Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Digital Approaches to Sacred Texts - onderzoeksgroep

Deze onderzoeksgroep verdiept haar onderzoek door baanbrekende innovatie toe te passen op de studie van de Hebreeuwse Bijbel. Het team past technologische oplossingen zoals co-reference resolution, Neural Networks and Machine Learning toe. Daarnaast verbreedt de groep zijn werkterrein door ook andere talen (Sanskriet, Arabisch, Syrisch, Grieks) en religieuze tekstcorpora te bestuderen.

De bijbelwetenschap concentreert zich op de rijk geannoteerde taalkundige database van het ETCBC (Eep Talstra Center of Bible and Computer) en onderzoekt hoe deze database gebruikt kan worden in nieuwe richtingen van bijbelonderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van discoursanalyse, Machine Learning, statistische analyse en computerlinguïstiek. Dit team bouwt voort op een lange en succesvolle traditie van het toepassen van digitale benaderingen bij het bestuderen van Hebreeuwse teksten sinds de start van de Werkgroep Informatica Vrije Universiteit (WIVU) in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Een voorbeeld is het in april 2021 bekroonde project "Morphological Parser for Inflectional Languages Using Deep Learning" (e-Science Center). De digitale benadering vindt plaats in een voortdurend gesprek met andere benaderingen die niet noodzakelijk digitaal zijn, waaronder bijbelse theologie, de studie van de oude versies van de Bijbel, en Hebreeuwse en Aramese taalkunde.

Het betrekken van andere teksten en tradities verkend de specifieke karakteristieken van onderzoek naar andere taalkundige artefacten, van het grote corpus aan hindoeïstische en boeddhistische literatuur tot patronen in hedendaagse Christelijke aanbiddingsliederen, van Aramese toverschalen tot een netwerkanalyse van commentatoren op de Koran.

Dit vergemakkelijkt niet alleen het onderzoek naar deze religieuze bronnen, maar wakkert ook een diepgaande methodologische discussie aan over wat alle computationele benaderingen gemeen hebben. Hoe verhouden deze zich tot de complexe interactie van computationele berekening en tekstuele interpretatie, ongeacht taal en corpora. De basis voor deze verbreding werd gelegd in de workshop “Processing Ancient Text Corpora”  in het Lorentz Center (februari 2020, vervolgbijeenkomst februari 2021), waarin datawetenschappers, informatici en wetenschappers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines samenkwamen om gemeenschappelijke uitdagingen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Onderzoeksgroep - Digital Approaches to Sacred Texts

 • Missie

  Deze onderzoeksgroep verdiept haar onderzoek door baanbrekende innovatie toe te passen op de studie van de Hebreeuwse Bijbel (co-referentieresolutie, neurale netwerken, machinaal leren), en verbreedt haar reikwijdte naar andere talen (Sanskriet, Arabisch, Syrisch, Grieks) en religieuze tekstcorpora.

 • Team

 • Mogelijke scriptie onderwerpen

  • Tekst-syntax en discours analyse. B.v.: de syntactische tekst-hiërarchische structuur van Genesis in relatie tot de toledoth-structuur. (Van Peursen)
  • Participant identificatie en participant referentie, b.v.: wat is de functie van "orakels tegen de volken" (Van Peursen)
  • Hebreeuwse en Syrische taalkunde (morfologie, syntaxis) (Van Peursen)
  • De rol van Bijbelexegese in belangrijke vertaalproblemen in recente Bijbelvertaalprojecten zoals de NBV21 (De Jong)
  • Culturele interpretative en Bijbelvertalen: het “anders” zijn van de tekst onderkennen en respecteren; evaluatie van moderne Bijbelvertalingen (De Jong)
  • Sociale netwerkanalyse van Arabisch/Islamitische biografische woordenboeken (ṭabaqāt) (Coppens)
  • Het digitale Tafsir corpus en de methode voor teksthergebruik (Coppens)
  • Theologische vragen rond gemeenschap, religie en identiteit in de post-exilische periode, in het bijzonder in de boeken van Ezra en Nehemia (Dubbink)
  • Het boek Jeremia (Dubbink)
  • Oud-Aramees of Aramees uit de Perzische periode (Folmer)
  • De boeken Daniël en Ezra (Folmer)
  • Qumran studies (Qumran Aramees in het bijzonder) (Folmer)
  • Oude vertalingen van het Oude Testament (Staalduine)
  • Christelijke en Joodse exegese (Staalduine)
  • Psalmen in de zielzorg (Staalduine)
  • Boeddhistische filologieën, bijv: De tekst en receptiegeschiedenis van de Pāli Kālāma Sutta AN 3.65 (Scherer)
  • Pre-Islamitisch religieus contact in Zuid- en Centraal-Azië: bijv: De notie van wijsheid in Khotanese boeddhistische teksten (Scherer)
  • Schrift(en) en Canon(en) van modernistische boeddhismen, bijv: Het gebruik van Schriftuurlijke exegese in de geschriften van Pema Chödron (Sherer)
 • Mogelijke PhD onderwerpen

