Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bindend Studieadvies (BSA)

Verzoek tot uitstel BSA
Laatst gewijzigd op 2 juli 2024
Aan het einde van je eerste bachelorjaar krijg je een bindend studieadvies (BSA).

In dat eerste jaar moet je een bepaald aantal studiepunten halen en eventueel een of meerdere specifieke vakken, de BSA-norm. Je vindt de BSA-norm voor jouw opleiding in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) in de Studiegids.

Lukt het je niet om aan de norm te voldoen, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dat heeft als gevolg dat je je gedurende drie collegejaren niet kunt herinschrijven voor deze opleiding aan de VU. Dat geldt ook voor een andere opleiding die het eerstejaars programma met deze opleiding deelt.

Vertraging door persoonlijke omstandigheden

Loop je studievertraging op door persoonlijke omstandigheden, dan kun je uitstel van het BSA aanvragen. Je krijgt dan meer tijd om de BSA-norm te halen. Meld eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij je studieadviseur. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies.

Let op: de deadline voor het aanvragen van BSA-uitstel verschilt per faculteit.

Meer over BSA

 • In beroep tegen definitief besluit BSA

  • Uiterlijk 22 augustus wordt het definitief Bindend Studieadvies verzonden.
  • Indien je het niet eens bent met het definitieve BSA kun je binnen zes weken na de bekendmaking rechtstreeks beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, t.a.v. mw. A. van Donk, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

BSA-procedure per faculteit

Per faculteit kan de gang van zaken rond het BSA verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • BETA

  Belangrijke data

  • 21 juni 2024 voor 09:00 uur ‘s ochtends: Deadline indienen BSA uitstelverzoek via dit formulier (alleen voor Bèta-studenten). Ingediende verzoeken voor 1 juni 2024 worden niet behandeld en afgemeld. Dien je verzoek in tussen 1 en 21 juni 2024.
  • 1 augustus 2024: Voorgenomen definitief BSA besluit wordt verzonden.
  • 8 augustus 2024 voor 09:00 uur ’s ochtends: Deadline indienen bezwaar voorgenomen definitief besluit. Je meldt je aan voor de hoorzitting.
  • 19 of 20 augustus 2024: Hoorzitting.
  • 22 augustus 2024: Het definitief Bindend Studieadvies wordt verzonden.

  Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende data en procedures.


  BSA  Uitstel bindend studieadvies

  Bij de Bètafaculteit is de BSA-norm in 2023-2024 voor studenten die in september 2023 zijn gestart 42 EC. Alléén eerstejaarsvakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

  Studenten gestart in 2022-2023, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 42 EC halen. Alléén eerstejaarsvakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.

  Studenten gestart in 2021-22 of 2020-2021, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen. Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.    

  Je kunt tot en met 21 juni 2024 een verzoek tot uitstel BSA indienen via dit formulier (alleen voor Bèta-studenten). Lees de instructies op het formulier goed door!
  Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de gevraagde bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen. Zie hieronder fase 1.

  Als je om uitstel wil vragen, zorg dan dat je goed bekend bent met de procedure, want niet complete aanvragen nemen we niet in behandeling.

  Fase 1 (juni, juli) – verzoek tot uitstel uiterlijk 21 juni ingediend en besproken tijdens de BSA vergadering in juli

  De eerste vergadering van de BSA-commissie – waarin besproken wordt of uitstel aan studenten gegeven wordt - vindt plaats in de eerste week van juli 2024. Bij deze vergadering ben je als student niet aanwezig. Om jouw verzoek in deze vergadering te kunnen bespreken, moet je jouw verzoek (inclusief de gevraagde bijlagen!) uiterlijk 21 juni hebben ingediend. Wat moet je hiervoor opsturen?

  1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing, hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (Indien uploaden niet mogelijk is, mag je het formulier + bewijs van omstandigheden naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

  2. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven, uitdraai van je medische dossier  etc.).

  Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, ontvang je in de tweede week van juli het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. 

  Vervolgprocedure

  Fase 2 (augustus) – (voorgenomen) definitief besluit en hoorzitting
  Voor alle studenten (m.u.v. degenen die uitstel hebben gekregen in de BSA-commissievergadering van juli) geldt: Op 1 augustus 2024 ontvang je het voorgenomen definitieve BSA besluit. Indien je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je dit uiterlijk 8 augustus 2024 vòòr 9.00 uur indienen via dit formulier.

  Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de onderstaande bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.

  Als je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je het volgende opsturen:

  1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing, hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (indien uploaden niet mogelijk is, mag je het formulier + bewijs van omstandigheden naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

  2. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven, uitdraai van medisch dossier etc.).

  Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, betekent dit dat je je aanmeldt voor de hoorzitting op 19 of 20 augustus 2024. Je wordt geacht fysiek (op de VU) aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

  Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm. 

  Voor deze bijeenkomst geldt

  *  Het is niet mogelijk om een dag- of tijdsvoorkeur aan te geven.

  *  Het is niet mogelijk om de bijeenkomst online bij te wonen.  

  * Je ontvangt de uitnodiging voor de hoorzitting op je VU-emailadres. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 16 augustus 2024 het exacte tijdstip waarop je gehoord wordt. 

