Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Extra tentamengelegenheid

Extra tentamengelegenheid aanvragen
Laatst gewijzigd op 22 december 2021

Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie besluiten om een extra tentamengelegenheid toe te staan. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Lees de toelichting hieronder goed door voordat je een verzoek indient.

Aanvragen extra tentamengelegenheid per faculteit

Bekijk de voorwaarden voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid voor jouw faculteit. Het aanvraagformulier vind je onder de voorwaarden.

 • BETA

  Let op!  

  Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

  Hou voor informatie over extra tentamengelegenheid bij Covid gerelateerde omstandigheden, de informatie vanuit de VU en de Canvas pagina van het desbetreffende vak in de gaten.

  Extra tentamengelegenheid 

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of premasteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

  Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

  De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

  Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

  Let op: het tentamen vindt op maandag 22 augustus 2022 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGB

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. NB: een Coronabesmetting of quarantaineplicht wordt gezien als bijzondere omstandigheid.
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt, of je de opleiding zou moeten staken als je het betreffende tentamen niet kunt afleggen in het lopende studiejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Let op! Een verzoek of klacht moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen zijn.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • SBE

  Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

  Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
  Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

  Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGW

  Update 21-12-2021

  Beste studenten,

  De faculteit Geesteswetenschappen vindt het niet wenselijk dat studenten met COVID-relateerde klachten of quarantaineplicht naar de campus komen om een tentamen te maken in periode 2. Om ervoor te zorgen dat elke student toch twee kansen krijgt om het tentamen te kunnen maken, organiseert de faculteit, na overleg met de examencommissie, voor alle tentamens die op de campus plaatsvinden een extra tentamengelegenheid.

  Procedure:

  Als je niet kunt deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid op de campus dan geldt het volgende:

  1. Je maakt eerst het tentamen tijdens de al geplande herkansing.
  2. Haal je het tentamen niet in één keer of heb je tijdens het moment van de geplande herkansing COVID-gerelateerde klachten of quarantaineplicht  dan kom je in aanmerking voor de extra tentamengelegenheid. Die extra gelegenheid is dus geen derde kans.
  3. Meld je afwezigheid i.v.m. COVID-relateerde klachten of quarantaineplicht altijd bij de cursuscoördinator.

  De extra tentamenmogelijkheid zal worden aangeboden in de tweede en derde onderwijsweek van periode 5 (11 t/m 22 april 2022). Het rooster met  locaties zal bekend worden gemaakt na de sluiting van de aanmeldperiode. Maar hou vast rekening met deze data. Studenten kunnen zich van 21 maart t/m 25 maart opgeven voor het extra tentamen uitsluitend via het volgende emailadres: extraexam.fhum@vu.nl

  Er zal vanaf 21 maart op deze webpagina een formulier ter beschikking worden gesteld. Na de deadline (25 maart) is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het tentamen. De faculteit streeft ernaar om de extra gelegenheid zoveel mogelijk aan het eind van de middag en in de avond te roosteren, omdat de herkansing valt in een onderwijsperiode.

  Bovenstaande geldt alleen voor periode 2.

  Namens de faculteit Geesteswetenschappen

   

  Voor andere extra aanvragen geldt het volgende:

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • RCH

  Tentamens periode 2

  Beste student, 

  Voor de tentamens van periode 2 geldt een bijzondere regeling: elke student die niet naar de campus mag komen in de tentamenweek van periode 2 behoudt twee gelegenheden om het tentamen af te leggen. Dat betekent dat voor sommige (niet alle, zie onder) vakken een extra tentamengelegenheid wordt geboden. Die extra gelegenheid is geen derde kans; als een tentamen op drie tijdstippen wordt afgenomen, mag je daarvan dus maximaal twee gelegenheden gebruiken. Als je toch een derde keer tentamen doet, wordt deze niet nagekeken.  

