Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Extra tentamengelegenheid

Extra tentamengelegenheid aanvragen
Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie een extra tentamengelegenheid toestaan. Je moet daarvoor een verzoek indienen bij de examencommissie.

Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie besluiten een extra tentamengelegenheid toe te staan, wanneer je nog maar één onderdeel moet behalen voor je bachelordiploma. Deze gelegenheid wordt alleen geboden wanneer je anders veel studievertraging zou oplopen. Je moet in dat geval wel alle eerdere tentamengelegenheden van het vak hebben benut. Was dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk? Verzamel dan het bewijsmateriaal dat je tijdens eerdere tentamengelegenheden niet kon komen. 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Lees de toelichting specifiek voor jou (afhankelijk van je faculteit) hieronder goed door voordat je een verzoek indient.

Via dit formulier kan je een verzoek indienen.
Let op: studeer je geneeskunde? Gebruik dan dit formulier

Extra tentamengelegenheid per faculteit

Per faculteit kunnen de voorwaarden voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • BETA

  Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

  LET OP: MET INGANG VAN 7 AUGUSTUS WORDEN INGEDIENDE VERZOEKEN VOOR EEN EXTRA KANS NIET MEER IN BEHANDELING GENOMEN

  Voorwaarden
  1. Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is* van de bachelor, master- of pre-masteropleiding. Ook de Bachelor- of Masterthesis moet afgerond zijn. Practica zijn uitgesloten van deze regeling.

  2. De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli 2023. Aanvragen gedaan na deze datum worden niet meer in behandeling genomen!

  N.B. (Persoonlijke) omstandigheden en het niet behalen van een positief BSA** zijn geen reden om een extra tentamengelegenheid toegekend te krijgen.

  * Nog niet alle studieresultaten binnen voor 15 juli? Ook dan geldt de aanmelddeadline van 15 juli 2023. Het is tussen 1 en 15 juli mogelijk om een verzoek tot voorwaardelijke inschrijving te doen voor de extra tentamengelegenheid als:
  1. je je thesiscijfer tussen 15 juli en 31 augustus 2023 verwacht en je verder alle vakken behaald hebt, behalve het vak waarvoor je deze extra tentamengelegenheid wilt aanvragen. Dan dien je bij je aanvraag een verklaring van je VU supervisor bij te voegen waarin staat dat je je thesis vóór 31 augustus met een voldoende zal afronden.

  2. op 15 juli nog niet alle overige cijfers geregistreerd zijn in verband met een reguliere herkansing van een vak uit periode 4, 5 en/of 6. Dan dien je bij je verzoek een bewijs mee te sturen van welk vak + vakcode je nog een cijfer verwacht. (Bijvoorbeeld d.m.v. een screenshot van het tentamenrooster van het betreffende vak).

  Let op: onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  Datum extra tentamengelegenheid
  De extra tentamengelegenheid vindt op maandagochtend 21 augustus 2023 plaats op de VU, tenzij de docent in overleg met de Examencommissie anders beslist. Zo kun je nog dit academisch jaar afstuderen.

  Vak van een andere faculteit
  Over extra tentamengelegenheden van vakken van een andere faculteit kan de BETA examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van de betreffende faculteit. Je dient dan het verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

  Heb je bijvoorbeeld in je vrije keuzeruimte een vak bij een andere faculteit gedaan en is dat het laatste vak dat je moet halen voor je bachelor- of masteropleiding? Dan gelden de voorwaarden van de andere faculteit en richt je je verzoek tot de examencommissie van deze andere faculteit.

  **BSA
  Eerstejaarsstudenten maken geen aanspraak op een extra tentamengelegenheid. Zij kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen als zij door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens hebben gemist. Je dient dan voor 1 juni van het betreffende academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur van jouw opleiding.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGB

  Beleidslijn Examencommissie FGB bij behandeling van verzoeken van Bachelor en (Research) Master studenten om een extra tentamengelegenheid

  FGB – 2022-2023

  Er zijn twee tentamengelegenheden per vak per jaar. Als een student één van die gelegenheden mist, dan geeft dat niet in alle gevallen recht op een extra tentamengelegenheid. Een extra tentamengelegenheid zal alleen worden toegekend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

  Voorwaarden voor extra tentamengelegenheid:

  - Je hebt je eindwerk(en) (zoals these, BOP, masterstage) afgerond én

  - Je hebt slechts één studieonderdeel dat verzorgd wordt door FGB* niet afgerond én

  - Je hebt in het huidige studiejaar aan beide reguliere tentamengelegenheden voor dit studieonderdeel meegedaan, tenzij dat door zwaarwegende redenen niet mogelijk was, zoals bedoeld in de OER art. 3.5 lid 4 én

  - Er is sprake van “onredelijke” studievertraging.

