Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vrijstelling voor een vak

Vrijstelling aanvragen
Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Heb je bij een andere erkende hoger onderwijsinstelling tentamens gehaald, dan kun je voor vakken binnen je opleiding aan de VU vrijstelling aanvragen.

De behaalde onderdelen moeten qua inhoud, niveau en studielast overeenkomen met de vakken van de VU waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De Examencommissie neemt alleen aanvragen voor vrijstelling in behandeling op grond van afgeronde vakken.

Vrijstelling aanvragen voor specifieke vakken

Dien een verzoek in bij de examencommissie via het formulier onder de blauwe knop op deze pagina. 
Let op: studeer je geneeskunde? Gebruik dan dit formulier.

 • Geef hierbij duidelijk aan voor welk(e) vak(ken) en op basis van welk reeds behaald vak je vrijstelling aanvraagt. 
 • Voeg de volgende documenten toe:
  • Vakinformatie inclusief literatuuropgave of goed werkende links naar een digitale Studiegids
  • Scan van je resultatenoverzicht
 • De VU behoudt zich het recht voor het originele resultatenoverzicht te allen tijde op te vragen tot het moment van afstuderen. Bewaar dit document dus goed.
 • Informatie over vrijstelling voor de taaltoets

Vrijstellingsvoorwaarden per faculteit

Per faculteit kunnen de voorwaarden voor het aanvragen van een vrijstelling verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • FGB

  Vrijstellingen

  • Het maximale aantal EC dat kan worden vrijgesteld verschilt per opleiding. Het maximale aantal EC dat binnen jouw opleiding vrijgesteld kan worden, is te vinden in de Onderwijs- en Examenregelingen van de betreffende opleiding. De OER’en zijn te vinden in de studiegids.
  • Een vak kan slechts één keer worden aangedragen als grond voor een vrijstelling.
  • Vrijstelling op grond van een elders behaald eerstejaars onderwijseenheid kan alleen worden toegekend als de student elders het eerste jaar van de opleiding in zijn geheel (60 EC) met goed gevolg heeft afgesloten.

  Vrijstelling scripties en stages

  Theses/scripties/onderzoeksprojecten en stages zijn van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd.

  Aanvraag vrijstelling reeds behaald vak onder andere opleiding

  Studenten die een vak uit het curriculum van hun opleiding behaalden toen zij nog niet voor deze opleiding ingeschreven stonden, dienen een vrijstelling voor het betreffende vak aan te vragen via het formulier onderaan deze pagina. 

  Voorbeeld 1: Student A stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Pedagogische wetenschappen en behaalde de vakken Methodologie 1, Meten en Diagnostiek 1 en Persoonlijkheidsleer- en onderzoek.  In studiejaar 2011-2012 stapt student A over naar de opleiding Psychologie. Genoemde vakken behoeven niet opnieuw gevolgd te worden; per vak wordt vrijstelling aangevraagd via speciaal formulier.

  Voorbeeld 2:  Student B stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Biomedische wetenschappen en volgde het vak Arbeid en Organisatie als bijvak. Student B stapt in 2011-2012 over naar de opleiding Psychologie. Het vak Arbeid en Organisatie behoeft niet opnieuw gevolgd te worden; student vraagt via formulier een vrijstelling aan.

  Aanvragen van dergelijke vrijstellingen dient te gebeuren in september of oktober van het betreffende studiejaar. 

 • GNK

  De deelexamencommissie kan vrijstelling verlenen van een (deel-)tentamen op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd (deel-)tentamen in het hoger onderwijs of anders binnen Nederland of daarbuiten, dat voor wat betreft inhoud en niveau overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht. Er wordt dus alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof overeenkomt met de studiestof van de onderwijseenheid van VUmc. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau.  

  De examencommissie verleent om deze redenen voor de bacheloropleiding alleen vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (MWO 1), eerste hulp onderwijs ( EHO), praktijkstage zorg, kennismaking wetenschappelijk onderzoek 1 ( KWO 1) en de minor van jaar 3 ( artikel 18 lid 1 en 2 Regels en Richtlijnen)

  M.b.t. een vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1, eerste hulp onderwijs, praktijkstage zorg, kennismaking wetenschappelijk onderzoek 1 (KWO1), de wetenschappelijke stage en het keuze-onderwijs heeft de examencommissie criteria opgesteld. De volgende criteria zijn opgesteld: 

  M.b.t. een vrijstelling voor de minor gelden afwijkende en aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn onder de link criteria vrijstelling voor een minor.

