Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsvisie VU

Laatst gewijzigd op 16 mei 2023
In de Onderwijsvisie VU beschrijft de Vrije Universiteit Amsterdam de uitgangspunten voor haar onderwijs. De onderwijsvisie is uitgewerkt in het document Concretisering Onderwijsvisie VU.

De Onderwijsvisie van de VU is medio 2021 geactualiseerd. Deze onderwijsvisie bouwt voort op de vorige visie: de kernwaarden open, persoonlijk en verantwoordelijk staan hierin centraal. In de nieuwe visie is een ontwerpprincipe toegevoegd op het gebied van activerend blended onderwijs: "Het onderwijs is activerend. Dit wordt bereikt door innovatieve didactische werkvormen die studenten activeren waarbij we een optimale integratie nastreven van tussen fysieke en digitale onderwijsvormen (persoonlijk)." Daarnaast is er in de visie aandacht voor de nieuwe thema's uit de VU strategie: duurzaam en ondernemend. De uitwerking van terugkerende thema's zoals academisch burgerschap, de universitaire gemeenschap en de verbondenheid met de maatschappij zijn onveranderd. De visie is bedoeld om te inspireren en richting te geven aan het onderwijs van de VU.

De geconcretiseerde VU Onderwijsvisie biedt een uitwerking van de Onderwijsvisie naar de rol van de student, de rol van de docent en de rol van de organisatie als facilitator maar ook als aanjager. De drie kernwaarden van de VU: 'open', 'persoonlijk' en 'verantwoordelijk' vormen de leidraad bij de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk. 

Op 5 november 2019 onderschreef het College van Bestuur de update van de Geconcretiseerde VU Onderwijsvisie. De geconcretiseerde VU onderwijsvisie is opgesteld door het KnowVU, het Kennisnetwerk Onderwijs. 

De geconcretiseerde VU onderwijsvisie is uitgewerkt aan de hand van twee overkoepelende thema’s: 1) betrokkenheid bij elkaar en bij het leerproces en 2) betrokkenheid bij mens en maatschappij.

De eerste, meer op de interne context gerichte betrokkenheid, gaat in op:

  • commitment over en weer, tussen studenten en docenten onderling en tussen docenten en studenten;
  • de begeleiding en ondersteuning van studenten en wat de organisatie daaraan bijdraagt;
  • het streven naar persoonlijke leerervaringen door student én docent.

De tweede, meer op de externe context gerichte betrokkenheid, laat zien dat:

  • diversiteit in de breedste zin van het woord een kernbegrip is in het doorgronden en werken aan academische, professionele en maatschappelijke vraagstukken;
  • een internationale ervaring daar aan kan bijdragen en dat studenten de mogelijkheden krijgen naar buiten te treden om zo enerzijds het geleerde in de praktijk te brengen en anderzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij;
  • voor student en docent het onderwijs in het proces van een leven lang ontwikkelen geplaatst wordt.

Het document laat zien waar de VU als onderwijsinstelling voor staat, wat ons onderscheidend maakt van andere universiteiten en welk gedrag en welke houding van studenten, docenten en de organisatie daarbij past. Het document is een leidraad voor iedereen die aan de VU werkt en studeert, Dit is waar de VU voor staat: “dit kun je van ons verwachten en dit verwachten wij van jou als student/docent”.

Kennisnetwerk Onderwijs VU (KNOWVU)

Animatie VU Onderwijsvisie 2022

Bekijk hier de nieuwe animatie over de VU Onderwijsvisie (2022).

Misschien ben je hier ook naar op zoek?