Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bindend Studieadvies (BSA)

Verzoek tot uitstel BSA
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Aan het einde van je eerste bachelorjaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). In dat eerste jaar moet je een bepaald aantal studiepunten halen en eventueel een of meerdere specifieke vakken, de BSA-norm. Je vindt de BSA-norm voor jouw opleiding in de opleidings- en examenregeling (OER) in de studiegids. 

Lukt het je niet om aan de norm te voldoen, dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dat heeft als gevolg dat je je gedurende drie collegejaren niet kunt herinschrijven voor deze opleiding aan de VU. Dat geldt ook voor een andere opleiding die het eerstejaars programma met deze opleiding deelt. 

Vertraging door persoonlijke omstandigheden

Loop je studievertraging op door persoonlijke omstandigheden, dan kun je uitstel van het BSA aanvragen. Je krijgt dan meer tijd om de BSA-norm te halen. 

Meld eventuele persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk bij je studieadviseur. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies.

Meer over BSA

 • Coronamaatregelen en BSA 2021-2022

  Voor alle eerstejaarsstudenten wordt de norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) waarschijnlijk* verlaagd met 6 studiepunten (6 EC). Dit geldt voor alle studenten die in 2021-2022 gestart zijn met hun bacheloropleiding aan de VU. Met deze verlaging sluiten we aan bij de landelijke afspraak tussen universiteiten om studenten tegemoet te komen vanwege de coronacrisis: een lastige tijd waarin het moeilijker kan zijn om het BSA te halen.

  Bij de VU wordt de norm voor de meeste opleidingen verlaagd van 42 naar 36 EC. Ook voor de opleidingen met een afwijkende norm, van 48 of 54 EC, geldt een verlaging van 6 EC.

  Tijdig uitstel vragen
  Wanneer je dit studiejaar (tijdelijk) niet optimaal kunt studeren, bijvoorbeeld als gevolg van de coronamaatregelen of een persoonlijke omstandigheid, dan kun je uitstel van het BSA aanvragen als je niet aan de aangepaste norm kunt voldoen. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk meldt bij de studieadviseur. Doe dit ook wanneer je vanwege een periode in quarantaine niet hebt kunnen deelnemen aan verplichte onderdelen op de campus.

  Neem ook contact op met de studieadviseur wanneer je moeite hebt met studeren, twijfelt aan je studiekeuze of hulp wilt bij je studieplanning. 

  * Waarom staat er ‘waarschijnlijk’? Er is een voorbehoud. Het faculteitsbestuur beslist over de verlaging, met advies van de opleidingscommissie. Deze formele besluitvorming is ten tijde van dit bericht nog niet overal afgerond. Als dit rond is, publiceert de faculteit een toevoeging op de Onderwijs- en Examenregeling​. We communiceren nu toch al, omdat het belangrijk is dat studenten op de hoogte zijn van de verlaging, met het oog op de afweging om zich eventueel voor 1 februari uit te schrijven – zij krijgen dan geen bindend studieadvies.

 • In beroep tegen definitief besluit BSA

  • Uiterlijk 22 augustus wordt het definitief Bindend Studieadvies verzonden.
  • Indien je het niet eens bent met het definitieve BSA kun je binnen zes weken na de bekendmaking rechtstreeks beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens, t.a.v. mw. A. van Donk, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Procedures BSA per faculteit

Per faculteit kan de gang van zaken rond het BSA verschillen. Bekijk de procedure voor jouw faculteit.

 • BETA

  BSA  Uitstel bindend studieadvies

  Bij de Bètafaculteit is de BSA-norm in 2021- 2022 voor studenten die in september 2021 zijn gestart 42 EC. Zo staat het in de OER.
  Echter, veel studenten hebben te maken met stress en andere klachten door de corona crisis. Het verlagen van het BSA kan een gedeelte van de stress wegnemen. Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de norm 36 EC. Zodra dit definitief is, zullen we hierover communiceren.
  Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

  Studenten gestart in 2020-2021, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen. Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.   

  Ben je in 2019 of eerder gestart dan geldt voor jou de norm van 42 EC; alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

  Je kunt tot en met 22 juni 2022 een verzoek tot uitstel BSA indienen via dit formulier.
  Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de gevraagde bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen. Zie hieronder fase 1.

  Als je om uitstel wil vragen, zorg dan dat je goed bekend bent met de procedure, want niet complete aanvragen nemen we niet in behandeling.

  Fase 1 (juni, juli) – verzoek tot uitstel uiterlijk 22 juni ingediend en besproken tijdens de BSA vergadering in juli

  De eerste vergadering van de BSA-commissie – waarin besproken wordt of uitstel aan studenten gegeven wordt - vindt plaats in de eerste week van juli 2022. Bij deze vergadering ben je als student niet aanwezig. Om jouw verzoek in deze vergadering te kunnen bespreken, moet je jouw verzoek (inclusief de gevraagde bijlagen) uiterlijk 22 juni hebben ingediend. Wat moet je hiervoor opsturen?

