Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Eénjarige master Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

VU Lerarenopleiding | didactiek en praktijk, toegespitst op de 20 fundamentele kernpraktijken voor het beroep leraar

Om een goede leraar te worden ontwikkel je vaardigheden die je helpen bij het overdragen van kennis, het managen van een klas vol leerlingen en het bedenken van nieuwe lesprogramma's. Daar heb je de theorie en de praktijk bij nodig, en professionele begeleiding.

Het programma van de lerarenopleidingen is zo samengesteld dat leren en lesgeven hand in hand gaan. Je hebt één dag in de week college (altijd op maandag) en bij een full-time opleiding rooster je, in overleg met je stageschool, 4 tot 5 dagdelen praktijk in. Bij de deeltijdopleiding is dat 2 tot 3 dagdelen. Op de stageschool kunnen er ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn. 

Didactiek en praktijk
Het studieprogramma van de master lerarenopleiding is opgedeeld in drie fases waarbij er in elke fase verschillende vakken worden gegeven met betrekking tot didactiek en praktijk. Al het onderwijs is geordend rondom 20 kernpraktijken die fundamenteel zijn voor het beroep van leraar. Deze kernpraktijken zijn tot stand gekomen in samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

Lees meer over de kernpraktijken van de VU Lerarenopleidingen.

Maak kennis met onze opleiders

Nieuwsgierig naar onze docenten en opleiders? Bekijk de profielpagina's van de medewerkers van de VU Lerarenacademie

Dit zijn je vakken en specialisaties

Didactiek (Didactiek 1, 2 en 3 – totaal 24 EC)
Het vak Didactiek bestaat uit drie onderdelen: algemene didactiek, vakdidactiek en peergroup. Bij algemene didactiek leer je wat er komt kijken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Je krijgt handvatten om leerlingen te motiveren, verdiept je in de ontwikkelingsfasen van jongeren en leert hoe je een veilig leerklimaat kunt scheppen. Samen met vakgenoten volg je het werkcollege Vakdidactiek waarbij belangrijke vakdidactische concepten en werkwijzen aan bod komen. 

Bij de lessen didactiek staat er elke week een nieuwe kernpraktijk centraal. Lees meer over de leerlijn van de kernpraktijken.

Praktijk (Praktijk 1, 2 en 3 – totaal 30 EC)
De opleiding vindt voor de helft plaats op een stageschool. Samen met je werkplekbegeleider werk je verder aan het ontwikkelen van de kernpraktijken die eerder die week bij het didactiek aan de orde zijn gekomen. Zo wordt direct de verbinding gelegd tussen de theorie en praktijk. Vervolgens wissel je tijdens de peergroup je ervaringen uit met je medestudenten. 

Keuzevakken (6 EC)
Elke semester is er een wisselend aanbod van keuzevakken rond relevante thema’s in het onderwijs.

Internationalisering
Voor de lerarenopleidingen zijn er beperkte mogelijkheden voor internationale uitwisseling. Neem voor meer informatie contact op met onze International Student Advisor.

Bijzonderheden per schoolvak
Per schoolvak ligt het accent op de vakdidactische vaardigheden anders. Bekijk de bijzonderheden voor jouw vakgebied:

Samenvatting

Op veel scholen wordt hard gewerkt aan een verhoging van de effectiviteit en verrijking van het vreemdetalenonderwijs. Samenwerking tussen de talen, taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten staan op het programma, waarbij de taalvaardigheid van de leerlingen vanzelfsprekend een centrale rol inneemt.

Vakdidactische bijzonderheden
Het schoolvak Duits heeft groot belang: het is onze buurtaal en heeft een sterke verwantschap met onze moedertaal; een taal bovendien met een centrale rol in Europa. Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

Verdieping
Een bevoegdheid Duits levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Duits. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO), dan kun je deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek. 

Toelatingseisen
Het schoolvak Duits heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn.

