Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Maak het verschil in het basisonderwijs

De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) is een tweejarige universitaire voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het studieprogramma bestaat uit drie leerlijnen: Onderwijspraktijk (72 EC, o.a. stage), Profilering (24 EC) en Onderwijsonderzoek (24 EC). De drie leerlijnen zijn onderling met elkaar verbonden. 

Onderwijspraktijk
In deze leerlijn staat onderbouwd handelen in de klas centraal: weten wat je doet, waarom je het doet en wanneer je je handelen moet bijstellen. De praktijklijn bestaat uit theoretische vakken, intervisie en masterclasses en stages in de onderwijspraktijk. Je leert lesgeven op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten onder begeleiding van experts op het gebied van vakdidactiek, vakinhoud en pedagogiek. Daarnaast leer je je lesgeven te analyseren en steeds te verbeteren.

Profilering
In deze leerlijn kies je een inhoudelijk profiel, een specialisatie. Je kunt kiezen uit de volgende drie profielen:

1. Leerproblemen

Je leert om probleemgedrag en leerproblemen te signaleren, te analyseren en te verklaren. Je bestudeert interacties tussen leerkracht, leerlingen en ouders.

2. Leerprocessen en leeromgevingen

Je bestudeert didactische en pedagogische innovaties in de onderwijspraktijk. Je verdiept je in empirische kennis over leerprocessen en inrichting van leeromgevingen. Je ontwerpt en ontwikkelt een educatieve toepassing.

3. Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie

Je leert kritisch te reflecteren op de effecten van beleidskeuzes in onderwijsbeleid en op complexe onderwijsvraagstukken zoals (super)diversiteit en kansenongelijkheid. Wat betekenen die voor jouw handelen als onderwijskundig leider?

Onderwijsonderzoek
In deze leerlijn leer je zo effectief mogelijk gebruik te maken van bestaand onderzoek en zelf onderzoek te doen in de onderwijspraktijk. Je werkt toe naar een Masteronderzoek (these) dat relevant is voor je stageschool en dat aansluit op het profiel dat je hebt gekozen.

Jaar 1

In de leerlijn onderwijspraktijk begin je met het vak Basistheorie. In dit vak komen de belangrijkste didactische en pedagogische theorieën en concepten aan bod over leren in het primair onderwijs, ontwikkelingspsychologie en -stoornissen. 

In de vakken Pedagogische en Didactische Principes 1-4 bouwen we voort op deze basiskennis. Je verdiept je verder in de kennis over het lesgeven aan diverse groepen leerlingen. De kennis die behandeld wordt pas je tijdens je stage direct toe. Je loopt eerst één dag en later twee dagen per week stage in dezelfde groep. Gedurende de stage heb je Intervisie. In groepsbijeenkomsten bespreek je met je medestudenten en onder begeleiding van een docent je ervaringen met het lesgeven. Dat helpt je je eigen handelen te begrijpen, te analyseren en onderbouwd te verbeteren. Tijdens de Masterclasses komen experts uit de wetenschap en de onderwijspraktijk spreken over actuele thema’s en Good practices.

Voor de leerlijn profilering oriënteer je je eerst op de drie inhoudelijke profielen en maak je een keuze die zo veel mogelijk aansluit bij je vooropleiding. Je volgt de eerste twee vakken uit het inhoudelijke profiel.

In de leerlijn onderzoek start je met het leren recenseren van bestaand onderwijsonderzoek vanuit het perspectief van methoden en technieken van onderzoek. Je leert daarbij gebruik te maken van de data die er in basisscholen aanwezig is om gedegen inzicht te krijgen in de gang van zaken op het niveau van de leerling, de school en het bestuur.

Bekijk hier het studieprogramma van EMPO.

Jaar 2

In het tweede jaar loop je twee en een halve dag per week stage in een andere groep dan in jaar 1. Dit kan op dezelfde of een andere school zijn, of in het speciaal onderwijs. Je gaat lesgeven aan een hele klas en aan heterogenere groepen. Net als in jaar 1 heb je Intervisie en volg je Masterclasses over actuele onderwerpen en Good practices.

In de leerlijn Profilering volg je het derde en vierde vak in de door jou gekozen specialisatie. De inhoudelijke kennis pas je toe in de vakken Onderzoeksvaardigheden en Onderzoeksvoorstel in de leerlijn Onderwijsonderzoek. Je leert hoe je kleinschalige onderwijsinnovaties aan de hand van bestaande data in de school moet evalueren. Je krijgt inzicht in de verschillende soorten data die scholen verzamelen en leert deze correct te gebruiken en interpreteren. Daarvoor maak je kennis met verschillende geschikte onderzoeksdesigns en analysetechnieken. Voor je onderzoekvoorstel selecteer je een onderzoeksvraag die aansluit bij je inhoudelijke profiel en bij de behoefte van je stageschool. Je sluit de opleiding af met een Masterthese.

Bekijk hier het studieprogramma van EMPO.

Onderwijsvormen

In de EMPO krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges en werkgroepen, intervisiegroepen, masterclasses en stages.

Vanuit de praktijk

''Met academisch geschoolde leraren beschikken scholen over meer onderzoekend en innovatief werk- en denkvermogen om het hoofd te bieden aan ingewikkelde vraagstukken zoals kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden.'' – Marjolein Moorman (wethouder Onderwijs gemeente Amsterdam)

''Academische leraren zijn in staat om binnen scholen/besturen verschillende rollen te vervullen; behalve als leraar zijn zij inzetbaar als onderzoeker, adviseur, vernieuwer, coach of onderwijsontwerper. Zij dragen bij aan de diversiteit binnen schoolteams, wat een bewezen positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. '' (Breed Bestuurlijk Overleg – vereniging van schoolbesturen van het primair onderwijs en speciaal onderwijs te Amsterdam)

Interview met Debora Roorda

Debora Roorda is universitair docent bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar leerkracht-leerlingrelaties (de emotionele band tussen leerkrachten en leerlingen) en geeft verschillende vakken binnen de bachelor pedagogiek, master orthopedagogiek en de research master van de UvA. Binnen de EMPO gaat zij de vakken Leerling-Leerkracht en Leerkracht-Ouderrelaties en PDP2 Zicht op de Groep geven. Daarnaast doet zij de coördinatie van de EMPO-master vanuit de UvA.

>>Lees hier het interview met Debora Roorda.

Verander je toekomst met de Educatieve Master Primair Onderwijs

Verander je toekomst met de Educatieve Master Primair Onderwijs

Na afronding van de EMPO ontvang je twee diploma’s: een masterdiploma Sociale wetenschappen en een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Ontdek je toekomstperspectief