Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zorg voor zingeving op een manier die bij deze tijd past

Theology and Religious Studies: Spiritual Care

Boeddhisme

De track Spiritual Care richt zich op het beroep van geestelijk verzorger als zzp’er, in zorginstellingen, bij justitie, de krijgsmacht of politie.

Je krijgt een veelzijdige opleiding met inzichten vanuit de religiewetenschappen, filosofie, theologie en sociale wetenschappen. Je leert het beroep kennen vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Je wordt uitgenodigd het geleerde vanuit je eigen levensbeschouwing in praktijk te brengen. Je leert hoe je vanuit contact met je eigen levensbeschouwelijke bronnen een ander kunt begeleiden in zijn of haar omgaan met zin- en levensvragen. Je ontwikkelt een maatschappelijke rol waar het gaat om een zorgzame manier van samenleven en de aarde bewonen.

Studenten vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden komen samen in een interreligieus programma: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, (religieus) humanisme en minder omlijnde vormen van levensverkenning. Elke student brengt de eigen levensbeschouwelijke bronnen in en wordt gestimuleerd om daarover met medestudenten in gesprek te gaan. Je komt elkaar tegen bij theoretische vakken, zoals Hermeneutics, Spiritual Care 1 en 2 en Comparative Ethics. Het keuzevak, de stage, de scriptie en het Master Seminar zijn echter gericht op de eigen levensbeschouwing of religie.

Verschillende studieroutes zijn mogelijk, waarvoor een zendende instantie bestaat:

 • Boeddhistisch
 • Hindoeïstisch
 • Islamitisch
 • Joods
 • Remonstrants

Voor degenen die zonder zendende instantie het beroep van Geestelijk Verzorger willen uitoefenen bestaan de studieroutes:

 • Institutioneel niet-gezonden geestelijke verzorging, die we aanduiden als ‘interfaith spiritual care’
 • Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid: aandacht voor hoe wij de aarde bewonen

Ook in deze studieroutes kun je keuzevak, stage en scriptie afstemmen op je eigen levensbeschouwelijke inspiratie.

Welke studieroute kies jij?

Selecteer de studieroute van je keuze en kom meer te weten over het programma:

Samenvatting

Hoewel Boeddhisten minder dan 1% van de Nederlandse bevolking uitmaken, blijkt uit recente onderzoeken dat het Boeddhisme als wereldbeeld, spiritualiteit en religie meer dan een miljoen mensen in Nederland aanspreekt.

Het Boeddhistisch Seminarie biedt unieke erkende academische en postacademische trainingsprogramma's in Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV). Onderdeel van deze programma's is de studieroute Boeddhisme in de Masterspecialisatie Geestelijke Verzorging.

Heb je een Boeddhistische achtergrond en leef je volgens Boeddhistische principes? Beoefen je en/of doe je vrijwilligerswerk in een Boeddhistische groep? Is mindfulness meer voor jou dan een wellness-rage? Is altruïsme meer voor jou dan een ideaal? Deze studieroute helpt je om je academische en professionele training in Geestelijke Verzorging te baseren op Boeddhistische wijsheid en toepassingen.

Boeddhistische Geestelijke Verzorging wint aan invloed in het werkveld. Boeddhisten werken in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gevangenissen, het leger, hospices en als onafhankelijke adviseurs ("eerste lijn") die mensen ondersteunen in allerlei levenssituaties.

Na afronding van het Mastertraject en met ondersteuning van de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI) kun je  aan de VU de postacademische ambtsopleiding volgen tot volledig gecertificeerd Boeddhistisch Geestelijk Verzorger. Dit is ook een vereiste als je als BGV-er bij justitie of defensie wilt werken. De combinatie van deze mastertrack met de postacademische ambtsopleiding is de meest volledige manier om bekwaamheid te verwerven om als BVG-er werkzaam te zijn.

In de laatste fase van de Boeddhistische track Geestelijke Verzorging kunnen studenten toelating aanvragen voor het postacademische programma om een volledige licentie te krijgen voor alle genoemde sectoren. Dit programma is 60 ECTS (meestal in twee/drie jaar in deeltijd gevolgd). Voor informatie over de inhoud van de postacademishce ambtsopleiding kunnen belangstellenden  contact opnemen met het Boeddhistisch Seminarie.

