Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 15 december 2021

Via deze pagina vind je praktische en algemene informatie rondom de bacheloropleiding geneeskunde: zoals bindend studieadvies (BSA), boekenlijst, data uitreikingen, afstuderen aanvragen en beroepsperspectief.

Praktische Informatie Bachelor Geneeskunde

 • Bindend Studieadvies (BSA) Geneeskundeopleiding VU

  Wat is het BSA?

  Het bindend studieadvies (BSA) aan de opleiding geneeskunde VU, houdt in dat iedere bachelorstudent in het eerste jaar van zijn opleiding 42 van de 60 studiepunten van bachelorjaar 1 dient te behalen. Een student die niet aan deze norm voldoet ontvangt een negatief BSA. Dat betekent dat de student zijn studie moet staken en dat de student zich gedurende de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding. Bij eventueel opnieuw starten van deze opleiding zijn alle behaalde vakken vervallen en dienen opnieuw afgelegd te worden.

  Wanneer de student zich als nieuwe eerstejaars vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving, uitschrijft, ontvangt hij geen bindend studieadvies.

  Voor wie geldt het BSA?

  Het BSA geldt voor:

  • Eerstejaars gestart met geneeskunde in 2021-2022;
  • Studenten die zijn gestart met geneeskunde in 2020-2021 en nog geen positief BSA hebben ontvangen. Zij hebben vanwege de corona-situatie een uitgesteld BSA gekregen en dienen alsnog 36 EC (aangepaste norm voor dat cohort) behaald te hebben aan het einde van academisch jaar 2021-2022;
  • Studenten die zijn gestart met geneeskunde in 2019-2020 en nog geen positief BSA hebben ontvangen. Zij hebben vanwege de corona-situatie een uitgesteld BSA gekregen en dienen alsnog 42 EC behaald te hebben aan het einde van academisch jaar  2021-2022;
  • Alle studenten gestart sinds 2011-2012 die nog niet aan de norm van jaar 1 hebben voldaan, maar geen negatief BSA hebben ontvangen (zij hebben zich ooit voor 1 februari uitgeschreven).

  Wat kan ik doen om een negatief BSA te voorkomen?

  Idealiter haal je de BSA-norm en kan je gewoon doorgaan met studeren. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor je onvoldoende studiepunten lijkt te gaan halen. Houd dan rekening met onderstaande regelingen:

  • Melding persoonlijke omstandigheden
   Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Je dient dan wel de persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan in een persoonlijk gesprek aan één van de studieadviseurs te melden.
  • 1-februari regeling
   Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven. Zij ontvangen geen (negatief) studieadvies en kunnen in een volgend collegejaar opnieuw beginnen met de opleiding geneeskunde. De BSA-teller begint dan in een volgend studiejaar opnieuw, eerder behaalde resultaten blijven staan. 

  Wanneer krijg ik het BSA? 

  Je ontvangt drie maal per jaar bericht over het studieadvies (november, januari en juni). Eind augustus ontvang je het definitief studieadvies.

  Tellen mijn vrijstellingen mee? 

  De punten die horen bij vrijstellingen in bachelorjaar 1 worden meegeteld bij het studieadvies. Het is belangrijk dat je je verzoek om vrijstelling zo snel mogelijk indient bij de Examencommissie.

  Wat zijn de BSA-Hoorzittingen?

  Als je in juni bericht krijgt dat de decaan voornemens is je een negatief BSA te geven, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op jouw studievoortgang. Je hebt daarbij de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden persoonlijk toe te lichten bij de BSA-commissie tijdens de hoorzittingen.

  Als je uitgenodigd wilt worden, gaat de BSA-commissie ervan uit dat je deze dagen aanwezig kunt zijn. Op het formulier melding persoonlijke omstandigheden staat de deadline voor aanmelden van omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

  Wat doet de BSA-Commissie?

  De facultaire BSA-commissie brengt namens de decaan het studieadvies uit. De BSA-commissie kan in individuele gevallen, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student, adviseren het definitief studieadvies één jaar uit te stellen. Daarbij kan de BSA-commissie rekening houden met omstandigheden voor zover deze zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan zijn gemeld bij de studieadviseurs en/of een van de studentendecanen en van invloed zijn geweest op jouw studievoortgang.

  Leden BSA-commissie

  Mw. dr. J.H. Kleinveld (voorzitter)

  Mw. M.A. Westerhof-Sinke

  Mw. mr. drs. L. Boogerman

  Voor vragen over het BSA kan je terecht bij de studieadviseurs. Wil je de BSA-commissie direct benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie@vumc.nl.