 • FGB

  Belangrijke data

  • Vóór 1 februari: als je je voor 1 februari uitschrijft, ontvang je geen BSA
  • 31 juli 2024: deadline indienen BSA uitstelverzoek via dit formulier
  • Begin augustus 2024: vergadering BSA commissie + besluit/uitnodiging hoorzitting
  • Half augustus 2024: hoorzittingen
  • Uiterlijk 22 augustus 2024: het definitieve Bindend Studieadvies wordt verzonden

  Facultaire BSA-norm

  • Psychologie: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen.
  • Pedagogische Wetenschappen: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen.
  • Bewegingswetenschappen: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen, én je moet minimaal een 4 hebben gehaald voor de vakken Wiskunde en Biomechanica.
  • Universitaire Pabo: je moet minimaal 24 van de 30 EC halen.

  Studenten gestart in 2020-2021 of 2021-2022, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen.

  Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA.

  Uitstel bindend studieadvies

  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen. Dit betekent dat je een studiejaar langer de tijd krijgt om aan de BSA-norm te voldoen.
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je deze binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden melden bij de studieadviseur.
  • Je kunt tot uiterlijk eind juli een verzoek tot uitstel indienen bij de BSA-commissie via dit formulier. Lees de instructies op het formulier goed door!
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Verzoeken die voor 31 juli zijn ingediend worden op de eerste vergadering van de BSA-commissie begin  augustus besproken.
  • Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, krijg je in dezelfde week van augustus het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. Het kan zijn dat de BSA-commissie nog vragen heeft naar aanleiding van je verzoek en dan zal je in deze email een uitnodiging krijgen voor de hoorzitting.
  • Als je verzoek later dan 31 juli, maar binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA, binnenkomt, krijg je een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen.
  • De hoorzittingen zullen half augustus plaatsvinden.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • FGW

  Facultaire norm BSA

  In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen aan eerstejaarsvakken van de bachelor waar je voor staat ingeschreven. Het vak Academische Vaardigheden (AcVa) maakt verplicht onderdeel uit van deze 42 studiepunten. De studiepunten voor AcVa worden pas toegekend wanneer de Taaltoets gehaald is. Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU. Het bindend studieadvies is alleen van toepassing op voltijdstudenten.

  Uitzonderingen op deze regel vormen de ACASA-opleidingen, Filosofie en PPE. Deze hanteren de volgende normen: 

  • Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen - 48 studiepunten 
  • Philosophy, Politics and Economics - 54 studiepunten 
  • In de bachelor Filosofie moeten 42 studiepunten én de Taaltoets gehaald zijn om een positief BSA te krijgen. 

  Bij bovengenoemde opleidingen maakt het vak Academische Vaardigheden (AcVa) géén verplicht onderdeel uit van de BSA norm.

  In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Neem contact op met de studieadviseur  wanneer je twijfelt of je aan de norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur.  

  Stoppen vóór 1 februari als eerstejaars student (of vóór 1 maart als eerstejaars ACASA-student) 
  Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je voor het lopende jaar geen bindend studieadvies. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar via Studielink kunt herinschrijven voor dezelfde opleiding. 

  Alléén voor de ACASA-opleidingen (Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen) geldt dat wanneer studenten zich vóór 1 maart uitschrijven zij geen bindend studieadvies ontvangen. 

  Lees hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn. 

   
  Uitschrijven 
  Wil je je uitschrijven voor 1 februari, dien dan uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving in via Studielink. Wil je je uitschrijven voor 1 maart (ACASA bachelors), dien dan uiterlijk 28 februari een verzoek tot uitschrijving in. Meer informatie over uitschrijven vind je op de website.

  Financiële consequenties
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving; dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden (1-februari-regeling) van DUO. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen.

  Deze datum geldt ook voor eerstejaars ACASA-studenten! Schrijf je je als ACASA-student na 1 februari en voor 1 maart uit, dan kun je geen gebruik maken van de 1-februari regeling.

  Kijk voor meer informatie op de website van DUO.   

  Let ook op de mogelijke gevolgen voor je (studenten)verzekering en studentenhuisvesting als je je studie onderbreekt of stopzet. 

  Procedure uitstel bindend studieadvies (exclusief B PPE)

  Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden* kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie. Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.  

  Belangrijke data: 

  • 1 juni – 30 juni gelegenheid om uitstel van het BSA aan te vragen via een schriftelijke ronde. 
  • 15 juli: datum waarop het besluit van de schriftelijke ronde wordt gecommuniceerd 
  • 22 juli: de voorgenomen bindende studieadviezen worden uitgegeven 
  • 22 juli – 6 augustus: heb je geen gebruik gemaakt van de schriftelijke ronde in juni, dan kun je alsnog een verzoek tot uitstel indienen en een afspraak maken voor een hoorzitting in de online agenda
  • 22 augustus: de definitieve bindend studieadviezen worden uitgegeven 

  Voor het indienen van een verzoek gebruik je het formulier verzoek tot uitstel BSA. Lees de instructies op het formulier goed door!  

