Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Reformed and Evangelical Theology - Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep ‘Reformed and Evangelical Theology’ brengt een enorme diversiteit aan expertises en onderzoeksinteresses, met betrekking tot de Christelijke leer, Christelijke praktijken en Christelijke spiritualiteit, samen. Onze huidige focus is het thema ‘Presence and Discernment’.

Wat is er gaande wanneer iemand beweert dat God, of de Heilige Geest, tegen hen spreekt – soms met zeer concrete inhoud? In een tijd waarin het instituut en externe autoriteiten in snel tempo hun geloofwaardigheid verliezen, zijn voor veel gelovigen persoonlijke ervaringen de belangrijkste leidraad, in zaken van geloof en leven, geworden.

Hun directe ervaring van God is veel belangrijker dan de Bijbel, de wijsheden uit de Christelijke traditie, of de leerstellingen van de kerk. Hoe dienen deze ontwikkelingen beoordeeld te worden? In de Bijbel spreekt God erg vaak op directe wijze tot mensen, en in sommige Christelijke tradities is het gevoel van de inwendige werking van de Heilige Geest de maatstaf voor het ware geloof. Tegelijk kunnen persoonlijke ervaringen uiteraard snel verkeerd geïnterpreteerd worden als zijnde afkomstig van God. In sommige gevallen kan dit zelfs tot machtsmisbruik leiden: er wordt geveinsd dat de eigen wensen een goddelijke legitimatie hebben… De onderzoeksgroep ‘Reformed and Evangelical Theology’ richt zich op zulke vragen.

Naast dit gedeelde onderzoeksthema (van ‘Presence and Discernment’) heeft ook elke deelnemer aan de onderzoeksgroep hun eigen onderzoek. De onderzoeksgroep is zodoende ook een forum voor het bespreken van die individuele projecten, met andere deelnemers, hetgeen waardevolle feedback op kan leveren.

Vanwege het internationale karakter van de onderzoeksgroep is de voertaal normaliter Engels.

Onderzoeksgroep - Reformed and Evangelical Theology

 • Doel

  Ons doel, voor de periode 2021-2025, is het ontwikkelen van een theologie van tegenwoordigheid en onderscheiding (‘Presence and Discernment’). Hierin proberen wij vragen te beantwoorden, zoals: Hoe kan Gods tegenwoordigheid, in concrete situaties, worden onderscheiden? Is Gods tegenwoordigheid ‘echter’ als deze direct ervaren wordt, of is deze even waardevol en gezaghebbend wanneer ze door externe media bemiddeld wordt – zij het de Bijbel, Christelijke wijsheid (of zelfs wijsheid als zodanig), de geloofsgemeenschap, of de dingen van het alledaagse leven?

  Deze vragen benaderen wij middels uiteenlopende methodes binnen de theologie en godsdienstwetenschappen – vooral: hermeneutische, historische, conceptuele en empirische methodologieën. Dat wil zeggen, wij: onderzoeken de interpretatie van Bijbelse teksten, reconstrueren grootschalige historische ontwikkelingen, toetsen de conceptuele coherentie van hedendaagse theologische visies aangaande dit onderwerp, en bestuderen hoe dit alles er in concrete praktijken uitziet, d.m.v. veldwerk en andere vormen van empirisch onderzoek. Idealiter leidt dit project tot nauwkeuriger doordachte en  meer onderscheidende wijzen van omgang met beweringen aangaande direct goddelijk ingrijpen in Christelijke gemeenschappen.

 • Team

 • Mogelijke scriptie onderwerpen

  • De rol van voorzienigheid bij keuzes maken door gereformeerde en evangelicale Christenen – a.d.h.v. empirisch onderzoek of studie naar een specifieke theoloog (Henk van den Belt).
  • Analyse van de onmiddellijkheid van geestelijke onderscheiding in Bijbelse narratieven, bijv. in Lukas-Handelingen: Jezus’ lofprijzing van de Vader (Lukas 10) of de leiding van de Geest in Handelingen 16 (Henk Bakker).
  • Aspecten van ‘geestelijke volwassenheid’ (definiëring, kenmerken, cultivatie, barrières, beoordeling) bij een vertegenwoordiger van de Reformatie, de puriteinen of de Nadere Reformatie (Wim van Vlastuin).