  [First supervisor: Prof. Willem van Peursen]

  • Text-syntax and discourse analysis, to address questions such as:
   • How does the syntactic text-hierarchical structure of Genesis relate to the toledoth structure and thematic divisions of the text?
  • Participant identification and participant reference
   • With a more computational focus (anaphora resolution, co-occurrence analysis), e.g. participants in the Books of Jeremiah or Ezekiel
   • With a more exegetical focus, e.g. what is the function of “oracles against the nations”?
  • Hebrew and Syriac linguistics (morphology, syntax)
  • Text-clustering. Application of computational methods to address questions such as:
   • can we discern a Deuteronomistic redaction in the book of Jeremiah?
   • How should we evaluate the traditions classification of psalms in hymns, laments, royal psalms etc.?
   • What type of oral formulaic language (cf. Robert Culley) do we find in the biblical psalms?
  • Application of Machine Learning for linguistic encoding or analysis of Hebrew and Syriac texts.
  • Application of topic modelling to discern relations among biblical texts.
  • Application of Social Network Analysis in Biblical narratives.
  • Syriac Apocalypses of the 7th century.

  [First supervisor: Prof. Matthijs de Jong]

  • Text-syntax and discourse analysis meets Bible translation  
  • Recent views on Paul (e.g. new perspective) as reflected in current Bible translations  
  • Inclusivity in Bible Translation

  [First supervisor: Prof. Eveline van Staalduine-Sulman]

  • The ancient versions of the Bible, especially the Targums
  • Jewish exegesis and hermeneutics
  • The book of Samuel
  • Evangelical reception of the Bible

  [First supervisor: Dr. Margaretha Folmer]

  • Old Aramaic
  • Elephantine studies
  • Persian period Aramaic
  • The books of Daniel and Ezra (Biblical Aramaic)
  • Targumic studies (Jewish Aramaic)
  • Qumran studies (Qumran Aramaic in particular)
  • Aramaic Magic  Bowls from Late Antiquity
  • Ancient Jewish Magic

  [First supervisor: Prof. Joep Dubbink]

  • Theological questions concerning community, religion and identity in the post-exilic period, especially in the books of Ezra and Nehemiah
  • The book of Zechariah

  [First supervisor: Prof. Dr. Bee Scherer]

  • Buddhist Philologies (Indic: Sanskrit, Middle Indic incl. Pāli, Gāndhārī, Apabhraṃśa : Non-Indic: Tibetan; Khotanese, Tokharian, Sogdian, Old Uyghur, Chinese, Japanese)
   • Translingual approaches to Buddhist authoritative texts; e.g. suttas and āgamas (Pāli-Chinese etc.)
    • E.g. The text and reception history of the Kālāma Sutta AN 3.65/ MĀ 16
    • E.g. Early Buddhist Apocrypha? Computational Approaches to mono-lingually transmitted discourses
   • Mapping translingual Buddhist doctrinal, poetical, and narratorial topoi and tropes
    • E.g. Imagery and tropes in the ‘Exalted Sayings’ genre
    • E.g. Translingual and -cultural imagery of nature (e.g. plant & animal tropes)
    • Metaphors of realisation: translingual shifts in enlightenment imagery
    • E.g. Mindfulness in the Prajñāpāramitā Sūtras
  • Pre-Islamic Religious Contact in South and Central Asia (Buddhism, Hellenism, Zoroastrianism, Nestorianism, Gnosis, Manichaeism)
   • Computational linguistical, iconographical and philological approaches
    • E.g. Constructing the Indo-Greek identity in Early Buddhist texts, inscriptions and art
    • E.g. Conceptualising Mani, Jesus and the Buddha at the Silk Road
    • E.g. Gendered imagery of liberation in religious contact on the Silk Road
    • E.g. The notion of wisdom in multireligious contact texts on the Silk Route
    • E.g. Mapping the multiple Lotus Sūtras on the Silk Route
  • Scripture(s) and Canon(s) of Modernist Buddhisms
   • Computational and philological approaches to scriptural-doctrinal normativisation in contemporary / transnational / modernist Buddhist movements
    • E.g. Scriptures and authority in the works of …
     • Thich Nhat Hanh
     • The 14th Dalai Lama
     • Secular Buddhisms
    • E.g. Scriptural hermeneutics in Humanistic Buddhist traditions
    • E.g. Buddhist Hermeneutics of Social Justice (Metaethics; Sex & Gender; Sexualities; Dis/Abilities; Race & Ethnicity; Class; Socio-Economic status; Religious diversity)