  Let daarbij op de volgende zaken: 

  • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. 
  • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring,  overlijdensbericht of andere documentatie die je verzoek onderbouwt). Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.  
  • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden * dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseur om dit te bespreken. 

  Schriftelijke ronde 

  • Indien er in een vroeg stadium al sprake is van duidelijke aantoonbare persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden, kun je een verzoek tot uitstel BSA indienen van 1 juni t/m 30 juni. Ook wanneer nog niet alle resultaten bekend zijn kun je dus al een verzoek indienen. Let op, indien je verzoek niet schriftelijk kan worden afgehandeld omdat er niet voldoende bewijs is, zal je verzoek worden afgewezen. Je mag je dan nog wel aanmelden voor de hoorzittingen. 
  • Half juli ontvang je het besluit van de BSA-commissie.  
  • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná 30 juni  worden niet schriftelijk in behandeling genomen. Indien je vervolgens eind juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je wel nog gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder. 

  Hoorzittingen  

  • Voor studenten die in juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd.  
  • Als je bezwaar wil maken tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies" moet je binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief bindend studieadvies een verzoek tot uitstel BSA indienen bij de BSA-commissie.  
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op van de termijn waarbinnen de norm gehaald moet zijn. 
  • De hoorzittingen worden gehouden op 19 of 20 augustus 2024 
  • Verzoeken voor hoorzittingen worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
  • Een afspraak kan vanaf 22 juli gemaakt worden via de online agenda.

   

  Afwijkende procedure PPE: 

  Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief advies, wordt je verzoek in eerste instantie beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken. Voor het indienen van een verzoek gebruik je het formulier verzoek tot uitstel BSA. Lees de instructies op het formulier goed door!  

  Let daarbij op de volgende zaken: 

  • Je moet je verzoek binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief bindend studieadvies indienen bij de BSA-commissie.
  • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. 
  • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring,  overlijdensbericht of andere documentatie die je verzoek onderbouwt). Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.  
  • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden* dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseur om dit te bespreken. 
  • Indien nodig ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting. 
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen van de termijn waarbinnen de norm gehaald moet zijn. 
  • De hoorzittingen worden in de week van 19 augustus gehouden.

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden. 

 • FRT

  Facultaire norm BSA

  In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen (vrijstellingen tellen niet mee). Het behalen van de kwalitatieve eis kan hiernaast een extra voorwaarde zijn.

  Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU. Het bindend studieadvies is alleen van toepassing op voltijdstudenten.

  In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Daar is geen wijziging in. Neem contact op met de studieadviseur wanneer je twijfelt of je aan de aangepaste norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies.

  BSA Hoorzitting

  • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, word je geacht op de hoorzitting te verschijnen. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
  • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, krijg je een uitnodiging voor de hoorzitting.
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • De hoorzittingen worden gehouden op: 
   • Voor de bachelor Theologie: 19 augustus 2024 
   • Voor de bachelor Theology and Religious Studies: 19 August 2024

  Uitstel bindend studieadvies

  • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
  • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.
  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • FSW

  Facultaire norm BSA

  In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen aan eerstejaarsvakken van de bachelor waar je voor staat ingeschreven.

  In november, januari, april en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Neem contact op met de studieadviseur  wanneer je twijfelt of je aan de norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur.  

  Belangrijke data

  • Vóór 1 februari: Als je je voor 1 februari uitschrijft, ontvang je geen BSA
  • Uiterlijk 23 juli 2024: Positief BSA en voorgenomen negatief BSA besluit wordt verzonden
  • 5 augustus 2024 om 12:00 uur: Deadline indienen bezwaar voorgenomen negatief besluit. Je meldt je daarmee aan voor de hoorzitting.
  • 16 augustus 2024: Hoorzitting (online)
  • Uiterlijk 22 augustus 2024: Het definitief Bindend Studieadvies wordt verzonden

  Uitstel bindend studieadvies en hoorzitting BSA

  • Als je op 23 juli 2024 niet voldoet aan de BSA-norm ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA.
  • Vanaf het moment dat je het voorgenomen negatief BSA hebt ontvangen, tot uiterlijk 5 augustus 2024 12:00 kun je bezwaar maken tegen dat besluit door een verzoek tot uitstel in te dienen bij de BSA commissie. Dat doe je door dit formulier in te vullen en als bijlage mee te sturen bij het officiële verzoek (rechtsboven aan deze pagina).
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Reken op een uitnodiging voor de hoorzitting op 16 augustus 2024. Op 15 augustus krijg je bericht hoe laat je verwacht wordt.
   Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 
  • Hoorzittingen zijn korte (online) sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

  NB. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • GNK

  BSA Hoorzitting

  • Wanneer je in juni bericht krijgt dat de decaan een negatief BSA geeft, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op je studievoortgang.
  • Tijdens de hoorzittingen is er de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
  • Om uitgenodigd te worden,  dien je een formulier melding persoonlijke omstandigheden in te vullen en op te sturen. Op dit formulier staan de deadline voor het aanmelden van de omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

  Wil je de BSA-commissie benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie.vu@amsterdamumc.nl

  Zie ook Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

 • RCH

  Facultaire norm BSA

  Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Notarieel recht en Law in Society kent de faculteit der Rechtsgeleerdheid een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent het volgende:

  In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten aan eerstejaarsvakken te behalen (zie artikel 14.1 van de Onderwijs- en Examenregeling).