Vakken

De studieroute Geestelijke Zorg: Boeddhisme bestaat uit de volgende vakken:

 • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV) betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
 • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
 • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
 • Keuzevak: Engaged Buddhism (voertaal: Engels)
 • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief, met op Boeddhisme toegespitste casuïstiek
 • General research skills
 • Optionele module: tekstuele tradities en praktijken (meestal met een focus op Pāli) – Engels of Nederlands
 • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond Boeddhistische thematiek
 • Stage (inclusief supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners
 • Scriptie over een aan geestelijke verzorging & Boeddhisme gerelateerd thema

Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

Samenvatting

De studieroute Spiritual Care: Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid heeft een dubbele focus. Het gaat om begeleiding van mensen in het omgaan met hun existentiële vragen en zorgen in het licht van alle informatie over hoe leven op aarde bedreigd is. Specifieke aandachtsgroepen zijn jongeren, klimaatactivisten, boeren die voor een grote omwenteling in bedrijfsvoering staan, gemeenschappen die de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ervaren. Daarnaast gaat het om bijdragen aan de noodzakelijke paradigmaverandering in ons denken over menszijn in relatie tot andere levensvormen.  Naast technische innovaties zijn ontwikkelingen op existentieel en spiritueel gebied nodig om tot de helende relaties te komen die ecosystemen versterken.

Bij geestelijke verzorging denkt men vaak aan individuele begeleiding bij het omgaan met persoonlijke levensvragen, gericht op zingeving en spiritueel welzijn. De vraag is echter of we van spiritueel welzijn kunnen spreken wanneer we geen rekening houden met onze relaties tot andere levensvormen en tot de aarde als geheel. Ecologische crises als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit roepen fundamentele vragen op over hoe we onze planeet bewonen. Die vragen kunnen leiden tot ‘eco-anxiety’ en ‘eco-mourning’, maar ook tot handelen gericht op ecologische transitie. Hoe kan geestelijke verzorging hier een rol in spelen? Hoe kan zij mensen bijstaan en bijdragen aan transformatie? Planetaire gezondheid gaat over gezondheid in brede betekenis: zowel menselijk als niet-menselijk, zowel fysiek als spiritueel.

De studieroute Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid richt zich op de doordenking van deze vragen en thema’s in het licht van theoretische reflectie en empirisch onderzoek, steeds in wisselwerking met praktijkervaringen. Studenten leren vaardigheden om ondernemend te zijn in hun gerichtheid op een zorgzaam bewonen van de aarde. Centraal staat het helen van relaties: van mensen met zichzelf, met anderen en zeker ook met niet-menselijke bestaansvormen. Op basis van de theoretische grondslagen en basismethodiek van geestelijke verzorging vindt specialisatie plaats binnen o.a. keuzevak, stage en scriptie-onderzoek, onder begeleiding van docenten met expertise op het gebied van ‘planetary health’.

Vakken

 • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op planetaire gezondheid betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
 • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
 • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging, met op planetaire gezondheid toegespitste casuïstiek
 • General research skills: workshop gericht op interdisciplinair onderzoek naar planetaire gezondheid
 • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond ecologische thematiek
 • Stage (inclusief supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners van de opleiding op het gebied van planetaire gezondheid
 • Scriptie over een aan geestelijke verzorging & planetaire gezondheid gerelateerd thema, via de onderzoeksgroep Transformations of Religiosity

Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

Samenvatting

Geestelijk verzorgers zijn in het bijzonder toegerust om mensen te begeleiden bij het omgaan met zingevingsvragen, zoals in situaties van ziekte, verlies, lijden of bij confrontatie met onrecht. Hun taak is een (speel)ruimte te creëren voor existentiële reflectie, in individuele contacten of in groepsverband, maar ook op het niveau van samenlevingsvragen. Zij kunnen mensen helpen op nieuwe manieren te kijken naar hun situatie en putten daarvoor uit een rijkdom van levensbeschouwelijke en culturele bronnen. Religie kan daarin een rol spelen, maar ook kunst, (pop)muziek, poëzie, film, natuur en eigenlijk alles wat mensen inspiratie en troost biedt in de levenssituaties waarin ze zich bevinden.

