Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsagenda: leidraad voor verbetering

Aan de VU werken we met een integrale VU Onderwijsagenda. Hierin worden alle onderwijsplannen zoals geformuleerd in de Onderwijsvisie, de VU Strategie 2023-2028, het Kwaliteitsplan 2.0, en de richtlijnen voor het bachelor- en master onderwijs in één document samengevat.

De meerjarige VU Onderwijsagenda (2023-2028) krijgt elk jaar een update op basis van de voortgang, resultaten en voortschrijdende inzichten.

Onderwijsagenda 2023-2028

 • Wat willen we de komende jaren bereiken?

  Met de Onderwijsagenda 2023-2028 werken we toe naar:

  • 1. Versterking en vernieuwing van ons onderwijsprofiel en –portfolio
   Het bachelor, master en onderwijs voor professionals portfolio aan de VU is zo ingericht dat een (internationaal) aantrekkelijk en responsief aanbod ontstaat dat aansluit bij de onderwijsvisie en speerpunten uit het onderzoek van de VU en studenten optimale mogelijkheden biedt om hun talent te ontwikkelen.
  • 2. Vergroten studentsucces en studentenwelzijn
   Het onderwijs is zo ingericht dat ze een klimaat schept voor studentenwelzijn en studentsucces, waarin talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en doorstromen, daarbij goed begeleid worden en uitstekend voorbereid en veerkrachtig de arbeidsmarkt kunnen betreden.
  • 3. Versterken docentontwikkeling en docentenwelzijn
   Er is een VU-breed gedeelde en gedragen ambitieuze cultuur waarin docenten verder worden geprofessionaliseerd en uitdagend onderwijs geven, er een sterke, vanzelfsprekende beleving is van een positieve onderwijs- en kwaliteitscultuur, en een hechte onderwijsgemeenschap waarin docenten en onderwijsondersteuners erkend en gewaardeerd worden, minder werkdruk en meer werkplezier ervaren.
  • 4. Optimaliseren van de onderwijsfaciliteiten en integrale ondersteuning
   Er is kwalitatief hoogwaardige student- en onderwijsondersteuning die aansluit bij de ambities uit de strategie en onderwijsvisie en behoeften van de gebruikers, waarbij onderwijs en beschikbare ruimtes optimaal op elkaar afgestemd zijn, die organiseerbaar en betaalbaar is, en continu verbeterd wordt.

  Deze meerjarige Onderwijsagenda krijgt elk jaar een update op basis van de voortgang, resultaten en voortschrijdende inzichten. Voor 2024 is de Onderwijsagenda 2023-2028 uitgewerkt in het document Onderwijsagenda VU Editie 2024

 • Wat is er al bereikt?

  Binnen de VU werken we al met een Onderwijsagenda sinds 2013. Met de Onderwijsagenda 2023-2028 bouwen we voort op die van de afgelopen jaren. De keuzes die we maken zijn gebaseerd op een continuering van onze eerdere ambities. Het accent is de afgelopen jaren verschoven van presteren (2013-2018) naar blijvend veranderen (2018-2023). Komende jaren werken we verder aan een innovatieve mindset (2023-2028). De eerdere Onderwijsagenda’s leidden tot een aantal mooie resultaten, die voortgezet werden in de periode vanaf 2023.