  Mocht je niet aan deze BSA-norm voldoen dan ontvang je in de zomer een definitief negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding. Indien je Notarieel recht studeert is het ook niet mogelijk om je voor de bachelor Rechtsgeleerdheid in te schrijven. Hetzelfde geldt voor studenten van de Bachelor Rechtsgeleerdheid; zij kunnen zich niet voor de Bachelor Notarieel recht inschrijven indien ze een definitief negatief bindend studieadvies ontvangen.

  In november, januari en mei ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Gaat het niet goed met je studie of twijfel je over je studiekeuze, dan is het belangrijk om te weten dat je een definitief negatief bindend studieadvies kunt vermijden door je vóór 1 februari uit te schrijven voor de studie.

  Stoppen vóór 1 februari als eerstejaars student

  Heb je besloten om vóór 1 februari te stoppen met je studie, dan lees je hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn.

  BSA
  Wanneer je je uitschrijft vóór 1 februari en dit het eerste jaar is dat je de opleiding aan de VU volgt, zul je geen Bindend Studieadvies (BSA) ontvangen. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar via Studielink kunt herinschrijven voor dezelfde opleiding.

  Studenten Criminologie en Law in Society hoeven niet opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure. Studenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht hoeven niet opnieuw een studiekeuzecheck te doen.

  Uitschrijven
  Je dient uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen via Studielink. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek. Als je je verzoek eind januari doet, betekent dat dus dat je op 1 februari wordt uitgeschreven. Je zult dan geen BSA ontvangen. Meer informatie over uitschrijven vind je op vu.nl.

  Restitutie collegegeld
  Voor de maanden van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven hoef je geen collegegeld te betalen. Heb je al betaald? Het eventueel teveel betaalde collegegeld wordt automatisch teruggestort.

  Studiefinanciering, OV-studentenkaart, verzekering
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving; dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO

  Let ook op de mogelijke gevolgen voor je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

  Behaalde vakken
  Wanneer je vóór 1 februari vakken hebt behaald en je volgend studiejaar verder gaat met dezelfde opleiding, blijven de behaalde vakken staan. Ook als je eind januari (P3) nog tentamens maakt en deze haalt, zullen deze vakken blijven staan.

  Het cijfer van een paper dat pas in februari worden nagekeken, blijft niet staan omdat dat cijfer gedateerd wordt in februari.

  PPI-coach en mentor
  Breng je PPI-coach en mentor ervan op de hoogte dat je stopt met de studie.

  Andere opleiding
  Stop je met de opleiding omdat die toch niet helemaal bij je past en wil je een andere opleiding gaan doen aan de VU? Dat kan pas per 1 september. Het Studiekeuze-actieplan kan je helpen bij je oriëntatie op een nieuwe studie. 

  Uitstel bindend studieadvies

  • Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie (conform artikel 5.4 Deel A, Onderwijs- en Examenregeling). Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.
  • Je kunt een verzoek tot uitstel BSA indienen van 1 mei t/m 30 juni 2024.
  • Voor het indienen van een verzoek gebruik je het Aanvraagformulier uitstel BSA.
  • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden* dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseurs om dit te bespreken.
  • Half juli ontvang je het besluit van de BSA-commissie. 
  • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná 30 juni 2024 worden niet in behandeling genomen. Indien je vervolgens half juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je wel nog gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder.

   *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  Hoorzittingen BSA 

  Voor studenten die half juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd. Deze hoorzittingen zijn vooral bedoeld voor studenten die van mening zijn dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen voldoen aan de BSA-norm.

  • Als je bezwaar wil maken tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies" moet je jezelf aanmelden voor een BSA-hoorzitting. Aanmelden kan van half juli t/m 4 augustus 2024 via deze link.
  • Door je aanmelding voor een hoorzitting geef je de BSA-commissie toestemming om je persoonlijke dossier in te zien. Als je hier bezwaar tegen hebt dan dien je dit aan te geven in het aanmeldformulier.
  • De hoorzittingen vinden plaats op 19 en 20 augustus.
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel van het BSA zou moeten krijgen.
  • Bij de hoorzittingen zijn aanwezig: de voorzitter of de secretaris van de BSA-commissie en een ambtelijk secretaris.
  • De hoorzitting vindt plaats op de VU Campus (Initium). Bij de aanmelding geef je je op voor een bepaald tijdstip. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
 • SBE

  Facultaire norm BSA 2023-2024

  1. Bedrijfskunde: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 
  2. Economie en Bedrijfseconomie: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen inclusief het vak Quantitative Research Methods I. 
  3. Econometrie en Operations Research: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen.
  4. International Business Administration: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. Facultaire norm BSA 2022-2023

  Facultaire norm BSA 2021-2022 en eerder

  Bedrijfskunde

  • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.

  Economie en Bedrijfseconomie

  • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.

  Econometrie en Operations Research

  • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec mogen voldoen.