  1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel;

  2. Een motivatiebrief met een uitgebreide onderbouwing van je aanvraag met de reden(en) waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. Het is van groot belang dat je de onderbouwing voorziet van een tijdslijn waaruit blijkt wanneer de studiebelemmeringen optraden, waarom deze van invloed waren op je studievoortgang en welke stappen je hebt gezet om deze belemmeringen te beperken. Het is ook van belang om aan te geven welke belemmeringen je hebt ondervonden en ook waartoe deze geleid hebben. Geef ook aan of je alle tentamenkansen benut hebt en ook waarom wel of waarom niet. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing , hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (indien uploaden niet mogelijk is, mag je de motivatiebrief naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

  3. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven etc.).

  Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden: VUweb -  Student,  Contact en studentbegeleiding, Studieadviseur.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  4. Een cijferlijst met alle behaalde voldoendes, onvoldoende en No Shows.

  Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, ontvang je in de tweede week van juli het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. 

  Vervolgprocedure

  Fase 2 (augustus) – (voorgenomen) definitief besluit en hoorzitting

  Voor alle studenten (m.u.v. degenen die uitstel hebben gekregen in de BSA-commissievergadering van juli) geldt: Op 28 juli 2022 ontvang je het voorgenomen definitieve BSA besluit. Indien je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je dit uiterlijk 5 augustus 2022 indienen via dit formulier.

  Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, betekent dit dat je je aanmeldt voor de hoorzitting op 16 of 17 augustus 2022. Je wordt geacht fysiek (op de VU) aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

  Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm. 

  Voor deze bijeenkomst geldt

  *  Het is niet mogelijk om een dag- of tijdsvoorkeur aan te geven.

  *  Het is niet mogelijk om de bijeenkomst online bij te wonen.  

  *  Je ontvangt de uitnodiging voor de hoorzitting op je VU-emailadres. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 het exacte tijdstip waarop je gehoord wordt. 

 • FGB

  Facultaire BSA-norm

  Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  Voor de bachelor Psychologie en voor de bachelor Pedagogische Wetenschappen moet je minimaal 42 van de 60 ec halen. Alleen eerstejaars vakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA. Voor studenten die in 2020 zijn gestart met de bachelor geldt dat de BSA-norm is verlaagd naar 36 ec.

  Bewegingswetenschappen
  Voor de bachelor Bewegingswetenschappen moet je minimaal 42 van de 60 studiepunten halen, en je moet minimaal een 4 hebben gehaald voor het vak Wiskunde en het vak Biomechanica. Alleen eerstejaarsvakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA. Voor studenten die in 2020 zijn gestart met de bachelor geldt dat de BSA-norm is verlaagd naar 36 ec, de kwalitatieve eis voor Wiskunde en Biomechanica moet daarnaast ook behaald worden.

  Uitstel bindend studieadvies

  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je deze binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden melden bij de studieadviseur.
  • Je kunt tot uiterlijk 30 juli een verzoek tot uitstel indienen bij de BSA-commissie via dit formulier.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Verzoeken die voor 30 juli zijn ingediend worden op de eerste vergadering van de BSA-commissie in de eerste week van augustus besproken.
  • Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, krijg je in de tweede week van augustus het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. Het kan zijn dat de BSA-commissie nog vragen heeft naar aanleiding van je verzoek en dan zal je in deze email een uitnodiging krijgen voor de hoorzitting.
  • Verzoeken die na 30 juli, maar binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA, binnenkomen krijgen een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • SBE

  Facultaire norm BSA

  1. Bedrijfskunde: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 

  • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 42 ec mogen voldoen.

  2. Economie en Bedrijfseconomie: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen inclusief het vak Quantitative Research Methods I. 

  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.

  3. Econometrie en Operations Research: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen, zonder aanvullende eisen.

  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 36 ec mogen voldoen.

  4. International Business Administration: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 

  • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.
  • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 42 ec mogen voldoen.

  Hoorzitting

  Als je een verzoek tot uitstel indient, word je uitgenodigd voor de hoorzitting.

  Hoorzittingen zijn korte sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

  Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 

  In dat geval krijg je binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de beslissing per e-mail en/of brief toegestuurd.

  De hoorzittingen zullen plaatsvinden in de week van 9 augustus en de in eerste helft van de week van 16 augustus.

  Uitstel bindend studieadvies

  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden contact opnemen met de studieadviseur.
  • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA.
  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.
  • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • FGW

  Facultaire norm BSA 

  In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen (vrijstellingen tellen niet mee). Het vak Academische Vaardigheden (AcVa) maakt verplicht onderdeel uit van deze 42 studiepunten.

  Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU.

