Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een take-hometentamen als een specifieke opdrachtvorm

Laatst gewijzigd op 17 november 2022
Bij take-hometentamens moeten studenten buiten de campus een taak voltooien en hun werk binnen een strikte tijdslimiet inleveren. Take-hometentamens hebben voordelen ten opzichte van gewone onder toezicht afgelegde tentamens, omdat deze leiden tot het beter vasthouden van de stof, de tentamenvrees verminderen en meer in overeenstemming zijn met de beroepspraktijk. Ze moeten echter wel met zorg worden ontworpen en afgenomen.

Take-hometentamens geven studenten een redelijke mate van vrijheid om te kiezen waar en wanneer zij een opdracht willen voltooien en om hun onderzoeksvaardigheden en academische schrijfvaardigheid te tonen. Studenten mogen hun eigen notities, teksten en ander materiaal raadplegen, net als bij open-boek tentamens, maar een take-hometentamen wordt niet gecontroleerd. Het antwoord formaat is meestal dat van de lange open vragen (opstel, verslag, meerdere pagina's). De algemene situatie - studenten werken zonder toezicht met een tijdslimiet - kan verschillende toetsmethodes vereisen, zoals casestudies, essays, samenvattingen en miniprojecten. Het is echter belangrijk om na te denken over de valkuilen die met dit soort tentamens gepaard gaan, en je daarop voor te bereiden. Laten we eens een kijkje nemen!

Voordelen van take-hometentamens

Een take-hometentamen zorgt voor een langere retentie van de leerstof

Het onderzoek van Rich (2011) heeft aangetoond dat studenten bij het studeren voor een take-hometentamen vaker het tekstboek en aantekeningen doornemen, in vergelijking met het studeren voor een klassiek tentamen. Bovendien waren studenten meer geneigd om de stof in hun eigen woorden samen te vatten en vragen te stellen tijdens het onderwijs.

Vermindert stress en prestatieangst

Studenten hebben veel meer vrijheid in het kiezen van de meest geschikte tijd en plaats om aan het tentamen te werken. Dit is positief voor studenten die kampen met prestatieangst (Rich, 2011).

Meer in lijn met de beroepspraktijk

Een take-hometentamen geeft een docent de mogelijkheid om een tentamen te ontwikkelen dat bestaat uit vragen of opdrachten die authentieker zijn en beter aansluiten bij de beroepspraktijk.

Uitdagingen van take-hometentamens

Alleen de hoofdzaken leren

Uit onderzoek van Haynie (2003) is gebleken dat studenten zich alleen richten op de informatie die nodig is om het take-hometentamen af te ronden. Ze hebben niet de neiging om meer inzicht te krijgen in andere leerstof. Door complexere vragen of thema's te behandelen, kan dat voorkomen worden.

Afkijken is een mogelijkheid

De student kan om hulp vragen bij het verwerken van de informatie. Het is daarom belangrijk om duidelijk te zijn over de regels. Vertel de studenten bijvoorbeeld dat samenwerking met andere studenten mogelijk is, maar dat het persoonlijke gedeelte aan het eind zichtbaar moet zijn. Een andere mogelijkheid is om elke student een ander type vraag of opdracht te geven, zodat de kans op spieken kleiner wordt. Het kan heel goed werken dat studenten eerst zelf een casus zoeken of formuleren die ze - na goedkeuring door de docent - daarna verwerken via het take-hometentamen.

Het tentamen nakijken

Het is moeilijker om het tentamen na te kijken vanwege de diversiteit in antwoorden tussen studenten. Bepaal daarom voorafgaand aan wat de leerdoelen zijn en welke vaste elementen in een bepaald antwoord aanwezig moeten zijn.

Inleveren

Docenten kunnen "tijdverschuiving" toestaan, waardoor studenten kunnen beginnen wanneer ze willen, op voorwaarde dat dit binnen een beperkte tijdsperiode gebeurt. De klok begint pas te tikken wanneer studenten het examenpapier downloaden op het juiste lokale tijdstip, vanaf dan krijgen ze allemaal evenveel tijd om hun uitwerking in te leveren. De verschuiving van de tijd maakt het dus mogelijk dat studenten zelf hun take-hometentamens plannen. Studenten kunnen bijvoorbeeld binnen een bepaalde week een periode van 8 (of 24, 48 of 72) uur kiezen, zodat zij in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken en rekening kunnen houden met hun andere verplichtingen op het gebied van werk, huishouden of zorg.

Timing

Take-hometentamens kunnen variëren van een korte periode van drie uur met een voorafgaande leesperiode van 24 uur, 48 uur of 72 uur tussen de vrijgave van het tentamen en de indiening van de uitwerkingen. De lengte van de tentamens moet worden bepaald door de leerresultaten die voor elk specifiek vak zijn vastgesteld; en uiteraard moeten het soort vragen en de beoordelingscriteria worden aangepast aan het gekozen formaat. Onder de huidige gebruikers van take-hometentamens is er enige steun voor een 24-uurs tentamen met een duidelijke woord- of paginalimiet. In het geval van kortere take-hometentamens is er ook enige steun voor de verspreiding van vragen tot een week voor het eigenlijke tentamen, zodat de studenten hun antwoorden kunnen voorbereiden. Dit wordt beschouwd als een doeltreffende manier om studenten aan te moedigen kritisch na te denken over de in de cursus behandelde stof, in plaats van deze alleen uit het hoofd te leren.