  International Business Administration

  • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.

  Hoorzitting

  Als je een verzoek tot uitstel indient, word je uitgenodigd voor de hoorzitting.

  Hoorzittingen zijn korte sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

  Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 

  In dat geval krijg je binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de beslissing per e-mail en/of brief toegestuurd.

  De hoorzittingen vinden plaats in de week van 12-16 augustus 2024 (online). Vastgestelde data en tijdstippen voor de hoorzittingen kunnen niet worden gewijzigd. U wordt verwacht op de voorgestelde datum en tijdstip aanwezig te zijn, hier kan niet van worden afgeweken..

  Uitstel bindend studieadvies

  •  Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden contact opnemen met de studieadviseur.
  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.
  • Als alle resultaten van het gehele jaar geregistreerd staan, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA (half juli).
  • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Belangrijke data

 • 21 juni 2024 voor 09:00 uur ‘s ochtends: Deadline indienen BSA uitstelverzoek via dit formulier (alleen voor Bèta-studenten). Ingediende verzoeken voor 1 juni 2024 worden niet behandeld en afgemeld. Dien je verzoek in tussen 1 en 21 juni 2024.
 • 1 augustus 2024: Voorgenomen definitief BSA besluit wordt verzonden.
 • 8 augustus 2024 voor 09:00 uur ’s ochtends: Deadline indienen bezwaar voorgenomen definitief besluit. Je meldt je aan voor de hoorzitting.
 • 19 of 20 augustus 2024: Hoorzitting.
 • 22 augustus 2024: Het definitief Bindend Studieadvies wordt verzonden.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende data en procedures.


BSA  Uitstel bindend studieadvies

Bij de Bètafaculteit is de BSA-norm in 2023-2024 voor studenten die in september 2023 zijn gestart 42 EC. Alléén eerstejaarsvakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

Studenten gestart in 2022-2023, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 42 EC halen. Alléén eerstejaarsvakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.

Studenten gestart in 2021-22 of 2020-2021, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen. Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.    

Je kunt tot en met 21 juni 2024 een verzoek tot uitstel BSA indienen via dit formulier (alleen voor Bèta-studenten). Lees de instructies op het formulier goed door!
Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de gevraagde bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen. Zie hieronder fase 1.

Als je om uitstel wil vragen, zorg dan dat je goed bekend bent met de procedure, want niet complete aanvragen nemen we niet in behandeling.

Fase 1 (juni, juli) – verzoek tot uitstel uiterlijk 21 juni ingediend en besproken tijdens de BSA vergadering in juli

De eerste vergadering van de BSA-commissie – waarin besproken wordt of uitstel aan studenten gegeven wordt - vindt plaats in de eerste week van juli 2024. Bij deze vergadering ben je als student niet aanwezig. Om jouw verzoek in deze vergadering te kunnen bespreken, moet je jouw verzoek (inclusief de gevraagde bijlagen!) uiterlijk 21 juni hebben ingediend. Wat moet je hiervoor opsturen?

1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing, hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (Indien uploaden niet mogelijk is, mag je het formulier + bewijs van omstandigheden naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

2. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven, uitdraai van je medische dossier  etc.).

Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, ontvang je in de tweede week van juli het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. 

Vervolgprocedure

Fase 2 (augustus) – (voorgenomen) definitief besluit en hoorzitting
Voor alle studenten (m.u.v. degenen die uitstel hebben gekregen in de BSA-commissievergadering van juli) geldt: Op 1 augustus 2024 ontvang je het voorgenomen definitieve BSA besluit. Indien je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je dit uiterlijk 8 augustus 2024 vòòr 9.00 uur indienen via dit formulier.

Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de onderstaande bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.

Als je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je het volgende opsturen:

1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing, hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (indien uploaden niet mogelijk is, mag je het formulier + bewijs van omstandigheden naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

2. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven, uitdraai van medisch dossier etc.).

Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, betekent dit dat je je aanmeldt voor de hoorzitting op 19 of 20 augustus 2024. Je wordt geacht fysiek (op de VU) aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm. 

Voor deze bijeenkomst geldt

*  Het is niet mogelijk om een dag- of tijdsvoorkeur aan te geven.

*  Het is niet mogelijk om de bijeenkomst online bij te wonen.  

* Je ontvangt de uitnodiging voor de hoorzitting op je VU-emailadres. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 16 augustus 2024 het exacte tijdstip waarop je gehoord wordt. 

Belangrijke data

 • Vóór 1 februari: als je je voor 1 februari uitschrijft, ontvang je geen BSA
 • 31 juli 2024: deadline indienen BSA uitstelverzoek via dit formulier
 • Begin augustus 2024: vergadering BSA commissie + besluit/uitnodiging hoorzitting
 • Half augustus 2024: hoorzittingen
 • Uiterlijk 22 augustus 2024: het definitieve Bindend Studieadvies wordt verzonden

Facultaire BSA-norm

 • Psychologie: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen.
 • Pedagogische Wetenschappen: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen.
 • Bewegingswetenschappen: je moet minimaal 42 van de 60 EC halen, én je moet minimaal een 4 hebben gehaald voor de vakken Wiskunde en Biomechanica.
 • Universitaire Pabo: je moet minimaal 24 van de 30 EC halen.