  Om te bepalen wat als “onredelijke” studievertraging geldt, maakt de Examencommissie onderscheid tussen Bachelor en (Research) Masters opleidingen.

  Bachelor

  Voor bachelorstudenten geldt dat alleen derde- of hogerejaars studenten aan het eind van de studie een verzoek in kunnen dienen als de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor het laatste studieonderdeel in het volgende studiejaar plaatsvindt; Eerste- en tweedejaars bachelorstudenten krijgen geen extra tentamengelegenheid, maar worden verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar.

  Bachelorstudenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op vu.nl. Indien toegekend zal deze extra tentamengelegenheid plaatsvinden in de voorlaatste week van augustus. De wijze van tentamineren kan afwijken van de toetsvorm zoals die is vastgesteld in de studiegids.

  Master

  Voor (research)masterstudenten geldt dat alleen een verzoek ingediend kan worden als aan het eind van de studie het laatste niet behaalde studieonderdeel een vak uit periode 3 of een latere periode is. Voor een vak uit periode 1 of 2 wordt geen extra gelegenheid geboden.

  (Research) masterstudenten kunnen, in afwijking van lid 3.5.4 lid b van Master OER, tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op vu.nl. Indien toegekend, zal deze extra tentamengelegenheid plaatsvinden tijdens de eerste of tweede periode van dat studiejaar. De wijze van tentamineren kan afwijken van de toetsvorm zoals die is vastgesteld in de studiegids.

  Pre-master studenten komen in principe niet in aanmerking voor een extra gelegenheid. Wanneer er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, dient een pre-masterstudent zo spoedig mogelijk een afspraak met een studieadviseur te maken. (PEDA – zie Procedure niet afronden pre-masterprogramma 22-23)

  *Indien het laatste studieonderdeel geen FGB-vak is, dan gelden de regels van de betreffende faculteit én die kunnen afwijken. De student dient dan een verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FGW

  Aanvragen van een extra tentamengelegenheid

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FRT

  Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

  • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
  • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

  Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

  Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

  In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • FSW

  Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als je één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid, geeft dat niet zomaar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als je door het missen van het (her)tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als je meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en dat vak is ook het laatste onderdeel voor je afstuderen.    

  Zie de reguliere beleidslijn voor meer informatie over het toekennen van een extra tentamengelegenheid door de examencommissie FSW.

 • GNK

  Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

  Zie hier wanneer een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan  worden ingediend 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

 • RCH

  Bachelor

  Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Master

  Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

  • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
  • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
  • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
  • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

  Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

  Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

  Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

  Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

  Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

 • SBE

  Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

  Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
  Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

  Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

  Aanvraagformulier

  Extra tentamen 

  Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Een extra tentamengelegenheid aanvragen doe je voor het laatste vak zoals hieronder beschreven. 

LET OP: MET INGANG VAN 7 AUGUSTUS WORDEN INGEDIENDE VERZOEKEN VOOR EEN EXTRA KANS NIET MEER IN BEHANDELING GENOMEN

Voorwaarden
1. Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is* van de bachelor, master- of pre-masteropleiding. Ook de Bachelor- of Masterthesis moet afgerond zijn. Practica zijn uitgesloten van deze regeling.

2. De deadline voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een extra tentamengelegenheid voor het laatst te behalen vak is 15 juli 2023. Aanvragen gedaan na deze datum worden niet meer in behandeling genomen!

N.B. (Persoonlijke) omstandigheden en het niet behalen van een positief BSA** zijn geen reden om een extra tentamengelegenheid toegekend te krijgen.

* Nog niet alle studieresultaten binnen voor 15 juli? Ook dan geldt de aanmelddeadline van 15 juli 2023. Het is tussen 1 en 15 juli mogelijk om een verzoek tot voorwaardelijke inschrijving te doen voor de extra tentamengelegenheid als:
1. je je thesiscijfer tussen 15 juli en 31 augustus 2023 verwacht en je verder alle vakken behaald hebt, behalve het vak waarvoor je deze extra tentamengelegenheid wilt aanvragen. Dan dien je bij je aanvraag een verklaring van je VU supervisor bij te voegen waarin staat dat je je thesis vóór 31 augustus met een voldoende zal afronden.

2. op 15 juli nog niet alle overige cijfers geregistreerd zijn in verband met een reguliere herkansing van een vak uit periode 4, 5 en/of 6. Dan dien je bij je verzoek een bewijs mee te sturen van welk vak + vakcode je nog een cijfer verwacht. (Bijvoorbeeld d.m.v. een screenshot van het tentamenrooster van het betreffende vak).

