Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Praktische Informatie bachelor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 5 september 2023
Via deze pagina vind je praktische en algemene informatie rondom de bacheloropleiding Geneeskunde.

Hier vind je praktische en algemene informatie rondom de bacheloropleiding Geneeskunde: zoals bindend studieadvies (BSA), boekenlijst, data uitreikingen, afstuderen aanvragen en beroepsperspectief.

Praktische Informatie bachelor Geneeskunde

 • Bindend Studieadvies (BSA) Geneeskundeopleiding VU

  Wat is het BSA?

  Het bindend studieadvies (BSA) houdt in dat iedere bachelorstudent in het eerste jaar van de opleiding Geneeskunde VU 42 van de 60 studiepunten van bachelorjaar 1 dient te behalen. Een student die niet aan deze norm voldoet ontvangt een negatief BSA. Dat betekent dat de student zijn studie moet staken en dat de student zich gedurende de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding. Bij eventueel opnieuw starten van deze opleiding zijn alle behaalde resultaten vervallen en dienen opnieuw gevolgd te worden.

  Wanneer de student vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving, uitschrijft, ontvangt hij geen bindend studieadvies. Een student kan slechts eenmaal, dat wil zeggen uitsluitend in het eerste jaar van inschrijving, gebruik maken van deze eerstejaarsregeling.

  Voor wie geldt het BSA?

  Het BSA geldt voor:

  • Eerstejaars studenten gestart met Geneeskunde in 2023-2024;
  • Alle studenten gestart sinds 2011-2012 die nog niet aan de norm van jaar 1 hebben voldaan, maar geen negatief BSA hebben ontvangen (zij hebben zich ooit voor 1 februari uitgeschreven).

  Wat kan ik doen om een negatief BSA te voorkomen?

  Idealiter haal je de BSA-norm en kan je gewoon doorgaan met studeren. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor je onvoldoende studiepunten lijkt te gaan halen. Houd dan rekening met onderstaande regelingen:

  • Melding persoonlijke omstandigheden
   Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Je dient dan wel de persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan in een persoonlijk gesprek aan één van de studieadviseurs te melden.
  • Eerstejaarsregeling (1 februari regeling) Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen eenmalig gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven bij DUO en de opleiding (zie eerstejaarsregeling)

  Wanneer krijg ik het BSA? 

  Je ontvangt drie maal per jaar bericht over het studieadvies (november, januari en juni). Eind augustus ontvang je het definitief studieadvies.

  Tellen mijn vrijstellingen mee? 

  De punten die horen bij vrijstellingen in bachelorjaar 1 worden meegeteld bij het studieadvies. Het is belangrijk dat je je verzoek om vrijstelling zo snel mogelijk indient bij de Examencommissie.

  Wat zijn de BSA-Hoorzittingen?

  Als je in juni bericht krijgt dat de decaan voornemens is je een negatief BSA te geven, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op jouw studievoortgang. Je hebt daarbij de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden persoonlijk toe te lichten bij de BSA-commissie tijdens de hoorzittingen. De hoorzittingen vinden plaats op de Medische Faculteit VU, tenzij je in verband met de zorgstage in het buitenland bent.

  Als je uitgenodigd wilt worden, gaat de BSA-commissie ervan uit dat je aanwezig kunt zijn. Op het formulier melding persoonlijke omstandigheden staat de deadline voor aanmelden van omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

  Wat doet de BSA-Commissie?

  De facultaire BSA commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een secretaris. De BSA-commissie brengt namens de decaan het studieadvies uit. De BSA-commissie kan in individuele gevallen, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student, adviseren het definitief studieadvies één jaar uit te stellen. Daarbij kan de BSA-commissie rekening houden met omstandigheden voor zover deze zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan zijn gemeld bij de studieadviseurs en/of een van de studentendecanen en van invloed zijn geweest op jouw studievoortgang. Bij uitstel van het definitieve advies dient de student eerst de BSA-norm van het eerste jaar te behalen voordat de student cursussen uit het tweede jaar gaat volgen.

  Voor vragen over het BSA kan je terecht bij de studieadviseurs. Wil je de BSA-commissie direct benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie.vu@amsterdamumc.nl

  Meer informatie over het BSA kan je lezen in de Regeling bindend studieadvies Opleiding Geneeskunde Vrije Universiteit 2022-2023 en de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor 2022-2023

 • Eerstejaarsregeling (1 februari regeling)

  Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen eenmalig gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven. Zij ontvangen geen (negatief) studieadvies.

  Hieronder vind je belangrijke informatie wanneer je gebruik wilt maken van de eerstejaarsregeling binnen de BSA-procedure.

  Je mag en kunt in het daaropvolgende jaar opnieuw beginnen met je geneeskunde opleiding. In alle andere gevallen geldt dat je terug mag komen. Dus als je nu gebruik maakt van de mogelijkheid van de eerstejaarsregeling, blijft je plek behouden en kun je in september (of in een later studiejaar) weer terug komen.

  We raden elke herstarter aan om voorafgaand aan de herstart contact op te nemen met de studieadviseur. Soms verandert het onderwijsprogramma van het eerste jaar namelijk.

  Praktisch te regelen, vóór 1 februari, als je gebruik maakt van de eerstejaars regeling

  • de BSA-commissie mailen dat je gebruik maakt van deze regeling (BSA-commissie.vu@amsterdamumc.nl)
  • je bij Studielink uitschrijven
  • je studiefinanciering stopzetten bij DUO en je OV stopzetten. Lees meer hierover op de website van DUO.
  • Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl op de hoogte stellen van het besluit om geen onderwijs te volgen in semester 2.

