Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen studeren of werken. Als open en gastvrije omgeving tolereert de VU geen discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze waarden. Toch komt ongewenst gedrag voor. Ervaar je onveilig gedrag? Meld het.

Voorbeelden van zorgwekkend gedrag waarvoor je terecht kunt bij Meldpunt Sociale Veiligheid zijn pesten, discriminatie, (online) wangedrag, huiselijk of eergerelateerd geweld, stalking, langdurig vasthoudend klaaggedrag (dit is een vorm van stalking), verward gedrag wat onveiligheid veroorzaakt, (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, fysiek of verbaal geweld, bedreiging, suïcideproblematiek. Lees hieronder hoe je een melding maakt. Je vindt hier ook informatie over de vertrouwenspersonen en de Ombudsman.

Meldpunt Sociale veiligheid

 • Meld ongewenst of zorgwekkend gedrag (dit kan ook vertrouwelijk of anoniem)

  Helaas gebeurt het soms dat een student of medewerker te maken krijgt met zorgwekkend of ongewenst gedrag. Hieronder staat beschreven wat je zelf kunt doen en bij wie je terecht kunt voor hulp of advies.

  Je mag ook anoniem een melding doen, want we realiseren ons dat er een veiligheidsrisico kan ontstaan als je een precaire situatie wil aankaarten. Ons doel is om de veiligheid te herstellen. Dit doen we vanuit de zorgplicht die we hebben voor jou als student of medewerker. Deze zorgplicht geldt voor jou, degene die dit gedrag aankaart of wil melden, maar ook voor de persoon die dit gedrag vertoont. 

  Een melding van zorgwekkend of ongewenst gedrag kun je maken bij het VU meldpunt voor Sociale veiligheid. Dit kun je op verschillende manieren doen:

  • mail sturen met de vraag contact met je op te nemen naar  sociale-veiligheid@vu.nl
  • een app sturen naar 0655121267 (Rob Pel) of naar 0615832514 (Rosanne van Kampen)
  • een mail te sturen naar Rob Pel r.m.pel@vu.nl of naar Rosanne van Kampen r.c.van.kampen@vu.nl (regiehouders Sociale Veiligheid)
 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Regiehouders sociale veiligheid maken afspraak

  Heb je het verzoek tot contact gedaan, dan nemen regiehouders sociale veiligheid Rob Pel of Rosanne van Kampen contact met je op om een afspraak te maken. Bij de eerste afspraak wordt de situatie besproken en wat je doel van de melding is. Wij leggen uit dat we je gaan helpen en wat we voor je kunnen betekenen. 

  Risico-inschatting en plan van aanpak

  Vaak starten we met een risico-inschatting, om te bepalen hoe risicovol de situatie is. Daarna wordt er gekeken naar een plan van aanpak. Hierbij kunnen ook leden van het expertteam sociale veiligheid betrokken worden. Soms betekent het een warme overdracht naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, ombudsman of een van de externe partijen waar wij mee samenwerken. Het kan ook nodig zijn om een gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont. 

  Jij houdt de regie

  De regie van de melding blijft altijd bij de melder, maar de regiehouders sociale veiligheid kunnen wel adviseren en waar nodig het proces begeleiden om de veiligheid voor alle betrokkenen te herstellen. Indien er een acuut veiligheidsrisico is kan er direct worden gereageerd.

 • Expertteam Sociale veiligheid

  Expertise op gebied van sociale veiligheid

  Uiteraard handelen de regiehouders sociale veiligheid meldingen van zorgwekkend of ongewenst gedrag niet alleen af. Om zorgvuldig en verantwoord een situatie op te lossen kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de medewerkers die in het expertteam sociale veiligheid samenkomen. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de melding niet herleidbaar is. 

  Wie zitten er in het expertteam?

  In het expertteam zijn VU breed medewerkers vertegenwoordigd die expertise hebben in hun eigen domein én affiniteit hebben met sociale veiligheid, zoals een studentenpsycholoog, ombudsman, diversity officer, woordvoerder, jurist, hoofd P&O, vertrouwenspersonen, hoofd mobility international office, studieadviseurs en de regiehouders sociale veiligheid. Zij kunnen gevraagd worden mee te denken in het oplossen van een incident. Hierdoor ontstaat een integrale benadering en een uitgebreid netwerk, waardoor er voorkomen wordt dat je als student (of medewerker) van het ene loket naar het ander gestuurd wordt. 

  Melden via vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog

  Als je een melding maakt bij een vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog kunnen zij (geanonimiseerd, of als je daar toestemming voor geeft niet geanonimiseerd) de situatie ook inbrengen in het expertteam.

 • Externe partijen

  Er wordt op het gebied van sociale veiligheid veel samengewerkt met externe partners, zoals politie, OM, GGZ inGeest (vooral bij verwarde personen en acute suïcideproblematiek), forensisch psycholoog, Blijfgroep (huiselijk- en eer gerelateerd geweld), Centrum Seksueel Geweld, Zedenpolitie, 113 zelfmoordpreventie, Reclassering Nederland, etc. Soms is het nodig om externe partners in te schakelen om een situatie goed op te kunnen lossen of over te dragen.

 • Helpmatrix

  We hebben een algemeen overzicht van personen en instituten waar je terechtkunt met hulpvragen gemaakt:

  Helpmatrix studenten

  Helpmatrix medewerkers

Vertrouwenspersonen studenten en medewerkers

 • Vertrouwenspersonen voor studenten

  Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een onderzoekscommissie worden ingesteld.  

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon. 

  Momenteel zijn alle gesprekken met de vertrouwenspersoon telefonisch of via zoom. Mocht je toch baat hebben bij een live-gesprek, neem dan contact op.

