Prof. dr. P. (Pál) Nyiri
 • Politicologie en Political Science: Dr. A.P.M. (André) Krouwel
 • Sociologie (BSc en MSc): Prof. dr. S. (Sawitri) Saharso
 • Research Master Societal Resilience: Dr. F.K. (Kees) Boersma
 • Extern lid: Drs. G.C. (Christoffel) Reumer (toetsdeskundige, Dienst SOZ/OKP)

Het ambtelijk secretariaat van de examencommissie bestaat uit:

 • mw. drs. J.N. (Jeannette) Wouters
 • mw. drs. S.O. (Sido) Notermans
 • mw. R. (Rianne) Alkemade, MSc

OER, Regels en Richtlijnen

Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

Vrij programma

In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

 • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
 • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
 • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
 • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

Fraudebeleid

Memo fraudebeleid FSW

Examencommissie Bachelor Theologie (jd): 

 • prof. dr. H. van den Belt (voorzitter) 
 • prof. dr. H.S. Benjamins (secretaris) 
 • dr. M.C.M. Klomp 
 • dr. M. Klaver 
 • drs. E. Groen (extern lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

Examencommissie Theology & Religious Studies: 

 • prof. dr. W. Janse (voorzitter) 
 • dr. H.C.M. Schroeder 
 • dr. D.T. Phillips-Koning 
 • dr. P. Coppens 
 • G.J. Beunk (extern lid) 
 • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

Examencommissie geneeskunde

De faculteit der geneeskunde heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

Centrale examencommissie
De centrale examencommissie, met mandatering naar de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau.

 • Centrale examencommissie
  Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
 • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
 • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
 • Lid: Dr. M. Wondergem 
 • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
 • Ambtelijk secretaris: mr. p. Wytzes


Deelexamencommissie
Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Voor studenten geldt dat zij zich altijd wenden tot de deelexamencommissie. Deze tekst geeft informatie over de deelexamencommissie geneeskunde.

Stappenplan
Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie geneeskunde thuis?). De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de deel- examencommissie geneeskunde;
 • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deel-examencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

FAQ examencommissie en informatievoorziening

Type verzoeken

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de deelexamencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

Regels indienen officieel verzoek

 • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de deelexamencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
 • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
 • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
 • Verzoeken aan de deelexamencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
 • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
Veel besluiten van de deelexamencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

Termijn van besluitvorming
De deelexamencommissie geneeskunde heeft 20 werkdagen de tijd om een verzoek te verwerken en de student van een besluit op de hoogte te brengen. De ambtelijk secretaris bepaalt wanneer een verzoek behandeld wordt. De student krijgt het besluit van de deelexamencommissie geneeskunde via een brief per mail en de brief wordt opgeslagen in het digitaal studentdossier. We verzoeken dringend om niet na een vergadering van de deelexamencommissie geneeskunde te mailen of te bellen om te horen wat het besluit is.

Decentrale examencommissie geneeskunde

 • Voorzitter: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
 • Vicevoorzitter: dr. Y. Voskes
 • Lid: mw. drs. O Wassenaar
 • Lid: mevr. dr. P.C.A.M. Bakker
 • Lid: dhr. prof.dr. P.L. Hordijk
 • Ambtelijk secretaris: mw.mr.drs. A.E.M. Boogerman

Vergaderdata 2020-2021

Contact
Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie examencommissie@vumc.nl
Bij vragen over de studie, die niet voor de deelexamencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

Examencommissie master cardiovascular research en master oncology

VUmc School of Medical Sciences onderscheidt één centrale examencommissie en twee gedeelde examencommissies; één voor de medische bachelor- en masteropleiding en één voor de drie masteropleidingen medische wetenschappen: Epidemiologie, Cardiovasculair Onderzoek en Oncologie.

Centrale examencommissie

De Centrale Examencommissie, die de Gemeenschappelijke Examencommissies mandateert, oefent haar taken uit volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is de instelling die objectief en professioneel beoordeelt of een student al dan niet voldoet aan de criteria, de onderwijs- en examenregeling die is vastgesteld met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van de graad. De Centrale examencommissie opereert op facultair niveau.

Leden van de Centrale Examencommissie

 • Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
 • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
 • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
 • Lid: Dr. M. Wondergem 
 • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
 • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

Deelexamencommissie

De Gemeenschappelijke Examencommissie Epidemiologie, Cardiovasculair Onderzoek en Oncologie behandelt aanvragen van studenten met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens van de onder haar hoede. De Gedeelde Examencommissie is tevens de instelling die het studieprogramma van de individuele studenten verzorgt.