  Uitzonderingen op deze regel vormen de ACASA-opleidingen en PPE. Deze hanteren de volgende normen:

  • Archeologie, Griekse  en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen - 48 ects
  • Philosophy, Politics and Economics - 54 ects

  Bij deze opleidingen maakt het vak Academische Vaardigheden (AcVa) géén verplicht onderdeel uit van de BSA norm

  Voor eerstejaars studenten die in 2020-2021 met een bachelor zijn gestart, wordt de norm verlaagd met 6EC in verband met de coronamaatregelen. De norm voor ACASA-opleidingen is dit jaar 42 ects. Voor PPE is de norm 48 ects. Voor alle andere opleidingen staat de norm op 36 ects (het vak AcVa blijft een verplicht onderdeel).

  In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie

  Hoorzitting

  • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, word je geacht op de hoorzitting te verschijnen.
  • Maak online een afspraak voor een hoorzitting.
  • De BSA-commissie informeert je zo spoedig mogelijk over het moment waarop jouw hoorzitting plaatsvindt.
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • De hoorzittingen worden gehouden op: 16 en 17 augustus 2021
  • Zorg dat je ook een verzoek tot uitstel hebt ingediend via het aanvraagformulier. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.

  Voor PPE geldt een iets andere procedure:

  • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, wordt je verzoek in eerste instantie beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken.
  • Indien nodig ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting.
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • De hoorzittingen worden mogelijk gehouden op 18 augustus.
  • Zorg dat je ook een verzoek tot uitstel hebt ingediend.

  Uitstel bindend studieadvies

  • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
  • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie.
   Maak daarnaast een afspraak voor de hoorzitting.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

 • RCH

  Facultaire norm BSA

  Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Notarieel recht kent de faculteit een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent het volgende.

  • In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 studiepunten van de 60 te behalen (zie artikel 14.1 OER voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Criminologie).
  • Voor eerstejaars studenten die in 2020-2021 met een bachelor zijn gestart, wordt de norm verlaagd met 6EC in verband met de coronamaatregelen.

  Mocht je niet aan deze eis voldoen dan ontvang je in de zomer een definitief negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven. Indien je Notarieel recht studeert, dan is het ook niet mogelijk om je voor de bachelor Rechtsgeleerdheid in te schrijven. Hetzelfde geldt voor Rechtsgeleerdheid studenten; zij kunnen zich niet voor Notarieel recht inschrijven op het moment dat ze een negatief bindend studieadvies ontvangen.

  In november, januari en mei ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Gaat het niet goed met je studie of twijfel je over je studiekeuze, dan is het belangrijk om te weten dat je je vóór 1 februari dient uit te schrijven voor de studie om geen definitief negatief bindend studieadvies te ontvangen aan het einde van het studiejaar.

  Stoppen voor 1 februari als eerstejaars student

  Heb je besloten om vóór 1 februari te stoppen met je studie, dan lees je hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn.

  BSA
  Wanneer je je uitschrijft vóór 1 februari en dit het eerste jaar is dat je deze opleiding aan de VU volgt, zal je geen Bindend Studieadvies (BSA) ontvangen. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar kunt her-inschrijven voor deze opleiding via Studielink.

  Studenten Criminologie en Law in Society hoeven dan niet opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure. Studenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht hoeven niet opnieuw een studiekeuzecheck te doen.

  Uitschrijven
  Je dient via Studielink uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek. Als je je verzoek eind januari doet, betekent dat dus dat je op 1 februari wordt uitgeschreven. Je zal dan geen BSA ontvangen. Meer informatie over uitschrijven vind je op vu.nl.

  Restitutie collegegeld
  Voor de maanden van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven hoef je geen collegegeld te betalen. Heb je al betaald? Het eventueel te veel betaalde collegegeld wordt automatisch teruggestort.

  Studiefinanciering, OV-studentenkaart, verzekering
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving: dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen. Lees meer informatie hierover de website van DUO

  Let ook op wat de mogelijke gevolgen zijn voor je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

  Behaalde vakken
  Wanneer je vóór 1 februari vakken hebt behaald en je volgend studiejaar verder gaat met dezelfde opleiding, zullen de behaalde vakken blijven staan. Ook als je eind januari (P3) nog tentamens maakt en deze haalt, zullen deze vakken blijven staan.

  Het cijfer van een paper dat pas in februari worden nagekeken, blijft niet staan, omdat dat cijfer gedateerd wordt in februari.

  PPI-coach en mentor
  Breng je PPI-coach en mentor ervan op de hoogte dat je stopt met je studie.

  Andere opleiding
  Stop je met de opleiding omdat die toch niet helemaal bij je past en wil je een andere opleiding gaan doen aan de VU? Dat kan pas weer per 1 september. Het Studiekeuze-actieplan kan je helpen bij je oriëntatie op een nieuwe studie.  

  Uitstel bindend studieadvies

  • Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie (conform artikel 5.4 Deel A, Onderwijs- en Examenregeling) . Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.
  • Je kunt vanaf 1 mei tot 25 juni 2021, 12.00 uur een verzoek tot uitstel BSA indienen; gebruik hiervoor het Aanvraagformulier uitstel BSA  (Let op: Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni a.s. bij de studieadviseur melden!)
  • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Half juli ontvang je dan nader bericht van de BSA-commissie. 
  • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná vrijdag 25 juni 12 uur, worden niet meer in behandeling genomen. Indien je vervolgens half juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je nog wel gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder.

   *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  Hoorzittingen BSA 

  Voor studenten die half juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd. Deze hoorzittingen zijn vooral bedoeld voor studenten die van mening zijn dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen voldoen aan de BSA-norm.

  BSA hoorzitting

  • Als je bezwaar maakt tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies", moet je jezelf aanmelden voor de hoorzitting. 
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • Door de aanmelding voor de hoorzitting geef je de BSA-commissie toestemming om je persoonlijk dossier in te zien. Als je hiertegen bezwaar hebt, dan dien je dit bij je aanmelding in het formulier aan te geven.
  • Stuur eventuele bewijsstukken op via het formulier Aanvraagformulier uitstel BSA, denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc. (De rest van het formulier hoef je niet in te vullen als je dit al eerder hebt gedaan).
  • De hoorzittingen zullen plaatsvinden op woensdag 18 en donderdag 19 augustus 2021. 
  • Bij de hoorzittingen zijn aanwezig: de voorzitter of de secretaris van de BSA-commissie en een notulist.
  • Bij de aanmelding geef je je op voor een bepaald tijdstip, zorg dat je op tijd aanwezig bent!
  • Maak een online afspraak (Aanmelden voor de hoorzittingen kan vanaf half juli tot en met woensdag 4 augustus 2021)
  • De hoorzitting verloopt via ZOOM. Je ontvangt in de afspraakbevestiging een link en wachtwoord voor de ZOOM-meeting.  
  • Je kunt kiezen voor BSA Hoorzitting A of BSA Hoorzitting B, er is geen verschil. Bij beide hoorzittingen zullen 2 leden van de BSA-commissie aanwezig zijn.
 • FSW

  Uitstel bindend studieadvies 

  • Je kunt vanaf 23 mei tot en met 30 juni een verzoek tot uitstel BSA indienen.
  • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit z.s.m. bij de studieadviseur melden.
  • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • De BSA-commissie behandelt de verzoeken in een vergadering in week 28.
  • Uiterlijk 21 juli ontvang je het besluit per e-mail.

  * Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

  BSA Hoorzitting

  • Als je bezwaar hebt tegen het voorgenomen negatief besluit, kun je je aanmelden voor de hoorzitting op 12 of 15 augustus 2022. 
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • De BSA-commissie informeert je zo spoedig mogelijk over het tijdstip waarop jouw hoorzitting plaatsvindt.

  Aanmelden voor de hoorzitting kan van 15 juli tot 5 augustus. Gebruik hiervoor het online aanmeldformulier.

  Regeling bindend studieadvies FSW

 • GNK

  BSA Hoorzitting

  • Wanneer je in juni bericht krijgt dat de decaan een negatief BSA geeft, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op je studievoortgang.
  • Tijdens de hoorzittingen is er de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
  • Om uitgenodigd te worden,  dien je een formulier melding persoonlijke omstandigheden in te vullen en op te sturen. Op dit formulier staan de deadline voor het aanmelden van de omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

  Leden BSA-Commissie

  • Mw. dr. J.H. Kleinveld (voorzitter)
  • Mw. M.A. Westerhof-Sinke
  • Mw. mr. drs. L. Boogerman

  Wil je de BSA-commissie benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie@vumc.nl

  Zie ook Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

 • FRT

  BSA Hoorzitting

  • Als je een uitstelverzoek van de norm van het BSA indient, word je automatisch uitgenodigd voor de hoorzitting. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
  • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, staan de data voor de hoorzittingen vermeld in het voorgenomen negatief besluit.
  • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
  • De hoorzittingen worden gehouden op:
   - Voor de bachelor Theologie: 18 augustus 2021
   - Voor de bachelor Theology and Religious Studies: 18 augustus 2021

  Uitstel bindend studieadvies

  • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
  • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
  • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
  • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
  • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
  • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.

  *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

BSA  Uitstel bindend studieadvies

Bij de Bètafaculteit is de BSA-norm in 2021- 2022 voor studenten die in september 2021 zijn gestart 42 EC. Zo staat het in de OER.
Echter, veel studenten hebben te maken met stress en andere klachten door de corona crisis. Het verlagen van het BSA kan een gedeelte van de stress wegnemen. Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de norm 36 EC. Zodra dit definitief is, zullen we hierover communiceren.
Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

Studenten gestart in 2020-2021, die uitstel van BSA hebben gekregen, moeten 36 EC halen. Alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.   

