Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geschillenloket

Als je het niet eens bent met een beslissing of als je je onheus behandeld voelt of een klacht hebt, dan kun je daar iets aan doen. De aard van het geschil bepaalt de route die je moet volgen.

Ook kun je bezwaar maken of een beroep instellen tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn (zes weken). Zie hieronder welke mogelijkheden er in jouw situatie zijn.

Informele actie
Bedenk voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld, leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Dat moet dan wel binnen zes weken nadat de beslissing die je wilt aanvechten, is genomen. Als het informele traject niet binnen die termijn van zes weken is afgerond, kun je alvast een bezwaar- of beroepschrift indienen met het verzoek de motivering die daarbij hoort, later te leveren (‘pro forma bezwaar- of beroepschrift’). Het betreffende college meldt je dan hoeveel extra tijd je krijgt. Een klacht kun je nog tot een jaar na dato indienen.

Bezwaar of beroep
Wat moet je doen om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen? Zie hieronder "Bezwaar" en "Beroep".

Klachten
De wijze waarop het College van Bestuur of het faculteitsbestuur, een medewerker van de VU of een medestudent zich in een bepaalde aangelegenheid jegens jou of een ander heeft gedragen kan aanleiding zijn tot een klacht.  Het gaat dus om gedragingen of handelingen, niet om besluiten die rechtsgevolg hebben. Een klacht kan niet via een bezwaar- of beroepschrift worden voorgelegd. Lees hieronder meer over "Klachten".

Jaarverslagen College van Beroep voor de Examens
Elk jaar brengt het College van Beroep voor de Examens een jaarverslag uit.
Bekijk de jaarverslagen van 2008-2009, 2009-2010, 2010-2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Uitspraken College van Beroep voor de Examens
Bekijk een overzicht van de uitspraken per jaar.

Mogelijkheden bij geschillen

 • Bezwaar

  Wil je bezwaar maken tegen een beslissing van het College van Bestuur, dan kun je bij dat College van Bestuur een bezwaarschrift indienen. Het adres is:

  College van Bestuur
  Bureau Bestuurszaken
  t.a.v. mevrouw mr. S.A. Snoeren
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Het gaat om beslissingen inzake:

  • Collegegeld
  • Financiële ondersteuning op grond van de Regeling Profileringsfonds
  • In- en uitschrijving
  • Toelating tot de bacheloropleiding op grond van andere diploma’s
  • Selectie en plaatsing bij opleidingen met selectie
  • Overtreding van de huis- en orderegels

  Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Dien het bezwaarschrift bij voorkeur enkelzijdig in. Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen je bezwaar maakt en van alle relevante correspondentie. Vermeld ook je e-mailadres. Je kunt het bezwaarschrift ook per e-mail indienen, in pdf-formaat, voorzien van je handtekening. Stuur het naar bezwaarschriften.bz@vu.nl.

 • Bezwaarschriftprocedure

  Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift per e-mail. Voordat het College een besluit neemt over het bezwaarschrift, doet het onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord. Het horen geschiedt door de Geschillenadviescommissie. Van het horen kan worden afgezien als:

  • het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is,  
  • het bezwaar kennelijk ongegrond is,
  • de belanghebbende niet wil worden gehoord, of 
  • het bezwaar volledig wordt ingewilligd.   

  Het College van Bestuur neemt binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. De beslissing wordt op schrift gezet en toegezonden.

  Zie Bezwaarschriftprocedure Bezwaarschriftenprocedure studenten - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

  Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de behandeling van de bezwaarschriften die het College van Bestuur heeft ontvangen.

  Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2015

  Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2016

  Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2017

  Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2018

  Zie Jaarverslag bezwaarschriften 2019

 • Beroep

  Ben je het niet eens met een beslissing van een examinator (docent), een examencommissie, een BSA-commissie, of een toelatingscommissie voor een masteropleiding, dan kun je een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Het adres is:

  College van Beroep voor de Examens
  t.a.v. mevrouw drs. A.M. van Donk
  p/a Bestuurszaken
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam.