Studenten gestart in 2020-2021 of 2021-2022, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen.

Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA.

Uitstel bindend studieadvies

 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen. Dit betekent dat je een studiejaar langer de tijd krijgt om aan de BSA-norm te voldoen.
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je deze binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden melden bij de studieadviseur.
 • Je kunt tot uiterlijk eind juli een verzoek tot uitstel indienen bij de BSA-commissie via dit formulier. Lees de instructies op het formulier goed door!
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Verzoeken die voor 31 juli zijn ingediend worden op de eerste vergadering van de BSA-commissie begin  augustus besproken.
 • Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, krijg je in dezelfde week van augustus het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. Het kan zijn dat de BSA-commissie nog vragen heeft naar aanleiding van je verzoek en dan zal je in deze email een uitnodiging krijgen voor de hoorzitting.
 • Als je verzoek later dan 31 juli, maar binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA, binnenkomt, krijg je een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen.
 • De hoorzittingen zullen half augustus plaatsvinden.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Facultaire norm BSA

In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen aan eerstejaarsvakken van de bachelor waar je voor staat ingeschreven. Het vak Academische Vaardigheden (AcVa) maakt verplicht onderdeel uit van deze 42 studiepunten. De studiepunten voor AcVa worden pas toegekend wanneer de Taaltoets gehaald is. Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU. Het bindend studieadvies is alleen van toepassing op voltijdstudenten.

Uitzonderingen op deze regel vormen de ACASA-opleidingen, Filosofie en PPE. Deze hanteren de volgende normen: 

 • Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen - 48 studiepunten 
 • Philosophy, Politics and Economics - 54 studiepunten 
 • In de bachelor Filosofie moeten 42 studiepunten én de Taaltoets gehaald zijn om een positief BSA te krijgen. 

Bij bovengenoemde opleidingen maakt het vak Academische Vaardigheden (AcVa) géén verplicht onderdeel uit van de BSA norm.

In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Neem contact op met de studieadviseur  wanneer je twijfelt of je aan de norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur.  

Stoppen vóór 1 februari als eerstejaars student (of vóór 1 maart als eerstejaars ACASA-student) 
Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je voor het lopende jaar geen bindend studieadvies. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar via Studielink kunt herinschrijven voor dezelfde opleiding. 

Alléén voor de ACASA-opleidingen (Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen) geldt dat wanneer studenten zich vóór 1 maart uitschrijven zij geen bindend studieadvies ontvangen. 

Lees hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn. 

 
Uitschrijven 
Wil je je uitschrijven voor 1 februari, dien dan uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving in via Studielink. Wil je je uitschrijven voor 1 maart (ACASA bachelors), dien dan uiterlijk 28 februari een verzoek tot uitschrijving in. Meer informatie over uitschrijven vind je op de website.

Financiële consequenties
Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving; dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden (1-februari-regeling) van DUO. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen.

Deze datum geldt ook voor eerstejaars ACASA-studenten! Schrijf je je als ACASA-student na 1 februari en voor 1 maart uit, dan kun je geen gebruik maken van de 1-februari regeling.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO.   

Let ook op de mogelijke gevolgen voor je (studenten)verzekering en studentenhuisvesting als je je studie onderbreekt of stopzet. 

Procedure uitstel bindend studieadvies (exclusief B PPE)

Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden* kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie. Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.  

Belangrijke data: 

 • 1 juni – 30 juni gelegenheid om uitstel van het BSA aan te vragen via een schriftelijke ronde. 
 • 15 juli: datum waarop het besluit van de schriftelijke ronde wordt gecommuniceerd 
 • 22 juli: de voorgenomen bindende studieadviezen worden uitgegeven 
 • 22 juli – 6 augustus: heb je geen gebruik gemaakt van de schriftelijke ronde in juni, dan kun je alsnog een verzoek tot uitstel indienen en een afspraak maken voor een hoorzitting in de online agenda
 • 22 augustus: de definitieve bindend studieadviezen worden uitgegeven 

Voor het indienen van een verzoek gebruik je het formulier verzoek tot uitstel BSA. Lees de instructies op het formulier goed door!  

Let daarbij op de volgende zaken: 

 • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. 
 • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring,  overlijdensbericht of andere documentatie die je verzoek onderbouwt). Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.  
 • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden * dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseur om dit te bespreken. 

Schriftelijke ronde 

 • Indien er in een vroeg stadium al sprake is van duidelijke aantoonbare persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden, kun je een verzoek tot uitstel BSA indienen van 1 juni t/m 30 juni. Ook wanneer nog niet alle resultaten bekend zijn kun je dus al een verzoek indienen. Let op, indien je verzoek niet schriftelijk kan worden afgehandeld omdat er niet voldoende bewijs is, zal je verzoek worden afgewezen. Je mag je dan nog wel aanmelden voor de hoorzittingen. 
 • Half juli ontvang je het besluit van de BSA-commissie.  
 • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná 30 juni  worden niet schriftelijk in behandeling genomen. Indien je vervolgens eind juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je wel nog gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder. 