  De uitwerking van het bovenstaande kan per vak verschillen. Op Canvas komt uiterlijk 17 december een mededeling wat dit voor jouw tentamens betekent.  Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: 

  • Het tentamen in december wordt conform het rooster op een fysieke locatie afgenomen. Wie niet naar de campus kan komen, krijgt later een extra gelegenheid dit tentamen alsnog af te leggen. Welke vorm die extra gelegenheid heeft wordt door de examinator bepaald (bij met name mastervakken kan soms voor een mondeling tentamen gekozen worden). Wanneer die extra gelegenheid plaatsvindt wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt (we zijn hier afhankelijk van VU-brede roostering).
  • Het tentamen wordt op afstand afgenomen, in een vorm waar (volgens de kaders van de examencommissie) geen surveillance voor nodig is. Voor een deel van de tentamens was dat al zo gepland (met name in de masters). Mogelijk opteren sommige vakken hier alsnog voor. Als een vak hiervoor kiest wordt er dus geen extra gelegenheid geroosterd om het tentamen af te leggen – iedereen had en heeft immers twee tentamengelegenheden zonder in december naar de campus te hoeven komen.  
  • Het tentamen wordt hybride afgenomen. Dat wil zeggen afname op de campus conform het rooster vindt doorgang; wie vanwege de Covid 19 situatie niet kan komen kan het tentamen online doen waarbij surveillance plaatsvindt via zoom (zonder opnames). Dat gebeurt dan dus op individuele basis, en op verzoek van de student. Studenten die zo’n verzoek indienen geven daarmee aan geen bezwaar tegen deze surveillance te hebben. Studenten die niet naar de campus kunnen komen en wel (privacy)bezwaren tegen online surveillance hebben, zijn niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken en behouden dus aanspraak op een extra gelegenheid het tentamen af te leggen (zie hierboven). 

  Deze regeling geldt alleen voor periode 2. De situatie voor de tentamenweek aan het einde van periode 3 kunnen we nu nog niet goed inschatten; bovendien gelden dan mogelijk nieuwe nationale of VU-brede regels. In de loop van januari volgt bericht of ook voor periode 3 een afwijkende regeling zal gelden en zo ja, wat die zal inhouden.  

  We hopen dat met deze regeling de grootste zorgen weggenomen kunnen worden.

  Namens de Examencommissie en het Faculteitsbestuur, 

  Richard Neerhof 

  Hemme Battjes 

  Bachelor

  Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Master

  Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

  • aan minimaal één van beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FSW

  Beleidslijn examencommissie FSW bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra tentamengelegenheid

  Algemene lijn 

  Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als student(e) meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en ook geen andere onderwijsverplichtingen meer heeft in die periode.     

  Beleidslijn t.a.v. masterstudenten

  • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.
  • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of latere periode, dan krijgt hij/zij hiervoor één extra tentamengelegenheid tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

  Beleidslijn t.a.v. premasterstudenten 

  Premasterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar (in de tweede helft van augustus) te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om het premasterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

  Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten 

  • Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. 
  • Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.
  • Voor derde- of hogerejaars bachelorstudenten geldt het volgende: 
   Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FSW-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan krijgt hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid in de voorlaatste week van augustus.

  Aanvraag extra tentamengelegenheid voor een FSW-bachelorvak:

  Hoe vraag ik de extra tentamengelegenheid aan?

  • Je kunt tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid bij de examencommissie indienen via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid
  • Geef bij “motivatie ” op het aanvraagformulier aan voor welke andere vakken je op dat moment nog tentamen moet doen óf op een uitslag wacht. Vermeld ook wie de begeleider van je bachelorthesis(project) is.
  • Je hoeft je voor deze extra tentamengelegenheid niet in te tekenen. 

  Wanneer krijg ik bericht van de examencommissie over de extra tentamengelegenheid?

  • Je krijgt voor 1 augustus bericht van de examencommissie of je aan de extra tentamengelegenheid mag deelnemen én op welke dag, tijd en locatie die plaatsvindt (in de voorlaatste week augustus). Nota bene: als op 1 augustus nog niet alle uitslagen van de reguliere (her)tentamens  bekend zijn, dan wordt een extra herkansing onder voorwaarde toegezegd. In dat geval krijg je alvast informatie over de datum waarop de extra herkansing wordt afgenomen, maar de voorbereiding is op “eigen risico”; je mag uitsluitend deelnemen als je alle vakken op één na bij de reguliere herkansingen met een voldoende hebt afgerond. In het uiterste geval (als het cijfer voor de herkansing van de bachelorthesis niet vóór de datum extra herkansing laatste vak bekend is), neem je deel aan de extra tentamengelegenheid, maar wordt deze pas beoordeeld nadat bekend is dat je een voldoende voor de bachelorthesis hebt behaald.
  • De wijze van tentaminering bij deze extra tentamengelegenheid kan verschillen van die van de twee reguliere tentamengelegenheden.
  • De extra tentamens worden binnen één week na afname beoordeeld en de resultaten worden meteen daarna (dus vóór 31 augustus) door het Onderwijsbureau geregistreerd in VUnet.

  Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan?

  • Als jouw resultaat voor de extra herkansing een voldoende is, dit resultaat geregistreerd is én je hiermee alle onderdelen van je bachelor hebt behaald, ontvang je vanuit het Onderwijsbureau een e-mail over je afstuderen. Via de link in deze mail dien je zo snel mogelijk aan te geven dat je wilt afstuderen. Zorg er dus voor dat je je VU-mail in de weken na de extra herkansing regelmatig checkt.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • GNK

  Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

  Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

  • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
  • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
  • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
  • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2021; én:
  • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 12 augustus 2021 (24.00 uur).

  Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

  1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
  2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
  3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
  4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

  Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 12 augustus 2021 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 12 augustus 2021. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

  In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

  Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

  Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

  De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 23 augustus 2021

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

 • FRT

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Let op!  

Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

Hou voor informatie over extra tentamengelegenheid bij Covid gerelateerde omstandigheden, de informatie vanuit de VU en de Canvas pagina van het desbetreffende vak in de gaten.

Extra tentamengelegenheid 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als: 

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor, master- of premasteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt. 

Over vakken van een andere faculteit kan de examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van die andere faculteit. 

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar. Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Je dient dan voor 1 juli van het betreffend academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur. In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar. 

De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli. 

Aanvragen gedaan na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen! 

Let op: het tentamen vindt op maandag 22 augustus 2022 plaats op de VU, tenzij de docent anders beslist. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. NB: een Coronabesmetting of quarantaineplicht wordt gezien als bijzondere omstandigheid.
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt, of je de opleiding zou moeten staken als je het betreffende tentamen niet kunt afleggen in het lopende studiejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Let op! Een verzoek of klacht moet uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van de examencommissie binnen zijn.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Update 21-12-2021

Beste studenten,

De faculteit Geesteswetenschappen vindt het niet wenselijk dat studenten met COVID-relateerde klachten of quarantaineplicht naar de campus komen om een tentamen te maken in periode 2. Om ervoor te zorgen dat elke student toch twee kansen krijgt om het tentamen te kunnen maken, organiseert de faculteit, na overleg met de examencommissie, voor alle tentamens die op de campus plaatsvinden een extra tentamengelegenheid.

Procedure:

Als je niet kunt deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid op de campus dan geldt het volgende:

 1. Je maakt eerst het tentamen tijdens de al geplande herkansing.
 2. Haal je het tentamen niet in één keer of heb je tijdens het moment van de geplande herkansing COVID-gerelateerde klachten of quarantaineplicht  dan kom je in aanmerking voor de extra tentamengelegenheid. Die extra gelegenheid is dus geen derde kans.
 3. Meld je afwezigheid i.v.m. COVID-relateerde klachten of quarantaineplicht altijd bij de cursuscoördinator.

De extra tentamenmogelijkheid zal worden aangeboden in de tweede en derde onderwijsweek van periode 5 (11 t/m 22 april 2022). Het rooster met  locaties zal bekend worden gemaakt na de sluiting van de aanmeldperiode. Maar hou vast rekening met deze data. Studenten kunnen zich van 21 maart t/m 25 maart opgeven voor het extra tentamen uitsluitend via het volgende emailadres: extraexam.fhum@vu.nl

Er zal vanaf 21 maart op deze webpagina een formulier ter beschikking worden gesteld. Na de deadline (25 maart) is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het tentamen. De faculteit streeft ernaar om de extra gelegenheid zoveel mogelijk aan het eind van de middag en in de avond te roosteren, omdat de herkansing valt in een onderwijsperiode.

Bovenstaande geldt alleen voor periode 2.

Namens de faculteit Geesteswetenschappen

 

Voor andere extra aanvragen geldt het volgende:

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Tentamens periode 2

Beste student, 

Voor de tentamens van periode 2 geldt een bijzondere regeling: elke student die niet naar de campus mag komen in de tentamenweek van periode 2 behoudt twee gelegenheden om het tentamen af te leggen. Dat betekent dat voor sommige (niet alle, zie onder) vakken een extra tentamengelegenheid wordt geboden. Die extra gelegenheid is geen derde kans; als een tentamen op drie tijdstippen wordt afgenomen, mag je daarvan dus maximaal twee gelegenheden gebruiken. Als je toch een derde keer tentamen doet, wordt deze niet nagekeken.  

