Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Extra tentamengelegenheid

Extra tentamengelegenheid aanvragen
Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie een extra tentamengelegenheid toestaan. Je moet daarvoor een verzoek indienen bij de examencommissie.

Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie besluiten een extra tentamengelegenheid toe te staan, wanneer je nog maar één onderdeel moet behalen voor je bachelordiploma. Deze gelegenheid wordt alleen geboden wanneer je anders veel studievertraging zou oplopen. Je moet in dat geval wel alle eerdere tentamengelegenheden van het vak hebben benut. Was dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk? Verzamel dan het bewijsmateriaal dat je tijdens eerdere tentamengelegenheden niet kon komen. 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Lees de toelichting specifiek voor jou (afhankelijk van je faculteit) hieronder goed door voordat je een verzoek indient.

Via dit formulier kan je een verzoek indienen.
Let op: studeer je geneeskunde? Gebruik dan dit formulier

Extra tentamengelegenheid per faculteit

Per faculteit kunnen de voorwaarden voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • BETA

  Let op!  

  Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

  Extra tentamengelegenheid 

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of pre-masteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

  Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

  Bachelor studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

  De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

  Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

  Let op: het tentamen vindt op maandag 22 augustus 2022 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGB

  Beleidslijn examencommissie bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra herkansing van een tentamen

  FGB – 2022-2023

  Algemene lijn:
  Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid kan alleen eventueel worden toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt.

  Beleidslijn t.a.v. masterstudenten:
  Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.

  Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of een latere periode, dan kan hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid aanvragen. Indien toegekend, zal deze tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar plaatsvinden, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VU.nl.

  Beleidslijn t.a.v. pre-masterstudenten:
  Pre-masterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft het pre-masterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VU.nl.

  (PEDA pre-masterstudenten: zie ook Procedure niet afronden pre-masterprogramma 21-22)

  Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten:
  Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. Mocht een student(e) meerdere tentamens missen door bijzondere omstandigheden, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om uitstel van het bindend studieadvies te vragen.

  Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.

  Derde- of hogerejaars bachelorstudenten:
  Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FGB-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan kan hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid aanvragen. Indien toegekend zal deze plaatsvinden in de voorlaatste week van augustus. De aanvraagprocedure voor deze extra tentamengelegenheid staat op VU.nl. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier op VU.nl.

  Let wel: indien het laatste vak geen FGB-vak is, dan gelden de regels van de betreffende faculteit en die kunnen afwijken. Student dient het verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGW

  Update 22 April 2022

  Extra tentamengelegenheid periode 1 en 2

  Door de bijzondere omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie heeft de examencommissie van de faculteit der Geesteswetenschappen besloten om een extra tentamengelegenheid te organiseren voor alle tentamens die in periode 1 en 2 op de campus hebben plaatsgevonden.

  Indien je wegens COVID/quarantaine, één of beide tentamengelegenheden hebt gemist krijg je nog een kans om het tentamen te maken.

  Let op: je komt dus alleen in aanmerking als je tentamen op de campus plaatsvond en als je nog niet tweemaal hebt deelgenomen aan het tentamen.

  Procedure extra tentamengelegenheid tentamens periode 2:

  • De extra tentamengelegenheid wordt aangeboden in de tweede en derde onderwijsweek van periode 5 (11 t/m 22 april 2022).
  • Je kon je van 21 maart t/m 25 maart opgeven voor het extra tentamen. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de extra tentamengelegenheid.
  • De extra gelegenheid valt in een onderwijsperiode. Daarom streeft de faculteit ernaar om de extra gelegenheid zoveel mogelijk aan het eind van de middag (vanaf 15:30) en in de avond te roosteren.
  • Het rooster van de extra tentamengelegenheid vind je hier.

  Procedure extra tentamengelegenheid tentamens periode 1:

  • De extra tentamengelegenheden worden georganiseerd in de Onderwijsvrije week, in de periode 2 t/m 4 mei 2022.
  • Alleen de tentamens op deze lijst komen in aanmerking voor de extra tentamengelegenheid.
  • Je kon je van 11 april 9:00 uur t/m 18 april 2022 23:59 uur opgeven. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de extra tentamengelegenheid.
  • Het rooster van de extra tentamengelegenheden vind je hier.

  Aanvragen van een extra tentamengelegenheid voor de overige periodes

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FRT

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FSW

  Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als je één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid, geeft dat niet zomaar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als je door het missen van het (her)tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als je meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en dat vak is ook het laatste onderdeel voor je afstuderen.    

  Zie de reguliere beleidslijn voor meer informatie over het toekennen van een extra tentamengelegenheid door de examencommissie FSW.

 • GNK

  Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

  Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

  • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
  • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
  • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2022; én:
  • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 11 augustus 2022 (24.00 uur).