Beroepsperspectief
Als docent Duits zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

Samenvatting

Engels is voor alle leerlingen een verplicht vak; een sterk vak dat naast z’n centrale rol in het schoolcurriculum ook nadrukkelijk verbinding zoekt met de andere vreemde talen. Op het programma staat vanzelfsprekend de taalvaardigheid van de leerlingen, maar ook zaken als taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten. 

Vakdidactische bijzonderheden
Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Op een groeiend aantal scholen wordt bovendien tweetalig onderwijs verzorgd, waarbij bij ongeveer de helft van de lessen (bijv. bij aardrijkskunde en biologie) het Engels de voertaal is. Binnen het tweetalig onderwijs spelen docenten Engels een kernrol. Engels is bovendien (lang) niet alleen maar een taal die in Groot-Brittannië gesproken wordt; het is een wereldtaal die voor een scala aan culturen als moedertaal, tweede taal of referentietaal geldt. Hierdoor plaatsen we Engels ook binnen de lerarenopleiding binnen een breed cultureel spectrum, en in samenhang met andere (school)talen. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

Verdieping
Een bevoegdheid Engels levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Engels. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO) kun je bovendien deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek. 

Toelatingseisen
Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Beroepsperspectief
Als docent Engels zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

Samenvatting

Op veel scholen wordt hard gewerkt aan een verhoging van de effectiviteit en verrijking van het vreemdetalenonderwijs. Samenwerking tussen de talen, taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten staan op het programma, waarbij de taalvaardigheid van de leerlingen vanzelfsprekend een centrale rol inneemt.

Vakdidactische bijzonderheden
Het schoolvak Frans vormt voor leerlingen de link naar romaanse talen, een blik in een grote Franstalige wereld en cultuur, een nieuwe code waarin ze zich leren uitdrukken, een taal waarin veel van hun eigen moedertaal geworteld is en met een centrale rol in Europa. Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

Verdieping
Een bevoegdheid Frans levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Frans. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO), dan kun je deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek.

Toelatingseisen:
Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Beroepsperspectief
Als docent Frans zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

Samenvatting

Studenten die aan de lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur beginnen staan vaak al een aantal jaar voor de klas.

Vakdidactische bijzonderheden
Bij vakdidactiek wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden, zoals grammaticaonderwijs, vertaaldidactiek en toetsing. Daarnaast sta je stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals de inzet van ICT bij talen en methodeloos Grieks of Latijn leren. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan (de integratie van de talen met) Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Verdieping
Classici volgen de clustergebonden verdieping Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Toelatingseisen:
Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Beroepsperspectief
Als docent Klassieke Talen zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs (zeer) goed. Er is een groot tekort aan bevoegde Klassieke Talendocenten.

Samenvatting

Studenten die aan de lerarenopleiding Latijnse Taal en Cultuur beginnen staan vaak al een aantal jaar voor de klas.

Vakdidactische bijzonderheden
Bij vakdidactiek wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden, zoals grammaticaonderwijs, vertaaldidactiek en toetsing. Daarnaast sta je stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals de inzet van ICT bij talen en 'methodeloos' Grieks of Latijn leren. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan (de integratie van de talen met) Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Verdieping
Classici volgen de clustergebonden verdieping Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Toelatingseisen:
Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Beroepsperspectief
Als docent Latijn zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs redelijk tot goed, al zijn de perspectieven voor iemand met lesbevoegdheid voor Grieks èn Latijn nog beter.

Samenvatting

Binnen het schoolvak Nederlands wordt relatief veel aandacht besteed aan de receptieve en productieve vaardigheden (zakelijk lezen, gedocumenteerd schrijven, mondelinge taalvaardigheid - presenteren, discussiëren en debatteren) en aan argumentatie. Deze twee onderdelen nemen ongeveer 70% van de beschikbare tijd in beslag. Aan literatuuronderwijs, het derde onderdeel, wordt ongeveer 30% van de tijd besteed. Taalkunde neemt een bescheiden plaats in binnen het curriculum, al bestaat sinds kort de mogelijkheid om ook in de bovenbouw tijd te besteden aan taalkundige thema’s. Het accent ligt op taalonderwijs als communicatieonderwijs, waarbij het gaat om taalgebruik, functies van taalgebruik, doel- en publiekgerichtheid. Relatief nieuw is de aandacht voor taalgebruiksprocessen en reflectie.