  Meer informatie over het BSA kan je lezen in de Regeling bindend studieadvies Opleiding Geneeskunde Vrije Universiteit 2021-2022 en de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor 2021-2022

 • 1-februari regeling

  Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven. Zij ontvangen geen (negatief) studieadvies en kunnen in een volgend 

  collegejaar opnieuw beginnen met de opleiding geneeskunde. De BSA-teller begint dan opnieuw, eerder behaalde resultaten blijven staan (hou wel rekening met ‘verval geldigheid’ na een aantal jaar). 

  Hieronder vind je belangrijke informatie wanneer je gebruik wilt maken van de 1-februari-regeling binnen de BSA-procedure. 

  1.  Eens geplaatst is altijd geplaatst: ook wanneer je je geneeskunde opleiding staakt, mag je altijd opnieuw beginnen in een nieuw studiejaar. Alleen in uitzonderlijke situaties waarin de opleiding denkt dat je niet geschikt bent voor de beroepspraktijk, bv omdat je een gevaar voor de patiënt blijkt te zijn of het heel erg bont maakt wat betreft professioneel gedrag kun je voorgoed van de opleiding verwijderd worden (ze noemen dat een Iudicium Abeundi: dit komt heel weinig voor). In alle andere gevallen geldt dat je altijd weer terug mag komen. Dus als je nu gebruik maakt van de mogelijkheid van de 1-februari-regeling, blijft je plek behouden en kun je in september weer terug komen. Zelfs als je later een negatief bindend studieadvies krijgt, mag je na drie jaar herstarten.

  In de praktijk zien we overigens wel dat circa de helft van de studenten die herstart na gebruik te hebben gemaakt van de 1 februari regeling, ook bij de herstart geen tot weinig studiepunten behaalt. We raden elke herstarter daarom aan voorafgaand aan de herstart contact op te nemen met de studieadviseur en samen een studieplan op te stellen. 

  2. Praktisch te regelen, vóór 1 februari, als je gebruik maakt van de regeling 

  • de BSA-commissie mailen dat je gebruik maakt van deze regeling (BSA-commissie@vumc.nl
  • je bij Studielink uitschrijven 
  • je studiefinanciering stopzetten bij DUO en je OV stopzetten. Lees meer hierover op de website van DUO. 
  • bachelor.info@vumc.nl mailen om deze collega’s op de hoogte te stellen van je besluit 
  • je tutor inlichten (zowel die van het eerste semester als die van het tweede semester als je die al weet)

  3.  Gehaald is gehaald: alle voldoende eindcijfers die je al gehaald hebt, blijven nog vier studiejaren geldig (zie Onderwijs-en examenreglement bachelor geneeskunde). Voldoende deelcijfers moet je wel herkansen wanneer de andere deeltoetsen van de cursus nog niet waren behaald. Je mag wel een voldoende herkansen (aanmelden via de link in een CANVAS course noodzakelijk), maar het resultaat van je nieuwe poging telt dan voortaan, je oude resultaat wordt ongeldig. Wil je toch het reeds behaalde tentamen opnieuw maken om je kennis te toetsen en geen risico lopen op een onvoldoende bij deze herkansing? Maak dan het tentamen zelfstandig de dag na de officiële afname (de toets wordt dan op CANVAS geplaatst). 

  • je kunt voor portfolio en professioneel gedrag niet opnieuw officieel beoordeeld worden als je die al hebt behaald. Echter, als je je niet professioneel of constructief gedraagt, kun je wel een ‘individuele melding van onprofessioneel gedrag’ krijgen via de tutor. Het is dus de bedoeling dat je actief meedoet. 
  • als je gedane practica ook overnieuw wilt doen, kun je je zelf via CANVAS inschrijven voor inhaalpractica. 
 • Persoonlijke omstandigheden

  Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

  Hieronder vind je belangrijke informatie voor BSA kandidaten bij wie persoonlijke omstandigheden spelen.

  1. Wend je bij een persoonlijke omstandigheid zo spoedig mogelijk tot de studieadviseur. Het op tijd melden van persoonlijke omstandigheden is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitzondering bij de BSA-commissie. 

  2. Of de commissie tijdens de officiële zitting in augustus inderdaad een uitzondering voor jou maakt (mocht dat nodig zijn, in jouw geval dat je a.s. augustus 2021 minder dan 42 studiepunten hebt), moet afgewacht worden. Het is dus niet zo dat als je de omstandigheden gemeld hebt bij de studieadviseur, je verder niets hoeft te doen, of dat je automatisch in aanmerking komt voor een uitzondering. Hiertoe moet je zelf nog een verzoek indienen bij de BSA-commissie. Een uitzondering hangt o.a. af van:

  • of de gemelde persoonlijke omstandigheden of functiebeperking van ‘voldoende verklarend belang’ zijn wat betreft de gemiste onderdelen (er moet een aantoonbaar en logisch verband zijn tussen de omstandigheden/aard van de beperking en het aantal gemiste of niet behaalde onderdelen)
  • hoeveel onderdelen er gemist of niet afgelegd zijn. Als er teveel open staat zal de BSA-commissie niet coulant zijn, omdat ze dan onvoldoende kunnen onderscheiden of het de omstandigheden zijn, of dat je academisch niet op het vereiste niveau kunt presteren, los van welke omstandigheid dan ook.

  De BSA-commissie verwacht dat je tijdig en professioneel handelt om situaties van persoonlijke omstandigheden of een functiebeperking te boven te komen dan wel in effect te minimaliseren. Onderdeel van tijdig professioneel handelen kan dus zijn om van de 1-februari-regeling gebruik te maken én je tijdig te melden bij de studieadviseur.

  3. Als je in juni een voorlopig negatief BSA krijgt, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie. Je kunt daarnaast je omstandigheden ook mondeling toelichten tijdens de BSA-hoorzittingen. Heb jij door persoonlijke omstandigheden een voorlopig negatief BSA? Vul dan het formulier 'melding persoonlijke omstandigheden BSA' in. Daar kun je ook aangeven of je de omstandigheden mondeling toe wilt lichten tijdens de BSA-hoorzittingen op 13, 14 en 15 juli 2021. Mail het formulier uiterlijk woensdag 7 juli 2021 naar  bsa-commissie@vumc.nl. Als je je omstandigheden pas na die datum meldt, kan de BSA-commissie er namelijk geen rekening meer mee houden.

 • Boekenlijst

  Boekenlijst 2021-2022

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2021-22 van de bachelor en master geneeskunde.

  Boekenlijst 2020-2021

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2020-2021 van de bachelor en master geneeskunde. 

  Boekenlijst 2019-2020

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2019-2020 van de bachelor en master geneeskunde. 

  Overzicht boeken per cohort 

  In dit document staat per cohort welke boeken in voorgaande jaren op de boekenlijst stonden. Download hier het document 'boekenlijsthistorie'. 

 • Afstuderen en diploma

  Ga naar Afstuderen en diploma

  Heb je vragen stuur dan een e-mail naar afstuderen@vumc.nl

 • Rooster

  Zie Rooster

  • Tentamens of tentamenonderdelen kunnen in de ochtend, middag of avond geroosterd worden van maandag t/m zaterdag.
  • Wijziging van vastgestelde tijdstippen van tentamens vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht en worden uiterlijk 24 uur voor de afname van het tentamen geplaatst op de rooster website.
  • Studenten dienen datum, plaats en tijd van de tentamens zelf op https://rooster.vu.nl te controleren op mutaties.
 • Studiegroepindeling

  Per semester m.u.v. semester 3.1 is er een studiegroepindeling. 
  De studiegroepindeling wordt bekend gemaakt via  CANVAS

 • Contactinformatie

  Heb je vragen over de opleiding geneeskunde en ben je al student bij ons? Mail dan naar studentenbalie@vumc.nl.

  Heb je vragen over de opleiding geneeskunde en ben je nog geen student? Mail dan naar geneeskundestuderen@vumc.nl.

  Overzicht semester-, cursus- en vicecursuscoördinatoren

 • Beroepsperspectief

  Wat kun je worden?

  Als je de opleiding geneeskunde (bachelor en master) hebt afgerond, ben je basisarts. Ben je eenmaal basisarts, dan zijn er tal van mogelijkheden. Zo kun je je verder verdiepen in een bepaald onderdeel van de geneeskunde. Je moet dan solliciteren naar een opleidingsplaats bij het specialisme van jouw voorkeur. Als arts in opleiding tot specialist (aios) ben je werknemer van een ziekenhuis en geen student meer. Je ontvangt daarvoor een salaris. Op deze pagina vind je verschillende artsen van Amsterdam UMC die vertellen over hun specialisme. 

  Als basisarts kun je kiezen uit verschillende vervolgopleidingen. Wettelijk erkend zijn de opleidingen tot:

  • medisch specialist
  • huisarts
  • verpleeghuisarts
  • sociaal-geneeskundige
  • arts voor verstandelijk gehandicapten
  • verzekeringsarts

  De opleidingen worden niet gegeven bij universiteiten, maar binnen de ziekenhuizen zelf. Voor een overzicht van alle medische vervolgopleidingen kun je de website van de KNMG raadplegen. 

  Of toch (nog even) niet specialiseren?

  Weet je nog niet welk specialisme je wilt doen of kun je niet direct een opleidingsplaats krijgen? Dan kun je als arts gaan werken op één of meer afdelingen in een ziekenhuis. Je kunt ook kiezen voor een managementfunctie in een verpleeg- of ziekenhuis, of voor een beleidsfunctie. Je kunt natuurlijk ook docent worden aan een universiteit. Meestal combineer je dan je docenttaken met patiëntenzorg of onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding tot arts te combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Algemene vragen: studentenbalie@vumc.nl

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: bachelor.gnk@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk@vumc.nl
- Internationalisering: international@vumc.nl