  • Fatiema Khadje, 020 59 82094
  • Bas Scholten, 020 59 82851
  • Mariken Blom,  020 59 85027

  E-mail: vertrouwenspersoon.studenten@vu.nl

 • Vertrouwenspersonen voor medewerkers en PhD's

  De centrale vertrouwenspersonen voor medewerkers en PhD's zijn Mariëlle Rozemond en Sandjai Bulhai. Zij bieden een luisterend oor en kunnen ondersteuning bieden bij het aankaarten van ongewenst gedrag. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon ondersteunen bij het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie ongewenst gedrag. Een (andere) vertrouwenspersoon kan de aangeklaagde ondersteunen. De vertrouwenspersonen behandelen hetgeen je vertelt vertrouwelijk: zij doen niets zonder je toestemming en medeweten. De vertrouwenspersonen vallen in deze rol direct onder het College van Bestuur. Zij hebben een training voor vertrouwenspersonen gevolgd en doen geregeld bijscholingen. Voor vragen en meldingen kun je terecht bij de decentrale vertrouwenspersonen. Zie de Regeling Ongewenst Gedrag voor een beschrijving van de taken en werkwijze van de Vertrouwenspersoon medewerkers. 

  Je kunt een afspraak maken met de vertrouwenspersoon via: vertrouwenspersonen.personeel@vu.nl 

  Je reactie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Over de Ombudsman

 • Voor wie is de ombudsman?

  De ombudsman voor studenten en personeel is mevrouw drs. E.J. (Lies) Poesiat. Zij heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen.

  Iedere student of medewerker aan de VU kan de ombudsman inschakelen. Dat geldt ook voor promovendi. Ook als je studie is beëindigd kan een klacht worden voorgelegd. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de VU studeerde.

 • Waarmee kan ik bij de ombudsman terecht?

  Je kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het niet goed toepassen van de wet- en regelgeving, over de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker. Maar je klacht kan ook gaan over de organisatie of toegankelijkheid van de universitaire voorzieningen. Als je vindt dat je als medewerker of student onredelijk bent behandeld dan kun je dat met de ombudsman bespreken.

  De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving en procedures en vertelt je wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn om je probleem op te lossen. Bijvoorbeeld: je vindt dat je onredelijk bent behandeld door de faculteit of tekortgedaan in je rechten als student (studentenstatuut), een van je docenten is onbereikbaar of een scriptiebegeleider is niet beschikbaar.

  Je klacht moet betrekking hebben op gebeurtenissen die minder dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

 • Wat moet de ombudsman weten?

  De ombudsman moet weten: 

  • Wat is het probleem; 
  • Tegen wie of welke instantie is de klacht gericht; 
  • Wat is de reden van de klacht; 
  • Met welk doel wordt het probleem voorgelegd: informatie of advies vragen, bemiddeling, indienen van een officiële klacht; 
  • Welke feiten en omstandigheden hebben met het probleem te maken (breng eventuele correspondentie over je zaak mee); 
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

 • Hoe gaat de ombudsman te werk?

  De ombudsman bespreekt samen met de student hoe het probleem kan worden opgelost. Dat kan zijn door:

  • informeren 
  • verwijzen 
  • adviseren 
  • bemiddelen 
  • formeel onderzoek
  • formeel rapport

  De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving, procedures en wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Als een andere instantie het probleem kan oplossen verwijst de ombudsman door. Problemen over tentamens en examens kunnen veelal opgelost worden door de examencommissie.

  De ombudsman kan contact opnemen met de betrokken persoon of instantie. Alleen de direct betrokkenen worden geïnformeerd over de aard van het probleem of de klacht. De meeste klachten/problemen worden opgelost door bemiddeling.

  Formeel onderzoek
  In het geval dat bemiddeling niet (meer) mogelijk is, of de bemiddelende interventie van de ombudsman geen resultaat heeft opgeleverd, kan overgegaan worden tot een formeel onderzoek. Een student kan de ombudsman hier om verzoeken. De klacht wordt in dat geval altijd op schrift gesteld. De ombudsman heeft tijdens het onderzoek een aantal bevoegdheden. Zo kan zij inlichtingen opvragen bij derden, deskundigen inschakelen en de situatie ter plekke gaan bekijken. De ombudsman stelt de instantie of de persoon waarop de klacht betrekking heeft, op de hoogte van de klacht. In alle gevallen hoort de ombudsman de betrokken partijen. Feiten en omstandigheden worden daarna zo nauwkeurig mogelijk verwoord. De klacht wordt door de ombudsman gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard. Deze uitspraak kan vergezeld gaan met een advies aan de betrokkene, het faculteitsbestuur of het College van Bestuur. Uitspraken worden opgenomen in het jaarverslag, de identiteit van de personen wordt niet vermeld.

  Zie verder: Regeling studentenombudsman

 • Hoe bereik ik de ombudsman

  Mw. drs. E.J. Poesiat
  Studentenombudsman Vrije Universiteit

  T (020) 598 5313
  studentenombudsman@vu.nl (studenten)
  E ombudsmanpersoneel@vu.nl (personeel)
  Whatsapp: 06 2762 5636

  Bezoekadres
  WN-gebouw, kamer S-246
  De Boelelaan 1081
  1081 HV Amsterdam

  Postadres
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Vermeld in het e-mailbericht je telefoonnummer. Een uitnodiging voor een gesprek volgt dan zo spoedig mogelijk.

 • Regelingen en jaarverslagen

Wil je zorgwekkend gedrag melden?

Neem gerust contact op met de regiehouders Sociale veiligheid

06-55121267 Rob Pel

06-15832514 Rosanne van Kampen