Op deze pagina staat informatie voor studenten van de masteropleidingen Cardiovascular Research en Oncology.

Stappenplan

Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

 • Het verzoek is ingediend door de student;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Gedeelde Examencommissie. De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
 • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
 • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
 • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de Gedeelde Examencommissie;
 • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Gedeelde Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail) en een hardcopy via de gewone post.

Verzoeken 

De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Gedeelde Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

 1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
 2. Goedkeuring van keuzevakken
 3. Goedkeuring van stages
 4. Goedkeuring van literatuurstudies

Regels voor het indienen van een verzoek

 • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Gedeelde Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
 • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
 • Verzoeken aan de Gedeelde Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
 • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

Leden van de deelxamencommissie 

 • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
 • Vicevoorzitter: Ms. dr. M.J.Greuter
 • Lid: Dr. S.R. Baglio
 • Lid: Dr. P.A.J. Krijnen 
 • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

Vergaderingen
De Gedeelde Examencommissie stelt de student binnen 30 dagen na indiening van het verzoek op de hoogte van de beslissing. De aanvrager ontvangt een e-mailbericht over de beslissing of de voortgang van het verzoek.
Vergaderingen 2020-2021 

Examencommissie masteropleiding epidemiologie

VUmc School of Medical Sciences heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

Centrale examencommissie
De centrale examencommissie, met mandatering aan de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau. 

Centrale examencommissie

 • Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
 • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
 • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
 • Lid: Dr. M. Wondergem 
 • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
 • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

Deelexamencommissie

Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Studenten van de masteropleiding Epidemiologie dienen zich te wenden tot de deelexamencommissie Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (ECRO).

Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie worden voorgelegd:

 1. Vrijstellingen: aanvraagformulier
 2. Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering: aanvraagformulier
 3. Klachten betreffende tentaminering: aanvraagformulier
 4. Goedkeuring aanvragen van een stagevoorstel: aanvraagformulier

Stappenplan

Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door een student digitaal volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek wel o niet ontvankelijk is . Met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie thuis? De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de deelexamencommissie;
 • Student ontvangt binnen dertig dagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deelexamencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

Regels indienen officieel verzoek

 • Raadpleeg altijd eerst goed de Onderwijs- en Examenreglementen (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
 • Verzoeken aan de deelexamencommissie dienen digitaal met het aanvraagformulier te worden ingediend.

Leden van de deelxamencommissie 

 • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
 • Vicevoorzitter: Ms. dr. M.J.Greuter
 • Lid: Dr. S.R. Baglio
 • Lid: Dr. P.A.J. Krijnen 
 • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

Vergaderdata en reactietermijn

De deelexamencommissie beslist binnen dertig werkdagen na ontvangst op een bij haar ingekomen verzoek. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over de uitslag dan wel de voortgang van de behandeling.
Vergaderdata 2020-2021

 • BETA

  Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Bèta

  In de Regels en Richtlijnen (2020-2021) van de examencommissie van de Bèta faculteit, zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend

  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2019-2020
  Download hier de Regels en Richtlijnen van de examencommisie 2018-2019 

  Vergaderdata

  Vergaderschema Graduate school Earth, Ecological and Environmental Sciences & Health and Life Sciences

  Vergaderschema Graduate School Natural Science and Mathematics

  N.B. De beschikbaarheid van de examencommissie is beperkt tijdens de zomervakantie (juli - augustus). De examencommissie probeert jouw verzoek in behandeling te nemen, maar dit kan langer dan 30 werkdagen duren.

  Fraudebrief voor studenten

  Hier vind je de Fraudebrief met informatie over Fraude en Plagiaat voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen.

  Online proctoring

  Lees hier informatie over Online proctoring.

 • FGB

  Examencommissie

  Welkom op de pagina Examencommissie FGB. Op deze pagina vind je informatie over alle examencommissies binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, over algemene regelingen/procedures.

  Voor het indienen van individuele verzoeken/vragen verwijzen we je naar de tekst hierboven onder de kop 'Verzoeken aan de examencommissie'.

  Regels en Procedures FGB

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Een VU premasterstudent Pedagogische wetenschappen 2020-2021, die op 31 augustus 2021 zijn premasterprogramma 2020-2021 niet volledig zal hebben afgerond, wordt niet toegelaten tot de masteropleiding 2021-2022. Alleen als deze studievertraging te wijten was aan heel bijzondere en persoonlijke omstandigheden (zie onderstaand) kan het faculteitsbestuur hier bij hoge uitzondering op grond van de hardheidsclausule (artikel 5 deel A OER Master Pedagogische Wetenschappen 2020-2021) van afwijken, wanneer toepassing van de regeling leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard. Lees de Hardheidclausule bij niet afronden premasterprogramma Pedagogische wetenschappen 2020-2021.

  Samenstelling examencommissie Lerarenopleiding

  Examencommissieleden:

  • Drs. Janneke Riksen, Voorzitter 
  • Drs. Caspar Geraedts, secretaris 
  • Dr. Onne van Buuren 
  • Dr. Chris van Klaveren 
  • Mevr. Sifra van der Meulen, Ambtelijk secretaris 

  Vergaderdata Examencommissie (onder voorbehoud): 

  • Dinsdag 08-06-2021 
  • Dinsdag 06-07-2021 
  • Dinsdag 24-08-2021

  Samenstelling toelatingscommissie: 

  • Drs. Yke Meindersma, voorzitter 
  • Drs. Janneke Riksen 
  • Drs. Aad Monquil 
  • Dhr. Remko van der Vos, Ambtelijk secretaris

  Samenstelling examencommissie Pedagogiek

  • De heer dr. M. van der Schoot (voorzitter)
  • De heer dr. J. Exalto (secretaris)
  • Mevrouw dr. M.L. Verhage (lid)
  • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

  • 3 augustus 2021

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Samenstelling examencommissies Psychologie

  • Mevrouw dr. E.M. Sijbrandij (voorzitter)
  • De heer dr. M.V. Milders (vicevoorzitter)
  • De heer dr. D. van ’t Ent
  • De heer dr. R.J. Godijn (secretaris)
  • Mevrouw dr. K. Mortier
  • Mevrouw dr. N.C. Lee 
  • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris) 

  Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

  • 6 augustus 2021 

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

  Samenstelling examencommissie Bewegingswetenschappen

  De examencommissie van de afdeling Bewegingswetenschappen bestaat uit:

  • De heer prof. dr. J.B.J. Smeets (voorzitter)
  • De heer dr. J.F. Stins (secretaris)
  • De heer dr. G.J. van der Kamp
   De heer dr. M. Roerdink
  • Mevrouw dr. G.G.M. Scholten-Peeters
  • Mw. Bea Pleiter (Ambtelijk secretaris)

  Vergaderdata 2020-2021 (onder voorbehoud):

  • 10 augustus 2021

  Let op! Een verzoek of klacht dient uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen te zijn.

 • SBE

  Samenstelling examencommissie

  Leden van de examencommissies van SBE

  • Dr. A. Estevez Fernandez 
  • Prof. dr. H. van Herk 
  • Dr. H.S. Heusinkveld 
  • Dr. J.K. Verduijn (voorzitter) 
  • Drs. T. Lampe (extern lid) 
  • Prof. dr. J. Rouwendal (vice-voorzitter) 
  • Dr. J.L. Wielhouwer 

  Ambtelijk secretarissen 

  • S.P. van Raat MA 
  • Drs. S. van Vugt 
  • Mr. J.J.M. Welling

  Leden van de examencommissie van de VU-UvA Joint Degree opleidingen

  Voor de opleidingen Business in Society, en Entrepreneurship 

  • Dr. W. van der Aa (voorzitter) 
  • D. Drittij MSc 
  • Dr. A.E. Kourula 
  • Prof. dr. W. Stam (secretaris)
 • FGW

  Dagelijks bestuur: 

  • Marjolein van Tooren (voorzitter DB en voorzitter BA-kamer) 
  • Daantje Meuwissen (voorzitter MA-kamer)
  • René van Woudenberg (voorzitter Kamer PPE) 
  • Jacqueline Bel (secretaris DB en voorzitter Toetskamer) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)


  BA Kamer EC: 

  • Marjolein van Tooren (L&S, voorzitter)
  • Chiel van den Akker (GS, lid) 
  • Tim Groot Kormelink (CIW, lid)
  • Mieke Koenen (Oudheid, lid) 
  • Joana Ozorio de Almeida Meroz (MKDA, lid) 
  • Babs Boter (L&S, secretaris/lid) 
  • Christian Krijnen (Filosofie, lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

  MA Kamer EC: 

  • Daantje Meuwissen (K&C, voorzitter) 
  • Dienke Hondius (GS, lid)  
  • Emilie van Opstall (Oudheid, lid) 
  • Roel van den Oever (L&C, lid)
  • Angela Roothaan (FIL, lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

  EC Kamer PPE: 

  • René van Woudenberg (FIL, voorzitter) 
  • Wolfgang Wagner (FSW, lid) 
  • Paul Koster (SBE, secretaris/lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

  Toelatingscommissie FGW: 

  • Gerben Mulder (voorzitter) 
  • Angela Roothaan (secretaris) 
  • Roxanne Denkers MSc (ambtelijk secretaris)
 • RCH

  Taken en bevoegdheden Examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en het aanwijzen van examinatoren. 
  • De examencommissie is o.a. ook bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken tot, vrijstelling, goedkeuring invulling keuzeruimte,  goedkeuring afwijkingen van het programma, en tot behandeling van fraudezaken. 
  • Daarnaast dient de examencommissie van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. 
  • Voor zaken rondom toelating is een aparte toelatingscommissie samengesteld. 

  OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma kan het zijn dat er een overgangsregeling is. Deze vind je dan in de studiegids bij het betreffende vak, en ook in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. Ook de Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  De OER voor Bachelors vind je hier

  De OER voor Masters vind je hier

  Samenstelling examencommissie

  • dhr. prof. dr. A.R. Neerhof (voorzitter) 
  • mw. mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate (secretaris) 
  • dhr. mr. dr. J. Gooijer (lid) 
  • mw. dr. M.V. van Koppen (lid) 
  • dhr. prof. mr. J. Struiksma (lid) 
  • mw. drs. S. Voogd (extern lid)
  • mw. A.M. de Laaf (Ambtelijk secretaris) 

  Keuzevakken en extra (curriculair) vakken volgen

  Keuzevakken volgen binnen de master 

  Informatie voor studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  In de masterfase van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie heb je één of meerdere vakken die je naar eigen inzicht kunt kiezen. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden en de procedures voor het volgen van keuzevakken. 

  Let op: In de bacheloropleidingen van de faculteit is geen ruimte voor het volgen van losse keuzevakken. Binnen de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie heb je wel een minorruimte van 30 studiepunten, maar deze kun je niet opvullen met losse vakken. Tijdens je bacheloropleiding kun je wel extra curriculair vakken volgen (zie informatie onderaan deze pagina).  

  Keuzevakken volgen van je eigen opleiding  

  Per masteropleiding is er een lijst met keuzevakken (zie studiegids). Masterstudenten kunnen alle genoemde vakken van hun opleiding als keuzevak volgen indien zij aan de voorkennisvereisten voldoen en mits deze vakken niet al tot het verplichte deel van hun studie behoren. 

  Keuzevak van een andere VU-opleiding of van een andere universiteit volgen  

  Als je een keuzevak van een andere VU-opleiding of van een andere universiteit wilt volgen, is vooraf goedkeuring nodig van de Examencommissie. Voorwaarde is dat de te volgen vakken worden afgelegd aan een erkende Nederlandse universiteit, en van hetzelfde niveau en dezelfde omvang zijn als de vakken die aan de VU worden aangeboden. Voor vakken die je buiten de faculteit wilt volgen, geldt dat het geen vakken mogen zijn die ook aan de faculteit worden aangeboden. Om toestemming te vragen voor het volgen van vakken buiten de faculteit vul je het webformulier in van de Examencommissie. Je dient hierbij de volgende gegevens op te geven:

  • De naam van het keuzevak,
  • Aantal ec dat het keuzevak omvat,
  • Faculteit / universiteit waar je het keuzevak wilt volgen,
  • Vakinformatie van het keuzevak (evt. door middel van een link naar de digitale studiegids).

  Let hierbij op de volgende punten:

  • Zorg ervoor dat je zorgvuldig bent in het indienen van verzoeken. Verzoeken die onvolledig zijn, kunnen niet door de Examencommissie worden behandeld.
  • Keuzevakken die je wilt inbrengen in de masteropleiding moeten altijd vakken op WO-masterniveau zijn. Het is dus niet mogelijk om bachelorvakken in te brengen in de vrije keuzeruimte van de masteropleiding. 
  • Indien het keuzevakken betreft van 5 studiepunten, dan dien je nog een extra vak te behalen. 
  • Als je het extra vak behaalt bij een andere onderwijsinstelling dan de VU, dien je er zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten. Lees hierover meer in de procedure.

  Buitenland 

  Heb je vakken behaald in het kader van het uitwisselingsprogramma van de faculteit dan mogen deze vakken worden opgenomen in de minorruimte van de bacheloropleiding (ook bij Criminologie) en/of in de keuzeruimte van de masteropleiding. 

  Voor het opnemen van deze vakken dient de examencommissie te controleren of de vakken voldoen aan het minimale niveau-eisen die worden gesteld. 

  Voor het inbrengen van vakken in de minor geldt:

  • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht dienen ten minste twee op het niveau van 300 te zijn.
  • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht mag maximaal één op het niveau van 100 te zijn.

  Voor het inbrengen van vakken in de masterkeuzeruimte geldt dat de vakken (minimaal) op WO-masterniveau dienen te zijn behaald. 

  Voor overige vakken uit het buitenland of deelname aan een summer school moet je, als je de vakken in een minor- of keuzeruimte apart toestemming vragen aan de Examencommissie. 

  Je dient bij het indienen van een verzoek bij de examencommissie de volgende informatie toe te voegen:

  • Volledige naam van het vak / onderdeel
  • Aantal ec
  • Faculteit / instelling waar je het vak wilt volgen
  • Vakinhoud (incl. informatie over het aantal contact- en studie-uren), bijvoorbeeld door het meesturen van een link naar de website van de uitwisselingsuniversiteit

  Meer informatie over studeren in het buitenland

  Extra (curriculair) vakken volgen (alle opleidingen van de rechtenfaculteit)

  Als je aan de rechtenfaculteit van de VU studeert en aan een andere VU-opleiding of aan een andere universiteit extra vakken (extra curriculair) wilt volgen dan is dat mogelijk. De procedure is als volgt: 

  • Voor het volgen van extra curriculaire vakken heb je geen toestemming nodig van de Examencommissie.
  • Wel dien je op de faculteit/universiteit waar je het vak wilt volgen toestemming te krijgen voor het volgen van een vak. Hoe je dit kunt regelen, kun je navragen bij de betreffende faculteit/universiteit. Indien je een vak wilt volgen van een andere opleiding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, dan lees je op www.rechten.vu.nl/bijvakken de procedure daarvoor. Als je als student Rechtsgeleerdheid de minor Forensische Criminologie wil volgen, heb je daarvoor geen toestemming nodig. Je kunt je via VUnet intekenen voor de vakken van die minor. 
  • Nadat je toestemming hebt gekregen voor het volgen van een vak, zul je je nog voor het vak en/of het tentamen moeten aanmelden. Voor VU-vakken kun je je nadat je toestemming hebt gekregen, aanmelden via VU-net.
  • Als je aan een andere universiteit vakken wilt volgen, dien je je daar vaak als bijvakstudent te registreren. Ook moet je meestal een bewijs overleggen waarin aangegeven staat dat je je collegegeld hebt betaald. Deze kun je bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw opvragen. Informeer bij de betreffende universiteit naar de procedure. 
  • Wanneer je het extra vak behaalt aan een andere faculteit van de VU, komt het cijfer extra-curriculair op VUnet te staan.

  Civiel effect

  Om advocaat, officier van justitie of rechter te worden, heb je civiel effect nodig. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsopleiding zodanig is samengesteld dat je voldoet aan de eisen voor toegang tot de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. Je bent dan toelaatbaar tot de advocatenopleiding en tot de rio-selectie.

  Kijk hier voor meer informatie.

  Sanctiebesluiten

  Artikel VII van het examenreglement over fraude en plagiaat

  Artikel VII van het examenreglement stelt het volgende over fraude en plagiaat: 

  1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
  2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt: 
   1. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 
   2. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie; 
   3. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders; 
   4. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
   5. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen; 
   6. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor definitieve beoordeling. 
  3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt: 
   1. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; 
   2. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen; 
   3. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; 
   4. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere examenonderdelen; 
   5. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
   6. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven.

  In het verleden zijn door de examencommissie onder andere de onderstaande zaken behandeld. 

  Op 3 juni 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. M.R. Kremer. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat zij tijdens het tentamen Huwelijksvermogenrecht in het bezit was van een jurisprudentiebundel en wettenbundel met daarin potloodaantekeningen. 

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Op 14 januari 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mw. mr. M.D.S. Wijkman. Daarin wordt gesteld dat de mevrouw X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van haar paper voor het vak Theoretische criminologie en psychologie met als onderwerp ‘Wetenschappelijke fraude’ overeenkomen met de paper ‘Wetenschappelijke fraude’ van dhr. Y. 

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Op 2 november 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. R. H. Jansen. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van zijn paper voor het vak Dilemma’s in het strafprocesrecht overeenkomen met een bachelorscriptie. 

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Op 24 oktober 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. J. Bijlsma. Daarin wordt gesteld dat de heer X artikel VII van het Examenreglement 2012 heeft overtreden, omdat tijdens het tentamen Materieel strafrecht (dd 23 oktober 2012) X is aangetroffen met een smartphone tussen zijn benen waarvan het scherm af en toe oplichtte. 

  Bekijk het sanctiebesluit 

  Op 23 augustus 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis, ondertekend door mw. mr. B.C. van Beers (Coördinator en docent Encyclopedie II) en dhr. I. Rosenthal (docent Encyclopedie II). Daarin wordt gesteld dat tijdens het hertentamen Encyclopedie II d.d. 20 augustus 2012 is geconstateerd dat X gebruik maakte van een uittreksel van de voorgeschreven literatuur van het vak, dat tijdens het tentamen op de grond lag. 

  Bekijk het sanctiebesluit  

 • FSW

  Samenstelling examencommissie FSW

  Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid:

  • Bestuurskunde: Dr. A.J.G.M. (André) van Montfort, voorzitter (ook lid kerncommissie)
  • Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Dr. Y. (Yarin) Eski
  • Beleid, communicatie en organisatie: Dr. E.P. (Ed) Sleebos
  • Communicatiewetenschap (BSc en MSc): Dr. G.M. (Guido) van Koningsbruggen (ook lid kerncommissie)
  • Culture, Organization and Management: Dr. F.H. (Frans) Kamsteeg (ook lid kerncommissie)
  • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en Social and Cultural Anthropology: Prof. dr. P. (Pál) Nyiri
  • Politicologie en Political Science: Dr. A.P.M. (André) Krouwel
  • Sociologie (BSc en MSc): Prof. dr. S. (Sawitri) Saharso
  • Research Master Societal Resilience: Dr. F.K. (Kees) Boersma
  • Extern lid: Drs. G.C. (Christoffel) Reumer (toetsdeskundige, Dienst SOZ/OKP)

  Het ambtelijk secretariaat van de examencommissie bestaat uit:

  • mw. drs. J.N. (Jeannette) Wouters
  • mw. drs. S.O. (Sido) Notermans
  • mw. R. (Rianne) Alkemade, MSc

  OER, Regels en Richtlijnen

  Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het examenprogramma en de regelingen over het onderwijs en de tentamens zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in het studieprogramma is er een overgangsregeling. Deze vind je dan in de OER van de betreffende opleiding.

  De OER is bindend. Elke student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de OER. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en de studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

  In de Regels en Richtlijnen (R&R) van de examencommissie zijn de regels met betrekking tot de afname van tentamens en examens nader uitgewerkt. Ook staat omschreven wat wordt beschouwd als een overtreding, fraude en plagiaat en de mogelijke sancties. De cum laude regeling vind je eveneens in de Regels en Richtlijnen. De Regels en Richtlijnen zijn bindend.

  Vrij programma

  In plaats van de aangeboden programma’s mag je ook een eigen bachelorprogramma samenstellen, dat een vrij programma wordt genoemd. Je doet het vrije bachelorprogramma binnen de opleiding waarvoor je staat ingeschreven.

  Je kunt zelf, bij voorkeur in overleg met de studieadviseur, een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie via het verzoekformulier van de examencommissie.

  De examencommissie toetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De studielast bedraagt 180 studiepunten;
  • Het eerste jaar (60 EC) is het eerste jaar van één van de opleidingen van de faculteit;
  • Voor de invulling van het tweede en derde jaar gelden de in bijlage 5 van de Regels en Richtlijnen Examencommissie opgenomen criteria;
  • Het programma moet een consistent geheel vormen en voldoen aan de eindtermen van de opleiding, ter beoordeling van de examencommissie.

  Je dient je invulling van het vrij bachelorprogramma zorgvuldig te motiveren, met name die van de vrije ruimte. Na goedkeuring door de examencommissie kun je eventueel nog een wijziging voorstellen.

  Fraudebeleid

  Memo fraudebeleid FSW

 • FRT

  Examencommissie Bachelor Theologie (jd): 

  • prof. dr. H. van den Belt (voorzitter) 
  • prof. dr. H.S. Benjamins (secretaris) 
  • dr. M.C.M. Klomp 
  • dr. M. Klaver 
  • drs. E. Groen (extern lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)

  Examencommissie Theology & Religious Studies: 

  • prof. dr. W. Janse (voorzitter) 
  • dr. H.C.M. Schroeder 
  • dr. D.T. Phillips-Koning 
  • dr. P. Coppens 
  • G.J. Beunk (extern lid) 
  • Susanna Wolfert-de Vries (ambtelijk secretaris)
 • GNK

  Examencommissie geneeskunde

  De faculteit der geneeskunde heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

  Centrale examencommissie
  De centrale examencommissie, met mandatering naar de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau.

  • Centrale examencommissie
   Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
  • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
  • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
  • Lid: Dr. M. Wondergem 
  • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
  • Ambtelijk secretaris: mr. p. Wytzes


  Deelexamencommissie
  Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Voor studenten geldt dat zij zich altijd wenden tot de deelexamencommissie. Deze tekst geeft informatie over de deelexamencommissie geneeskunde.

  Stappenplan
  Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

  • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie geneeskunde thuis?). De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
  • Verzoek wordt behandeld in de deel- examencommissie geneeskunde;
  • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deel-examencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

  FAQ examencommissie en informatievoorziening

  Type verzoeken

  In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de deelexamencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

  Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

  Regels indienen officieel verzoek

  • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de deelexamencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
  • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
  • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR) (Bachelor en Master).
  • Verzoeken aan de deelexamencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
  • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

  Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
  Veel besluiten van de deelexamencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

  Termijn van besluitvorming
  De deelexamencommissie geneeskunde heeft 20 werkdagen de tijd om een verzoek te verwerken en de student van een besluit op de hoogte te brengen. De ambtelijk secretaris bepaalt wanneer een verzoek behandeld wordt. De student krijgt het besluit van de deelexamencommissie geneeskunde via een brief per mail en de brief wordt opgeslagen in het digitaal studentdossier. We verzoeken dringend om niet na een vergadering van de deelexamencommissie geneeskunde te mailen of te bellen om te horen wat het besluit is.

  Decentrale examencommissie geneeskunde

  • Voorzitter: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
  • Vicevoorzitter: dr. Y. Voskes
  • Lid: mw. drs. O Wassenaar
  • Lid: mevr. dr. P.C.A.M. Bakker
  • Lid: dhr. prof.dr. P.L. Hordijk
  • Ambtelijk secretaris: mw.mr.drs. A.E.M. Boogerman

  Vergaderdata 2020-2021

  Contact
  Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie examencommissie@vumc.nl
  Bij vragen over de studie, die niet voor de deelexamencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen:

  Examencommissie master cardiovascular research en master oncology

  VUmc School of Medical Sciences onderscheidt één centrale examencommissie en twee gedeelde examencommissies; één voor de medische bachelor- en masteropleiding en één voor de drie masteropleidingen medische wetenschappen: Epidemiologie, Cardiovasculair Onderzoek en Oncologie.

  Centrale examencommissie

  De Centrale Examencommissie, die de Gemeenschappelijke Examencommissies mandateert, oefent haar taken uit volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is de instelling die objectief en professioneel beoordeelt of een student al dan niet voldoet aan de criteria, de onderwijs- en examenregeling die is vastgesteld met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van de graad. De Centrale examencommissie opereert op facultair niveau.

  Leden van de Centrale Examencommissie

  • Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
  • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
  • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
  • Lid: Dr. M. Wondergem 
  • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
  • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

  Deelexamencommissie

  De Gemeenschappelijke Examencommissie Epidemiologie, Cardiovasculair Onderzoek en Oncologie behandelt aanvragen van studenten met betrekking tot examens en ziet toe op de kwaliteit van de examens van de onder haar hoede. De Gedeelde Examencommissie is tevens de instelling die het studieprogramma van de individuele studenten verzorgt.

  Op deze pagina staat informatie voor studenten van de masteropleidingen Cardiovascular Research en Oncology.

  Stappenplan

  Bij de toepassing en afhandeling van verzoeken van leerlingen wordt het volgende plan van aanpak gevolgd:

  • Het verzoek is ingediend door de student;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • De ambtelijk secretaris beoordeelt of een verzoek voldoet aan de regels voor aanmelding. Is dit niet het geval, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen door de Gedeelde Examencommissie. De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
  • De student ontvangt een bericht om hem / haar op de hoogte te stellen;
  • De ambtelijk secretaris vraagt ​​indien nodig om aanvullende informatie van de student;
  • Het verzoek wordt in behandeling genomen door de Gedeelde Examencommissie;
  • De student ontvangt de beslissing op zijn / haar verzoek van de Gedeelde Examencommissie binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek via een digitale brief (via e-mail) en een hardcopy via de gewone post.

  Verzoeken 

  De volgende verzoeken kunnen worden ingediend bij de Gedeelde Examencommissie. Klik op de link om naar het juiste formulier te gaan:

  1. Vrijstellingen, persoonlijke verzoeken en klachten
  2. Goedkeuring van keuzevakken
  3. Goedkeuring van stages
  4. Goedkeuring van literatuurstudies

  Regels voor het indienen van een verzoek

  • Stel jezelf de vraag; valt mijn verzoek onder de bevoegdheid van de Gedeelde Examencommissie of moet ik mijn vraag elders toepassen?
  • Check eerst de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
  • Verzoeken aan de Gedeelde Examencommissie dienen te worden ingediend via een van de digitale aanvraagformulieren, tenzij anders aangegeven.
  • Verzoeken, vragen of brieven die niet via de digitale formulieren worden ingediend, worden niet beantwoord.
  • De cijferlijst moet worden bijgevoegd.

  Leden van de deelxamencommissie 

  • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
  • Vicevoorzitter: Ms. dr. M.J.Greuter
  • Lid: Dr. S.R. Baglio
  • Lid: Dr. P.A.J. Krijnen 
  • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

  Vergaderingen
  De Gedeelde Examencommissie stelt de student binnen 30 dagen na indiening van het verzoek op de hoogte van de beslissing. De aanvrager ontvangt een e-mailbericht over de beslissing of de voortgang van het verzoek.
  Vergaderingen 2020-2021 

  Examencommissie masteropleiding epidemiologie

  VUmc School of Medical Sciences heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

  Centrale examencommissie
  De centrale examencommissie, met mandatering aan de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau. 

  Centrale examencommissie

  • Voorzitter: mw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
  • Vicevoorzitter: mw. dr. I. Bijnsdorp
  • Lid: prof. dr. A.J.L.M. van Balkom
  • Lid: Dr. M. Wondergem 
  • Extern lid: hr. drs. K.H. Visser
  • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

  Deelexamencommissie

  Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

  Studenten van de masteropleiding Epidemiologie dienen zich te wenden tot de deelexamencommissie Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (ECRO).

  Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie worden voorgelegd:

  1. Vrijstellingen: aanvraagformulier
  2. Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering: aanvraagformulier
  3. Klachten betreffende tentaminering: aanvraagformulier
  4. Goedkeuring aanvragen van een stagevoorstel: aanvraagformulier

  Stappenplan

  Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

  • Verzoek wordt door een student digitaal volgens de regels ingediend;
  • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek wel o niet ontvankelijk is . Met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie thuis? De student ontvangt een bericht hierover;
  • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
  • Verzoek wordt behandeld in de deelexamencommissie;
  • Student ontvangt binnen dertig dagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deelexamencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

  Regels indienen officieel verzoek

  • Raadpleeg altijd eerst goed de Onderwijs- en Examenreglementen (OER) (Bachelor en Master) en de Regels en Richtlijnen (RR).
  • Verzoeken aan de deelexamencommissie dienen digitaal met het aanvraagformulier te worden ingediend.

  Leden van de deelxamencommissie 

  • Voorzitter: Ms. dr. I. Bijnsdorp
  • Vicevoorzitter: Ms. dr. M.J.Greuter
  • Lid: Dr. S.R. Baglio
  • Lid: Dr. P.A.J. Krijnen 
  • Ambtelijk secretaris: mr. P.J. Wytzes

  Vergaderdata en reactietermijn

  De deelexamencommissie beslist binnen dertig werkdagen na ontvangst op een bij haar ingekomen verzoek. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over de uitslag dan wel de voortgang van de behandeling.
  Vergaderdata 2020-2021

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30u en 14.00 - 16.00u). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl.

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)