Lange tijd boden geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen de structuur van waaruit geestelijk verzorgers hun werk deden. Die situatie is meer en meer aan het veranderen. Dat biedt geestelijk verzorgers de mogelijkheid om te werken vanuit uiteenlopende inspiratiebronnen in plaats van binnen de identiteitsbepalende kaders van een religieuze organisatie. Dit is met name van belang in situaties waarin mensen ‘religieus ongeletterd’ zijn en geen verbinding voelen met traditionele religieuze taal of rituelen.

Waar mensen geen betekenis vinden in gevestigde religieuze taal en gemeenschappen, speelt interfaith spiritual care een belangrijke maatschappelijke rol in de ontwikkeling van nieuwe woorden, vormen, beelden, en nieuwe manieren van aansluiten bij waar mensen zelf zijn in hun zoeken naar zin. Een belangrijke manier om dit te doen is via de verbeelding. Verbeelding stelt mensen in staat zich voorstellingen te maken van goed (samen)leven en deze richtinggevend te laten zijn in hun handelen. Verbeeldingskracht helpt om op een nieuwe manier te kijken naar een situatie en mogelijkheden te zien voor verandering en transformatie. Om deze reden spelen inzicht en oefening in ‘verbeeldingsvolle vaardigheden’ een belangrijke rol in de studieroute Interfaith Spiritual Care. In aanvulling op de basis theorie, methodiek en professionele vaardigheden van geestelijke verzorging, wordt aandacht besteed aan de filosofie en praktijk van morele verbeelding als een onderscheidend kenmerk van interfaith spiritual care.

Vakken

De studieroute Interfaith Spiritual Care bestaat uit de volgende vakken:

 • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging
 • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
 • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
 • Keuzevak: een keuze uit diverse aangeboden modules
 • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief
 • General research skills
 • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen, verbeeldingskracht
 • Stage (inclusief supervisie)
 • Scriptie over een aan interfaith spiritual care gerelateerd thema

Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

Samenvatting

De moslimgemeenschap in Nederland ontwikkelt zich constant binnen een diverse, multiculturele en multi-levensbeschouwelijke Nederlandse samenleving. Hierdoor is de noodzaak ontstaan voor professionele moslim religieuze leiders/imams en geestelijk verzorgers die worden opgeleid op academisch niveau. Hun taak is spirituele leiding te geven en begeleidende hulp te verlenen aan moslims wat betreft zingeving en levensvragen in een westerse context. De eenjarige studieroute Spiritual Care: Islam is de enige islamitische opleiding in Nederland op universitair niveau. De opleiding wordt aangeboden door het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT), één van de seminaria die verbonden zijn aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU.

Heb je een islamitische achtergrond en ben je vertrouwd met Islamitische theologie in de westerse/Nederlandse context en de rol van religie (islam) in een seculiere samenleving? Wil je graag mensen begeleiden in het omgaan met zingeving- en levensvragen tijdens uitdagende situaties zoals ziekte, verlies en trauma? Heb je de ambitie om vanuit een academische vorming het ambt van moslim GV-er te beoefenen in een interlevensbeschouwelijke omgeving in bijvoorbeeld zorginstellingen, gevangenissen of het leger? Voldoe je aan de toelatingseisen? Dan is deze opleiding iets voor jou. 

De alumni van deze eenjarige studieroute kunnen hun professionaliteit verder ontwikkelen door hun studie te continueren aan de VU via de eenjarige Nederlandstalige islamitische ambtsopleiding. De door SKGV erkende ambtsopleiding biedt je de gelegenheid voor meer professionalisering in het vakgebied van Islamitische Geestelijk Verzorging, verdieping in traditie-specifieke vakken, praktische toepassing van de theoretische kennis en contextualiseren van theologische kennis binnen de Nederlandse context en de seculiere rechtstaat.

Vakken

Binnen de studieroute Islam worden de volgende modules aangeboden:

 • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op Islamitische Geestelijke Verzorging betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
 • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
 • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
 • Specialisatiemodule-Keuzevak: Theorie Islamitische Geestelijke verzorging/Theory of Islamic Spiritual care (voertaal: Nederlands)
 • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief, met op Islam toegespitste casuïstiek
 • General research skills
 • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond Islamitische thematiek
 • Stage (incl. supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners in het werkveld van Islamitische Geestelijke Verzorging.
 • Scriptie over een aan Islamitische Geestelijke Verzorging gerelateerd thema

In veel modules wordt de nadruk gelegd op Islamitische Geestelijke Verzorging. De module Theorie van Islamitische Geestelijke Verzorging biedt een Islamitisch perspectief. De stage en de scriptie weerspiegelen de theoretische en praktische vaardigheden van de student in Islamitische Geestelijke Verzorging.