Ben je in 2019 of eerder gestart dan geldt voor jou de norm van 42 EC; alléén eerstejaars vakken worden meegeteld bij de berekening van het aantal studiepunten.  

Je kunt tot en met 22 juni 2022 een verzoek tot uitstel BSA indienen via dit formulier.
Let op: het formulier alleen is niet voldoende. Toevoegen van de gevraagde bijlagen, waaronder bewijs van omstandigheden, is van groot belang! Zonder bewijs van omstandigheden heeft je aanvraag weinig kans van slagen. Zie hieronder fase 1.

Als je om uitstel wil vragen, zorg dan dat je goed bekend bent met de procedure, want niet complete aanvragen nemen we niet in behandeling.

Fase 1 (juni, juli) – verzoek tot uitstel uiterlijk 22 juni ingediend en besproken tijdens de BSA vergadering in juli

De eerste vergadering van de BSA-commissie – waarin besproken wordt of uitstel aan studenten gegeven wordt - vindt plaats in de eerste week van juli 2022. Bij deze vergadering ben je als student niet aanwezig. Om jouw verzoek in deze vergadering te kunnen bespreken, moet je jouw verzoek (inclusief de gevraagde bijlagen) uiterlijk 22 juni hebben ingediend. Wat moet je hiervoor opsturen?

1. Het door jou ingevulde formulier voor een verzoek tot uitstel;

2. Een motivatiebrief met een uitgebreide onderbouwing van je aanvraag met de reden(en) waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen. Het is van groot belang dat je de onderbouwing voorziet van een tijdslijn waaruit blijkt wanneer de studiebelemmeringen optraden, waarom deze van invloed waren op je studievoortgang en welke stappen je hebt gezet om deze belemmeringen te beperken. Het is ook van belang om aan te geven welke belemmeringen je hebt ondervonden en ook waartoe deze geleid hebben. Geef ook aan of je alle tentamenkansen benut hebt en ook waarom wel of waarom niet. Hoe specifieker je bent in je onderbouwing , hoe beter het beeld zal zijn dat de BSA commissie zal kunnen krijgen van de situatie. (indien uploaden niet mogelijk is, mag je de motivatiebrief naar bsa.beta@vu.nl mailen o.v.v. het ticketnummer van je verzoek tot uitstel, je opleiding en je studentnummer).

3. Bewijsmateriaal van je persoonlijke omstandigheden* (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht, recepten van medicijnen, verwijsbrieven etc.).

Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden: VUweb -  Student,  Contact en studentbegeleiding, Studieadviseur.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

4. Een cijferlijst met alle behaalde voldoendes, onvoldoende en No Shows.

Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, ontvang je in de tweede week van juli het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. 

Vervolgprocedure

Fase 2 (augustus) – (voorgenomen) definitief besluit en hoorzitting

Voor alle studenten (m.u.v. degenen die uitstel hebben gekregen in de BSA-commissievergadering van juli) geldt: Op 28 juli 2022 ontvang je het voorgenomen definitieve BSA besluit. Indien je bezwaar wilt maken tegen een voorgenomen negatief besluit, moet je dit uiterlijk 5 augustus 2022 indienen via dit formulier.

Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, betekent dit dat je je aanmeldt voor de hoorzitting op 16 of 17 augustus 2022. Je wordt geacht fysiek (op de VU) aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm. 

Voor deze bijeenkomst geldt

*  Het is niet mogelijk om een dag- of tijdsvoorkeur aan te geven.

*  Het is niet mogelijk om de bijeenkomst online bij te wonen.  

*  Je ontvangt de uitnodiging voor de hoorzitting op je VU-emailadres. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 het exacte tijdstip waarop je gehoord wordt. 

Facultaire BSA-norm

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Voor de bachelor Psychologie en voor de bachelor Pedagogische Wetenschappen moet je minimaal 42 van de 60 ec halen. Alleen eerstejaars vakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA. Voor studenten die in 2020 zijn gestart met de bachelor geldt dat de BSA-norm is verlaagd naar 36 ec.

Bewegingswetenschappen
Voor de bachelor Bewegingswetenschappen moet je minimaal 42 van de 60 studiepunten halen, en je moet minimaal een 4 hebben gehaald voor het vak Wiskunde en het vak Biomechanica. Alleen eerstejaarsvakken worden meegeteld bij het berekenen van het aantal studiepunten voor het BSA. Voor studenten die in 2020 zijn gestart met de bachelor geldt dat de BSA-norm is verlaagd naar 36 ec, de kwalitatieve eis voor Wiskunde en Biomechanica moet daarnaast ook behaald worden.

