Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Welke dokter word jij?

Studenten die de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde VU hebben afgerond, kunnen doorstromen naar de masteropleiding Geneeskunde. Heb jij een andere bacheloropleiding gevolgd of een bachelordiploma Geneeskunde van een andere universiteit? Check de opleidingseisen of je voldoet.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet

 • Toelating masteropleiding Geneeskunde 2023-2024

  Voor de Masteropleiding Geneeskunde VU geldt voor het studiejaar 2023-2024 naast toelatingseisen ook een capaciteitsbeperking. 

  Toelatingseisen Masteropleiding Geneeskunde VU

  1. Toelaatbaar tot de masteropleiding geneeskunde is de bezitter van een bachelordiploma of een doctoraaldiploma van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding geneeskunde van de Vrije Universiteit, over voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen én die voldoet aan onderstaande eisen: 

   een bachelorgraad geneeskunde die bij de aanmelding voor de masteropleiding geneeskunde niet langer dan drie jaar geleden is behaald , én 

  • met goed gevolg de praktijkstage academische vorming is afgerond én 
  • met goed gevolg de praktijkstage huisartsgeneeskunde is afgerond én 
  • met goed gevolg de farmacotherapie-toetsen van de stationsexamens 2 en 3 zijn afgerond. 

  2. Aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, voldoet in ieder geval degene die in bezit is van: 

  • een graad van Bachelor of Science (bachelorgetuigschrift) geneeskunde VU dat niet langer dan drie jaar geleden is behaald bij de aanmelding van masteropleiding, of 
  • een bewijs van toelating (Certificaat premaster Zigma Zij-instroomprogramma geneeskunde) als bewijs dat de student het premasterjaar van het Zij-instroomprogramma geneeskunde van de VU met goed gevolg heeft afgerond. Het toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, waarin de student het bewijs heeft ontvangen, tenzij de decaan anders beslist, of
  1. Indien het bachelorgetuigschrift of het doctoraaldiploma geneeskunde bij de aanmelding van de master langer dan drie jaar geleden is behaald kan de examencommissie op basis van een toelatingstoets aanvullende eisen stellen met betrekking tot de toelating tot de masteropleiding. 
  2. Studenten die in het bezit zijn van een bachelorgraad geneeskunde behaald aan een instelling buiten de EER kunnen om aanvullende bewijzen worden gevraagd om aan te tonen dat zij aan de toelatingsvereisten voldoen. Ditzelfde geldt voor EER-studenten in het geval een aanzienlijk verschil aangetoond kan worden tussen de algemene eisen om in eigen land tot de masteropleiding geneeskunde te worden toegelaten en de algemene eisen die bij of krachtens de WHW gelden. 

   

  Taaleisen Nederlands en Engels bij de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas 

  1. De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs (i.c. coschappen) met succes te kunnen volgen.

  Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende  examens: 

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1 of

  Educatief Startbekwaam (STRT) B2 het afronden van de Nederlandstalige bachelor geneeskunde VUmc-compas, dan wel het in bezit zijn van het Certificaat premaster Zigma, Zijinstroomprogramma geneeskunde geneeskunde VUAls aanvullende eis wordt voldoende beheersing van de Engelse taal gesteld vanwege de te bestuderen Engelstalige literatuur en het schrijven van een essay en scriptie (in het kader van de wetenschappelijke stage) in het Engels (zie art. 1.2, lid 1).  

  Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU 

  Gegadigden die toegelaten willen worden tot de Masteropleiding Geneeskunde VU dienen een verzoek tot toelating in te dienen bij de Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU.  Gegadigden met een Bachelordiploma geneeskunde behaald aan de VU of één van de premasters voor de Masteropleiding geneeskunde behaald aan de VU, voldoen aan de gestelde toelatingseisen en melden zich rechtstreeks aan via de interne “intake-procedure”. 

  De door de decaan ingestelde Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU beoordeelt de verzoeken. 

  Adres: toelatingscommissiemastergeneeskundeVU@amsterdamumc.nl 

  De Toelatingscommissie bestaat uit de volgende leden: 

  Prof. dr. C. Boer, voorzitter 

  Dr. H.E.M. Daelmans, lid 

  Mr. Drs. A.C. van Dijk, ambtelijk secretaris 

  Toelatingsprocedure toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU  

  De toelatingscommissie hanteert de volgende werkwijze: 

  1. De beoordeling of een gegadigde kan worden toegelaten tot de masteropleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie. 
  2. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit, of de kennis, inzicht en vaardigheden van de gegadigde ten minste op het niveau liggen van een bachelorgraad geneeskunde, behaald aan de VU. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 
  3. De toelatingscommissie neemt viermaal per studiejaar verzoeken tot toelating tot de Master in behandeling: op 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli. Binnen een termijn van 6 weken (bijzondere omstandigheden daargelaten) ontvangt de kandidaat een besluit of de gegadigde tot de opleiding wordt toegelaten. 
  4. Gegadigden dienen hun verzoek tot toelating uiterlijk in te dienen: 
  • 1 september - voor behandeling 1 oktober 
  • 1 december - voor behandeling 1 januari 
  • 1 maart - voor behandeling 1 april 
  • 1 juni - voor behandeling 1 juli 
  1. Tegen het besluit van de toelatingscommissie kan een gegadigde binnen zes weken na verzending beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens VU . 
  2. Een kandidaat die in bezit is van een verklaring Toelating Masteropleiding Geneeskunde VU kan zich inschrijven voor de masteropleiding en aanmelden voor het onderwijs. 

  Beperkte opleidingscapaciteit  

  1. De opleidingscapaciteit is maximaal 384 studenten per studiejaar, waarbij verdeeld over het studiejaar per 3 weken studenten de coschappen instromen. Indien de capaciteit wijzigt, maakt de decaan vóór de eerste van de maand de maximale opleidingscapaciteit van de opleiding bekend. 
  2. Studenten met een bachelordiploma Geneeskunde behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam, alsmede studenten die in het bezit zijn van een Certificaat premaster Zigma, Zijinstroomprogramma behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hebben gezien de beperkte capaciteit voorrang bij plaatsing in de masteropleiding. 
  3. De resterende capaciteit wordt toegewezen aan studenten die in het bezit zijn van een Verklaring Toelating Masteropleiding geneeskunde VU. 

  Toelating masteropleiding Geneeskunde VU 2023-24

Pre-master mogelijkheden

 • Pre-master voor zij-instromers

  Het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde VU (Zigma) is speciaal ontwikkeld voor studenten, met een ander bachelordiploma dan geneeskunde, die arts willen worden en zich willen profileren als wetenschappelijk onderzoeker. Er is jaarlijks plek voor maximaal 24 studenten met een biomedisch georiënteerde vooropleiding. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Het pre-masterprogramma bestaat uit één volledig studiejaar waarop een driejarig masterprogramma volgt: de master geneeskunde met extra onderwijs gericht op wetenschappelijk onderzoek. De samenstelling van het programma is voor alle Zigma-studenten hetzelfde. 

  Meer informatie en aanmelden
  De aanmeldingen zijn jaarlijks geopend van medio november tot en met medio januari. Meer informatie over o.a. de toelatingseisen en selectieprocedure vind je op de website van het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde.
  Lees meer informatie over de aanmeldprocedure voor het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) op de Zigma aanmeldpagina

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op