Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klacht, beroep en bezwaar

Laatst gewijzigd op 30 november 2023
Als je het niet eens bent met een beslissing of als je je onheus behandeld voelt of een klacht hebt, dan kun je daar iets aan doen.

Bedenk voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld, leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen.

Klacht

 • Klacht over onderwijs, vakken en tentamens

  Klacht over de afname of inhoud van een tentamen

  • Neem contact op met de vakcoördinator.
  • Voordat er inhoudelijk op je klacht kan worden ingaan, is het soms noodzakelijk dat er onderzoek wordt verricht naar de aard en inhoud van de klacht.
  • Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Je ontvangt binnen drie weken een eerste reactie over de afhandeling van je klacht.

  Indien de beoordeling, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen is, dan kun je beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (tegen een cijfer kun je geen beroep aantekenen).

  Klacht over intekenen onderwijs en tentamens

  • Intekenen na de deadline is niet  mogelijk. 
  • Je kunt tegen een weigering om je na de intekentermijn nog in te tekenen een gemotiveerde klacht indienen. 

  Meer informatie vind je onder 'Te laat met intekenen' op pagina Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens.

  Klacht over de organisatie en kwaliteit van het onderwijs of vakken 

  Klachten op dit gebied, waar je niet voor terecht kunt bij de examencommissie of het onderwijssecretariaat, kun je via het formulier Klachtenloket indienen.

 • Klacht: Studieconflicten

  Ben je in conflict geraakt met een medewerker van de faculteit of verschil je met een docent van mening over de beoordeling van een paper of ben je het niet eens met de manier waarop je scriptie wordt begeleid? Neem in dat geval contact op met de studieadviseur.

 • Klacht: Behandeling inschrijfverzoek

  Als je een klacht hebt over de behandeling van je inschrijfverzoek of een van de onderdelen die hiermee samenhangen: denk aan toelating, in te leveren documenten, betalen van collegegeld of afgeven van een machtiging, dan kun je dit formulier gebruiken.

 • Collectieve klacht

  Bij uitzondering heeft de wet bepaald dat niet alleen een individuele student, maar ook een groep studenten een klacht kan indienen. Een dergelijke collectieve klacht wordt schriftelijk ingediend bij het faculteitsbestuur. Hoe dat moet, staat in het faculteitsreglement beschreven. Ontbreekt een dergelijke regeling, dan volstaat een brief aan het faculteitsbestuur, ondertekend door alle betrokken studenten. 

  Willen jullie eerst nog eens overleggen, voordat deze stap wordt gezet, neem dan contact op met de studentenombudsman.

 • Klacht over facilitaire dienstverlening

  Als er problemen zijn met het kopieerapparaat, de koffiemachines, de computerzalen of signaleer je problemen met een andere voorziening, dan kun je je wenden tot servicedesk.fco@vu.nl.

 • (Seksuele) Intimidatie, pesten, discriminatie, agressie of geweld

  Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de VU een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een onderzoekscommissie worden ingesteld.

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

 • Ombudsman

  Met klachten kun je terecht bij de studentenombudsman, mevrouw Pelin Zenginoğlu. Met haar kun je overleggen of je wel een klacht moet indienen, en zo ja, hoe en waar. Zij kan je raad geven en met je bespreken wat je rechten en plichten zijn. 

  De ombudsman behandelt klachten strikt vertrouwelijk en is onpartijdig.

Beroep

 • Wanneer kun je in beroep?

  Ben je het niet eens met een beslissing van een examinator (docent), een examencommissie, een BSA-commissie, of een toelatingscommissie voor een masteropleiding, dan kun je binnen zes weken een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Het gaat bijvoorbeeld om: 

  • het behalen van het afsluitend examen  
  • de toelating tot examens  
  • een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties (toelatingsonderzoeken) 
  • een bindend negatief studieadvies 
  • de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen  
  • de toelating tot een masteropleiding

  en beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals: 

  • beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket 
  • het weigeren van een vrijstelling
  • een sanctie.

  Tegen een cijfer (beoordeling) kun je géén beroep aantekenen. Is dat cijfer, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen (bijv. omdat niet alle deelscores zijn opgeteld), dan kun je je wel wenden tot het College van Beroep voor de Examens.

 • Beroepschrift indienen

  • Het beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend.
  • Gebruik dit formulier om digitaal beroep in te stellen bij het College van Beroep voor de Examens.
  • Als je geen toegang hebt tot het formulier, dien het beroepschrift dan schriftelijk in, voorzien van je handtekening.
  • Vermeld ook je e-mailadres.
  • Je kunt het beroepschrift dan per e-mail indienen, in pdf-formaat.
  • Stuur het naar cobex.bz@vu.nl.
  • Je kunt per e-mail een eerste reactie verwachten van het College. 

  Let op: Stuur een kopie mee van het besluit waartegen je beroep wilt instellen, en voeg alle documenten bij die voor de beoordeling van het beroep van belang kunnen zijn, ook de documenten/bewijsstukken/verklaringen die je wellicht al eerder hebt ingediend bij de Examencommissie of bij de BSA-commissie.

  Meer informatie over bezwaar en beroep

 • Beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Als je het niet eens bent met de beslissing die het College van Bestuur over je bezwaar heeft genomen of met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, dan kun je binnen zes weken gemotiveerd beroep instellen bij:

  Raad van State
  Afdeling bestuursrechtspraak

  Postbus 20019
  2500 EA Den Haag

  Heb je nog vragen over hoe je een beroep kunt instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, kijk dan eerst op de website van de Raad van State: Studentenzaken

Bezwaar

 • Wanneer kun je bezwaar maken?

  Wil je bezwaar maken tegen een beslissing van het College van Bestuur, dan kun je bij dat College van Bestuur een bezwaarschrift indienen.

  Je kunt bezwaar maken bij het College van Bestuur inzake onderstaande beslissingen:

  • Collegegeld 
  • Financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling
  • In- en uitschrijving
  • Toelating tot de bacheloropleiding op grond van andere diploma’s
  • Selectie en plaatsing bij opleidingen met selectie 
  • Overtreding van de huis- en orderegels 
 • Bezwaarschrift indienen

  • Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. 
  • Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen je bezwaar maakt. 
  • Een bezwaarschrift moet je handtekening bevatten. 
  • Vermeld ook je e-mailadres.
  • Je kunt het bezwaarschrift per e-mail indienen, in pdf-formaat.
  • Stuur het naar bezwaarschriften.bz@vu.nl.
 • Procedure bezwaarschrift

  • Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk.
  • Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
  • Voordat het College een besluit neemt over het bezwaarschrift, doet het onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord. 
  • Het horen geschiedt door de geschillenadviescommissie, tenzij het besluit betrekking heeft op selectie of plaatsing. 
  • Bij bezwaarschriften over selectie en plaatsing geschiedt het horen door een daarvoor ingerichte adviescommissie. 

  Van het horen kan worden afgezien als: 

  • Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is.
  • Het bezwaar kennelijk ongegrond is.
  • De belanghebbende niet wil worden gehoord.
  • Het bezwaar volledig wordt ingewilligd.  

  Het College van Bestuur neemt binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. De beslissing wordt op schrift gezet en toegezonden.

  Lees meer over de bezwaarschiftenprocedure in de Regeling bezwaarschriftprocedure VU.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)