Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Islamic Theology - onderzoeksgroep

Deze onderzoeksgroep richt zich op de studie van de islamitische theologie als wetenschappelijke academische discipline en praktijk zowel vanuit een intern als extern perspectief in de Nederlandse en Europees/Westerse context. Speciale aandacht gaat uit naar de plaats en functie van de islam in Nederland en Europa.

Het algemene onderzoekskader van de groep is het interdisciplinair bestuderen van islamitische bronnen en tradities in hun premoderne en moderne context; exegese en hermeneutiek, geschiedenis, jurisprudentie, systematische theologie, filosofie, ethiek, spirituele zorg, en moslims in het kader van de liberale democratie en een seculiere rechtsstaat. Het project richt zich op de ontwikkeling van academische islamitische theologie en bevordert systematische (hermeneutische, contextuele en dialogische) reflectie op de islamitische discursieve traditie in een westerse context.

Onderzoeksgroep - Islamic Theology

 • Missie

  De missie van de onderzoeksgroep omvat:

  a) het bieden van een betrouwbare en academische ruimte voor de contextuele en interdisciplinaire studie van de islam

  b) de versterking van onderzoek en onderwijs op het groeiende terrein van de islamitische theologie in Nederland en Europa,

  c) het faciliteren van interdisciplinaire en interreligieuze samenwerking op nationaal en internationaal niveau

  d) bijdragen aan kennisoverdracht en de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek door middel van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten in en buiten Nederland. Is dit respect, zowel onderzoek als onderwijs zijn onafscheidelijke en verweven wetenschapsgebieden.

  Kernbegrippen zijn:

  a) hermeneutisch (de islam begrijpen vanuit de bronnen en het geloof op een verantwoorde manier in het heden proberen te begrijpen)

  b) contextueel (in de Nederlandse/westerse/kosmopolitische context)

  c) dialogisch (in gesprek met een diversiteit aan wereldbeelden).

 • Doelen

  Deze groep zet zich in voor de strategische doelstelling om een centrum te worden voor academische expertise, onderwijs en onderzoek op het gebied van de islam.

  Dit resulteert in de volgende doelen voor de jaren 2021-2024:

  a) meer publicaties in peer-reviewed tijdschriften

  b) het aanvragen van onderzoeksfinanciering om een grootschalig onderzoeksproject te verwerven

  c) het verhogen van het aantal PhD-projecten (minimaal twee)

  d) jaarlijkse organisatie van een internationaal congres, symposium of colloquium met meer aandacht voor voortgang/volumepublicaties

  e) de investering in Europees/internationaal netwerk voor co-projecten, fondsvoorstellen en samenwerking.

 • Team

  Team leider

  Yaser Ellethy

  Team leden

  Mohamed Ajouaou

  Mehdi Berriah

  Welmoet Boender

  Pieter Coppens

  Nelly van Doorn-Harder

  Razi Quadir

  Jumana al-Ahmad

  Sefer Korkmaz

  Ramzi Oulad Lmaroudia

  Sem van Vliet

  Alle stafleden van het CIT, promovendi en (i.v.t.) Re-MA studenten nemen deel aan deze research groep. Een aantal internationaal promovendi zijn ook actief aanwezig. Conform het strategisch plan committeren alle stafleden zich aan het publicatiecriterium (een staflid heeft een kleine aanstelling 0,2 fte, een ander lid, ook met kleine aanstelling, is bezig met het afronden van zijn PhD. Ze doen echter hun best om aan de (minimale) eisen van onderzoek en valorisatie te voldoen en participeren actief in de onderzoeksgroep). Vier deelnemers zijn (internationale) promovendi waarvan twee actief zijn op het gebied van publiceren en onderzoek projecten.

 • Disciplines

  Literair, Historisch, Systematisch, Empirisch

 • Mogelijke scriptie en PhD onderwerpen

  De volgende generieke kernonderzoeksgebieden bieden specifieke onderzoeksclusters die de expertise van de groepsleden weerspiegelen en (Re-)MA en PhD-studenten kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun toekomstige onderzoeksplannen: Exegese en hermeneutiek van de bronnen (Koran en Sunna); Fiqh en ethiek; Geloofsbelijdenis en systematische theologie; Praktische en politieke theologie; islamitische geschiedenis en de hedendaagse moslimwereld; Filologie en manuscriptstudies; Interreligieuze studies en interculturele theologie; Geestelijke zorg; islamitisch religieus leiderschap; Islam, moderniteit en seculiere samenleving.