 • Boeddhisme

  Samenvatting

  Hoewel Boeddhisten minder dan 1% van de Nederlandse bevolking uitmaken, blijkt uit recente onderzoeken dat het Boeddhisme als wereldbeeld, spiritualiteit en religie meer dan een miljoen mensen in Nederland aanspreekt.

  Het Boeddhistisch Seminarie biedt unieke erkende academische en postacademische trainingsprogramma's in Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV). Onderdeel van deze programma's is de studieroute Boeddhisme in de Masterspecialisatie Geestelijke Verzorging.

  Heb je een Boeddhistische achtergrond en leef je volgens Boeddhistische principes? Beoefen je en/of doe je vrijwilligerswerk in een Boeddhistische groep? Is mindfulness meer voor jou dan een wellness-rage? Is altruïsme meer voor jou dan een ideaal? Deze studieroute helpt je om je academische en professionele training in Geestelijke Verzorging te baseren op Boeddhistische wijsheid en toepassingen.

  Boeddhistische Geestelijke Verzorging wint aan invloed in het werkveld. Boeddhisten werken in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gevangenissen, het leger, hospices en als onafhankelijke adviseurs ("eerste lijn") die mensen ondersteunen in allerlei levenssituaties.

  Na afronding van het Mastertraject en met ondersteuning van de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI) kun je  aan de VU de postacademische ambtsopleiding volgen tot volledig gecertificeerd Boeddhistisch Geestelijk Verzorger. Dit is ook een vereiste als je als BGV-er bij justitie of defensie wilt werken. De combinatie van deze mastertrack met de postacademische ambtsopleiding is de meest volledige manier om bekwaamheid te verwerven om als BVG-er werkzaam te zijn.

  In de laatste fase van de Boeddhistische track Geestelijke Verzorging kunnen studenten toelating aanvragen voor het postacademische programma om een volledige licentie te krijgen voor alle genoemde sectoren. Dit programma is 60 ECTS (meestal in twee/drie jaar in deeltijd gevolgd). Voor informatie over de inhoud van de postacademishce ambtsopleiding kunnen belangstellenden  contact opnemen met het Boeddhistisch Seminarie.

  Vakken

  De studieroute Geestelijke Zorg: Boeddhisme bestaat uit de volgende vakken:

  • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV) betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
  • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
  • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
  • Keuzevak: Engaged Buddhism (voertaal: Engels)
  • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief, met op Boeddhisme toegespitste casuïstiek
  • General research skills
  • Optionele module: tekstuele tradities en praktijken (meestal met een focus op Pāli) – Engels of Nederlands
  • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond Boeddhistische thematiek
  • Stage (inclusief supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners
  • Scriptie over een aan geestelijke verzorging & Boeddhisme gerelateerd thema

  Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

 • Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid

  Samenvatting

  De studieroute Spiritual Care: Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid heeft een dubbele focus. Het gaat om begeleiding van mensen in het omgaan met hun existentiële vragen en zorgen in het licht van alle informatie over hoe leven op aarde bedreigd is. Specifieke aandachtsgroepen zijn jongeren, klimaatactivisten, boeren die voor een grote omwenteling in bedrijfsvoering staan, gemeenschappen die de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ervaren. Daarnaast gaat het om bijdragen aan de noodzakelijke paradigmaverandering in ons denken over menszijn in relatie tot andere levensvormen.  Naast technische innovaties zijn ontwikkelingen op existentieel en spiritueel gebied nodig om tot de helende relaties te komen die ecosystemen versterken.

  Bij geestelijke verzorging denkt men vaak aan individuele begeleiding bij het omgaan met persoonlijke levensvragen, gericht op zingeving en spiritueel welzijn. De vraag is echter of we van spiritueel welzijn kunnen spreken wanneer we geen rekening houden met onze relaties tot andere levensvormen en tot de aarde als geheel. Ecologische crises als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit roepen fundamentele vragen op over hoe we onze planeet bewonen. Die vragen kunnen leiden tot ‘eco-anxiety’ en ‘eco-mourning’, maar ook tot handelen gericht op ecologische transitie. Hoe kan geestelijke verzorging hier een rol in spelen? Hoe kan zij mensen bijstaan en bijdragen aan transformatie? Planetaire gezondheid gaat over gezondheid in brede betekenis: zowel menselijk als niet-menselijk, zowel fysiek als spiritueel.

