Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Gedragscode

De Vrije Universiteit Amsterdam wil met haar onderwijs, onderzoek en valorisatie betekenis toevoegen aan de maatschappij. Om dit te kunnen doen is een veilig werk- en studieklimaat nodig, waarbij medewerkers, studenten en gasten op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De VU Gedragscode en alle daaronder vallende regelingen zijn hiervoor richtinggevend.

De VU Gedragscode geldt voor al het gedrag dat op de VU plaatsvindt en het gedrag dat in het kader van werk of studie buiten de campus of online plaatsvindt.

Niet alles is in regels te vangen. Toets met een open, onderzoekende houding je eigen gedrag aan je omgeving. Blijf met elkaar in gesprek en gebruik je eigen 'moreel kompas'. Zo zorgen we voor een veilige, respectvolle en inspirerende omgeving.

Deze gedragscode is door het College van Bestuur vastgesteld op 31 januari 2023 na afstemming met de Gezamenlijke Vergadering.

Onze kernwaarden

Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft onze kernwaarden.
De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden – verantwoordelijk, open en persoonlijk – die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten.

De VU-kernwaarden laten we op de volgende manier zien in ons gedrag:

Ons gedrag

 • 1. Respect

  Wij uiten ons respectvol richting anderen in verbale, digitale of fysieke zin en dragen bij aan begrip, empathie en saamhorigheid.

  In een goed studie- en werkklimaat behoren collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, ook als we met elkaar van mening verschillen. We proberen elkaar oprecht te begrijpen en handelen niet op basis van vooronderstellingen of aannames.

 • 2. Gelijke behandeling

  Wij behandelen iedereen gelijkwaardig en geven geen ruimte aan fysieke of verbale uitsluiting of beschadiging op grond van afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte, politieke gezindheid, arbeidsduur, arbeidscontract, burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging.

  Diversiteit is nauw verbonden met de identiteit van de VU. De VU is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen ten goede komt.

 • 3. Aanspreken en aanspreekbaar zijn

  Wij benoemen gedrag van anderen en zijn zelf ook aanspreekbaar op ons handelen en onze uitlatingen.

  Een goed studie- en werkklimaat vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de universiteit werkt of studeert: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook tegenover elke vorm van ongewenst gedrag waar we in de eigen werksituatie of studieomgeving mee in aanraking komen. We reageren op ongewenst gedrag door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken of door derden in te schakelen.

 • 4. Invloed en belangenverstrengeling

  Wij gebruiken onze bevoegdheden en invloed uitsluitend in het algemeen of organisatiebelang en voorkomen belangenverstrengeling.

  De VU verwacht van haar medewerkers professioneel, integer en zorgvuldig gedrag. Medewerkers onthouden zich van elk gedrag dat een integriteitsrisico kan vormen. Wij zijn ons ervan bewust dat de academische wereld vaak zeer concurrerend is en dat mensen zich onder druk gezet kunnen voelen om resultaten te boeken. Juist hierom houden we rekening met onze rol en invloed en de persoonlijke grenzen van collega’s en studenten.

 • 5. Academische vrijheid

  Wij koesteren en bewaken de academische vrijheid en de ruimte om in vrijheid thema’s en opvattingen in het academisch debat naar voren te brengen.

  De VU is een betrokken, open en inclusieve onderwijsomgeving waarin docenten, wetenschappers, promovendi en studenten elkaar ontmoeten bij het gezamenlijk formuleren van en reflecteren op vragen.  Wij bieden ruimte voor een open en constructieve dialoog waarin (nieuwe) ideeën vrijelijk kunnen worden uitgewisseld. Daarom discussiëren wij openlijk en leveren wij constructieve kritiek.

 • 6. Zorgvuldig en integer

  Wij gaan op een integere en zorgvuldige manier om met informatie en VU eigendommen.

  We gaan niet alleen respectvol om met elkaar, maar ook met de informatie, faciliteiten en middelen die de VU biedt. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de VU campus en alles wat daar onderdeel van uitmaakt.

 • Deze beschrijvingen van gewenst gedrag moeten in onderlinge samenhang worden gezien.