Hoorzittingen  

 • Voor studenten die in juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd.  
 • Als je bezwaar wil maken tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies" moet je binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief bindend studieadvies een verzoek tot uitstel BSA indienen bij de BSA-commissie.  
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op van de termijn waarbinnen de norm gehaald moet zijn. 
 • De hoorzittingen worden gehouden op 19 of 20 augustus 2024 
 • Verzoeken voor hoorzittingen worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
 • Een afspraak kan vanaf 22 juli gemaakt worden via de online agenda.

 

Afwijkende procedure PPE: 

Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief advies, wordt je verzoek in eerste instantie beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken. Voor het indienen van een verzoek gebruik je het formulier verzoek tot uitstel BSA. Lees de instructies op het formulier goed door!  

Let daarbij op de volgende zaken: 

 • Je moet je verzoek binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief bindend studieadvies indienen bij de BSA-commissie.
 • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. 
 • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring,  overlijdensbericht of andere documentatie die je verzoek onderbouwt). Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen.  
 • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden* dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseur om dit te bespreken. 
 • Indien nodig ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting. 
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen van de termijn waarbinnen de norm gehaald moet zijn. 
 • De hoorzittingen worden in de week van 19 augustus gehouden.

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden. 

Facultaire norm BSA

In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen (vrijstellingen tellen niet mee). Het behalen van de kwalitatieve eis kan hiernaast een extra voorwaarde zijn.

Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU. Het bindend studieadvies is alleen van toepassing op voltijdstudenten.

In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Daar is geen wijziging in. Neem contact op met de studieadviseur wanneer je twijfelt of je aan de aangepaste norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies.

BSA Hoorzitting

 • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, word je geacht op de hoorzitting te verschijnen. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
 • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, krijg je een uitnodiging voor de hoorzitting.
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • De hoorzittingen worden gehouden op: 
  • Voor de bachelor Theologie: 19 augustus 2024 
  • Voor de bachelor Theology and Religious Studies: 19 August 2024

Uitstel bindend studieadvies

 • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
 • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden.
 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Facultaire norm BSA

In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen aan eerstejaarsvakken van de bachelor waar je voor staat ingeschreven.

In november, januari, april en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Neem contact op met de studieadviseur  wanneer je twijfelt of je aan de norm kunt voldoen. Ook als je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning kun je contact opnemen. Meld ook eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij de studieadviseur.  

Belangrijke data

 • Vóór 1 februari: Als je je voor 1 februari uitschrijft, ontvang je geen BSA
 • Uiterlijk 23 juli 2024: Positief BSA en voorgenomen negatief BSA besluit wordt verzonden
 • 5 augustus 2024 om 12:00 uur: Deadline indienen bezwaar voorgenomen negatief besluit. Je meldt je daarmee aan voor de hoorzitting.
 • 16 augustus 2024: Hoorzitting (online)
 • Uiterlijk 22 augustus 2024: Het definitief Bindend Studieadvies wordt verzonden

Uitstel bindend studieadvies en hoorzitting BSA

 • Als je op 23 juli 2024 niet voldoet aan de BSA-norm ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA.
 • Vanaf het moment dat je het voorgenomen negatief BSA hebt ontvangen, tot uiterlijk 5 augustus 2024 12:00 kun je bezwaar maken tegen dat besluit door een verzoek tot uitstel in te dienen bij de BSA commissie. Dat doe je door dit formulier in te vullen en als bijlage mee te sturen bij het officiële verzoek (rechtsboven aan deze pagina).
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Reken op een uitnodiging voor de hoorzitting op 16 augustus 2024. Op 15 augustus krijg je bericht hoe laat je verwacht wordt.
  Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 
 • Hoorzittingen zijn korte (online) sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

NB. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

BSA Hoorzitting

 • Wanneer je in juni bericht krijgt dat de decaan een negatief BSA geeft, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op je studievoortgang.
 • Tijdens de hoorzittingen is er de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
 • Om uitgenodigd te worden,  dien je een formulier melding persoonlijke omstandigheden in te vullen en op te sturen. Op dit formulier staan de deadline voor het aanmelden van de omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

Wil je de BSA-commissie benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie.vu@amsterdamumc.nl

Zie ook Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

Facultaire norm BSA

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Notarieel recht en Law in Society kent de faculteit der Rechtsgeleerdheid een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent het volgende:

In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten aan eerstejaarsvakken te behalen (zie artikel 14.1 van de Onderwijs- en Examenregeling).

Mocht je niet aan deze BSA-norm voldoen dan ontvang je in de zomer een definitief negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding. Indien je Notarieel recht studeert is het ook niet mogelijk om je voor de bachelor Rechtsgeleerdheid in te schrijven. Hetzelfde geldt voor studenten van de Bachelor Rechtsgeleerdheid; zij kunnen zich niet voor de Bachelor Notarieel recht inschrijven indien ze een definitief negatief bindend studieadvies ontvangen.

In november, januari en mei ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Gaat het niet goed met je studie of twijfel je over je studiekeuze, dan is het belangrijk om te weten dat je een definitief negatief bindend studieadvies kunt vermijden door je vóór 1 februari uit te schrijven voor de studie.