  Herstarten na gebruik eerstejaarsregeling
  Gehaald is gehaald: alle voldoende eindcijfers die je al gehaald hebt, blijven nog vier studiejaren geldig (zie Onderwijs-en examenreglement bachelor geneeskunde). Voldoende deelcijfers moet je wel herkansen wanneer de andere deeltoetsen van de cursus nog niet waren behaald. Je mag wel een voldoende herkansen (aanmelden via de link in een CANVAS course noodzakelijk), maar het resultaat van je nieuwe poging telt dan voortaan, je oude resultaat wordt ongeldig.

  • je kunt voor portfolio en professioneel gedrag niet opnieuw officieel beoordeeld worden als je die al hebt behaald.
  • als je gedane practica ook overnieuw wilt doen, kun je je zelf via CANVAS inschrijven voor inhaalpractica.

  Praktisch te regelen wanneer je wilt herstarten nadat je gebruik hebt gemaakt van de 1-februari regeling:

  • Schrijf je in via Studielink als hogerejaars.
  • Neem contact op met de planning via Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl  om je aan te melden voor de juiste studiegroepen en practica van het eerste jaar. Geef in je e-mail aan dat je gebruik hebt gemaakt van de eerstejaarsregeling.
  • Het is aan te raden om een afspraak te maken bij de studieadviseur om te bespreken hoe je na de herstart de BSA-norm kunt halen.
 • Persoonlijke omstandigheden

  Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

  Hieronder vind je belangrijke informatie voor BSA kandidaten bij wie persoonlijke omstandigheden spelen.

  1. Wend je bij een persoonlijke omstandigheid zo spoedig mogelijk tot de studieadviseur. Het op tijd melden van persoonlijke omstandigheden is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitzondering bij de BSA-commissie.
  2. Of de commissie tijdens de officiële zitting in augustus inderdaad een uitzondering voor jou maakt (mocht dat nodig zijn, in jouw geval dat je a.s. juli 2024 minder dan 42 studiepunten hebt), moet afgewacht worden. Het is dus niet zo dat als je de omstandigheden gemeld hebt bij de studieadviseur, je verder niets hoeft te doen, of dat je automatisch in aanmerking komt voor een uitzondering. Hiertoe moet je zelf nog een verzoek indienen bij de BSA-commissie. Een uitzondering hangt o.a. af van: of de gemelde persoonlijke omstandigheden of functiebeperking van ‘voldoende verklarend’ zijn wat betreft de gemiste onderdelen (er moet in de tijd een aantoonbaar en logisch verband zijn tussen de omstandigheden/aard van de beperking en het aantal gemiste of niet behaalde onderdelen). De BSA-commissie verwacht dat je tijdig en professioneel handelt om situaties van persoonlijke omstandigheden of een functiebeperking te boven te komen dan wel in effect te minimaliseren.
  3. Als je in juni een voorlopig negatief BSA krijgt, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie. Je kunt daarnaast je omstandigheden ook mondeling toelichten tijdens de BSA-hoorzittingen. Heb jij door persoonlijke omstandigheden een voorlopig negatief BSA? Vul dan het formulier 'melding persoonlijke omstandigheden BSA' in. Daar kun je ook aangeven of je de omstandigheden mondeling toe wilt lichten tijdens de BSA-hoorzittingen op 15 en 16 juli 2024. Mail het formulier uiterlijk vrijdag 5 juli 2024 naar  BSA-commissie.vu@amsterdamumc.nl. Als je je omstandigheden pas na die datum meldt, kan de BSA-commissie er namelijk geen rekening meer mee houden.
 • Boekenlijst

  Boekenlijst 2023-2024

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2023-24 van de bachelor en master Geneeskunde.

  Boekenlijst 2022-2023

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2022-23 van de bachelor en master Geneeskunde.

  Boekenlijst 2021-2022

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2021-22 van de bachelor en master Geneeskunde.

  Overzicht boeken per cohort 

  In dit document staat per cohort welke boeken in voorgaande jaren op de boekenlijst stonden. Download hier het document 'boekenlijsthistorie'. 

 • Afstuderen en diploma

  Ga naar Afstuderen en diploma

  Heb je vragen stuur dan een e-mail naar Afstuderen.vu@amsterdamumc.nl

 • Rooster

  Zie Rooster

  • Tentamens of tentamenonderdelen kunnen in de ochtend, middag of avond geroosterd worden van maandag t/m zaterdag.
  • Wijziging van vastgestelde tijdstippen van tentamens vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht en worden uiterlijk 24 uur voor de afname van het tentamen geplaatst op de rooster website.
  • Studenten dienen datum, plaats en tijd van de tentamens zelf op https://rooster.vu.nl te controleren op mutaties.
 • Studiegroepindeling

  Per semester m.u.v. semester 3.1 is er een studiegroepindeling. 
  De studiegroepindeling wordt bekend gemaakt via  CANVAS

 • Contactinformatie

  Heb je vragen over de opleiding Geneeskunde en ben je al student bij ons? Mail dan naar studentenbalie.gnk.vu@amsterdamumc.nl 

  Heb je vragen over de opleiding Geneeskunde en ben je nog geen student? Mail dan naar geneeskundestuderen.vu@amsterdamumc.nl.

  Overzicht semester-, cursus- en vicecursuscoördinatoren

 • Beroepsperspectief

  Wat ga je later doen?

  Als je de opleiding Geneeskunde (bachelor en master) hebt afgerond, ben je basisarts. Ben je eenmaal basisarts, dan zijn er tal van mogelijkheden binnen en buiten het ziekenhuis. Ga voor een overzicht van alle mogelijkheden in het werkveld, inspirerende interviews, tips voor je loopbaan en filmpjes over solliciteren naar de website van Career Services. Je kunt je hier ook inschrijven voor individuele begeleiding.

 • Bij wie moet ik zijn?

  Bekijk dit overzicht bij wie je moet zijn.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl