Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdere verdieping op het gebied van aanbestedingsrecht

Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Tijdens deze eerste masterclass staat het volgende onderwerp centraal: 'Toetsing van het clusterverbod en het splitsingsgebod door de rechter en de CvAE'.

Onduidelijkheid over de toepassing van het clusterverbod en het splitsingsgebod van art. 1.5 Aanbestedingswet.

Al langere tijd is er discussie over de systematiek van artikel 1.5 Aw 2012. De overheidsrechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) lijken ieder een andere kijk te hebben op hoe dit artikel moet worden uitgelegd en toegepast. Ook in de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. Onlangs is bovendien opwinding ontstaan over het recente Advies 649 van de CvAE. In de literatuur is betoogd dat de CvAE met dat advies heeft gebroken met de lijn die zij in haar eerdere adviezen volgde ten aanzien van de uitleg en toepassing van art. 1.5 Aw 2012. 

Een van de discussiepunten betreft de vraag of, alvorens art. 1.5 Aw 2012 kan worden toegepast, eerst de vraag moet worden beantwoord of sprake is van een samenvoeging van opdrachten (overheidsrechter), of dat juist van de premisse moet worden uitgegaan dat dit per definitie het geval is, zodat vervolgens de vraag centraal kan komen te staan of een eventuele splitsing van de opdracht in percelen al dan niet passend is (CvAE). In het verlengde hiervan ligt de vraag of dit vervolgens betekent dat voor elke opdracht die wordt aanbesteed zal moeten worden nagegaan of deze in percelen moet worden opgesplitst. Een ander discussiepunt ziet op de vraag naar de reikwijdte en inhoud van de motiveringsplicht van een aanbestedende dienst, wanneer deze het splitsen van de opdracht in percelen niet passend acht.

Tijdens deze masterclass komen een aantal sprekers aan het woord die de verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 1.5 Aw 2012 met elkaar zullen verkennen en ook zullen toelichten welke verplichtingen er in hun ogen precies voortvloeien uit dit artikel. 

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de inhoud en strekking van de wettelijke regeling van het clusterverbod en het splitsingsgebod alsook de toepassing daarvan door de gewone rechter en de Commissie van Aanbestedingsexperts problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op de (on)mogelijkheden tot het clusteren van opdrachten en het splitsen van een (al dan geclusterde) opdracht in percelen in het kader van een (Europees) gereguleerde aanbestedingsprocedure. Meer in het bijzonder zullen zij antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is sprake van samenvoegen van opdrachten (samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst, samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten samen en samenvoegen van ongelijksoortige opdrachten, waarbij die ongelijksoortige opdrachten hetzij gelijktijdig hetzij volgtijdelijk moeten worden uitgevoerd)?
 • Wanneer is het samenvoegen van opdrachten “onnodig” in de zin van art. 1.5 lid 1 Aw 2012?
 • Hoe kan een aanbestedende dienst invulling geven aan haar motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012, gegeven de gezichtspunten die de wet noemt in art. 1.5 lid 1 Aw 2012?
 • Wanneer moet die motiveringsplicht worden nageleefd? Welke betekenis moet in dit verband bijvoorbeeld worden gegeven aan het begrip “aanbestedingsstukken” in art. 1.5 lid 2 Aw 2012?
 • Wat zijn de consequenties van het niet dan wel onvoldoende motiveren van de beslissing tot het samenvoegen van opdrachten?
 • Wanneer is het opdelen van een opdracht in meerdere percelen “niet passend” in de zin van art. 1.5 lid 3 Aw 2012?
 • Hoe kan een aanbestedende dienst invulling geven aan haar motiveringsplicht van art. 1.5 lid 3 Aw 2012? Kan daarbij worden teruggevallen op de gezichtspunten die de wet noemt in art. 1.5 lid 1 Aw 2012?
 • Geldt het splitsingsgebod van art. 1.5 lid 3 Aw 2012 ook in het geval van een opdracht die tot stand is gekomen na een “niet onnodige” samenvoeging van meerdere opdrachten? En zo ja, kan dan voor de motivering van de beslissing dat een splitsing in percelen in dat geval “niet passend” is gebruik worden gemaakt van dezelfde motivering die is gebruikt voor de beslissing dat de eerdere samenvoeging “niet onnodig” is?
 • Wat valt er in algemene zin te zeggen over de bruikbaarheid in de aanbestedings- en rechtspraktijk van art. 1.5 Aw 2012? Is die bepaling voldoende duidelijk en zo nee, welke verbeteringen zouden daarin kunnen worden aangebracht?

  Sprekers
  - Mr. Karim Achtioui, advocaat bij CMS te Amsterdam;
  - Mr. Elise Vos, advocaat bij CMS te Amsterdam;
  - Prof. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU Amsterdam.

  Meer informatie over deze masterclass

  Resultaat
  Data, kosten en contact

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Cursusleider: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Cursusleider: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is universitair docent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Spreker: prof. mr. Frank van Ommeren

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto