Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Vrijstelling voor een vak

Vrijstelling aanvragen
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Heb je bij een andere opleiding aan een erkende instelling van hoger onderwijs tentamens gehaald,  dan kun je voor vakken binnen je opleidingsprogramma aan de VU vrijstelling aanvragen. 

De behaalde onderdelen moeten qua inhoud, niveau en studielast overeenkomen met de vakken van de VU waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De Examencommissie neemt alleen aanvragen voor vrijstelling in behandeling op grond van afgeronde vakken.

Vrijstelling aanvragen voor specifieke vakken

 • Dien een verzoek in bij de examencommissie via het formulier onder de blauwe knop op deze pagina. 
 • Geef hierbij duidelijk aan voor welk(e) vak(ken) en op basis van welk reeds behaald vak je vrijstelling aanvraagt. 
 • Voeg de volgende documenten toe:

- vakinformatie inclusief literatuuropgave of goed werkende links naar een digitale studiegids
- scan van je resultatenoverzicht

 • De VU behoudt zich het recht voor het originele resultatenoverzicht te allen tijde op te vragen tot het moment van afstuderen. Bewaar dit document dus goed.
 • Informatie over vrijstelling voor de taaltoets

Extra voorwaarden

Extra voorwaarden rond vrijstelling aanvragen bij SBE, RCH en FGB en Geneeskunde

Vrijstellingen

 • Het maximale aantal EC dat kan worden vrijgesteld verschilt per opleiding. Het maximale aantal EC dat binnen jouw opleiding vrijgesteld kan worden, is te vinden in de Onderwijs- en Examenregelingen van de betreffende opleiding. De OER’en zijn te vinden in de studiegids.
 • Een vak kan slechts één keer worden aangedragen als grond voor een vrijstelling.
 • Vrijstelling op grond van een elders behaald eerstejaars onderwijseenheid kan alleen worden toegekend als de student elders het eerste jaar van de opleiding in zijn geheel (60 EC) met goed gevolg heeft afgesloten.

Vrijstelling scripties en stages

Theses/scripties/onderzoeksprojecten en stages zijn van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd.

Aanvraag vrijstelling reeds behaald vak onder andere opleiding

Studenten die een vak uit het curriculum van hun opleiding behaalden toen zij nog niet voor deze opleiding ingeschreven stonden, dienen een vrijstelling voor het betreffende vak aan te vragen via het formulier onderaan deze pagina. 

Voorbeeld 1: Student A stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Pedagogische wetenschappen en behaalde de vakken Methodologie 1, Meten en Diagnostiek 1 en Persoonlijkheidsleer- en onderzoek.  In studiejaar 2011-2012 stapt student A over naar de opleiding Psychologie. Genoemde vakken behoeven niet opnieuw gevolgd te worden; per vak wordt vrijstelling aangevraagd via speciaal formulier.

Voorbeeld 2:  Student B stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Biomedische wetenschappen en volgde het vak Arbeid en Organisatie als bijvak. Student B stapt in 2011-2012 over naar de opleiding Psychologie. Het vak Arbeid en Organisatie behoeft niet opnieuw gevolgd te worden; student vraagt via formulier een vrijstelling aan.

Aanvragen van dergelijke vrijstellingen dient te gebeuren in september of oktober van het betreffende studiejaar. 

In het eerste jaar van de bacheloropleidingen geldt het zogenoemd bindend studieadvies (BSA). Je kunt je studie na het eerste jaar alleen voortzetten indien je een minimaal aantal studiepunten (ec) hebt behaald: de BSA-norm.

Indien je op basis van een eerder gevolgde opleiding van de examencommissie SBE een vrijstelling voor één of meer vakken hebt gekregen, geldt het volgende:

1. het aantal studiepunten dat vrijgesteld kan worden, is gemaximeerd op 12 of 18 ec, afhankelijk van de opleiding die je volgt; 

2. de vrijstellingen gaan pas gelden nadat je exclusief de vrijstellingen hebt voldaan aan de BSA-norm. Indien je niet aan de BSA-norm hebt voldaan kun je je studie in beginsel niet voortzetten en vervallen de vrijstellingen.

In een overzicht ziet het er als volgt uit:

Opleiding: BK/IBA

BSA-norm: 48 ec 

Maximale vrijstelling: 12 ec

Opleiding: EBE

BSA-norm: 42 ec (incl. QRM I*)

Maximale vrijstelling: 18 ec

Opleiding EOR

BSA-norm: 42 ec

Maximale vrijstelling: 18 ec

*Quantitative Research Methods I

Vrijstellingen voor het eerste bachelorjaar

Als je met een bachelor aan een andere universiteit bent begonnen en wilt overstappen naar een van de bacheloropleidingen van de faculteit, is het alleen mogelijk om vrijstellingen voor onderdelen uit de bachelor aan te vragen als je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding een positief Bindend Studieadvies (minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar behaald) hebt ontvangen. Het definitieve BSA-advies moet je dan bij het vrijstellingsverzoek voegen. 

Er worden geen vrijstellingen verleend op grond van enkel een behaald HBO-propedeusediploma.

Afgeronde HBO-opleiding | afgeronde niet-juridische WO-opleiding

Heb je een afgeronde HBO-opleiding Rechten of SJD of een afgeronde niet-juridische WO-opleiding? Dan krijg je een aantal standaardvrijstellingen.  Overzicht vrijstellingen.

Vrijstelling bachelorscriptie 

Het is niet mogelijk vrijstelling te verkrijgen voor de bachelorscriptie.

Op basis van combinatie van twee opleidingen van de faculteit

Vrijstelling voor vakken die overlappen dienen aangevraagd te worden bij de Examencommissie. Doe dit zodra je het vak hebt behaald, met name voor vakken uit het eerste jaar in verband met het bindend studieadvies (BSA). 

 • Volg je een andere combinatie van studies en denk je dat je toch vrijstelling kunt krijgen voor een bepaald vak? Neem dan contact op met de Examencommissie. 
 • Je komt pas in aanmerking voor de vrijstelling wanneer je het corresponderende vak hebt behaald en het cijfer zichtbaar is op je cijferlijst. 
 • Je cijfer wordt geregistreerd onder de opleiding waaronder je je inschrijft voor het vak op VUnet, de vrijstelling wordt geregistreerd onder de andere opleiding.

Meer informatie over vrijstellingen vind je hier

De deelexamencommissie kan vrijstelling verlenen van een (deel-)tentamen op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd (deel-)tentamen in het hoger onderwijs of anders binnen Nederland of daarbuiten, dat voor wat betreft inhoud en niveau overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht. Er wordt dus alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof overeenkomt met de studiestof van de onderwijseenheid van VUmc. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau.  

De examencommissie is zeer terughoudend met het verlenen van vrijstellingen. Soms lijkt de studiestof erg overeen te komen met de studiestof uit de eerdere opleiding, echter het accent ligt vaak heel anders.

Een voorbeeld: bij sommige studies worden functionele aspecten van spieren behandeld en dat zal overeenkomen met datgene wat bij geneeskunde behandeld wordt. Echter wat niet overeenkomt is dat bij geneeskunde de studiestof over spieren wordt behandeld in relatie tot ziektebeelden. 

M.b.t. een vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1, medisch wetenschappelijk onderzoek 2, de wetenschappelijke stage en het keuze-onderwijs heeft de examencommissie criteria opgesteld. De volgende criteria zijn opgesteld: 

M.b.t. een vrijstelling voor de minor gelden afwijkende en aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn onder de link criteria vrijstelling voor een minor.

Regels met betrekking tot vrijstellingen:

Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

 • Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt.
 • De student geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd  werk) hij denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan de student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling. Voor wat betreft vrijstelling voor de minor wordt verwezen naar aanvullende specifieke criteria, zie vrijstelling voor minor.
 • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie geneeskunde. Er zijn twee uitzonderingen. Het vrijstellingsverzoek van Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 15 oktober ingeleverd moet zijn en het vrijstellingsverzoek voor de praktijkstage zorg (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 1 december ingeleverd moet zijn.
 • Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
 • Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
 • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER (Bachelor en Master) en Regels en Richtlijnen

Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets

 • FGB

  Vrijstellingen

  • Het maximale aantal EC dat kan worden vrijgesteld verschilt per opleiding. Het maximale aantal EC dat binnen jouw opleiding vrijgesteld kan worden, is te vinden in de Onderwijs- en Examenregelingen van de betreffende opleiding. De OER’en zijn te vinden in de studiegids.
  • Een vak kan slechts één keer worden aangedragen als grond voor een vrijstelling.
  • Vrijstelling op grond van een elders behaald eerstejaars onderwijseenheid kan alleen worden toegekend als de student elders het eerste jaar van de opleiding in zijn geheel (60 EC) met goed gevolg heeft afgesloten.

  Vrijstelling scripties en stages

  Theses/scripties/onderzoeksprojecten en stages zijn van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd.

  Aanvraag vrijstelling reeds behaald vak onder andere opleiding

  Studenten die een vak uit het curriculum van hun opleiding behaalden toen zij nog niet voor deze opleiding ingeschreven stonden, dienen een vrijstelling voor het betreffende vak aan te vragen via het formulier onderaan deze pagina. 

  Voorbeeld 1: Student A stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Pedagogische wetenschappen en behaalde de vakken Methodologie 1, Meten en Diagnostiek 1 en Persoonlijkheidsleer- en onderzoek.  In studiejaar 2011-2012 stapt student A over naar de opleiding Psychologie. Genoemde vakken behoeven niet opnieuw gevolgd te worden; per vak wordt vrijstelling aangevraagd via speciaal formulier.

  Voorbeeld 2:  Student B stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Biomedische wetenschappen en volgde het vak Arbeid en Organisatie als bijvak. Student B stapt in 2011-2012 over naar de opleiding Psychologie. Het vak Arbeid en Organisatie behoeft niet opnieuw gevolgd te worden; student vraagt via formulier een vrijstelling aan.

  Aanvragen van dergelijke vrijstellingen dient te gebeuren in september of oktober van het betreffende studiejaar. 

 • SBE

  In het eerste jaar van de bacheloropleidingen geldt het zogenoemd bindend studieadvies (BSA). Je kunt je studie na het eerste jaar alleen voortzetten indien je een minimaal aantal studiepunten (ec) hebt behaald: de BSA-norm.

  Indien je op basis van een eerder gevolgde opleiding van de examencommissie SBE een vrijstelling voor één of meer vakken hebt gekregen, geldt het volgende:

  1. het aantal studiepunten dat vrijgesteld kan worden, is gemaximeerd op 12 of 18 ec, afhankelijk van de opleiding die je volgt; 

  2. de vrijstellingen gaan pas gelden nadat je exclusief de vrijstellingen hebt voldaan aan de BSA-norm. Indien je niet aan de BSA-norm hebt voldaan kun je je studie in beginsel niet voortzetten en vervallen de vrijstellingen.

  In een overzicht ziet het er als volgt uit:

  Opleiding: BK/IBA

  BSA-norm: 48 ec 

  Maximale vrijstelling: 12 ec

  Opleiding: EBE

  BSA-norm: 42 ec (incl. QRM I*)

  Maximale vrijstelling: 18 ec

  Opleiding EOR

  BSA-norm: 42 ec

  Maximale vrijstelling: 18 ec

  *Quantitative Research Methods I

 • RCH

  Vrijstellingen voor het eerste bachelorjaar

  Als je met een bachelor aan een andere universiteit bent begonnen en wilt overstappen naar een van de bacheloropleidingen van de faculteit, is het alleen mogelijk om vrijstellingen voor onderdelen uit de bachelor aan te vragen als je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding een positief Bindend Studieadvies (minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar behaald) hebt ontvangen. Het definitieve BSA-advies moet je dan bij het vrijstellingsverzoek voegen. 

  Er worden geen vrijstellingen verleend op grond van enkel een behaald HBO-propedeusediploma.

  Afgeronde HBO-opleiding | afgeronde niet-juridische WO-opleiding

  Heb je een afgeronde HBO-opleiding Rechten of SJD of een afgeronde niet-juridische WO-opleiding? Dan krijg je een aantal standaardvrijstellingen.  Overzicht vrijstellingen.

  Vrijstelling bachelorscriptie 

  Het is niet mogelijk vrijstelling te verkrijgen voor de bachelorscriptie.

  Op basis van combinatie van twee opleidingen van de faculteit

  Vrijstelling voor vakken die overlappen dienen aangevraagd te worden bij de Examencommissie. Doe dit zodra je het vak hebt behaald, met name voor vakken uit het eerste jaar in verband met het bindend studieadvies (BSA). 

  • Volg je een andere combinatie van studies en denk je dat je toch vrijstelling kunt krijgen voor een bepaald vak? Neem dan contact op met de Examencommissie. 
  • Je komt pas in aanmerking voor de vrijstelling wanneer je het corresponderende vak hebt behaald en het cijfer zichtbaar is op je cijferlijst. 
  • Je cijfer wordt geregistreerd onder de opleiding waaronder je je inschrijft voor het vak op VUnet, de vrijstelling wordt geregistreerd onder de andere opleiding.

  Meer informatie over vrijstellingen vind je hier

 • GNK

  De deelexamencommissie kan vrijstelling verlenen van een (deel-)tentamen op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd (deel-)tentamen in het hoger onderwijs of anders binnen Nederland of daarbuiten, dat voor wat betreft inhoud en niveau overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht. Er wordt dus alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof overeenkomt met de studiestof van de onderwijseenheid van VUmc. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau.  

  De examencommissie is zeer terughoudend met het verlenen van vrijstellingen. Soms lijkt de studiestof erg overeen te komen met de studiestof uit de eerdere opleiding, echter het accent ligt vaak heel anders.

  Een voorbeeld: bij sommige studies worden functionele aspecten van spieren behandeld en dat zal overeenkomen met datgene wat bij geneeskunde behandeld wordt. Echter wat niet overeenkomt is dat bij geneeskunde de studiestof over spieren wordt behandeld in relatie tot ziektebeelden. 

  M.b.t. een vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1, medisch wetenschappelijk onderzoek 2, de wetenschappelijke stage en het keuze-onderwijs heeft de examencommissie criteria opgesteld. De volgende criteria zijn opgesteld: 

  M.b.t. een vrijstelling voor de minor gelden afwijkende en aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn onder de link criteria vrijstelling voor een minor.

  Regels met betrekking tot vrijstellingen:

  Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

  • Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt.
  • De student geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd  werk) hij denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan de student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling. Voor wat betreft vrijstelling voor de minor wordt verwezen naar aanvullende specifieke criteria, zie vrijstelling voor minor.
  • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie geneeskunde. Er zijn twee uitzonderingen. Het vrijstellingsverzoek van Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 15 oktober ingeleverd moet zijn en het vrijstellingsverzoek voor de praktijkstage zorg (bachelorjaar 1) dat uiterlijk 1 december ingeleverd moet zijn.
  • Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
  • Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
  • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER (Bachelor en Master) en Regels en Richtlijnen

  Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)