Vakdidactische bijzonderheden
Dit accent op taalgebruiksprocessen en reflectie binnen het schoolvak, vraagt van leerlingen een groter bewustzijn van lees- en schrijfprocessen, het inzetten van strategieën, aandacht voor planning en voorbereiding van taalactiviteiten en aandacht voor revisie. In het onderwijs gaat de aandacht niet alleen uit naar het product, maar ook naar het proces. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de strategieën die ze gebruiken om leertaken uit te voeren. Wat werkte goed en wat niet? Hoe kun je je aanpak verbeteren? Dit speelt ook een belangrijke rol bij het literatuuronderwijs. Idealiter ontwikkelen leerlingen zich door het literatuuronderwijs tot competente lezers, die een bewuste keuze kunnen maken uit het literaire aanbod en weten welke factoren daarbij een rol spelen. Ontleedonderwijs is niet langer een doel op zich, maar staat in dienst van schrijfvaardigheid en spellingsonderwijs.

Verdieping
Een bevoegdheid Nederlands levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Vandaar dat een module over dit vak deel uitmaakt van de lerarenopleiding.

Toelatingseisen:
Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

Beroepsperspectief
Als docent Nederlands zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

 • Leraar Duits

  Samenvatting

  Op veel scholen wordt hard gewerkt aan een verhoging van de effectiviteit en verrijking van het vreemdetalenonderwijs. Samenwerking tussen de talen, taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten staan op het programma, waarbij de taalvaardigheid van de leerlingen vanzelfsprekend een centrale rol inneemt.

  Vakdidactische bijzonderheden
  Het schoolvak Duits heeft groot belang: het is onze buurtaal en heeft een sterke verwantschap met onze moedertaal; een taal bovendien met een centrale rol in Europa. Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

  Verdieping
  Een bevoegdheid Duits levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Duits. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO), dan kun je deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek. 

  Toelatingseisen
  Het schoolvak Duits heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn.

  Beroepsperspectief
  Als docent Duits zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

 • Leraar Engels

  Samenvatting

  Engels is voor alle leerlingen een verplicht vak; een sterk vak dat naast z’n centrale rol in het schoolcurriculum ook nadrukkelijk verbinding zoekt met de andere vreemde talen. Op het programma staat vanzelfsprekend de taalvaardigheid van de leerlingen, maar ook zaken als taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten. 

  Vakdidactische bijzonderheden
  Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Op een groeiend aantal scholen wordt bovendien tweetalig onderwijs verzorgd, waarbij bij ongeveer de helft van de lessen (bijv. bij aardrijkskunde en biologie) het Engels de voertaal is. Binnen het tweetalig onderwijs spelen docenten Engels een kernrol. Engels is bovendien (lang) niet alleen maar een taal die in Groot-Brittannië gesproken wordt; het is een wereldtaal die voor een scala aan culturen als moedertaal, tweede taal of referentietaal geldt. Hierdoor plaatsen we Engels ook binnen de lerarenopleiding binnen een breed cultureel spectrum, en in samenhang met andere (school)talen. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

  Verdieping
  Een bevoegdheid Engels levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Engels. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO) kun je bovendien deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek. 

  Toelatingseisen
  Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Beroepsperspectief
  Als docent Engels zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

 • Leraar Frans

  Samenvatting

  Op veel scholen wordt hard gewerkt aan een verhoging van de effectiviteit en verrijking van het vreemdetalenonderwijs. Samenwerking tussen de talen, taalbewustzijn, meertaligheid en interculturele aspecten staan op het programma, waarbij de taalvaardigheid van de leerlingen vanzelfsprekend een centrale rol inneemt.