  • Lerende universiteit
   Met de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) wordt de interne kwaliteitszorg van  de instelling onder de loep genomen. De Onderwijsagenda zorgde voor een sterke focus op het verbeteren van de kwaliteitszorg van ons onderwijs en het versterken van onze kwaliteitscultuur. De VU slaagde in 2016 voor de eerste ITK en in 2020 opnieuw. De auditcommissie bij de eerste ITK complimenteerde de VU voor wat zij heeft weten te realiseren en noemde de VU een “lerende universiteit”. 
  • Stijgende lijn in waardering studenten voor hun opleiding
   Met de Onderwijsagenda is hard gewerkt aan een betere studenttevredenheid, zichtbaar in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE-score 'studentenoordeel opleiding algemeen' steeg in de afgelopen jaren van 3,8 (2014) naar 4,07 (2019). In de categorie brede universiteit steeg de VU naar een gedeelde eerste plaats met Utrecht en Nijmegen (2019). 
  • Professionaliseringsgolf docenten
   De VU kwam de prestatieafspraken na die het ministerie van OCW met universiteiten en hogescholen maakt over het verbeteren van hun onderwijs.Er heeft een aanzienlijke toename plaatsgevonden van het aantal docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO); inmiddels heeft 84% (2022) van onze docenten een BKO. Ook het aantal gecertificeerden met een Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) en een Leergang Onderwijskundig Leiderschap is sterk gestegen.
  • Bachelor- en masteronderwijs volop in vernieuwing
   Na vernieuwing van het bachelor- en masteronderwijs via de bachelor- en masterrichtlijn, is na de Corona-maatregelen een sterke inpuls gegeven aan het Activerend en Blended Onderwijs. Dit zetten we komende jaren voort.
  • Sterkere focus op onderwijs
   Door via een meerjarenplanning in de Onderwijsagenda te investeren in de vernieuwing van het onderwijs, studentsucces, professionalisering van docenten en innovatie van voorzieningen, is de kwaliteit van het onderwijs VU-breed verbeterd. Initiatieven zoals het VU Network for Teaching and Learning, de versterking van de positie van portefeuillehouders onderwijs én opleidingsdirecteuren in het bestuursreglement en de ontwikkeling en implementatie van het Raamwerk onderwijsprestaties geven aan dat de ruimte en waardering voor onderwijs zijn toegenomen.
 • Kwaliteitsplan Onderwijs

  Als onderdeel van de Onderwijsagenda 2023-2028 is het Kwaliteitsplan Onderwijs VU opgesteld. Dit kwaliteitsplan sluit aan bij de landelijk vastgestelde thema’s in de kwaliteitsafspraken en is tot stand gekomen in nauw overleg met de medezeggenschap.

 • Onderwijsorganisatie

  De organisatie- en beslissingsstructuur wordt beschreven in het besturingsmodel van de VU. Dit geeft in heldere bewoordingen weer hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld, hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe er wordt gestuurd op het bereiken van doelen.

  Onderwijsoverleggen

  De VU kent de volgende VU-brede onderwijsoverleggen (VUnet-id nodig): 

  Overleg Portefeuillehouders onderwijs (OPO)
  Op universitair niveau vindt strategisch overleg over het onderwijs plaats in het Overleg Portefeuillehouders Onderwijs (OPO). Daarbij gaat het om een niet vrijblijvende afstemming tussen portefeuillehouders onderwijs uit de faculteitsbesturen over de aansturing van het onderwijs en het realiseren van de onderwijsagenda. Het OPO geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur en heeft van het college het mandaat gekregen om te besluiten over de uitvoering van de onderwijsagenda. Het OPO zet grote lijnen uit, waarna faculteiten en diensten adviseren over de uitvoerbaarheid daarvan.

  Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)
  De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de rector, over de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg en over de kwaliteit van aanvragen voor nieuwe opleidingen. De stuurgroep geeft ook advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken rond onderwijskwaliteit. De leden worden benoemd op grond van expertise en functioneren nadrukkelijk niet als facultair vertegenwoordiger.

  Overleg Hoofden Onderwijsondersteuning (HO)
  Dit overleg adviseert, bij voorkeur voorafgaand aan besluitvorming, over de gevolgen van voorgenomen beleidsbeslissingen voor de bedrijfsvoering aan het OPO en de directeuren bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om faculteitoverstijgende of uniforme onderwijs- en studentondersteunende processen en projecten en om het inrichten van de daarbij behorende organisatie.

  Klankbordgroep Interne Kwaliteitszorgmedewerkers (KIK)
  De klankbordgroep bestaat uit beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteitszorg van de verschillende faculteiten. Via hen worden de faculteiten geïnformeerd over landelijk of VU-breed onderwijsbeleid. Ook wordt de leden om advies gevraagd. Daarnaast is dit de plek waar faculteiten hun (good) practices uitwisselen.