Indien gebruikt in combinatie met andere vormen van summatieve beoordeling, moet het gebruik van take-hometentamens zorgvuldig worden gepland op het niveau van de opleiding om ervoor te zorgen dat de belasting voor studenten beheersbaar blijft, dat studenten genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden voor andere tentamens, en dat de data van summatieve take-hometentamens niet botsen met inleverdata/tijden van ander formatief/summatief cursuswerk. Mocht dat toch het geval zijn, dan zou het toestaan aan studenten om het specifieke tijdstip te bepalen waarop zij hun take-hometentamen willen afleggen (zie vorig punt) deze problemen tot een minimum beperken.

De volgende vragen zijn nuttig voor elk vakgebied

  • Vergelijken en contrasteren. De vraag zou de studenten bijvoorbeeld kunnen vragen om drie theoretische perspectieven of drie specifieke teksten te vergelijken en te contrasteren, met bijzondere aandacht voor een aantal punten en de verplichting om uittreksels uit deze teksten te citeren. Het zou ook interessant kunnen zijn de studenten te vragen een gesprek of een debat te schrijven tussen de belangrijkste auteurs of teksten van de cursus.
  • Een meer praktische invalshoek zou kunnen worden geboden door de studenten te vragen een vraag te beantwoorden aan de hand van een aantal voorbeelden uit het "echte leven". Ook kan hun worden gevraagd commentaar te geven op een krantenartikel met gebruikmaking van theoretische concepten uit de teksten van de cursus.
  • Een andere mogelijkheid is dat de studenten een kort essay krijgen en gevraagd wordt om theoretische perspectieven te identificeren die verband houden met de daarin besproken thema's.
  • Langere take-hometentamens zijn vaak gebaseerd op casestudies, zoals die gewoonlijk in Amerikaanse businessscholen worden gebruikt. Onderzoek wijst uit dat het uitdelen van casestudies aan het begin van de cursus aan de studenten het beste werkt. Op deze manier raken studenten vertrouwd met de nuances van de casestudie, kunnen zij de cursusstof in verband brengen met de casestudie en voorafgaand aan het examen verbanden leggen tussen de vraag en de stof. Studenten kunnen worden aangemoedigd studiegroepen te vormen, zodat zij met elkaar kunnen discussiëren en ideeën kunnen uitwisselen.

Praktische tips voor succesvolle take-hometentamens

Tip 1: Bereid meerdere onderwerpen of casestudies voor en wijs ze willekeurig toe aan de studenten. Of laat studenten hun eigen onderwerpen kiezen. Het tentamen zelf heeft een algemene aanpak voor de beantwoording en de studenten moeten die toepassen op hun specifieke onderwerp. Zie de tips over het ontwerpen van boeiende vragen op de pagina over openboekexamen. Vermeld daarnaast expliciet dat samenwerking met medestudenten positief is, maar dat de student in zijn oplossing zijn persoonlijke verwerking van het geheel moet laten zien. Deze aanpak vermindert de mogelijkheden tot academisch wangedrag.

Tip 2: Laat studenten - binnen bepaalde grenzen - hun eigen wijze van reageren kiezen. Ze kunnen een schriftelijk stuk maken, maar misschien kunnen reacties in de vorm van een video, een presentatie, een powerpoint of een ander format ook werken. Zie de mogelijkheden op deze pagina over opdrachten in activerend blended onderwijs.

Tip 3: De lengte van de uitwerking moet beperkt worden tot een bepaald aantal woorden/pagina's om de eerlijkheid tussen de studenten te garanderen en een te grote hoeveelheid punten te beperken.

Tip 4: Communicatie over het take-hometantamen is essentieel. Als de instructie van een docent onvoldoende en dubbelzinnig is, kan dit leiden tot stress en een verkeerde interpretatie van de beoordeling door de studenten. Geef duidelijke instructies over de praktische kant, de manier van inleveren en de timing van het take-hometentamen. Zorg ervoor dat er een beleid is voor te laat inleveren. Neem contact op met de bevoegde examencommissie voor specifieke richtlijnen en voorschriften.

Tip 5: Formuleer algemene criteria waaraan het antwoord moet voldoen. Stel op basis hiervan voor grotere antwoorden een rubric op met vier tot vijf mogelijke antwoordniveaus. Het is belangrijk om samen met een collega een beoordelingsformulier op te stellen (of in ieder geval te bespreken en af te stemmen) om de tentamens eerlijk en betrouwbaar te kunnen scoren

Tip 6: Bespreek de beoordelings- en evaluatiecriteria op voorhand met de studenten.

Tip 7: Gebruik een plagiaatcontrole om er zeker van te zijn dat het geschreven werk van de student origineel is. Zie informatie over plagiaat tools van VU Amsterdam. Wijs studenten ook op de regels voor academische integriteit.

Tip 8: Weet je niet helemaal zeker of take-hometentamens passen in het beleid van je faculteit? Neem dan contact op met je examencommissie.


Delen van deze tekst zijn gebaseerd op "NOTES OF GUIDANCE 9", Take home examination papers: guidance for tutors and course conveners", London School of Economics, Teaching and Learning Centre, en zijn aangepast aan de context van de VU in Amsterdam.