  Vakdidactische bijzonderheden
  Het schoolvak Frans vormt voor leerlingen de link naar romaanse talen, een blik in een grote Franstalige wereld en cultuur, een nieuwe code waarin ze zich leren uitdrukken, een taal waarin veel van hun eigen moedertaal geworteld is en met een centrale rol in Europa. Dat we bij de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen uitgaan van de niveaus uit het Europees Referentiekader spreekt voor zich. Literatuur, grammatica en vocabulaireverwerving zijn belangrijke onderdelen die binnen de vakdidactiek aan de orde komen, evenals doeltaaldidactiek (doeltaal-leertaal) en taalbewustzijn, meertaligheid, interculturele aspecten en taal-leerbewustzijn. 

  Verdieping
  Een bevoegdheid Frans levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Daarom is een module over CKV een vast onderdeel van de lerarenopleiding Frans. Als je interesse hebt voor Tweetalig Onderwijs (TTO), dan kun je deelnemen aan het keuzevak TTO en doeltaaldidactiek.

  Toelatingseisen:
  Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Beroepsperspectief
  Als docent Frans zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

 • Leraar Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

  Samenvatting

  Studenten die aan de lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur beginnen staan vaak al een aantal jaar voor de klas.

  Vakdidactische bijzonderheden
  Bij vakdidactiek wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden, zoals grammaticaonderwijs, vertaaldidactiek en toetsing. Daarnaast sta je stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals de inzet van ICT bij talen en methodeloos Grieks of Latijn leren. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan (de integratie van de talen met) Klassieke Culturele Vorming (KCV).

  Verdieping
  Classici volgen de clustergebonden verdieping Klassieke Culturele Vorming (KCV).

  Toelatingseisen:
  Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Beroepsperspectief
  Als docent Klassieke Talen zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs (zeer) goed. Er is een groot tekort aan bevoegde Klassieke Talendocenten.

 • Leraar Latijnse Taal en Cultuur

  Samenvatting

  Studenten die aan de lerarenopleiding Latijnse Taal en Cultuur beginnen staan vaak al een aantal jaar voor de klas.

  Vakdidactische bijzonderheden
  Bij vakdidactiek wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden, zoals grammaticaonderwijs, vertaaldidactiek en toetsing. Daarnaast sta je stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals de inzet van ICT bij talen en 'methodeloos' Grieks of Latijn leren. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan (de integratie van de talen met) Klassieke Culturele Vorming (KCV).

  Verdieping
  Classici volgen de clustergebonden verdieping Klassieke Culturele Vorming (KCV).

  Toelatingseisen:
  Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Beroepsperspectief
  Als docent Latijn zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs redelijk tot goed, al zijn de perspectieven voor iemand met lesbevoegdheid voor Grieks èn Latijn nog beter.

 • Leraar Nederlands

  Samenvatting

  Binnen het schoolvak Nederlands wordt relatief veel aandacht besteed aan de receptieve en productieve vaardigheden (zakelijk lezen, gedocumenteerd schrijven, mondelinge taalvaardigheid - presenteren, discussiëren en debatteren) en aan argumentatie. Deze twee onderdelen nemen ongeveer 70% van de beschikbare tijd in beslag. Aan literatuuronderwijs, het derde onderdeel, wordt ongeveer 30% van de tijd besteed. Taalkunde neemt een bescheiden plaats in binnen het curriculum, al bestaat sinds kort de mogelijkheid om ook in de bovenbouw tijd te besteden aan taalkundige thema’s. Het accent ligt op taalonderwijs als communicatieonderwijs, waarbij het gaat om taalgebruik, functies van taalgebruik, doel- en publiekgerichtheid. Relatief nieuw is de aandacht voor taalgebruiksprocessen en reflectie.