Stoppen vóór 1 februari als eerstejaars student

Heb je besloten om vóór 1 februari te stoppen met je studie, dan lees je hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn.

BSA
Wanneer je je uitschrijft vóór 1 februari en dit het eerste jaar is dat je de opleiding aan de VU volgt, zul je geen Bindend Studieadvies (BSA) ontvangen. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar via Studielink kunt herinschrijven voor dezelfde opleiding.

Studenten Criminologie en Law in Society hoeven niet opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure. Studenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht hoeven niet opnieuw een studiekeuzecheck te doen.

Uitschrijven
Je dient uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen via Studielink. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek. Als je je verzoek eind januari doet, betekent dat dus dat je op 1 februari wordt uitgeschreven. Je zult dan geen BSA ontvangen. Meer informatie over uitschrijven vind je op vu.nl.

Restitutie collegegeld
Voor de maanden van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven hoef je geen collegegeld te betalen. Heb je al betaald? Het eventueel teveel betaalde collegegeld wordt automatisch teruggestort.

Studiefinanciering, OV-studentenkaart, verzekering
Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving; dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO

Let ook op de mogelijke gevolgen voor je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

Behaalde vakken
Wanneer je vóór 1 februari vakken hebt behaald en je volgend studiejaar verder gaat met dezelfde opleiding, blijven de behaalde vakken staan. Ook als je eind januari (P3) nog tentamens maakt en deze haalt, zullen deze vakken blijven staan.

Het cijfer van een paper dat pas in februari worden nagekeken, blijft niet staan omdat dat cijfer gedateerd wordt in februari.

PPI-coach en mentor
Breng je PPI-coach en mentor ervan op de hoogte dat je stopt met de studie.

Andere opleiding
Stop je met de opleiding omdat die toch niet helemaal bij je past en wil je een andere opleiding gaan doen aan de VU? Dat kan pas per 1 september. Het Studiekeuze-actieplan kan je helpen bij je oriëntatie op een nieuwe studie. 

Uitstel bindend studieadvies

 • Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie (conform artikel 5.4 Deel A, Onderwijs- en Examenregeling). Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.
 • Je kunt een verzoek tot uitstel BSA indienen van 1 mei t/m 30 juni 2024.
 • Voor het indienen van een verzoek gebruik je het Aanvraagformulier uitstel BSA.
 • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee met het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden* dan moet je z.s.m. een afspraak maken bij de studieadviseurs om dit te bespreken.
 • Half juli ontvang je het besluit van de BSA-commissie. 
 • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná 30 juni 2024 worden niet in behandeling genomen. Indien je vervolgens half juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je wel nog gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder.

 *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Hoorzittingen BSA 

Voor studenten die half juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd. Deze hoorzittingen zijn vooral bedoeld voor studenten die van mening zijn dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen voldoen aan de BSA-norm.

 • Als je bezwaar wil maken tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies" moet je jezelf aanmelden voor een BSA-hoorzitting. Aanmelden kan van half juli t/m 4 augustus 2024 via deze link.
 • Door je aanmelding voor een hoorzitting geef je de BSA-commissie toestemming om je persoonlijke dossier in te zien. Als je hier bezwaar tegen hebt dan dien je dit aan te geven in het aanmeldformulier.
 • De hoorzittingen vinden plaats op 19 en 20 augustus.
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel van het BSA zou moeten krijgen.
 • Bij de hoorzittingen zijn aanwezig: de voorzitter of de secretaris van de BSA-commissie en een ambtelijk secretaris.
 • De hoorzitting vindt plaats op de VU Campus (Initium). Bij de aanmelding geef je je op voor een bepaald tijdstip. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!

Facultaire norm BSA 2023-2024

 1. Bedrijfskunde: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 
 2. Economie en Bedrijfseconomie: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen inclusief het vak Quantitative Research Methods I. 
 3. Econometrie en Operations Research: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen.
 4. International Business Administration: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. Facultaire norm BSA 2022-2023

Facultaire norm BSA 2021-2022 en eerder

Bedrijfskunde

 • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.

Economie en Bedrijfseconomie

 • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.

Econometrie en Operations Research

 • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 36 ec mogen voldoen.

International Business Administration

 • Voor studenten die in 2021-2022 zijn gestart, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de verlaagde norm (in verband met corona) van 42 ec mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.

Hoorzitting

Als je een verzoek tot uitstel indient, word je uitgenodigd voor de hoorzitting.

Hoorzittingen zijn korte sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 

In dat geval krijg je binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de beslissing per e-mail en/of brief toegestuurd.

De hoorzittingen vinden plaats in de week van 12-16 augustus 2024 (online). Vastgestelde data en tijdstippen voor de hoorzittingen kunnen niet worden gewijzigd. U wordt verwacht op de voorgestelde datum en tijdstip aanwezig te zijn, hier kan niet van worden afgeweken..

Uitstel bindend studieadvies

 •  Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden contact opnemen met de studieadviseur.
 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.
 • Als alle resultaten van het gehele jaar geregistreerd staan, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA (half juli).
 • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)