De uitwerking van het bovenstaande kan per vak verschillen. Op Canvas komt uiterlijk 17 december een mededeling wat dit voor jouw tentamens betekent.  Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: 

 • Het tentamen in december wordt conform het rooster op een fysieke locatie afgenomen. Wie niet naar de campus kan komen, krijgt later een extra gelegenheid dit tentamen alsnog af te leggen. Welke vorm die extra gelegenheid heeft wordt door de examinator bepaald (bij met name mastervakken kan soms voor een mondeling tentamen gekozen worden). Wanneer die extra gelegenheid plaatsvindt wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt (we zijn hier afhankelijk van VU-brede roostering).
 • Het tentamen wordt op afstand afgenomen, in een vorm waar (volgens de kaders van de examencommissie) geen surveillance voor nodig is. Voor een deel van de tentamens was dat al zo gepland (met name in de masters). Mogelijk opteren sommige vakken hier alsnog voor. Als een vak hiervoor kiest wordt er dus geen extra gelegenheid geroosterd om het tentamen af te leggen – iedereen had en heeft immers twee tentamengelegenheden zonder in december naar de campus te hoeven komen.  
 • Het tentamen wordt hybride afgenomen. Dat wil zeggen afname op de campus conform het rooster vindt doorgang; wie vanwege de Covid 19 situatie niet kan komen kan het tentamen online doen waarbij surveillance plaatsvindt via zoom (zonder opnames). Dat gebeurt dan dus op individuele basis, en op verzoek van de student. Studenten die zo’n verzoek indienen geven daarmee aan geen bezwaar tegen deze surveillance te hebben. Studenten die niet naar de campus kunnen komen en wel (privacy)bezwaren tegen online surveillance hebben, zijn niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken en behouden dus aanspraak op een extra gelegenheid het tentamen af te leggen (zie hierboven). 

Deze regeling geldt alleen voor periode 2. De situatie voor de tentamenweek aan het einde van periode 3 kunnen we nu nog niet goed inschatten; bovendien gelden dan mogelijk nieuwe nationale of VU-brede regels. In de loop van januari volgt bericht of ook voor periode 3 een afwijkende regeling zal gelden en zo ja, wat die zal inhouden.  

We hopen dat met deze regeling de grootste zorgen weggenomen kunnen worden.

Namens de Examencommissie en het Faculteitsbestuur, 

Richard Neerhof 

Hemme Battjes 

Bachelor

Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Master

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

 • aan minimaal één van beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Beleidslijn examencommissie FSW bij behandeling van verzoeken van studenten om een extra tentamengelegenheid

Algemene lijn 

Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als student(e) meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en ook geen andere onderwijsverplichtingen meer heeft in die periode.     

Beleidslijn t.a.v. masterstudenten

 • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen.
 • Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het (her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of latere periode, dan krijgt hij/zij hiervoor één extra tentamengelegenheid tijdens de eerste of tweede periode van het nieuwe studiejaar, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

Beleidslijn t.a.v. premasterstudenten 

Premasterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar (in de tweede helft van augustus) te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om het premasterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een onderbouwd verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid.

Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten 

 • Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. 
 • Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar.
 • Voor derde- of hogerejaars bachelorstudenten geldt het volgende: 
  Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FSW-vak van de bachelor (niet zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan krijgt hij/zij hiervoor een extra tentamengelegenheid in de voorlaatste week van augustus.

Aanvraag extra tentamengelegenheid voor een FSW-bachelorvak:

Hoe vraag ik de extra tentamengelegenheid aan?

 • Je kunt tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid bij de examencommissie indienen via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid
 • Geef bij “motivatie ” op het aanvraagformulier aan voor welke andere vakken je op dat moment nog tentamen moet doen óf op een uitslag wacht. Vermeld ook wie de begeleider van je bachelorthesis(project) is.
 • Je hoeft je voor deze extra tentamengelegenheid niet in te tekenen. 

Wanneer krijg ik bericht van de examencommissie over de extra tentamengelegenheid?