Uitstel bindend studieadvies

 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je deze binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden melden bij de studieadviseur.
 • Je kunt tot uiterlijk 30 juli een verzoek tot uitstel indienen bij de BSA-commissie via dit formulier.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Verzoeken die voor 30 juli zijn ingediend worden op de eerste vergadering van de BSA-commissie in de eerste week van augustus besproken.
 • Als je verzoek besproken wordt in deze vergadering, krijg je in de tweede week van augustus het besluit van de BSA-commissie op je VU-emailadres. Het kan zijn dat de BSA-commissie nog vragen heeft naar aanleiding van je verzoek en dan zal je in deze email een uitnodiging krijgen voor de hoorzitting.
 • Verzoeken die na 30 juli, maar binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA, binnenkomen krijgen een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Facultaire norm BSA

1. Bedrijfskunde: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 

 • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 42 ec mogen voldoen.

2. Economie en Bedrijfseconomie: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen inclusief het vak Quantitative Research Methods I. 

 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 36 ec, inclusief het vak Quantitative Research Methods I, mogen voldoen.

3. Econometrie en Operations Research: je moet minimaal 42 van de 60 ec halen, zonder aanvullende eisen.

 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 36 ec mogen voldoen.

4. International Business Administration: je moet minimaal 48 van de 60 ec halen. 

 • Voor studenten die in 2019-2020 of eerder zijn gestart met de opleiding geldt dat zij aan de oude norm (minimaal 42 ec plus het vak Business Mathematics) of aan de nieuwe norm (48 ec) mogen voldoen.
 • Voor studenten die in 2020-2021 zijn gestart en een verlengd-BSA hebben gekregen, geldt dat zij aan de norm van 42 ec mogen voldoen.

Hoorzitting

Als je een verzoek tot uitstel indient, word je uitgenodigd voor de hoorzitting.

Hoorzittingen zijn korte sessies waarin de BSA-commissie vragen aan jou kan stellen om opheldering te krijgen over eventuele onduidelijkheden. Het is niet de bedoeling jouw omstandigheden uitgebreid te bespreken, die dienen goed gedocumenteerd te zijn in het verzoek dat je  eerder hebt ingediend. Een hoorzitting duurt maximaal 10 minuten.

Als de bijzondere omstandigheden van dien aard zijn dat het evident is dat uitstel van het BSA kan worden verleend, en je de omstandigheden tijdig meldde bij de studieadviseur, kan de BSA-commissie besluiten om uitstel te verlenen, zonder dat je gehoord wordt tijdens de hoorzitting. 

In dat geval krijg je binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de beslissing per e-mail en/of brief toegestuurd.

De hoorzittingen zullen plaatsvinden in de week van 9 augustus en de in eerste helft van de week van 16 augustus.

Uitstel bindend studieadvies

 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheden contact opnemen met de studieadviseur.
 • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA.
 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.
 • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Facultaire norm BSA 

In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 van de 60 studiepunten te behalen (vrijstellingen tellen niet mee). Het vak Academische Vaardigheden (AcVa) maakt verplicht onderdeel uit van deze 42 studiepunten.

Mocht je hier niet aan voldoen, dan ontvang je in augustus een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de opleiding staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven aan de VU.

Uitzonderingen op deze regel vormen de ACASA-opleidingen en PPE. Deze hanteren de volgende normen:

 • Archeologie, Griekse  en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen - 48 ects
 • Philosophy, Politics and Economics - 54 ects

Bij deze opleidingen maakt het vak Academische Vaardigheden (AcVa) géén verplicht onderdeel uit van de BSA norm

Voor eerstejaars studenten die in 2020-2021 met een bachelor zijn gestart, wordt de norm verlaagd met 6EC in verband met de coronamaatregelen. De norm voor ACASA-opleidingen is dit jaar 42 ects. Voor PPE is de norm 48 ects. Voor alle andere opleidingen staat de norm op 36 ects (het vak AcVa blijft een verplicht onderdeel).

In november, januari, (april) en juli ontvang je een advies over de voortgang van je studie

Hoorzitting

 • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, word je geacht op de hoorzitting te verschijnen.
 • Maak online een afspraak voor een hoorzitting.
 • De BSA-commissie informeert je zo spoedig mogelijk over het moment waarop jouw hoorzitting plaatsvindt.
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • De hoorzittingen worden gehouden op: 16 en 17 augustus 2021
 • Zorg dat je ook een verzoek tot uitstel hebt ingediend via het aanvraagformulier. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.

Voor PPE geldt een iets andere procedure:

 • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, wordt je verzoek in eerste instantie beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken.
 • Indien nodig ontvang je een uitnodiging voor de hoorzitting.
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • De hoorzittingen worden mogelijk gehouden op 18 augustus.
 • Zorg dat je ook een verzoek tot uitstel hebt ingediend.

