Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wetenschappelijke Integriteit VU-VUMC

Wetenschappelijk onderzoek moet betrouwbaar en integer zijn. De Vrije Universiteit en Amsterdam UMC Locatie VUmc zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij hun wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Als wetenschapper kun je worden geconfronteerd met zaken waarbij wetenschappelijke integriteit een rol speelt, zoals:

 • “Wij hebben onenigheid over de auteursvolgorde.”
 • “Mijn collega kopieert mijn teksten zonder naar mij te verwijzen.”
 • “Ik heb een collega betrapt op slordigheden.”
 • “Ik ben onterecht niet vermeld op een publicatie.

Voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit hanteren VU en VUmc als normatief kader de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die sinds 1 oktober 2018 van kracht is. VU en VUmc zorgen ervoor dat al hun wetenschappelijke medewerkers goed op de hoogte zijn van deze gedragscode en het daaruit volgende universitaire beleid.

Vertrouwenspersoon
Soms kan zich een situatie of dilemma voordoen waarbij u graag advies inwint over de juiste wijze waarop de gedragscode moet worden toegepast. Het kan zijn dat u denkt dat de wetenschappelijke integriteit door iemand is geschonden. Maar misschien wilt u juist voorkomen dat u zelf de wetenschappelijke integriteit schendt. Voor een goede inschatting van de situatie kan het nuttig zijn met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon weet immers veel over de gedragscode en procedures. Er zijn bij de VU meerdere Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. U mag zelf bepalen wie u benadert. Lees meer over de Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit hieronder.

Klachtenregeling Vrije Universiteit Amsterdam
Bij een vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit kunt u gebruik maken van uw klachtrecht. Iedereen heeft dit recht. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Vrije Universiteit Amsterdam april 2022 staat beschreven hoe de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit werkt, welke functionarissen hierin een rol spelen en wat u kunt verwachten. Lees meer over een klacht indienen en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit hieronder.

Heeft u vragen?
In de onderstaande FAQ leest u de antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? U kunt deze stellen aan de beleidsadviseurs Wetenschappelijke Integriteit:

 • Nathalie Trifkovic, tevens secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): n.trifkovic@vu.nl, 06 38 17 07 57. 
 • José Kiss, tevens adjunct-secretaris van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI): j.m.kiss@vu.nl, 06 42 19 83 73

Meer over wetenschappelijke integriteit

 • Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit

  Wil je meer weten over een goede toepassing van de gedragscode of vermoed je een schending van de wetenschappelijke integriteit? Dan kun je een van de Vertrouwenspersonen voor Wetenschappelijke Integriteit om advies vragen.

  Soms doet zich een situatie of dilemma voor waarbij je advies wilt over de juiste wijze waarop de gedragscode wetenschappelijke integriteit moet worden toegepast. Bijvoorbeeld als binnen een groep wetenschappers verschillen van inzicht bestaan over de auteursvolgorde bij een publicatie of als je de indruk hebt dat een referentie naar je werk ontbreekt of dat iemand zich jouw resultaten of gedachtegoed onterecht heeft toegeëigend. 

  De vertrouwenspersoon is er om diegene die zich tot hem/haar wendt te adviseren en/of bij te staan. Hij/zij kan met je meedenken over de aard van de situatie, de ernst van de zaak en kan je adviseren over de juiste route. In sommige gevallen kan hij/zij bekijken of het mogelijk is om tussen partijen te bemiddelen. Desgewenst kan de andere partij zich laten bijstaan door een van de overige vertrouwenspersonen of door een andere persoon van zijn/haar eigen keuze.

  Soms zal een vertrouwenspersoon adviseren een formele klacht in te dienen bij het College van Bestuur van de VU (CvB). De klacht zal dan door het CvB worden doorgezonden aan de vaste Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI). Onder het tabblad ‘Commissie Wetenschappelijke Integriteit’ lees je meer over de procedure van de CWI. De vertrouwenspersoon kan je begeleiden bij het op de juiste wijze indienen van een klacht. Zie voor meer informatie het tabblad "Klacht indienen".

  Vier clusters

  De vertrouwenspersonen zijn gegroepeerd per cluster van faculteiten (Alfa, Bèta, Gamma, Medisch). Voor een goede inschatting van de situatie kan het raadzaam zijn om een vertrouwenspersoon te kiezen vanuit het cluster van het onderwerp waar de kwestie over gaat. Je bent echter vrij om zelf een vertrouwenspersoon uit te kiezen; je kunt dus ook een vertrouwenspersoon uit een ander cluster benaderen.