  Bijvoorbeeld het benoemen van gedrag van anderen (punt 3) doe je op een respectvolle manier (punt 1) en bij de academische vrijheid (punt 5) houd je er rekening mee dat je iedereen gelijk behandelt (punt 2).

Informatie en regelingen gerelateerd aan de VU Gedragscode

 • Voor medewerkers

  • Regeling Ongewenst Gedrag
   De Regeling Ongewenst Gedrag is van toepassing op alle werknemers, studenten en bezoekers van de Vrije Universiteit. De regeling beschrijft de procedure rond het doen van een melding of het indienen van een klacht wanneer sprake is van ongewenst gedrag. Ook zijn de bevoegdheden en taken van de vertrouwenspersoon in de regeling beschreven.
  • Klokkenluidersregeling
   De VU vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Klokkenluidersregeling opgesteld. Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een werknemer of student van de VU bekendmaken van vermoedens van ernstige illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de VU en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang, of instellingsbelang in het geding is.
  • Integriteitscode belangenverstrengeling bij privérelaties op het werk
   Een privérelatie op het werk kan in bepaalde situaties leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling. In deze code wordt meer duidelijkheid gegeven over wat wel en niet kan, wanneer je een privérelatie moet melden en wat de vervolgstappen kunnen zijn.
  • Huisregels VU
   In de huisregels van de VU staan de regels beschreven voor medewerkers, studenten en bezoekers om de orde en veiligheid op de VU campus te waarborgen.
  • Ombudsman studenten en personeel
   De ombudsman helpt studenten en medewerkers met problemen of klachten. De ombudsman heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk: er is een geheimhoudingsplicht. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen.
  • Vertrouwenspersonen
   De vertrouwenspersonen van de VU kunnen je opvangen, een luisterend oor en ondersteuning bieden als je ongewenst gedrag ervaart. Ze staan naast je en kunnen helpen zoeken naar een (informele) oplossing. De vertrouwenspersonen behandelen wat je hen vertelt vertrouwelijk: zij doen niets zonder jouw toestemming en medeweten.
  • Nevenwerkzaamheden
   Onderdeel van de cao NU is een sectorale (landelijke) regeling Nevenwerkzaamheden. De werkwijze en afspraken voor nevenwerkzaamheden zijn voor de VU uitgewerkt in deze toelichting. Onder nevenwerkzaamheden vallen betaalde of onbetaalde werkzaamheden voor derden die je in verband met je functie niet zijn opgedragen. Hiervoor is toestemming van de leidinggevende nodig.
  • Wetenschappelijke integriteit
   Wetenschappelijk onderzoek moet betrouwbaar en integer zijn. De VU is verantwoordelijk voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij hun wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij wordt onder andere de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gebruikt als normatief kader.
  • Omgaan met alcohol op de VU
   In het document 'Omgaan met alcohol op de VU' vind je de visie en richtlijnen op het gebied van omgaan met alcohol. De VU zet zich met name in voor preventie en voorlichting en heeft diverse loketten waar je als student of medewerker terecht kunt voor ondersteuning of advies. 
  • Reglement ICT voorzieningen medewerkers VU
   De VU geeft medewerkers toegang tot haar ICT-voorzieningen zoals computers, internet, e-mail en andere applicaties. In dit reglement wordt beschreven welke gedragsregels gelden voor het veilig gebruik van deze ICT-voorzieningen.
  • Inkoop- & aanbestedingsbeleid
   Van universiteiten wordt verwacht dat zij op een integere en efficiënte wijze opdrachten verlenen voor werken, leveringen en diensten. Dit beleidsdocument bevat de spelregels die in acht moeten worden genomen bij inkoop en aanbesteding door de VU.
  • Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld onder studenten
   Deze Meldcode helpt studentendecanen, studentenpsychologen en studieadviseurs om verantwoord om te gaan met vermoedens van huiselijk of eergerelateerd geweld.
  • VU Kernwaarden
   Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft onze kernwaarden.
   De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden – verantwoordelijk, open en persoonlijk – die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten.
  • Art of Engagement
   De vier principes van de Art of Engagement beschrijven hoe je kunt bijdragen aan een prettig werkklimaat. De principes vormen de basis voor hoe we samenwerken, besluiten nemen, communiceren en verantwoordelijkheid tonen.
 • Voor studenten

  • Regeling Ongewenst Gedrag
   De Regeling Ongewenst Gedrag is van toepassing op alle werknemers, studenten en bezoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De regeling beschrijft de procedure rond het doen van een melding of het indienen van een klacht wanneer sprake is van ongewenst gedrag. Ook zijn de bevoegdheden en taken van de vertrouwenspersoon in de regeling beschreven.
  • Klokkenluidersregeling
   VU Amsterdam vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Klokkenluidersregeling opgesteld. Klokkenluiden kan worden omschreven als het bekendmaken van vermoedens van ernstige illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de VU waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang, of instellingsbelang in het geding is.
  • Huisregels VU
   In de huisregels van de VU staan de regels beschreven voor medewerkers, studenten en bezoekers om de orde en veiligheid op de VU campus te waarborgen.
  • Studentenstatuut
   Elke instelling voor hoger onderwijs stelt een Studentenstatuut vast. Het Studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van zowel de studenten als van de VU.
  • Ombudspersoon VU studenten en personeel
   De ombudspersoon (voorheen ombudsman) helpt studenten en medewerkers met problemen of klachten. De ombudspersoon heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk: er is een geheimhoudingsplicht. De ombudspersoon streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen.
  • Vertrouwenspersonen
   De vertrouwenspersonen van de VU kunnen je opvangen, een luisterend oor en ondersteuning bieden als je ongewenst gedrag ervaart. Ze staan naast je en kunnen helpen zoeken naar een (informele) oplossing. De vertrouwenspersonen behandelen wat je hen vertelt vertrouwelijk: zij doen niets zonder jouw toestemming en medeweten.
  • Wetenschappelijke integriteit
   Wetenschappelijk onderzoek moet betrouwbaar en integer zijn. De VU is verantwoordelijk voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij hun wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij wordt onder andere de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gebruikt als normatief kader.
  • Omgaan met alcohol op de VU
   In het document 'Omgaan met alcohol op de VU' vind je de visie en richtlijnen op het gebied van omgaan met alcohol. De VU zet zich met name in voor preventie en voorlichting en heeft diverse loketten waar je als student of medewerker terecht kunt voor ondersteuning of advies. 
  • Reglement ICT-voorzieningen Computer- en Netwerkgebruik
   In het ‘Reglement ICT-voorzieningen voor studenten Vrije Universiteit Amsterdam’ wordt beschreven welke gedragsregels gelden voor het gebruik van ICT-voorzieningen door studenten. Daarmee wil de VU duidelijk maken wat zij onder veilig en verantwoord gebruik verstaat en welk gedrag van studenten wordt verwacht. 
  • Gedragscode promotie en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam
   Dit document is een gedragscode overeengekomen tussen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA), het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU), de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en haar aangesloten Amsterdamse studentenverenigingen. Lidmaatschap van een studentenvereniging kan bijdragen aan de ontwikkeling en opleiding van de student. Hierbij is een veilige en eigentijdse wijze van een kennismakingstijd (KMT) van belang. In deze gedragscode zijn afspraken vastgelegd over de gang van zaken van de KMT van studentenverenigingen en de promotiemogelijkheden voor de studentenverenigingen.
  • Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld onder studenten
   Deze Meldcode helpt studentendecanen, studentenpsychologen en studieadviseurs om verantwoord om te gaan met vermoedens van huiselijk of eergerelateerd geweld.
  • VU Kernwaarden.
   Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft onze kernwaarden.
   De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden – verantwoordelijk, open en persoonlijk – die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten.
 • Ervaar je ongewenst gedrag?

  Bij de VU hechten we grote waarde aan een veilig werk- en studieklimaat waarin geen ruimte is voor enige vorm van ongewenst gedrag. Ervaar je ongewenst gedrag of voel je je onveilig op de campus, erbuiten of online? Meld het.

  Meer informatie over wat je kan doen als je te maken krijgt met sociale onveiligheid vind je op Sociale Veiligheid.

Onze samenwerking

 • Art of Engagement

  De vier principes van de Art of Engagement beschrijven hoe je kunt bijdragen aan een prettig werkklimaat. De principes vormen de basis voor hoe we samenwerken, besluiten nemen, communiceren en verantwoordelijkheid tonen.