  [First supervisor Dr. Pieter Coppens]

  • social network analysis of Arabic/Islamic biographical dictionaries (ṭabaqāt)
  • the digital Tafsir corpus and Text Reuse Method
 • Verbinding met onderwijs

  Naast de bijdrage van de leden van de onderzoeksgroep aan het onderwijs in de Hebreeuwse Bijbel en de heilige teksten van andere tradities en de talen van deze teksten, zijn er gespecialiseerde cursussen in Digital Humanities, waaronder de BA-cursus “Bijbelvertaling en digitale Geesteswetenschappen” dat onderdeel is van de minor Bible Translation in the Digital Age en de cursussen “Analytical Tools and the Study of the Bible” en “Digital Hermeneutics and the Reception of the Bible”, die onderdeel zijn van de MA specialisatie Biblical Studies and Digital Humanities (zowel als specialisatie als onderdeel van het MA-programma "Exploring a Discipline" en als een Research MA-track). De onderzoeksgroep biedt mogelijkheden voor stages en scriptiebegeleiding (BA, MA, PhD). Het DH-project “DaDEL: Data-driven E-learning” wordt gebruikt in de taalcursussen voor Bijbels Hebreeuws en Grieks die door de faculteit worden aangeboden als onderdeel van haar BA-programma's.

 • Connectie met centra/instituten

  De onderzoeksgroep is nauw verbonden met het Eep Talstra Centrum voor Bijbel en Computer (ETCBC; opgericht in 1977; voorheen bekend als de Werkgroep Informatica Vrije Universiteit). De ETCBC ontwikkelt en onderhoudt een geavanceerde syntactische database van de Hebreeuwse Bijbel, waarin taalkundige informatie hiërarchisch is gecodeerd op woord-, zins-, bijzin- en tekstniveau. De activiteiten van de ETCBC omvatten het coderen van nieuwe teksten (gegevenscreatie) en het gebruik van reeds gecodeerde teksten voor taalkundig onderzoek.

 • Jaarplan 2022-2023

  De onderzoeksgroep Digital Approaches to Sacred Texts (DAST) bouwt voort op decennialange ervaring met computationele analyse van de Hebreeuwse Bijbel. Bij haar oprichting in 2021 zijn er voor deze groep twee doelstellingen geformuleerd:

  • Het doorontwikkelen van digitale tekstuele analyse met behulp van de nieuwste methoden, zoals machine learning.

  Deze doelstelling is, onder meer, gerealiseerd in het project Morphological Parser for Inflectional Languages Using Deep Learning en PaTraCoSy: Patterns in Translation: Using Colibri Core for the Syriac Bible. Wij zijn nog steeds bezig met het uitbreiden van de taalkundig analyse naar valentie en participant tracking.

  • Het uitbreiden van dit onderzoeksveld naar andere talen, teksten en tradities.

  Hierin is een eerste stap gemaakt met het Dhmmapada latine-project, waarin de Dhammpada in het Pali, met de 19e eeuwse Latijnse vertaling door M. Viggo Fausbøll, gedigitaliseerd zijn.

  Wij zijn vastberaden om op deze gebieden door te blijven ontwikkelen, en om in beide richtingen minstens één vervolgproject te starten. Daarnaast willen we onze diepgravende filologische analyse van Heilige Schriften verder versterken en verbreden, gecombineerd met theologische en hermeneutische verdieping. Wij gaan 2022-2023 in met enkele veelbelovende ontwikkelingen:

  1. Prof. Matthijs de Jong is recent ons team komen versterken. Hij is bijzonder hoogleraar Bijbelvertaling namens het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit versterkt ons onderzoek op het snijvlak van bijbelwetenschap en vertaalwetenschappen.
  2. Prof. Eveline van Staalduine en dr. Margaretha Folmer organiseren het Congress of the International Organisation of Targum Studies (te Salzburg, op 18-20 juli 2022). Dit geeft een krachtig impuls aan de filologische en literaire bestudering van deze belangrijke bron.
  3. Dr. Pieter Coppens heeft een onderzoeksaanstelling gekregen aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) voor zijn project “Who Determines what the Qur'an Means: Hermeneutical Authority in Premodern and Modern Islam.

  Op dit moment zijn er ongeveer twintig promovendi verbonden aan de DAST-onderzoeksgroep. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor nieuwe promovendi. Echter, voor veelbelovende kandidaten kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Zeker als hun onderzoek direct betrekking heeft op de expertises van de supervisoren op het gebied van: Computationele Hebreeuwse taalwetenschap (Van Peursen), Boeddhistische teksten (Scherer), Bijbelvertaling (De Jong), of Bijbelse theologie (Dubbink). Zie voor verdere informatie de lijst onder Mogelijke PhD-onderwerpen (hierboven).