  ALFA cluster (FGW en FRT)

  Faculteit der Geesteswetenschappen
  dr. Antske Fokkens
  e-mail: antske.fokkens@vu.nl

  Faculteit der Religie en Theologie
  prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte
  bereikbaar via e-mail: l.j.lietaertpeerbolte@vu.nl

  Bètawetenschappen

  Faculteit der Bètawetenschappen

  prof. dr. Herman Verhoef
  bereikbaar via e-mail: h.a.verhoef@vu.nl
  bezoekadres: W&N Gebouw, kamer H-120, op afspraak

  prof. dr. Frans van Lunteren
  best bereikbaar via e-mail: f.h.van.lunteren@vu.nl
  tel. 020-59 87979
  bezoekadres: W&N Gebouw, kamer U-260, op afspraak

  Gamma cluster (RCH, SBE, FSW)

  School of Business and Economics
  prof. dr. Johan Wempe
  e-mail: j.f.d.b.wempe2@vu.nl  
  tel: 020-59 89520
  bezoekadres: Hoofdgebouw, kamer 9A-64

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  mr. dr. Klaas Rozemond
  Bereikbaar via e-mail: n.rozemond@vu.nl
  bezoekadres: op afspraak

  Faculteit der Sociale Wetenschappen
  prof. dr. Marjo de Theije
  Bereikbaar via e-mail: m.de.theije@vu.nl
  Bezoekadres: Hoofdgebouw, op afspraak.
  In de periode tot september 2022 alleen digitaal bereikbaar i.v.m. sabbatical.

  Medisch cluster (VUMC, ACTA, FGB)

  VUmc, Faculteit der Geneeskunde
  prof. dr. Frank Snoek
  Bereikbaar via e-mail: fj.snoek@amsterdamumc.nl
  Bezoekadres: op afspraak

  Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
  Prof. dr. Annemieke van Straten
  Bereikbaar via e-mail: a.van.straten@vu.nl

  ACTA, Faculteit der Tandheelkunde
  dr. ir. Jan Harm Koolstra
  Bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon.wetenschap@acta.nl
  Bezoeksadres: ACTA-gebouw, op afspraak

  Bereikbaarheid vertrouwenspersonen:
  In diverse gebouwen zijn kantoorruimtes alleen toegankelijk met een geautoriseerde pas. Het is dus niet bij alle vertrouwenspersonen mogelijk om zonder afspraak langs te lopen. Je kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.

 • Klacht indienen

  Bij een vermoede schending van de wetenschappelijke integriteit kun je gebruik maken van je klachtrecht. Iedereen heeft dit recht. VU en VUmc hanteren een klachtenregeling om de belangen van zowel personen die een klacht indienen als beklaagden te beschermen.

  In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit staat de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit beschreven, welke functionarissen hierin een rol spelen en wat je kunt verwachten. Ter achtergrond bij deze klachtenregeling is er ook een Toelichting Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit beschikbaar.

  Voor het indienen van een klacht dien je een aantal gegevens ter onderbouwing aan te leveren. Deze informatie is nodig voor een zorgvuldige beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht en voor eventuele verdere behandeling. Dit is in het belang van alle betrokken partijen.

  Het CvB zal je onderbouwde klacht in ontvangst nemen en ter beoordeling en eventuele behandeling doorsturen aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI).

  Klacht indienen

  Vermeld in je klacht in ieder geval:

  • je naam, functie, adresgegevens en een e-mail adres;
  • de persoon of personen tegen wie je klacht gericht is;
  • een precieze beschrijving van wat er is gebeurd;
  • een beargumenteerde aanduiding van de inbreuk op de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de UNL die volgens jou daardoor heeft plaatsgevonden.

  Je dient je klacht te onderbouwen met bijlagen en/of bewijsstukken. In het geval dat je bijvoorbeeld een klacht over plagiaat indient, moet je zowel de originele bron als het volgens jou geplagieerde tekstgedeelte aanleveren. 

  Je kunt je klacht zowel op papier (voorzien van een handtekening) als per e-mail indienen. Hieronder vind je de juiste adressering.