Let op: onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Datum extra tentamengelegenheid
De extra tentamengelegenheid vindt op maandagochtend 21 augustus 2023 plaats op de VU, tenzij de docent in overleg met de Examencommissie anders beslist. Zo kun je nog dit academisch jaar afstuderen.

Vak van een andere faculteit
Over extra tentamengelegenheden van vakken van een andere faculteit kan de BETA examencommissie geen toezegging doen. Dit is afhankelijk van de regels van de betreffende faculteit. Je dient dan het verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

Heb je bijvoorbeeld in je vrije keuzeruimte een vak bij een andere faculteit gedaan en is dat het laatste vak dat je moet halen voor je bachelor- of masteropleiding? Dan gelden de voorwaarden van de andere faculteit en richt je je verzoek tot de examencommissie van deze andere faculteit.

**BSA
Eerstejaarsstudenten maken geen aanspraak op een extra tentamengelegenheid. Zij kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen als zij door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens hebben gemist. Je dient dan voor 1 juni van het betreffende academisch jaar contact op te nemen met de studieadviseur van jouw opleiding.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Beleidslijn Examencommissie FGB bij behandeling van verzoeken van Bachelor en (Research) Master studenten om een extra tentamengelegenheid

FGB – 2022-2023

Er zijn twee tentamengelegenheden per vak per jaar. Als een student één van die gelegenheden mist, dan geeft dat niet in alle gevallen recht op een extra tentamengelegenheid. Een extra tentamengelegenheid zal alleen worden toegekend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden voor extra tentamengelegenheid:

- Je hebt je eindwerk(en) (zoals these, BOP, masterstage) afgerond én

- Je hebt slechts één studieonderdeel dat verzorgd wordt door FGB* niet afgerond én

- Je hebt in het huidige studiejaar aan beide reguliere tentamengelegenheden voor dit studieonderdeel meegedaan, tenzij dat door zwaarwegende redenen niet mogelijk was, zoals bedoeld in de OER art. 3.5 lid 4 én

- Er is sprake van “onredelijke” studievertraging.

Om te bepalen wat als “onredelijke” studievertraging geldt, maakt de Examencommissie onderscheid tussen Bachelor en (Research) Masters opleidingen.

Bachelor

Voor bachelorstudenten geldt dat alleen derde- of hogerejaars studenten aan het eind van de studie een verzoek in kunnen dienen als de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor het laatste studieonderdeel in het volgende studiejaar plaatsvindt; Eerste- en tweedejaars bachelorstudenten krijgen geen extra tentamengelegenheid, maar worden verwezen naar het vak en de bijbehorende tentamengelegenheden in het volgende studiejaar.

Bachelorstudenten kunnen tot uiterlijk 1 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op vu.nl. Indien toegekend zal deze extra tentamengelegenheid plaatsvinden in de voorlaatste week van augustus. De wijze van tentamineren kan afwijken van de toetsvorm zoals die is vastgesteld in de studiegids.

Master

Voor (research)masterstudenten geldt dat alleen een verzoek ingediend kan worden als aan het eind van de studie het laatste niet behaalde studieonderdeel een vak uit periode 3 of een latere periode is. Voor een vak uit periode 1 of 2 wordt geen extra gelegenheid geboden.

(Research) masterstudenten kunnen, in afwijking van lid 3.5.4 lid b van Master OER, tot uiterlijk 15 september een verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op vu.nl. Indien toegekend, zal deze extra tentamengelegenheid plaatsvinden tijdens de eerste of tweede periode van dat studiejaar. De wijze van tentamineren kan afwijken van de toetsvorm zoals die is vastgesteld in de studiegids.

Pre-master studenten komen in principe niet in aanmerking voor een extra gelegenheid. Wanneer er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, dient een pre-masterstudent zo spoedig mogelijk een afspraak met een studieadviseur te maken. (PEDA – zie Procedure niet afronden pre-masterprogramma 22-23)

*Indien het laatste studieonderdeel geen FGB-vak is, dan gelden de regels van de betreffende faculteit én die kunnen afwijken. De student dient dan een verzoek in bij de faculteit waartoe het vak behoort.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Aanvragen van een extra tentamengelegenheid

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgende collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een verzoek voor een extra tentamengelegenheid indienen als:

 • Het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bachelor- of masteropleiding en
 • De eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid zo lang op zich laat wachten dat je daardoor onredelijke studievertraging oploopt.