  Regels met betrekking tot vrijstellingen:

  Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

  • Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt.
  • De student geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd  werk) hij denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan de student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling. Voor wat betreft vrijstelling voor de minor wordt verwezen naar aanvullende specifieke criteria, zie vrijstelling voor minor.
  • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie geneeskunde. Een verzoek tot vrijstelling voor KWO 1 of eerste hulp onderwijs dient uiterlijk 1 oktober 2023 te worden ingediend, en vrijstelling voor de praktijkstage zorg dient vóór 1 december van het betreffende studiejaar ingediend te worden. Een verzoek om vrijstelling voor MWO 1 dient uiterlijk 15 oktober in het betreffende studiejaar aangevraagd te worden. Een vrijstelling voor de minor kan worden ingediend op het moment dat de andere bacheloropleiding, die als basis dient voor de vrijstelling van de minor, is afgerond.
  • Indien de examinandus de examencommissie niet tijdig of onvolledig informeert, wordt geen vrijstelling meer verleend nadat de cursus is gestart. Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
  • Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
  • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER (Bachelor en Master) en Regels en Richtlijnen

  Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets

 • RCH

  Vrijstellingen

  Bij de aanvraag van een vrijstelling op basis van een vak dat niet aan de Vrije Universiteit is behaald, moet je een officiële gewaarmerkte cijferlijst als PDF meesturen. Op basis van print screens en foto’s kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen.

  Een vak kan slechts één keer als grond voor een vrijstelling worden ingebracht.

  Voor de masteropleidingen geldt een maximum vrijstelling van 12 EC. 

  Vrijstellingen voor het eerste bachelorjaar

  Als je overstapt naar een (andere) bacheloropleiding van de faculteit, is het alleen mogelijk om vrijstelling voor onderdelen uit de bachelor aan te vragen als je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding een definitief Bindend Studieadvies (BSA) hebt ontvangen waarmee je voldoet aan de norm voor een positief BSA van onze faculteit (minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar behaald). Dit geldt voor studenten die overstappen van een andere universiteit en voor studenten die binnen de faculteit overstappen naar een andere studie.
  Het definitieve BSA besluit moet je met je verzoek meesturen.

  Stap je over nadat je je voor je vorige opleiding hebt uitgeschreven vóór 1 februari, dan kun je een verzoek indienen zonder een definitief BSA.

  Er worden geen vrijstellingen verleend op grond van enkel een behaald HBO-propedeusediploma.

  Afgeronde HBO-opleiding | afgeronde WO-opleiding

  Heb je een afgeronde HBO-opleiding Rechten of SJD of een afgeronde WO-opleiding? Dan kan je een aantal standaard vrijstellingen aanvragen.  Overzicht vrijstellingen op basis van je afgeronde opleiding.

  Voor vrijstelling van andere vakken van de opleiding die niet genoemd staan in het overzicht geldt, dat het vak op basis waarvan je de vrijstelling vraagt wat inhoud, niveau en studielast betreft moet overeenkomen met het vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

  Dit betekent dat vrijstelling op basis van een behaald HBO vak in principe niet mogelijk is.

  Vrijstelling scriptie 

  Het is niet mogelijk vrijstelling te verkrijgen voor de scriptie.

  Op basis van combinatie van twee opleidingen van de faculteit

  Vrijstelling voor vakken die overlappen dient aangevraagd te worden bij de Examencommissie. Doe dit zodra je het vak hebt behaald, met name voor vakken uit het eerste jaar in verband met het bindend studieadvies (BSA). 

  • Volg je een andere combinatie van studies en denk je dat je toch vrijstelling kunt krijgen voor een bepaald vak? Neem dan contact op met de Examencommissie. 
  • Je komt pas in aanmerking voor de vrijstelling wanneer je het corresponderende vak hebt behaald en het cijfer zichtbaar is op je cijferlijst. 
  • Je cijfer wordt geregistreerd onder de opleiding waaronder je je inschrijft voor het vak, de vrijstelling wordt geregistreerd onder de andere opleiding.

  Meer informatie over vrijstellingen vind je hier

 • SBE

  In het eerste jaar van de bacheloropleidingen geldt het zogenoemd bindend studieadvies (BSA). Je kunt je studie na het eerste jaar alleen voortzetten indien je een minimaal aantal studiepunten (ec) hebt behaald: de BSA-norm.

  Indien je op basis van een eerder gevolgde opleiding van de examencommissie SBE een vrijstelling voor één of meer vakken hebt gekregen, geldt het volgende:

  1. het aantal studiepunten dat vrijgesteld kan worden, is gemaximeerd op 12 of 18 ec, afhankelijk van de opleiding die je volgt; 

  2. de vrijstellingen gaan pas gelden nadat je exclusief de vrijstellingen hebt voldaan aan de BSA-norm. Indien je niet aan de BSA-norm hebt voldaan kun je je studie in beginsel niet voortzetten en vervallen de vrijstellingen.

  In een overzicht ziet het er als volgt uit:

  Opleiding: BK/IBA

  BSA-norm: 48 ec 

  Maximale vrijstelling: 12 ec

  Opleiding: EBE

  BSA-norm: 42 ec (incl. QRM I*)

  Maximale vrijstelling: 18 ec

  Opleiding EOR

  BSA-norm: 42 ec

  Maximale vrijstelling: 18 ec

  *Quantitative Research Methods I

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Vrijstellingen

 • Het maximale aantal EC dat kan worden vrijgesteld verschilt per opleiding. Het maximale aantal EC dat binnen jouw opleiding vrijgesteld kan worden, is te vinden in de Onderwijs- en Examenregelingen van de betreffende opleiding. De OER’en zijn te vinden in de studiegids.
 • Een vak kan slechts één keer worden aangedragen als grond voor een vrijstelling.
 • Vrijstelling op grond van een elders behaald eerstejaars onderwijseenheid kan alleen worden toegekend als de student elders het eerste jaar van de opleiding in zijn geheel (60 EC) met goed gevolg heeft afgesloten.

Vrijstelling scripties en stages

Theses/scripties/onderzoeksprojecten en stages zijn van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd.

Aanvraag vrijstelling reeds behaald vak onder andere opleiding

Studenten die een vak uit het curriculum van hun opleiding behaalden toen zij nog niet voor deze opleiding ingeschreven stonden, dienen een vrijstelling voor het betreffende vak aan te vragen via het formulier onderaan deze pagina. 

Voorbeeld 1: Student A stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Pedagogische wetenschappen en behaalde de vakken Methodologie 1, Meten en Diagnostiek 1 en Persoonlijkheidsleer- en onderzoek.  In studiejaar 2011-2012 stapt student A over naar de opleiding Psychologie. Genoemde vakken behoeven niet opnieuw gevolgd te worden; per vak wordt vrijstelling aangevraagd via speciaal formulier.

Voorbeeld 2:  Student B stond in studiejaar 2010-2011 ingeschreven voor de opleiding Biomedische wetenschappen en volgde het vak Arbeid en Organisatie als bijvak. Student B stapt in 2011-2012 over naar de opleiding Psychologie. Het vak Arbeid en Organisatie behoeft niet opnieuw gevolgd te worden; student vraagt via formulier een vrijstelling aan.

Aanvragen van dergelijke vrijstellingen dient te gebeuren in september of oktober van het betreffende studiejaar. 

De deelexamencommissie kan vrijstelling verlenen van een (deel-)tentamen op grond van een eerder met goed gevolg afgelegd (deel-)tentamen in het hoger onderwijs of anders binnen Nederland of daarbuiten, dat voor wat betreft inhoud en niveau overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht. Er wordt dus alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof overeenkomt met de studiestof van de onderwijseenheid van VUmc. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau.  

De examencommissie verleent om deze redenen voor de bacheloropleiding alleen vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1 (MWO 1), eerste hulp onderwijs ( EHO), praktijkstage zorg, kennismaking wetenschappelijk onderzoek 1 ( KWO 1) en de minor van jaar 3 ( artikel 18 lid 1 en 2 Regels en Richtlijnen)

M.b.t. een vrijstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek 1, eerste hulp onderwijs, praktijkstage zorg, kennismaking wetenschappelijk onderzoek 1 (KWO1), de wetenschappelijke stage en het keuze-onderwijs heeft de examencommissie criteria opgesteld. De volgende criteria zijn opgesteld: 

M.b.t. een vrijstelling voor de minor gelden afwijkende en aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn onder de link criteria vrijstelling voor een minor.

Regels met betrekking tot vrijstellingen:

Regels voor het indienen van een dergelijk verzoek:

 • Er kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen die onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt.
 • De student geeft in de aanvraag aan op basis van welke inhoudelijk argumenten (= vergelijking van leerdoelen, niveau en studiestof, bewijsstukken van geleverd  werk) hij denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Bewijsstukken zoals cijferlijst en beschrijving en leerdoelen van studiestof dienen te worden meegestuurd evenals de vergelijking met de betreffende studiestof bij geneeskunde (leerdoelen, niveau, studiestof) op basis waarvan de student in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling. Voor wat betreft vrijstelling voor de minor wordt verwezen naar aanvullende specifieke criteria, zie vrijstelling voor minor.
 • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, stage, cursus, minor of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie geneeskunde. Een verzoek tot vrijstelling voor KWO 1 of eerste hulp onderwijs dient uiterlijk 1 oktober 2023 te worden ingediend, en vrijstelling voor de praktijkstage zorg dient vóór 1 december van het betreffende studiejaar ingediend te worden. Een verzoek om vrijstelling voor MWO 1 dient uiterlijk 15 oktober in het betreffende studiejaar aangevraagd te worden. Een vrijstelling voor de minor kan worden ingediend op het moment dat de andere bacheloropleiding, die als basis dient voor de vrijstelling van de minor, is afgerond.
 • Indien de examinandus de examencommissie niet tijdig of onvolledig informeert, wordt geen vrijstelling meer verleend nadat de cursus is gestart. Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, stage, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
 • Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.
 • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER (Bachelor en Master) en Regels en Richtlijnen

Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets

Vrijstellingen

Bij de aanvraag van een vrijstelling op basis van een vak dat niet aan de Vrije Universiteit is behaald, moet je een officiële gewaarmerkte cijferlijst als PDF meesturen. Op basis van print screens en foto’s kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen.

Een vak kan slechts één keer als grond voor een vrijstelling worden ingebracht.

Voor de masteropleidingen geldt een maximum vrijstelling van 12 EC. 

Vrijstellingen voor het eerste bachelorjaar

Als je overstapt naar een (andere) bacheloropleiding van de faculteit, is het alleen mogelijk om vrijstelling voor onderdelen uit de bachelor aan te vragen als je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding een definitief Bindend Studieadvies (BSA) hebt ontvangen waarmee je voldoet aan de norm voor een positief BSA van onze faculteit (minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar behaald). Dit geldt voor studenten die overstappen van een andere universiteit en voor studenten die binnen de faculteit overstappen naar een andere studie.
Het definitieve BSA besluit moet je met je verzoek meesturen.

Stap je over nadat je je voor je vorige opleiding hebt uitgeschreven vóór 1 februari, dan kun je een verzoek indienen zonder een definitief BSA.

Er worden geen vrijstellingen verleend op grond van enkel een behaald HBO-propedeusediploma.

Afgeronde HBO-opleiding | afgeronde WO-opleiding

Heb je een afgeronde HBO-opleiding Rechten of SJD of een afgeronde WO-opleiding? Dan kan je een aantal standaard vrijstellingen aanvragen.  Overzicht vrijstellingen op basis van je afgeronde opleiding.

Voor vrijstelling van andere vakken van de opleiding die niet genoemd staan in het overzicht geldt, dat het vak op basis waarvan je de vrijstelling vraagt wat inhoud, niveau en studielast betreft moet overeenkomen met het vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

Dit betekent dat vrijstelling op basis van een behaald HBO vak in principe niet mogelijk is.

Vrijstelling scriptie 

Het is niet mogelijk vrijstelling te verkrijgen voor de scriptie.

Op basis van combinatie van twee opleidingen van de faculteit

Vrijstelling voor vakken die overlappen dient aangevraagd te worden bij de Examencommissie. Doe dit zodra je het vak hebt behaald, met name voor vakken uit het eerste jaar in verband met het bindend studieadvies (BSA). 

 • Volg je een andere combinatie van studies en denk je dat je toch vrijstelling kunt krijgen voor een bepaald vak? Neem dan contact op met de Examencommissie. 
 • Je komt pas in aanmerking voor de vrijstelling wanneer je het corresponderende vak hebt behaald en het cijfer zichtbaar is op je cijferlijst. 
 • Je cijfer wordt geregistreerd onder de opleiding waaronder je je inschrijft voor het vak, de vrijstelling wordt geregistreerd onder de andere opleiding.

Meer informatie over vrijstellingen vind je hier

In het eerste jaar van de bacheloropleidingen geldt het zogenoemd bindend studieadvies (BSA). Je kunt je studie na het eerste jaar alleen voortzetten indien je een minimaal aantal studiepunten (ec) hebt behaald: de BSA-norm.

Indien je op basis van een eerder gevolgde opleiding van de examencommissie SBE een vrijstelling voor één of meer vakken hebt gekregen, geldt het volgende:

1. het aantal studiepunten dat vrijgesteld kan worden, is gemaximeerd op 12 of 18 ec, afhankelijk van de opleiding die je volgt; 

2. de vrijstellingen gaan pas gelden nadat je exclusief de vrijstellingen hebt voldaan aan de BSA-norm. Indien je niet aan de BSA-norm hebt voldaan kun je je studie in beginsel niet voortzetten en vervallen de vrijstellingen.

In een overzicht ziet het er als volgt uit:

Opleiding: BK/IBA

BSA-norm: 48 ec 

Maximale vrijstelling: 12 ec

Opleiding: EBE

BSA-norm: 42 ec (incl. QRM I*)

Maximale vrijstelling: 18 ec

Opleiding EOR

BSA-norm: 42 ec

Maximale vrijstelling: 18 ec

*Quantitative Research Methods I

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)