  Per post o.v.v. “vertrouwelijk”:

  Vrije Universiteit Amsterdam
  College van Bestuur
  t.a.v. de Rector Magnificus
  De Boelelaan 1105
  1081 HV AMSTERDAM

  Per e-mail o.v.v. “vertrouwelijk”:
  contact-WI@vu.nl

 • Commissie Wetenschappelijke Integriteit

  De vaste commissie die klachten op het gebied van wetenschappelijke integriteit behandelt, is de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc, kortweg de CWI. De CWI behandelt klachten en brengt na afloop van een onderzoek een adviesrapport uit aan het CvB. Het CvB neemt dan een besluit over de kwestie op grond van het adviesrapport van de CWI. Eventueel worden maatregelen getroffen.

  De Commissie Wetenschappelijke Integriteit is als volgt samengesteld: 

  • prof. mr. Jan Struiksma (VU, Faculteit der Rechtsgeleerdheid), voorzitter 
  • prof. dr. Jan van Mill (emeritus, voorheen hoogleraar bij Faculteit der Bètawetenschappen, nu hoogleraar bij Universiteit van Amsterdam), lid
  • prof. mr. Jon Schilder (VU, Faculteit der Rechtsgeleerdheid), lid
  • prof. dr. Martin den Heijer (VUmc), lid
  • prof. dr. Mariëtte van den Hoven (VUmc), lid 

  Secretaris van de commissie is Nathalie Trifkovic (n.trifkovic@vu.nl, 06 38 17 07 57). De adjunct-secretaris van de commissie is José Kiss (j.m.kiss@vu.nl, 06 42 19 83 73). De samenstelling van de CWI kan per zaak verschillen.

  Jaarverslagen

  De CWI legt via een jaarverslag verantwoording af over de door haar uitgebrachte adviezen. Met ingang van jaarverslag CWI 2019–2020 worden deze jaarverslagen online gepubliceerd.

  Jaarverslag CWI 2019-2020

  Jaarverslag CWI 2021

  Ont­van­ke­lijk­heid van de klacht

  Wanneer een klacht bij de CWI is binnengekomen, ontvangen alle partijen een ontvangstbevestiging van de CWI. Voor de beklaagde partij is dit doorgaans de eerste berichtgeving over de klacht. Daarna gaat de CWI over tot een beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht. Er wordt dan gekeken of de klacht aan de formele vereisten van de regeling voldoet. Indien de klacht niet-ontvankelijk is, adviseert de CWI het CvB de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Betrokkenen ontvangen hierover bericht van het CvB.

  Indien de klacht aan de formele vereisten van de regeling voldoet, is de klacht ontvankelijk en gaat de CWI over tot inhoudelijke bestudering. Partijen ontvangen hierover bericht binnen vier weken na de bevestiging van de ontvangst.

  In­hou­de­lij­ke be­han­de­ling van de klacht

  Wanneer bij de inhoudelijke bestudering geconstateerd wordt dat de klacht zich richt op een publicatie of ander wetenschappelijk werk dat niet is verricht onder de academische verantwoordelijkheid van VU of VUmc, kan de CWI de klacht niet verder behandelen en adviseert zij het CvB de klacht ongegrond te verklaren. Er vindt dan dus geen verder onderzoek plaats, ook worden de partijen niet door de CWI gehoord.

  Wanneer de klacht zich richt op werk dat wel onder de academische verantwoordelijkheid van VU of VUmc is verricht, gaat de CWI over tot het opvragen van  relevante documenten en worden partijen worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Het is mogelijk dat later in de procedure nog een tweede hoorzitting plaatsvindt. De partijen ontvangen de verslagen van elkaars hoorzittingen, nadat die door de gehoorde en de commissievoorzitter zijn ondertekend.

  Na afronding van het onderzoek ontvangen de partijen het concept adviesrapport van de CWI met het verzoek dit concept te controleren op eventuele feitelijke onjuistheden. Hierna brengt de CWI haar definitieve adviesrapport uit aan het CvB. Partijen ontvangen dan bericht over het besluit van het CvB en de eventuele maatregelen met het definitieve CWI rapport als bijlage.

 • Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

  Wanneer de procedure is afgerond, ontvangen alle partijen een brief van het CvB met het CvB besluit. Als je je niet met het besluit van het CvB kunt verenigen, kun je het oordeel vragen van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Meer informatie over het LOWI en de reglementen en werkwijze van het LOWI vind je op www.lowi.nl.

 • Anonieme publicatie

  Inhoudelijke adviesreporten inclusief het bijbehorende CvB besluit worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de UNL na het verstrijken van de LOWI termijn en indien geen van de partijen bij het LOWI in beroep is gegaan.