  We voegen meer suggesties toe. Voel je vrij om één van onze senior onderzoekers te contacteren met een eigen idee dat binnen het thema ‘presence and discernment’ en hun eigen onderzoeksgebied past.

 • Mogelijke PhD-onderwerpen

  • Historisch onderzoek naar de ontwikkeling en dominantie van de goddelijke raad/besluiten in de gereformeerde theologie, in het bijzonder in relatie tot de voorzienigheidsleer (Henk van den Belt).
  • Een systematische evaluatie van de relatie tussen de pneumatologie en de voorzienigheidsleer in het werk van hedendaagse theologen (Henk van den Belt).
  • Catachretisch-hermeneutisch onderzoek naar de dynamiek (in het bijzonder: de mystagogie) van nieuwtestamentische rituele/liturgische teksten; het functioneren van onmiddellijkheid en tegenwoordigheid volgens verschillende nieuwtestamentische auteurs (Henk Bakker).
  • Aspecten van ‘geestelijke volwassenheid’ (definiëring, kenmerken, cultivatie, barrières, beoordeling) in de tradities van de Reformatie, de puriteinen en/of de Nadere Reformatie (Wim van Vlastuin).

  We voegen meer suggesties toe. Voel(t) u/je vrij om één van onze senior onderzoekers te contacteren met een eigen idee dat binnen het thema ‘presence and discernment’ en hun eigen onderzoeksgebied past.

 • Samenwerking van senior en junior onderzoekers

  De onderzoeksgroep komt op maandelijkse basis samen, en zowel PhD-studenten als masterstudenten zijn hartelijke welkom om deel te nemen, vooral als hun onderzoek verbonden is aan de hier-afgebakende thematiek. Er is echter ook ruimte voor het bespreken van werk-in-uitvoering en PhD-voorstellen uit andere vakgebieden en met andere onderwerpen – zolang er maar een link is met gereformeerde en/of evangelicale theologie.

 • Verbinding met onderwijs

  Het Herman Bavinck Centrum is betrokken bij het theologie-track in de internationale bachelor ‘Religion and Theology’ (BaRT). Tevens biedt het Centrum een diepgaand specialisatie-track ‘Reformed and Evangelical Theology’ aan. Deze track kan gevolgd worden in de eenjarige master ‘Exploring a Discipline’, de tweejarige Research Master, alsmede in de Graduate School voor PhD-studenten.

 • Academische relevantie en maatschappelijke urgentie

  De onderzoeksoutput van de groep bestaat uit halfjaarlijkse conferenties, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, PhD-dissertaties en andere monografieën, subsidieaanvragen, en collaboratieve publicaties betreffende het centrale thema van de groep.

  Het Herman Bavinck Centrum verwelkomt bezoekende onderzoekers die aspecten van de gereformeerde en evangelicale theologie bestuderen. In het kort is haar missie om constructieve gereformeerde en evangelicale theologie te ontwikkelen, om daarmee kerken en andere geloofsgemeenschappen te kunnen helpen in het verstaan van hun roeping in de huidige context, alsmede om het algemeen belang van de samenleving te dienen.

 • Connectie met centra/instituten

  De onderzoeksgroep is verbonden aan het Herman Bavinck Centrum, een van de centra aan de Faculteit Religie en Theologie. Dit centrum, opgericht in 2015, tracht de traditie van de gereformeerde theologie, die ook de oprichters van de VU inspireerde, te bestuderen en voort te zetten – deze traditie is in de hedendaagse context onderdeel van de internationale evangelicale beweging.

  Via onze (senior) onderzoekers is de groep ook nauw verbonden met het Baptisten Seminarium, het Hersteld Hervormd Seminarium, en het Cornelis Graafland Centrum.