  Het gaat bijvoorbeeld om: 

  en beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals: 

  • beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket 
  • het weigeren van een vrijstelling
  • een sanctie

  Het beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Op VU.nl vind je het formulier waarmee je digitaal beroep kunt instellen. Studenten van Geneeskunde kunnen geen gebruik maken van het formulier. Als je geen toegang hebt tot het formulier of tot je persoonlijke dashboard op VU.nl, dien het beroepschrift dan schriftelijk in, voorzien van je handtekening. Dien het beroepschrift bij voorkeur enkelzijdig in. Vermeld ook je e-mailadres.

  Je kunt het beroepschrift ook per e-mail indienen, in pdf-formaat. Stuur het naar cobex.bz@vu.nl.

  Je kunt per e-mail een eerste reactie verwachten van het College.
  Stuur een kopie mee van het besluit waartegen je beroep wilt instellen, en voeg alle documenten bij die voor de beoordeling van het beroep van belang kunnen zijn, ook de documenten/bewijsstukken/verklaringen die je wellicht al eerder hebt ingediend bij de Examencommissie of bij de BSA-commissie.

  Let op: tegen een cijfer (beoordeling) kun je geen beroep aantekenen. Is dat cijfer, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen (bv. niet alle deelscores zijn opgeteld), dan kun je je wel wenden tot het College van Beroep voor de Examens.


  Beroep bij de Raad van State
  Ben je het niet eens met de beslissing die het College van Bestuur op je bezwaar heeft genomen of met de uitspraak die het College van Beroep voor de Examens heeft gedaan, dan kun je binnen zes weken gemotiveerd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan gebruik worden gemaakt van een webformulier voor Veilig Mailen.  
  Voor de behandeling van het beroepschrift moet griffiegeld worden betaald. Dat bedraagt € 50,-.
  Dat bedrag krijg je terug als je door de Raad van State in het gelijk wordt gesteld.

  Heb je nog vragen over hoe je een beroep kunt instellen bij de Raad van State, kijk dan eerst op de www.raadvanstate.nl/studentzaken

 • Beroepsprocedure

  HET INDIENEN VAN EEN BEROEPSCHRIFT
  Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend, of per e-mail gericht aan cobex.bz@vu.nl. In het beroepschrift moet worden vermeld:

  • naam, adres en woonplaats; studentnummer;
  • een aanduiding van de betreffende examinator, examencommissie of ander orgaan dat de beslissing genomen heeft; 
  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; stuur een kopie van de beslissing mee. Betreft het een weigering om te beslissen: omschrijf dan de situatie en geef aan welke beslissing genomen zou moet worden.  
  • de gronden van het beroep: motivering en waarom en op grond waarvan het beroep wordt ingesteld; 
  • datum en handtekening. Vermeld wel altijd het e-mailadres waarop je bereikbaar bent. Als je student bent, is dat je VU-e-mailadres.

  Het beroep moet binnen zes weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt, worden ingediend. Als het beroepschrift te laat wordt ingediend, kan het alleen in behandeling worden genomen als er een gegronde reden is voor het te laat indienen.

  Het beroepschrift moet worden ingediend bij:
  Het College van Beroep voor de Examens
  Bestuurszaken, t.a.v. mw. drs. A.M. van Donk
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Procedure