Studenten die eerste- of tweedejaars tentamens willen herkansen worden in principe doorverwezen naar de tentamens van het volgend collegejaar.

Eerstejaarsstudenten die door bijzondere omstandigheden meerdere tentamens missen, kunnen uitstel van het Bindend Studieadvies aanvragen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur.

In de OER van jouw opleiding vind je het aantal tentamengelegenheden per vak per jaar.

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn aangewezen). Als je één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere omstandigheid, geeft dat niet zomaar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid wordt alleen toegekend als je door het missen van het (her)tentamen een “onredelijke” studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als je meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid voor dat vak en dat vak is ook het laatste onderdeel voor je afstuderen.    

Zie de reguliere beleidslijn voor meer informatie over het toekennen van een extra tentamengelegenheid door de examencommissie FSW.

Aanvraag extra herkansing op grond van artikel 3.5, lid 4 van de OER

Zie hier wanneer een verzoek aan de examencommissie voor toekenning van een extra tentamengelegenheid kan  worden ingediend 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Bachelor

Moet je nog één onderdeel van de bachelor afronden? Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) voor de bachelor kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de bacheloropleiding, en
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en 
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of je opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de vaardigheidsonderdelen inclusief de bachelorscriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling.

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli.

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor de start van het nieuwe studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de bachelor. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Master

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid voor de master (zie de Onderwijs- en examenregeling, artikel 3.5 lid 4) kun je alleen indienen als:

 • aan beide reguliere tentamengelegenheden van het vak in het betreffende studiejaar is deelgenomen (tenzij dat om zwaarwegende redenen niet mogelijk was), en 
 • het desbetreffende vak het laatst te behalen onderdeel is van de masteropleiding, en 
 • het vak wordt afgesloten met een geroosterd schriftelijk tentamen, een paper of een take home tentamen, en
 • de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid onevenredig lang op zich laat wachten of de student zich opnieuw moet inschrijven voor de opleiding om het reguliere tentamen te kunnen afleggen.

Onderwijseenheden die (deels) op een andere wijze worden afgesloten, zoals de scriptie, zijn wegens de opbouw uitgesloten van deze regeling. 

Het indienen van een verzoek is alleen mogelijk als alle overige onderdelen (inclusief de scriptie) van de opleiding zijn afgerond. De deadline voor het aanvragen van een extra tentamengelegenheid is 1 juli. 

Mocht je voor de deadline van 1 juli nog niet alle overige onderdelen hebben afgerond, dan kun je na de deadline een verzoek indienen, maar in verband met de vakantieperiode en drukte bij de examencommissie kan het zijn dat de toegekende gelegenheid niet meer voor het einde van het studiejaar kan plaatsvinden. Zorg in dat geval dat je je opnieuw inschrijft voor de master. 

Uiteraard probeert de examencommissie je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, waarna je in overleg met de docent een extra tentamengelegenheid kunt inplannen. 

Aanvragen voor een extra tentamengelegenheid die niet voldoen aan de voorwaarden, worden afgewezen. 

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Je kunt een extra tentamengelegenheid aanvragen bij de examencommissie als aantoonbaar sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.

Denk daarbij aan langdurige ziekte of ernstige familieomstandigheden waardoor je langere tijd niet hebt kunnen studeren of aan een tentamen hebt kunnen deelnemen.
Dit zou ook kunnen gelden bij een aantoonbare Covid-19-besmetting of bij een verplichte quarantaine. Pas na deelname aan de geplande resit zal een verzoek om een extra kans in behandeling worden genomen. Dit geldt natuurlijk niet als het gemiste tentamen al de resit was. Bij het besluit van de examencommissie zal in elk geval de vordering van je studie en de onmogelijkheid van deelname aan één van de tentamens een rol spelen.

Denk daarbij ook aan de situatie dat je nog maar één vak nodig hebt om af te studeren; je hebt het onderwijs gevolgd, de twee laatste tentamenkansen benut en de periode tot de eerstvolgende reguliere kans is langer dan zes maanden, gerekend vanaf het laatst behaalde en geregistreerde eindcijfer in het programma.

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 2 is 31 augustus. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 2 vinden plaats in de tentamenweek in periode 1 in het volgende academisch jaar. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Deadline indienen verzoek extra tentamenkans voor een vak uit semester 1 is 15 mei. De extra tentamenkansen voor vakken uit semester 1 vinden plaats in de hertentamenweek in periode 6. Deze deadline geldt dus pas als je alle overige vakken inclusief je thesis hebt afgerond!

Aanvraagformulier

Extra tentamen 

Extra tentamen formulier bijvakstudent 

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)