  De studieroute Geestelijke Zorg en Planetaire Gezondheid richt zich op de doordenking van deze vragen en thema’s in het licht van theoretische reflectie en empirisch onderzoek, steeds in wisselwerking met praktijkervaringen. Studenten leren vaardigheden om ondernemend te zijn in hun gerichtheid op een zorgzaam bewonen van de aarde. Centraal staat het helen van relaties: van mensen met zichzelf, met anderen en zeker ook met niet-menselijke bestaansvormen. Op basis van de theoretische grondslagen en basismethodiek van geestelijke verzorging vindt specialisatie plaats binnen o.a. keuzevak, stage en scriptie-onderzoek, onder begeleiding van docenten met expertise op het gebied van ‘planetary health’.

  Vakken

  • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op planetaire gezondheid betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
  • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
  • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging, met op planetaire gezondheid toegespitste casuïstiek
  • General research skills: workshop gericht op interdisciplinair onderzoek naar planetaire gezondheid
  • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond ecologische thematiek
  • Stage (inclusief supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners van de opleiding op het gebied van planetaire gezondheid
  • Scriptie over een aan geestelijke verzorging & planetaire gezondheid gerelateerd thema, via de onderzoeksgroep Transformations of Religiosity

  Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

 • Interfaith Spiritual Care

  Samenvatting

  Geestelijk verzorgers zijn in het bijzonder toegerust om mensen te begeleiden bij het omgaan met zingevingsvragen, zoals in situaties van ziekte, verlies, lijden of bij confrontatie met onrecht. Hun taak is een (speel)ruimte te creëren voor existentiële reflectie, in individuele contacten of in groepsverband, maar ook op het niveau van samenlevingsvragen. Zij kunnen mensen helpen op nieuwe manieren te kijken naar hun situatie en putten daarvoor uit een rijkdom van levensbeschouwelijke en culturele bronnen. Religie kan daarin een rol spelen, maar ook kunst, (pop)muziek, poëzie, film, natuur en eigenlijk alles wat mensen inspiratie en troost biedt in de levenssituaties waarin ze zich bevinden.

  Lange tijd boden geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen de structuur van waaruit geestelijk verzorgers hun werk deden. Die situatie is meer en meer aan het veranderen. Dat biedt geestelijk verzorgers de mogelijkheid om te werken vanuit uiteenlopende inspiratiebronnen in plaats van binnen de identiteitsbepalende kaders van een religieuze organisatie. Dit is met name van belang in situaties waarin mensen ‘religieus ongeletterd’ zijn en geen verbinding voelen met traditionele religieuze taal of rituelen.

  Waar mensen geen betekenis vinden in gevestigde religieuze taal en gemeenschappen, speelt interfaith spiritual care een belangrijke maatschappelijke rol in de ontwikkeling van nieuwe woorden, vormen, beelden, en nieuwe manieren van aansluiten bij waar mensen zelf zijn in hun zoeken naar zin. Een belangrijke manier om dit te doen is via de verbeelding. Verbeelding stelt mensen in staat zich voorstellingen te maken van goed (samen)leven en deze richtinggevend te laten zijn in hun handelen. Verbeeldingskracht helpt om op een nieuwe manier te kijken naar een situatie en mogelijkheden te zien voor verandering en transformatie. Om deze reden spelen inzicht en oefening in ‘verbeeldingsvolle vaardigheden’ een belangrijke rol in de studieroute Interfaith Spiritual Care. In aanvulling op de basis theorie, methodiek en professionele vaardigheden van geestelijke verzorging, wordt aandacht besteed aan de filosofie en praktijk van morele verbeelding als een onderscheidend kenmerk van interfaith spiritual care.

  Vakken

  De studieroute Interfaith Spiritual Care bestaat uit de volgende vakken:

  • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging
  • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
  • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
  • Keuzevak: een keuze uit diverse aangeboden modules
  • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief
  • General research skills
  • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen, verbeeldingskracht
  • Stage (inclusief supervisie)
  • Scriptie over een aan interfaith spiritual care gerelateerd thema

  Bekijk het complete overzicht van alle vakken in de studiegids.

