Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Extra tentamengelegenheid

Extra tentamengelegenheid aanvragen
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie besluiten om een extra tentamengelegenheid toe te staan. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Lees de toelichting hieronder goed door voordat je een verzoek indient.

Aanvragen extra tentamengelegenheid per faculteit

Bekijk de voorwaarden voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid voor jouw faculteit. Het aanvraagformulier vind je onder de voorwaarden.

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of premasteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

Let op: het tentamen vindt op 23 augustus 2021 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Let op! Een verzoek of klacht moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen zijn.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.

Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Bachelor

Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, kun je geen verzoek indienen. De Examencommissie geeft geen voorwaardelijke toestemming voor een extra tentamengelegenheid. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Master

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

 • aan minimaal één van beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, kun je geen verzoek indienen. De Examencommissie geeft geen voorwaardelijke toestemming voor een extra tentamengelegenheid. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Beleidslijn examencommissie FSW bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra tentamengelegenheid

Algemene lijn 

Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als student(e) meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en ook geen andere onderwijsverplichtingen meer heeft in die periode.     

Beleidslijn t.a.v. masterstudenten

 • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.
 • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of latere periode, dan krijgt hij/zij hiervoor één extra tentamengelegenheid tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

Beleidslijn t.a.v. premasterstudenten 

Premasterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar (in de tweede helft van augustus) te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om het premasterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten 

 • Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. 
 • Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.
 • Voor derde- of hogerejaars bachelorstudenten geldt het volgende: 
  Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FSW-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan krijgt hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid in de voorlaatste week van augustus.

Aanvraag extra tentamengelegenheid voor een FSW-bachelorvak:

Hoe vraag ik de extra tentamengelegenheid aan?

 • Je kunt tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid bij de examencommissie indienen via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid
 • Geef bij “motivatie ” op het aanvraagformulier aan voor welke andere vakken je op dat moment nog tentamen moet doen óf op een uitslag wacht. Vermeld ook wie de begeleider van je bachelorthesis(project) is.
 • Je hoeft je voor deze extra tentamengelegenheid niet in te tekenen. 

Wanneer krijg ik bericht van de examencommissie over de extra tentamengelegenheid?

 • Je krijgt voor 1 augustus bericht van de examencommissie of je aan de extra tentamengelegenheid mag deelnemen én op welke dag, tijd en locatie die plaatsvindt (in de voorlaatste week augustus). Nota bene: als op 1 augustus nog niet alle uitslagen van de reguliere (her)tentamens  bekend zijn, dan wordt een extra herkansing onder voorwaarde toegezegd. In dat geval krijg je alvast informatie over de datum waarop de extra herkansing wordt afgenomen, maar de voorbereiding is op “eigen risico”; je mag uitsluitend deelnemen als je alle vakken op één na bij de reguliere herkansingen met een voldoende hebt afgerond. In het uiterste geval (als het cijfer voor de herkansing van de bachelorthesis niet vóór de datum extra herkansing laatste vak bekend is), neem je deel aan de extra tentamengelegenheid, maar wordt deze pas beoordeeld nadat bekend is dat je een voldoende voor de bachelorthesis hebt behaald.
 • De wijze van tentaminering bij deze extra tentamengelegenheid kan verschillen van die van de twee reguliere tentamengelegenheden.
 • De extra tentamens worden binnen één week na afname beoordeeld en de resultaten worden meteen daarna (dus vóór 31 augustus) door het Onderwijsbureau geregistreerd in VUnet.

Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan?

 • Als jouw resultaat voor de extra herkansing een voldoende is, dit resultaat geregistreerd is én je hiermee alle onderdelen van je bachelor hebt behaald, ontvang je vanuit het Onderwijsbureau een e-mail over je afstuderen. Via de link in deze mail dien je zo snel mogelijk aan te geven dat je wilt afstuderen. Zorg er dus voor dat je je VU-mail in de weken na de extra herkansing regelmatig checkt.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

 • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
 • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
 • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2021; én:
 • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 12 augustus 2021 (24.00 uur).

Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

 1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
 2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
 3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
 4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 12 augustus 2021 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 12 augustus 2021. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 23 augustus 2021

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • BETA

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of premasteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

  Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

  De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

  Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

  Let op: het tentamen vindt op 23 augustus 2021 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGB

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Let op! Een verzoek of klacht moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen zijn.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • SBE

  Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

  Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.

  Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGW

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • RCH

  Bachelor

  Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, kun je geen verzoek indienen. De Examencommissie geeft geen voorwaardelijke toestemming voor een extra tentamengelegenheid. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Master

  Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

  • aan minimaal één van beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, kun je geen verzoek indienen. De Examencommissie geeft geen voorwaardelijke toestemming voor een extra tentamengelegenheid. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FSW

  Beleidslijn examencommissie FSW bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra tentamengelegenheid

  Algemene lijn 

  Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als student(e) meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en ook geen andere onderwijsverplichtingen meer heeft in die periode.     

  Beleidslijn t.a.v. masterstudenten

  • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.
  • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of latere periode, dan krijgt hij/zij hiervoor één extra tentamengelegenheid tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

  Beleidslijn t.a.v. premasterstudenten 

  Premasterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar (in de tweede helft van augustus) te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om het premasterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

  Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten 

  • Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. 
  • Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.
  • Voor derde- of hogerejaars bachelorstudenten geldt het volgende: 
   Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FSW-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan krijgt hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid in de voorlaatste week van augustus.

  Aanvraag extra tentamengelegenheid voor een FSW-bachelorvak:

  Hoe vraag ik de extra tentamengelegenheid aan?

  • Je kunt tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid bij de examencommissie indienen via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid
  • Geef bij “motivatie ” op het aanvraagformulier aan voor welke andere vakken je op dat moment nog tentamen moet doen óf op een uitslag wacht. Vermeld ook wie de begeleider van je bachelorthesis(project) is.
  • Je hoeft je voor deze extra tentamengelegenheid niet in te tekenen. 

  Wanneer krijg ik bericht van de examencommissie over de extra tentamengelegenheid?

  • Je krijgt voor 1 augustus bericht van de examencommissie of je aan de extra tentamengelegenheid mag deelnemen én op welke dag, tijd en locatie die plaatsvindt (in de voorlaatste week augustus). Nota bene: als op 1 augustus nog niet alle uitslagen van de reguliere (her)tentamens  bekend zijn, dan wordt een extra herkansing onder voorwaarde toegezegd. In dat geval krijg je alvast informatie over de datum waarop de extra herkansing wordt afgenomen, maar de voorbereiding is op “eigen risico”; je mag uitsluitend deelnemen als je alle vakken op één na bij de reguliere herkansingen met een voldoende hebt afgerond. In het uiterste geval (als het cijfer voor de herkansing van de bachelorthesis niet vóór de datum extra herkansing laatste vak bekend is), neem je deel aan de extra tentamengelegenheid, maar wordt deze pas beoordeeld nadat bekend is dat je een voldoende voor de bachelorthesis hebt behaald.
  • De wijze van tentaminering bij deze extra tentamengelegenheid kan verschillen van die van de twee reguliere tentamengelegenheden.
  • De extra tentamens worden binnen één week na afname beoordeeld en de resultaten worden meteen daarna (dus vóór 31 augustus) door het Onderwijsbureau geregistreerd in VUnet.

  Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan?

  • Als jouw resultaat voor de extra herkansing een voldoende is, dit resultaat geregistreerd is én je hiermee alle onderdelen van je bachelor hebt behaald, ontvang je vanuit het Onderwijsbureau een e-mail over je afstuderen. Via de link in deze mail dien je zo snel mogelijk aan te geven dat je wilt afstuderen. Zorg er dus voor dat je je VU-mail in de weken na de extra herkansing regelmatig checkt.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • GNK

  Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

  Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

  • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
  • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
  • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2021; én:
  • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 12 augustus 2021 (24.00 uur).

  Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

  1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
  2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
  3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
  4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

  Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 12 augustus 2021 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 12 augustus 2021. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

  In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

  Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

  Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

  De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 23 augustus 2021

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

 • FRT

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)