Uitstel bindend studieadvies

 • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
 • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie.
  Maak daarnaast een afspraak voor de hoorzitting.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA norm krijgen.

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Facultaire norm BSA

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Notarieel recht kent de faculteit een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent het volgende.

 • In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 studiepunten van de 60 te behalen (zie artikel 14.1 OER voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Criminologie).
 • Voor eerstejaars studenten die in 2020-2021 met een bachelor zijn gestart, wordt de norm verlaagd met 6EC in verband met de coronamaatregelen.

Mocht je niet aan deze eis voldoen dan ontvang je in de zomer een definitief negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven. Indien je Notarieel recht studeert, dan is het ook niet mogelijk om je voor de bachelor Rechtsgeleerdheid in te schrijven. Hetzelfde geldt voor Rechtsgeleerdheid studenten; zij kunnen zich niet voor Notarieel recht inschrijven op het moment dat ze een negatief bindend studieadvies ontvangen.

In november, januari en mei ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Gaat het niet goed met je studie of twijfel je over je studiekeuze, dan is het belangrijk om te weten dat je je vóór 1 februari dient uit te schrijven voor de studie om geen definitief negatief bindend studieadvies te ontvangen aan het einde van het studiejaar.

Stoppen voor 1 februari als eerstejaars student

Heb je besloten om vóór 1 februari te stoppen met je studie, dan lees je hieronder welke stappen je moet zetten en wat de consequenties zijn.

BSA
Wanneer je je uitschrijft vóór 1 februari en dit het eerste jaar is dat je deze opleiding aan de VU volgt, zal je geen Bindend Studieadvies (BSA) ontvangen. Dat betekent dat je je voor volgend studiejaar kunt her-inschrijven voor deze opleiding via Studielink.

Studenten Criminologie en Law in Society hoeven dan niet opnieuw deel te nemen aan de selectieprocedure. Studenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht hoeven niet opnieuw een studiekeuzecheck te doen.

Uitschrijven
Je dient via Studielink uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op het uitschrijfverzoek. Als je je verzoek eind januari doet, betekent dat dus dat je op 1 februari wordt uitgeschreven. Je zal dan geen BSA ontvangen. Meer informatie over uitschrijven vind je op vu.nl.

Restitutie collegegeld
Voor de maanden van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven hoef je geen collegegeld te betalen. Heb je al betaald? Het eventueel te veel betaalde collegegeld wordt automatisch teruggestort.

Studiefinanciering, OV-studentenkaart, verzekering
Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving: dit gaat niet vanzelf! Wanneer je vóór 1 februari stopt met je studie, kunnen je studentenreisproduct en beurs onder bepaalde voorwaarden een gift worden. Een eventuele lening moet je wel terugbetalen. Lees meer informatie hierover de website van DUO

Let ook op wat de mogelijke gevolgen zijn voor je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

Behaalde vakken
Wanneer je vóór 1 februari vakken hebt behaald en je volgend studiejaar verder gaat met dezelfde opleiding, zullen de behaalde vakken blijven staan. Ook als je eind januari (P3) nog tentamens maakt en deze haalt, zullen deze vakken blijven staan.

Het cijfer van een paper dat pas in februari worden nagekeken, blijft niet staan, omdat dat cijfer gedateerd wordt in februari.

PPI-coach en mentor
Breng je PPI-coach en mentor ervan op de hoogte dat je stopt met je studie.

Andere opleiding
Stop je met de opleiding omdat die toch niet helemaal bij je past en wil je een andere opleiding gaan doen aan de VU? Dat kan pas weer per 1 september. Het Studiekeuze-actieplan kan je helpen bij je oriëntatie op een nieuwe studie.  

Uitstel bindend studieadvies

 • Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je uitstel van het BSA aanvragen bij de BSA-commissie (conform artikel 5.4 Deel A, Onderwijs- en Examenregeling) . Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding.
 • Je kunt vanaf 1 mei tot 25 juni 2021, 12.00 uur een verzoek tot uitstel BSA indienen; gebruik hiervoor het Aanvraagformulier uitstel BSA  (Let op: Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni a.s. bij de studieadviseur melden!)
 • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Half juli ontvang je dan nader bericht van de BSA-commissie. 
 • Verzoeken tot uitstel van het BSA die worden ontvangen ná vrijdag 25 juni 12 uur, worden niet meer in behandeling genomen. Indien je vervolgens half juli een “voorgenomen negatief bindend studieadvies” ontvangt, kun je nog wel gebruik maken van de hoorzittingen. Zie voor meer informatie hieronder.

 *Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Hoorzittingen BSA 

Voor studenten die half juli een "voorgenomen negatief bindend studieadvies" ontvangen, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd. Deze hoorzittingen zijn vooral bedoeld voor studenten die van mening zijn dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen voldoen aan de BSA-norm.

BSA hoorzitting

 • Als je bezwaar maakt tegen het "voorgenomen negatief bindend studieadvies", moet je jezelf aanmelden voor de hoorzitting. 
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • Door de aanmelding voor de hoorzitting geef je de BSA-commissie toestemming om je persoonlijk dossier in te zien. Als je hiertegen bezwaar hebt, dan dien je dit bij je aanmelding in het formulier aan te geven.
 • Stuur eventuele bewijsstukken op via het formulier Aanvraagformulier uitstel BSA, denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc. (De rest van het formulier hoef je niet in te vullen als je dit al eerder hebt gedaan).
 • De hoorzittingen zullen plaatsvinden op woensdag 18 en donderdag 19 augustus 2021. 
 • Bij de hoorzittingen zijn aanwezig: de voorzitter of de secretaris van de BSA-commissie en een notulist.
 • Bij de aanmelding geef je je op voor een bepaald tijdstip, zorg dat je op tijd aanwezig bent!
 • Maak een online afspraak (Aanmelden voor de hoorzittingen kan vanaf half juli tot en met woensdag 4 augustus 2021)
 • De hoorzitting verloopt via ZOOM. Je ontvangt in de afspraakbevestiging een link en wachtwoord voor de ZOOM-meeting.  
 • Je kunt kiezen voor BSA Hoorzitting A of BSA Hoorzitting B, er is geen verschil. Bij beide hoorzittingen zullen 2 leden van de BSA-commissie aanwezig zijn.

Uitstel bindend studieadvies 

 • Je kunt vanaf 23 mei tot en met 30 juni een verzoek tot uitstel BSA indienen.
 • Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden*, moet je dit z.s.m. bij de studieadviseur melden.
 • Onderbouw in je aanvraag waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • De BSA-commissie behandelt de verzoeken in een vergadering in week 28.
 • Uiterlijk 21 juli ontvang je het besluit per e-mail.

* Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

BSA Hoorzitting

 • Als je bezwaar hebt tegen het voorgenomen negatief besluit, kun je je aanmelden voor de hoorzitting op 12 of 15 augustus 2022. 
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • De BSA-commissie informeert je zo spoedig mogelijk over het tijdstip waarop jouw hoorzitting plaatsvindt.

Aanmelden voor de hoorzitting kan van 15 juli tot 5 augustus. Gebruik hiervoor het online aanmeldformulier.

Regeling bindend studieadvies FSW

BSA Hoorzitting

 • Wanneer je in juni bericht krijgt dat de decaan een negatief BSA geeft, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op je studievoortgang.
 • Tijdens de hoorzittingen is er de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden toe te lichten.
 • Om uitgenodigd te worden,  dien je een formulier melding persoonlijke omstandigheden in te vullen en op te sturen. Op dit formulier staan de deadline voor het aanmelden van de omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

Leden BSA-Commissie

 • Mw. dr. J.H. Kleinveld (voorzitter)
 • Mw. M.A. Westerhof-Sinke
 • Mw. mr. drs. L. Boogerman

Wil je de BSA-commissie benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie@vumc.nl

Zie ook Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

BSA Hoorzitting

 • Als je een uitstelverzoek van de norm van het BSA indient, word je automatisch uitgenodigd voor de hoorzitting. Verzoeken worden pas vanaf eind juli in behandeling genomen.
 • Als je bezwaar maakt tegen het voorgenomen negatief besluit, staan de data voor de hoorzittingen vermeld in het voorgenomen negatief besluit.
 • Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid om de BSA-commissie uit te leggen waarom je uitstel zou moeten krijgen op de norm.
 • De hoorzittingen worden gehouden op:
  - Voor de bachelor Theologie: 18 augustus 2021
  - Voor de bachelor Theology and Religious Studies: 18 augustus 2021

Uitstel bindend studieadvies

 • Zodra het niet meer mogelijk is om aan de BSA norm te voldoen, ontvang je per mail een voorgenomen negatief BSA. Deze mail kun je eind juli verwachten.
 • Binnen twee weken na dagtekening van het voorgenomen negatief BSA dien je een verzoek tot uitstel in bij de BSA-commissie via dit formulier.
 • Onderbouw waarom je vindt dat je uitstel moet krijgen.
 • Stuur bewijsstukken mee in het formulier (denk hierbij aan een doktersverklaring, correspondentie, overlijdensbericht etc.).
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden*, moet je dit uiterlijk 1 juni bij de studieadviseur melden. 
 • Wanneer je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden* die de voortgang van je studie belemmeren kun je bezwaar maken tegen het voorgenomen negatief besluit en mogelijk uitstel van de BSA-norm krijgen.

*Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor uitstel van de BSA-norm zijn: ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking en bestuurswerkzaamheden.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)