  Suggesties voor onderzoeksgebieden voor scripties en PhD's:

  • Exegese en hermeneutiek van de bronnen (Koran en Sunna).
  • (Minderheden) fiqh en ethiek in de Europees-Westerse context.
  • Intra-islamitische theologie, interreligieuze studies en interculturele theologie.
  • Praktische en politieke theologie met focus op islam, secularisme, moderniteit, liberale democratie en duurzame ontwikkeling.
  • Islamitische spirituele zorg beoefenen in een interreligieuze setting. Nieuwe horizonten voor moslimpastoraat (onderwijsinstellingen, politie, enz.).
  • Islamitisch religieus leiderschap en genderstudies.
  • Islamitische geschiedenis en de hedendaagse moslimwereld.
  • Filologie, manuscriptstudies en digitale geesteswetenschappen.
 • Samenwerking tussen de senior en de junior onderzoekers

  Proposals van junior onderzoekers, incl. promovendi en Re-MA-ers, worden aan de hand van een van te voren gestuurd document gepresenteerd, grondig bediscussieerd en voorzien van feedback van alle deelnemers in aanwezigheid van de begeleiders/promotoren. De afzonderlijke concrete feedback wordt achteraf in digitale vorm verzameld en gestuurd naar de desbetreffende lid. Internationale promovendi en Re-MA studenten (i.v.t.) participeren in de groep met stukken/chapters uit hun theses soms met het oog op publicaties. Junior leden worden ook ingeschakeld door organisatorische rollen te spelen (voorzitterschap van sessies, secretariële rol, coördineren van activiteiten).

 • Verbinding met onderwijs

  De groep draagt bij aan de onderwijs- en valorisatieprogramma's van de FRT door het ontwikkelen van op onderzoek gebaseerde curricula, het onderwijzen en begeleiden van scripties in de BA-, Minors-, pre-MA-, MA-, PAO- en HOVO-programma's.

 • Academische relevantie en maatschappelijke urgentie

  Religie/Islam doet er nog steeds toe in onze postmoderne wereld. Onze academische inspanningen zijn in belangrijke mate gebaseerd op probleemgestuurd onderzoek en onderwijs dat verbindingen zoekt tussen geloof en praktijk en de maatschappelijke urgentie van uitdagende problemen. Dit komt tot uiting in de afstemming van onderwijs en onderzoek op de valorisatie en investering van academische kennis ten dienste van de gemeenschap en de bredere samenleving door a) het aanpakken van maatschappelijk relevante uitdagingen met betrekking tot religie b) het faciliteren van toegang van verschillende sociale groepen tot onze output en c) geïnformeerd zijn en gebruikmaken van feedback van onze communities en sociale partners (community-outreach-publicaties, openbare lezingen, HOVO-cursussen, PAO-PIN-programma's, cursussen op maat voor belanghebbenden en sociale partners)

 • Connectie met centra/instituten

  Alle stafleden van het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) nemen deel aan deze research groep. De groep zoekt en legt contacten met verschillende nationale en internationale onderzoeksgremia doormiddel van de betrokkenheid van de teamleden in deze gremia en centra (bijv. The Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development (ACRSD), het Centrum voor Religie en Recht (CRR), NISIS, NOSTER, ESITIS, Fac. Theologie Bonn, Duitse centra voor Islamitische Theologie (CIT Tübingen), Fac. Theology in Sarajevo, Univ. Sunan Kalijaga –Yogyakarta, Indonesian-Dutch Consortium for Christian-Muslim Relations, Al-Azhar Uinv, Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique (CEFREPA) …e.a.). Daarnaast zijn verschillende leden betrokken bij andere teams and co-projecten (spiritual care, digital humanities, de toekomst van academische theologie/religieuze studies, co-project handboek spirituele zorg in een interreligieuze context, co-project inclusie-exclusie in Bijbelse en islamitische geschriften).

 • Methoden

  De onderzoeksgroep gebruikt verschillende onderzoeksmethoden, afhankelijk van het onderwerp, de discipline en de stand van de techniek in het relevante onderzoeksveld om de islam als discursieve traditie te bestuderen. Literatuuronderzoek, historisch-kritische methoden en hermeneutiek van de bronteksten komen veel voor in de islamitische theologie en islamologie. De combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt echter verplicht, vooral in veldonderzoeksgebieden zoals spirituele zorgstudies over psychische behandeling en palliatieve zorg (islamitische pastoraat en acute psychische trauma's, suïcidaliteit, sedatie, euthanasie, enz.)