  Vakdidactische bijzonderheden
  Dit accent op taalgebruiksprocessen en reflectie binnen het schoolvak, vraagt van leerlingen een groter bewustzijn van lees- en schrijfprocessen, het inzetten van strategieën, aandacht voor planning en voorbereiding van taalactiviteiten en aandacht voor revisie. In het onderwijs gaat de aandacht niet alleen uit naar het product, maar ook naar het proces. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de strategieën die ze gebruiken om leertaken uit te voeren. Wat werkte goed en wat niet? Hoe kun je je aanpak verbeteren? Dit speelt ook een belangrijke rol bij het literatuuronderwijs. Idealiter ontwikkelen leerlingen zich door het literatuuronderwijs tot competente lezers, die een bewuste keuze kunnen maken uit het literaire aanbod en weten welke factoren daarbij een rol spelen. Ontleedonderwijs is niet langer een doel op zich, maar staat in dienst van schrijfvaardigheid en spellingsonderwijs.

  Verdieping
  Een bevoegdheid Nederlands levert ook automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Vandaar dat een module over dit vak deel uitmaakt van de lerarenopleiding.

  Toelatingseisen:
  Dit schoolvak heeft specifieke toelatingseisen. Kijk onder 'Toelating' welke specifieke toelatingseisen van toepassing zijn. 

  Beroepsperspectief
  Als docent Nederlands zijn je vooruitzichten op een baan in het voortgezet onderwijs goed.

Interview met Joke Muller, student lerarenopleiding Frans

Interview met Joke Muller, student lerarenopleiding Frans

Tijdens de vakdidactiek colleges hebben we vaak gesprekken over hoe het onderwijs van morgen eruitziet en wat we belangrijk vinden om mee te nemen in onze eigen manier van doceren. Hierbij gaat het lesgeven verder dan alleen maar woordjes stampen en gaat het meer over het maatschappelijk belang en waarom het leren van talen zo belangrijk is.

Joke over de lerarenopleiding
Joke Muller, student lerarenopleiding Frans

Rollen en competenties

Als beginnend docent is praktijkervaring cruciaal. In de masteropleiding Leraar voorbereidend hoger onderwijs aan de VU leer je hoe je stevig in je schoenen komt te staan. Leraar word je namelijk niet zomaar. Boeiend en inspirerend onderwijs verzorgen voor verschillende leerlingen, moet je leren. Daarom zijn er voor onze masteropleidingen vier rollen ontwikkeld.

Professional

Als je met leerlingen werkt, maak je voortdurend keuzes. Moet je reageren of juist niet? Geef je dit voorbeeld of kies je iets anders? Een deel van die keuzes kun je voorbereiden, maar je moet ook vaak in een split second reageren. Is dat dan ook de meest effectieve reactie? En wat maakt eigenlijk dat je op die manier reageert? Zijn er andere mogelijkheden, andere perspectieven? Door regelmatig, samen met anderen, bij dit soort vragen stil te staan, leer je het meest van je praktijkervaringen. Daarnaast heb je, zeker als universitair opgeleide leraar een rol in het verder ontwikkelen van het onderwijs. Dat betekent zoeken naar nieuwe inzichten en nieuwe handelingsmogelijkheden, je voeden met wetenschappelijke inzichten en deze toetsen aan de eigen praktijk. Zoeken, onderzoeken en delen, vormen de kern van deze rol.

Ontwerper

Het ontwerpen van onderwijs is een dagelijkse bezigheid voor een docent. Het repertoire dat je tot je beschikking hebt om lessen te ontwerpen en weloverwogen keuzes te maken, breid je steeds verder uit. Door reflectie op je ervaringen in de praktijk, door kennismaking met de theorie en door uitwisseling met collega’s en medestudenten, krijg je nieuwe inzichten. Terugkerende vragen daarbij zijn: wat moeten leerlingen weten of kunnen aan het eind van mijn les(sen)? Bij welke onderwerpen kan ik bij aansluiten? Welke activiteiten kies ik? Hoe weet ik of doelen bereikt zijn?