  Indien een van de partijen bij het LOWI in beroep is gegaan en het LOWI heeft de beroepsvraag in behandeling genomen, wordt de LOWI procedure afgewacht. Het LOWI brengt uiteindelijk een advies uit aan het CvB, aan de hand waarvan het CvB opnieuw een definitief besluit neemt over de zaak. Het is mogelijk dat dit besluit afwijkt van het eerdere besluit, maar het is ook mogelijk dat dit besluit niet afwijkt van het eerdere besluit. Het LOWI publiceert zijn adviezen geanonimiseerd op de website van het LOWI. Het geanonimiseerde adviesrapport van de CWI, wordt tezamen met een samenvatting van het LOWI advies en het tweede CvB besluit (alles geanonimiseerd) gepubliceerd op de website van de UNL na afronding van een LOWI procedure.

 • Veelgestelde vragen

  1. Wordt het rapport over mijn klacht gepubliceerd?
  De VU publiceert in principe niets, afgezien van de geanonimiseerde rapportages op de website van de UNL. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan de VU ervoor kiezen om toch iets naar buiten te brengen. De VU gaat hier terughoudend mee om.

  2. Kan ik ook direct een klacht indienen of moet ik eerst naar een vertrouwenspersoon?
  U kunt direct een klacht indienen bij het College van Bestuur. Het is echter raadzaam om vooraf contact te zoeken met een van de vertrouwenspersonen. Zij kunnen u adviseren over de juiste wijze om de klacht in te dienen. Zie voor meer informatie het tabblad "Klacht indienen".

  3. Is er ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon?
  Ja, er zijn ook vrouwelijke vertrouwenspersonen. Zie voor een volledig overzicht het tabblad "Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit".

  4. Waarom duurt de afhandeling van mijn klacht zo lang?
  De CWI doet haar uiterste best elke klacht zo goed mogelijk en zo voortvarend mogelijk te behandelen. Soms kan het zijn dat de behandeling van uw klacht vertraging oploopt doordat een andere klacht voorrang vraagt. Ook is het mogelijk dat gedurende het onderzoek informatie naar boven komt die maakt dat de zaak meer uitzoekwerk vraagt. De CWI doet geen uitspraken over de doorlooptijd van een procedure. Zie voor meer informatie het tabblad "Commissie Wetenschappelijke Integriteit".

  5. Waarom is mijn klacht ongegrond verklaard terwijl ik niet door de CWI gehoord ben?
  Het kan voorkomen dat uw klacht ontvankelijk is, maar niet valt onder de academische verantwoordelijkheid van de VU. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het geen wetenschappelijke publicatie betreft, of wanneer desbetreffende publicatie niet tot stand is gekomen onder academische verantwoordelijkheid van de VU, maar onder de (academische) verantwoordelijkheid van een andere organisatie.

  6. Kan ik ook anoniem een klacht indienen?
  Indien u anoniem wenst te blijven, dient u zich in elk geval met naam, functie, adres en e-mail adres bekend te maken bij een van de vertrouwenspersonen. Voorts dient u de reden van uw wens tot anonimiteit grondig te onderbouwen. De CWI moet de belangen van klager en beklaagde tegenover elkaar afwegen. Anonimiteit van een klager moet worden beschouwd als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van beklaagde. Een klager kan echter vrees hebben voor repercussies in de persoonlijke of professionele sfeer. Als deze repercussies niet als onwaarschijnlijk kunnen worden aangemerkt, kan een klacht in behandeling worden genomen, mits op voorhand sprake is van een waarschijnlijk vermoeden van een ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit. Alleen in dat geval valt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de beklaagde te rechtvaardigen. Zie voor meer informatie het tabblad "Klacht indienen".

  7. Ik heb een klacht over een lid van het CvB, waar kan ik die indienen?
  U kunt uw klacht indienen bij de Raad van Toezicht van de VU, via de secretaris drs. M.A.C. Vermeulen (Annemarie): m.a.c.vermeulen@vu.nl.

  8. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik toch een klacht indienen tegen een medewerker van VU of VUmc?
  Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon van het cluster van faculteiten waaronder het vakgebied valt waar de klacht betrekking op heeft. Zie voor meer informatie het tabblad "Klacht indienen".

  9. Ik ben zelf geen medewerker van VU of VUmc. Kan ik ook bij een vertrouwenspersoon terecht?

  Ja. Voor u gelden precies dezelfde richtlijnen bij het indienen van een klacht als voor een medewerker van VU of VUmc. Zie voor een volledig overzicht het tabblad "Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit".

  Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan kunt contact opnemen met Nathalie Trifkovic, n.trifkovic@vu.nl, 06 38 17 07 57.