Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Privacyverklaring Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met je persoonsgegevens wanneer je een van de websites van de VU bezoekt.

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 12 februari 2024.

Privacyverklaring websites Vrije Universiteit Amsterdam

 • Waar gaat deze privacyverklaring over?

  Alle websites van de VU over onderwijs en/of onderzoek op het domein ‘vu.nl’ en websites van de VU die niet eindigen op ‘.vu.nl’. 

  Voor meer informatie over de bescherming van jouw privacy bij andere gegevensverwerkingen van de VU, zie onder meer:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand.

  De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.

 • Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt?

  De VU verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze waarop je gebruikmaakt van de websites en daaraan gekoppelde applicaties:

  1. naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
  2. contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
  3. geslacht en geboortedatum;
  4. taal- en communicatievoorkeuren;
  5. financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, creditcardnummer, BTW-nummer;
  6. motivatiebrief en curriculum vitae;
  7. registratie van deelname aan evenementen van de VU;
  8. digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, bezochte webpagina’s, IP-adres, MAC-adres, VUnetID, VU-studentnummer, cookie-inhoud, referrer-URL, klik- en surfgedrag en apparaatgegevens. 
 • Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

  De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. het aanmaken en beheren van een VUnet-account of ander webaccount;
  2. het informeren over opleidingen en activiteiten van de VU;
  3. het toesturen van een nieuwsbrief of ander elektronisch bericht;
  4. het toesturen van een brochure, brief of andere papieren document;
  5. het in behandeling nemen en doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  6. het laten functioneren, onderhouden, analyseren, optimaliseren en beveiligen van de websites van de VU en de daaraan gekoppelde applicaties;
  7. het maken van koppelingen tussen websites van de VU en sociale media netwerken en het tonen van relevante advertenties van de VU op andere websites;
  8. het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van onderwijs- en informatievoorzieningen;
  9. het identificeren van individuele voorkeuren en het eventueel gebruiken daarvan voor de doelen zoals vermeld onder 1 tot en met 8;
  10. de interne controle en bedrijfsbeveiliging;
  11. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.  

  Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via privacy@vu.nl.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de VU rust.
 • Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

  Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van derden die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU werken, je hiervoor toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Verwerkers
  Indien wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen die jouw persoonsgegevens ten behoeve van de VU verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat je persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

  Cookies
  Wanneer je hiervoor toestemming geeft, kunnen de VU en derde partijen, waaronder sociale medianetwerken en/of advertentienetwerken, cookies plaatsen op je computer, telefoon of tablet. Deze netwerken kunnen hiermee jouw internetgedrag zien en gebruiken voor eigen doeleinden. Voor meer informatie hierover zie de Cookieverklaring

  Wettelijke verplichting
  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de VU wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

 • Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

  Ja, het is mogelijk dat je persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanvullende regels.

  Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als dit land door Europese Commissie is aangewezen als een land met een passend beschermingsniveau, de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG of de AVG een specifieke grond voor doorgifte biedt.

  Via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) kun je, voor zover van toepassing, een kopie van het document opvragen dat voorziet in passende waarborgen. De contactgegevens van de FG staan vermeld onder 10.

 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de onder 4 vermelde doeleinden te bereiken.

 • Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

  De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Je vragen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je stellen via privacy@vu.nl. Alumni en donateurs kunnen hun vragen ook aan relaties@vu.nl stellen.

 • Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

  Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden, het recht om je persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om je persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je deze privacyrechten wilt uitoefenen, kun je dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de VU via:

  Vrije Universiteit Amsterdam
  Functionaris voor Gegevensbescherming
  De Boelelaan 1105
  1081 HV  AMSTERDAM
  functionarisgegevensbescherming@vu.nl

  Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan.

  Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop de VU jouw persoonsgegevens verwerkt.

  Meer informatie over jouw rechten kun je vinden op: Rechten van betrokkenen - Autoriteit Persoonsgegevens.