Uitvoerder

Een op papier ontworpen lesplan moet in de praktijk tot leven komen. Aan de docent de taak de voorwaarden te scheppen waaronder leerlingen kunnen leren. Belangrijke thema’s daarbij zijn: contact maken, leiding geven en het organiseren en begeleiden van het leerproces. Je wordt je bewust van patronen in jouw manier van communiceren en (h)erkent het effect hiervan op de leerlingen.

Pedagoog

In de rol van pedagoog stimuleer je leerlingen bij hun verdere ontwikkeling als persoon en het werken aan de eigen identiteit. In deze rol ben je vooral een voorbeeld voor je leerlingen. Je bent iemand met een eigen identiteit die keuzes maakt in de omgang met leerlingen, collega’s en ouders. Keuzes die gestuurd worden door jouw normen en waarden, jouw opvattingen over wat goed is, wat je vindt dat hoort en wat jij belangrijk vindt. Zelfkennis en je kunnen inleven in je leerlingen in deze specifieke leeftijdsfase, zijn cruciale eigenschappen om deze rol naar behoren te kunnen vervullen.

Onderscheid en inzicht   

Bij elke rol gaat het om het gedrag dat van jou als docent verwacht wordt in een bepaalde situatie. Bij het ontwerpen van je lessen, doe je andere dingen en denk je over andere zaken na dan wanneer je met je leerlingen aan het werk bent. Natuurlijk kun je de rollen niet strikt scheiden, maar het helpt wel om ze te onderscheiden, om zicht te krijgen op de verschillende functies die een leraar heeft, en al die handelingen waarover je als docent moet nadenken.

Landelijke competenties

Om het docentschap in de verschillende rollen goed te kunnen vervullen moet je dus over een breed scala aan competenties beschikken. Voor het beroep van leraar zijn daar landelijk afspraken over gemaakt. Deze landelijke competenties zijn opgedeeld in kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken. Om startbekwaam te zijn als docent - het doel van de lerarenopleiding - moet je aantoonbaar over deze competenties beschikken en kunnen laten zien dat je de vier rollen voldoende in de praktijk kunt brengen.

Waarom aan de VU?

 • Stevige vakdidactische basis
  In de opleiding besteed je veel aandacht aan vakdidactiek. Je wordt opgeleid tot een professional die op verantwoorde wijze wetenschappelijke (vak)kennis bereikbaar maakt voor leerlingen.
 • Praktijkgerichte aanpak
  De vakdidactici van de masteropleiding hebben zelf veel ervaring in het lesgeven en zijn ook betrokken bij onderwijsvernieuwingen. Ze hebben aandacht voor jouw persoonlijke wensen en je kijkt samen naar wat jij nodig hebt om een inspirerende leraar te worden.
 • Helder programma gericht op jouw ontwikkeling
  De opleiding biedt een helder en samenhangend programma. Je persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Je houdt een digitaal portfolio bij en bespreekt regelmatig met je medestudenten en met je mentor je (les)ervaringen. Voor wie al ervaring heeft als docent zijn er vrijstellingen mogelijk op basis van EVC's (eerder verworven competenties).
 • Kleinschalig en persoonlijk
  De opleiding is kleinschalig en de lijnen zijn kort. Hierdoor is het altijd duidelijk wie je kunt aanschieten voor hulp of informatie. Je krijgt persoonlijke aandacht van je docenten en kunt bij hen terecht met al je vragen. 

En zo zijn er nog 10 pluspunten!

Meer weten?

 • Meer informatie over de opleiding Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen en de specifieke schoolvakken vind je in de studiegids
 • Tijdens de informatiebijeenkomsten kun je kennismaken met de VU en krijg je de gelegenheid om onze docenten vragen te stellen. 
 • Je kunt ook met een student mee naar college. Stuur een email naar lerarenopleidingen@vu.nl om je hiervoor aan te melden.

Verander je toekomst met de studie Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Verander je toekomst met de studie Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Ontdek je toekomstperspectief

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.