  Let op: studenten die bij de examencommissie een beroep willen doen op de hardheidsclausule in het kader van een aanvraag om een extra herkansing, dienen dit verzoek eerst met de studieadviseur te bespreken alvorens het verzoek wordt ingediend. Alleen met een positief advies van de studieadviseur wordt een verzoek met een beroep op de hardheidsclausule in behandeling genomen.

  Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

  1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
  2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
  3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
  4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

  Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 11 augustus 2022 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 11 augustus 2022. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

  In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

  Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

  Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

  De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 22 augustus 2022

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

 • RCH

  Bachelor

  Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Master

  Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • SBE

  Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

  Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
  Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

  Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Let op!  

Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

Extra tentamengelegenheid 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of pre-masteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

Bachelor studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

Let op: het tentamen vindt op maandag 22 augustus 2022 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Beleidslijn examencommissie bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra herkansing van een tentamen

FGB – 2022-2023

Algemene lijn:
Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid kan alleen eventueel worden toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt.

Beleidslijn t.a.v. masterstudenten:
Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.

Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of een latere periode, dan kan hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid aanvragen. Indien toegekend, zal deze tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar plaatsvinden, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VU.nl.

Beleidslijn t.a.v. pre-masterstudenten:
Pre-masterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft het pre-masterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VU.nl.

(PEDA pre-masterstudenten: zie ook Procedure niet afronden pre-masterprogramma 21-22)

Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten:
Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. Mocht een student(e) meerdere tentamens missen door bijzondere omstandigheden, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om uitstel van het bindend studieadvies te vragen.

Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.

Derde- of hogerejaars bachelorstudenten:
Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FGB-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan kan hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid aanvragen. Indien toegekend zal deze plaatsvinden in de voorlaatste week van augustus. De aanvraagprocedure voor deze extra tentamengelegenheid staat op VU.nl. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier op VU.nl.

Let wel: indien het laatste vak geen FGB-vak is, dan gelden de regels van de betreffende faculteit en die kunnen afwijken. Student dient het verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Update 22 April 2022

Extra tentamengelegenheid periode 1 en 2

Door de bijzondere omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie heeft de examencommissie van de faculteit der Geesteswetenschappen besloten om een extra tentamengelegenheid te organiseren voor alle tentamens die in periode 1 en 2 op de campus hebben plaatsgevonden.

Indien je wegens COVID/quarantaine, één of beide tentamengelegenheden hebt gemist krijg je nog een kans om het tentamen te maken.

Let op: je komt dus alleen in aanmerking als je tentamen op de campus plaatsvond en als je nog niet tweemaal hebt deelgenomen aan het tentamen.

Procedure extra tentamengelegenheid tentamens periode 2:

 • De extra tentamengelegenheid wordt aangeboden in de tweede en derde onderwijsweek van periode 5 (11 t/m 22 april 2022).
 • Je kon je van 21 maart t/m 25 maart opgeven voor het extra tentamen. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de extra tentamengelegenheid.
 • De extra gelegenheid valt in een onderwijsperiode. Daarom streeft de faculteit ernaar om de extra gelegenheid zoveel mogelijk aan het eind van de middag (vanaf 15:30) en in de avond te roosteren.
 • Het rooster van de extra tentamengelegenheid vind je hier.

Procedure extra tentamengelegenheid tentamens periode 1:

 • De extra tentamengelegenheden worden georganiseerd in de Onderwijsvrije week, in de periode 2 t/m 4 mei 2022.
 • Alleen de tentamens op deze lijst komen in aanmerking voor de extra tentamengelegenheid.
 • Je kon je van 11 april 9:00 uur t/m 18 april 2022 23:59 uur opgeven. Na deze deadline is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de extra tentamengelegenheid.
 • Het rooster van de extra tentamengelegenheden vind je hier.

Aanvragen van een extra tentamengelegenheid voor de overige periodes

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als je één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid, geeft dat niet zomaar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als je door het missen van het (her)tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als je meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en dat vak is ook het laatste onderdeel voor je afstuderen.    

Zie de reguliere beleidslijn voor meer informatie over het toekennen van een extra tentamengelegenheid door de examencommissie FSW.

Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

 • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
 • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
 • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2022; én:
 • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 11 augustus 2022 (24.00 uur).

Let op: studenten die bij de examencommissie een beroep willen doen op de hardheidsclausule in het kader van een aanvraag om een extra herkansing, dienen dit verzoek eerst met de studieadviseur te bespreken alvorens het verzoek wordt ingediend. Alleen met een positief advies van de studieadviseur wordt een verzoek met een beroep op de hardheidsclausule in behandeling genomen.

Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

 1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
 2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
 3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
 4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 11 augustus 2022 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 11 augustus 2022. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 22 augustus 2022

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Bachelor

Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Master

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)