  • Het College stuurt de indiener van het beroepschrift (de appellant) een ontvangstbevestiging. 
  • Het College stuurt een kopie van het beroepschrift naar het orgaan waartegen het beroep is gericht, met de uitnodiging om in overleg met de indiener van het beroepschrift na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. 
  • Onder 'minnelijke schikking' wordt heroverweging van het besluit verstaan op grond van nader door de indiener ingebrachte argumenten. Het betekent dus niet dat je kunt gaan onderhandelen!
  • De wederpartij (verweerder) dient de indiener binnen een week na ontvangst van het beroepschrift op te roepen voor overleg. Binnen drie weken moet de wederpartij het College melden of er een minnelijke schikking tot stand gekomen is. 
  • Is er inderdaad een minnelijke schikking tot stand gekomen, dan wordt de procedure beëindigd. 
  • Als er geen schikking tot stand komt, dient de wederpartij een verweerschrift in bij het College. In dat verweerschrift geeft zij haar visie op de zaak. 
  • Het College roept de partijen op om te worden gehoord. Dat horen gebeurt tijdens een openbare zitting van het College. In bijzondere gevallen kan de zitting achter gesloten deuren plaatsvinden. Tijdens de zitting kunnen de standpunten van de partijen nader worden toegelicht. De leden van het College stellen zo nodig vragen. De indiener van het beroepschrift kan zich tijdens de zitting laten bijstaan door een raadsman. Dat kan een goede vriend of familielid zijn, maar ook een advocaat. Ook kan hij getuigen of deskundigen meenemen. De indiener moet voor de zitting bij de secretaris melden wie hij als raadsman of getuige wil meebrengen. 
  • Na de zitting doet het College binnen vier weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt naar de partijen gezonden.  

  Bijzondere procedures
  Het College kan onmiddellijk uitspraak doen als het oordeelt dat: 

  • het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. Het beroepschrift voldoet dan niet aan de voorwaarden om in behandeling te worden genomen; 
  • het beroep kennelijk ongegrond is; 
  • partijen niet gehoord willen worden; aan het beroep volledig tegemoet kan worden gekomen. 

  Tegen een dergelijke uitspraak kan binnen veertien dagen verzet worden aangetekend.

  Voorlopige voorziening
  De Voorzitter van het College kan bij spoedeisende zaken op verzoek van de student een voorlopige voorziening treffen. Daarna volgt in principe nog de bodemprocedure, dat wil zeggen: de zaak wordt alsnog door het College behandeld.

  Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens

 • Klachten

  Studentenombudsman
  De studentenombudsman van de VU biedt een toegankelijke en veilige plek om een klacht te bespreken, en samen te bepalen of, en welke stappen gezet gaan worden.

  Mw. Pelin Zenginoğlu MSc
  Telefoon: 06 43 42 3334
  E-mail: studentenombudsman@vu.nl

  Klachtenformulier
  Meer informatie over de studentenombudsman

  Bezoekadres
  W&N gebouw
  De Boelelaan 1081
  Kamer S 246

  Postadres
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Individuele klacht
  Klacht op facultair niveau. Voor klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. Voor klachten over tentamens kun je je wenden tot de examencommissie.
  Klachten van andere aard kun je voorleggen aan de studentenombudsman: mevr. Pelin Zenginoğlu. Met haar kun je overleggen of het indienen van een schriftelijke klacht zinvol is.

  Elke faculteit heeft ook een eigen geschillenloket. Een klacht over de faculteit kun je het beste eerst daar neerleggen. Kijk daarvoor in je studiegids of raadpleeg het onderwijsbureau van je faculteit.

  Mocht je toch vinden dat de faculteit je niet behoorlijk behandelt of je je klacht liever buiten de faculteit wil bespreken neem dan contact op met de studentenombudsman, mevr. Pelin Zenginoğlu (klachtenformulier).  

  (Seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie
  Heb je te maken met intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

  Vertrouwenspersoon studenten:
  drs. Mariken Blom
  De Boelelaan 1105, kamer 0E-gang
  1081 HV Amsterdam
  T 020 59 85027
  m.blom@vu.nl

  Klacht over dienstverlening
  Als er problemen zijn met het kopieerapparaat, de koffiemachines, de computerzalen of signaleer je problemen met een andere voorziening, dan kun je je wenden tot de Servicedesk FCO.
  Locatie: Hoofdgebouw  HG 0B-01 
  Tel. (020) 598 5777 / E-mail: servicedesk.fco@vu.nl
  Bij klachten kun je gebruikmaken van het klachtenformulier

  Jaarverslagen Ombudsman studenten/personeel:

  Jaarverslag Studentenombudsman 2021
  Jaarverslag Studentenombudsman 2019-2020
  Jaarverslag Studentenombudsman 2018
  Jaarverslag Studentenombudsman 2017