 • Islam

  Samenvatting

  De moslimgemeenschap in Nederland ontwikkelt zich constant binnen een diverse, multiculturele en multi-levensbeschouwelijke Nederlandse samenleving. Hierdoor is de noodzaak ontstaan voor professionele moslim religieuze leiders/imams en geestelijk verzorgers die worden opgeleid op academisch niveau. Hun taak is spirituele leiding te geven en begeleidende hulp te verlenen aan moslims wat betreft zingeving en levensvragen in een westerse context. De eenjarige studieroute Spiritual Care: Islam is de enige islamitische opleiding in Nederland op universitair niveau. De opleiding wordt aangeboden door het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT), één van de seminaria die verbonden zijn aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU.

  Heb je een islamitische achtergrond en ben je vertrouwd met Islamitische theologie in de westerse/Nederlandse context en de rol van religie (islam) in een seculiere samenleving? Wil je graag mensen begeleiden in het omgaan met zingeving- en levensvragen tijdens uitdagende situaties zoals ziekte, verlies en trauma? Heb je de ambitie om vanuit een academische vorming het ambt van moslim GV-er te beoefenen in een interlevensbeschouwelijke omgeving in bijvoorbeeld zorginstellingen, gevangenissen of het leger? Voldoe je aan de toelatingseisen? Dan is deze opleiding iets voor jou. 

  De alumni van deze eenjarige studieroute kunnen hun professionaliteit verder ontwikkelen door hun studie te continueren aan de VU via de eenjarige Nederlandstalige islamitische ambtsopleiding. De door SKGV erkende ambtsopleiding biedt je de gelegenheid voor meer professionalisering in het vakgebied van Islamitische Geestelijk Verzorging, verdieping in traditie-specifieke vakken, praktische toepassing van de theoretische kennis en contextualiseren van theologische kennis binnen de Nederlandse context en de seculiere rechtstaat.

  Vakken

  Binnen de studieroute Islam worden de volgende modules aangeboden:

  • Spiritual Care 1: theologische, filosofische en religiewetenschappelijke grondslagen van geestelijke verzorging, waarin zorgethische vragen ook op Islamitische Geestelijke Verzorging betrokken worden en studenten de gelegenheid krijgen hierop toegespitste literatuur te bestuderen
  • Hermeneutics: hermeneutische vragen gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog
  • SpiCa2: basistheorie en methodiek van geestelijke verzorging
  • Specialisatiemodule-Keuzevak: Theorie Islamitische Geestelijke verzorging/Theory of Islamic Spiritual care (voertaal: Nederlands)
  • Comparative ethics: ethische vragen in interlevensbeschouwlijk perspectief, met op Islam toegespitste casuïstiek
  • General research skills
  • Professional skills: vaardigheden op het gebied van o.a. gespreksvoering, groepsdynamiek, rituelen rond Islamitische thematiek
  • Stage (incl. supervisie): stagemogelijkheden bij samenwerkingspartners in het werkveld van Islamitische Geestelijke Verzorging.
  • Scriptie over een aan Islamitische Geestelijke Verzorging gerelateerd thema

  In veel modules wordt de nadruk gelegd op Islamitische Geestelijke Verzorging. De module Theorie van Islamitische Geestelijke Verzorging biedt een Islamitisch perspectief. De stage en de scriptie weerspiegelen de theoretische en praktische vaardigheden van de student in Islamitische Geestelijke Verzorging.

Welke studieroute kies jij?

Selecteer de studieroute van je keuze en kom meer te weten over het programma.

Samenvatting

De inhoud genoemd onder jaar 1 is ook de inhoud van jaar 2: afhankelijk van of de 60 ECTS voltijd of deeltijd wordt gevolgd. Zie voor de volgorde en indeling van de vakken over de jaren de algemene informatie van Geestelijke Verzorging.

In de stage, maar ook in andere vakken, ligt veel nadruk op (praktijk)ervaring. Voor stagemogelijkheden kan geprofiteerd worden van de communicatie met de staf van het Boeddhistisch Seminarie, zodat de aansluiting op het gehele traject (inclusief het gewenste postacademische deel) kan worden geoptimaliseerd.