 • Je krijgt voor 1 augustus bericht van de examencommissie of je aan de extra tentamengelegenheid mag deelnemen én op welke dag, tijd en locatie die plaatsvindt (in de voorlaatste week augustus). Nota bene: als op 1 augustus nog niet alle uitslagen van de reguliere (her)tentamens  bekend zijn, dan wordt een extra herkansing onder voorwaarde toegezegd. In dat geval krijg je alvast informatie over de datum waarop de extra herkansing wordt afgenomen, maar de voorbereiding is op “eigen risico”; je mag uitsluitend deelnemen als je alle vakken op één na bij de reguliere herkansingen met een voldoende hebt afgerond. In het uiterste geval (als het cijfer voor de herkansing van de bachelorthesis niet vóór de datum extra herkansing laatste vak bekend is), neem je deel aan de extra tentamengelegenheid, maar wordt deze pas beoordeeld nadat bekend is dat je een voldoende voor de bachelorthesis hebt behaald.
 • De wijze van tentaminering bij deze extra tentamengelegenheid kan verschillen van die van de twee reguliere tentamengelegenheden.
 • De extra tentamens worden binnen één week na afname beoordeeld en de resultaten worden meteen daarna (dus vóór 31 augustus) door het Onderwijsbureau geregistreerd in VUnet.

Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan?

 • Als jouw resultaat voor de extra herkansing een voldoende is, dit resultaat geregistreerd is én je hiermee alle onderdelen van je bachelor hebt behaald, ontvang je vanuit het Onderwijsbureau een e-mail over je afstuderen. Via de link in deze mail dien je zo snel mogelijk aan te geven dat je wilt afstuderen. Zorg er dus voor dat je je VU-mail in de weken na de extra herkansing regelmatig checkt.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

Een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan alleen worden ingediend:

 • Als er nog één tentamen van de bacheloropleiding niet met een voldoende resultaat is afgerond; 
 • Je moet  zelf in VU-net checken of alle andere resultaten zijn geregistreerd en dus een puntentotaal hebt van: 174 EC in geval van een tentamen (CAT, PAK of STAT) of  in geval een minor-onderdeel moet worden herkanst: 156 EC; én
 • Het enige niet behaalde tentamen is niet: de bachelorthesis, de VGT, (onderdelen van) de module professionele ontwikkeling of een praktijkstage; deze onderdelen komen niet voor een extra herkansing in aanmerking; én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT of minor) is in het lopende studiejaar tweemaal zonder voldoende resultaat afgelegd (tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER),  én
 • Het niet behaalde tentamen (of onderdelen van de STAT) wordt niet meer aangeboden vóór 1 september 2021; én:
 • Niet eerder dan dat alle (individuele) resultaten van de reguliere tentamengelegenheden zijn verwerkt in VU-net; niet later dan 12 augustus 2021 (24.00 uur).

Een verzoek moet via het digitale formulier worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

 1. Voor welk vak een extra herkansing wordt aangevraagd; of voor welk onderdeel van de STAT (2 of 3) of minor;
 2. De bevestiging dat alle modules van Professionele Ontwikkeling zijn afgerond;
 3. De data waarop het tentamen van het vak eerder is afgelegd met onvoldoende resultaat;
 4. Aantal geregistreerde EC in VU-net.

Indien een verzoek niet volledig is, dat wil zeggen niet bovengenoemde (verplichte) informatie bevat, is ingediend vóórdat alle (overige) resultaten zijn verwerkt in VU-net of is ingediend ná 12 augustus 2021 wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. De student krijgt hiervan bericht van de ambtelijk secretaris ná 12 augustus 2021. Het is – in verband met de deadline – niet mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen.

In verband met een snelle verwerking van de verzoeken is het in principe niet nodig om bijlagen – zoals een brief met persoonlijke omstandigheden (tenzij sprake is geweest van een zwaarwegende omstandigheid als bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de OER) of een cijferlijst – bij te voegen. De bovengenoemde (verplichte) informatie moet in korte bewoordingen worden vermeld op het digitale formulier.

Voorbeeld hoe het digitale formulier moet worden ingevuld:

Extra kans: CAT Neurologie en Oogheelkunde; eerder afgelegd op [datum]; PO afgerond; 174 EC (of igv minor(onderdeel): 156 EC) 

De extra herkansingen worden afgenomen op maandag 23 augustus 2021

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)