Voor toelating tot Geestelijke Verzorging gelden geen aanvullende eisen, maar voor toelating tot de postacademische ambtsopleiding gelden wel eisen die verband houden met de eigen Boeddhistische levensbeschouwing. Tijdig contact met de Boeddhistische staf is nuttig voor al diegenen die willen volgen wat wij beschouwen als het volledige opleidingsprogramma (d.w.z. inclusief het postacademische gedeelte).

Boeddhistische Zendende Instantie als zusterorganisatie van de Boeddhistische Unie Nederland, vertegenwoordiging van ca. 50 boeddhistische organisaties.

Samenvatting

In het tweede jaar van de Islam specialisatie volg je de Islamitische postacademische ambtsopleiding

 • Boeddhisme

  Samenvatting

  De inhoud genoemd onder jaar 1 is ook de inhoud van jaar 2: afhankelijk van of de 60 ECTS voltijd of deeltijd wordt gevolgd. Zie voor de volgorde en indeling van de vakken over de jaren de algemene informatie van Geestelijke Verzorging.

  In de stage, maar ook in andere vakken, ligt veel nadruk op (praktijk)ervaring. Voor stagemogelijkheden kan geprofiteerd worden van de communicatie met de staf van het Boeddhistisch Seminarie, zodat de aansluiting op het gehele traject (inclusief het gewenste postacademische deel) kan worden geoptimaliseerd.

  Voor toelating tot Geestelijke Verzorging gelden geen aanvullende eisen, maar voor toelating tot de postacademische ambtsopleiding gelden wel eisen die verband houden met de eigen Boeddhistische levensbeschouwing. Tijdig contact met de Boeddhistische staf is nuttig voor al diegenen die willen volgen wat wij beschouwen als het volledige opleidingsprogramma (d.w.z. inclusief het postacademische gedeelte).

  Boeddhistische Zendende Instantie als zusterorganisatie van de Boeddhistische Unie Nederland, vertegenwoordiging van ca. 50 boeddhistische organisaties.

 • Islam

  Samenvatting

  In het tweede jaar van de Islam specialisatie volg je de Islamitische postacademische ambtsopleiding

Stage

De beroepsstage geeft je de kans om je voor te bereiden op de toekomstige praktijk. Je combineert theorie en praktijk, en verbetert je professionele en maatschappelijke vaardigheden. 

Van februari tot juni loop je stage onder leiding van een mentor in de Geestelijke Zorg in de gezondheidszorg, een justitiële instelling, het leger, een hospice of op een andere plek waar geestelijke zorg gegeven wordt. Begin op tijd met het zoeken van een stageplek of overleg met de coördinator van je specialisatie. Bij deze stage horen 10 sessies supervisie in groepjes van vier studenten onder leiding van een professionele supervisor.

Multireligieuze omgeving

Globalisatie heeft gezorgd voor een samenleving waarin verschillende overtuigingen naast elkaar bestaan. De multireligieuze omgeving van de faculteit biedt een representatie van onze samenleving. Gedurende je studie ga je het gesprek aan met studenten vanuit verschillende religieuze achtergronden en geloofstradities, die ieder op hun eigen manier hun geloof uitdragen. Deze diverse omgeving geeft je de unieke kans om alvast praktijkervaring op te doen die goed van pas komt in een carrière binnen een multireligieuze omgeving.

Verander je toekomst met de studie Spiritual Care

Verander je toekomst met de studie Spiritual Care

Na de masteropleiding Spiritual Care, kun je gaan werken als geestelijk verzorger in diverse werkvelden (zorgsector, defensie, justitie, politie, als vrijgevestigde). Je wordt opgeleid tot ‘startbekwaam’ (basisniveau), maar je kunt je door postacademisch onderwijs verder ontwikkelen en specialiseren.

Je bent na de masteropleiding als deskundige op het gebied van zingeving en levensbeschouwing in staat mee te denken en advies te geven op het gebied van belangrijke maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld rond zinvol en waardengericht werken, humane organisaties, plurale samenleving, goed ouder worden. Je kunt een onmisbare bijdrage leveren aan zorg en duurzaamheid als dragende grond van goed (samen)leven.

Ontdek je toekomstperspectief
Student achter een laptop op de VU