Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU ligt op koers om aan het Parijsakkoord van 2030 te voldoen 

5 oktober 2022
In 2022 heeft de VU een eerste nulmeting uitgevoerd naar de CO2-uitstoot van de gehele VU. Dit doen we vanuit de ambitie een duurzame organisatie te willen zijn. Daarnaast zal Europese regelgeving grotere organisaties gaan verplichten een jaarlijkse rapportage van CO2-emissies op te stellen.

De eerste aanzet voor een nulmeting is uitgevoerd door een studente in samenwerking met het Green Action Lab van de VU. Conclusie: de VU ligt op koers om aan het Parijsakkoord van 2030 te voldoen. Externe partij Salacia Solutions heeft op basis van de nulmeting van deze studente de analyse naar onze carbon footprint compleet gemaakt en afgerond. Deze analyse laat zien dat bij de VU momenteel 2.263 kg CO2 per student per jaar wordt geëmitteerd. Per persoon is de uitstoot in Nederland gemiddeld ongeveer 8.500 kg CO2 per jaar.

Inzicht in de emissie van onze producten, afval en activiteiten geven ons de mogelijkheid om beleid op te stellen, acties uit te voeren en resultaten van inspanningen te volgen. Voorheen hadden wij de footprint van onder andere de eigen opgewekte en ingekochte elektriciteit en gas al goed in beeld. Dit wordt immers ieder jaar gerapporteerd in de Milieubarometer VU. Nieuw en vooruitstrevend is dat wij nu ook de zogenaamde ‘indirecte emissie’ van bedrijven buiten de VU - zoals leveranciers, onderhoudspartijen, catering en diverse ingekochte diensten - beter in beeld hebben na de nulmeting. Zo kan de VU van al haar activiteiten bijhouden wat de bijdrage is aan het versterkte broeikaseffect. 

In samenwerking met onder andere onderhoudsbedrijven die de gebouwen onderhouden, maar ook leveranciers en andere contractpartijen gaan we onderzoeken wat nodig is om deze bedrijven meer inzicht te laten verkrijgen in de aan de VU toe te wijzen CO2-emissies. Voor de VU is het nieuw om samen met de contractpartners te zoeken naar meer kennis en uiteindelijk naar reductie van de CO2-footprint. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om studenten via het Green Action Lab in te schakelen voor het verduurzamingsonderzoek met deze bedrijven. 

Green House Gas Protocol 

De eerste nulmeting naar de CO2-emissie van de gehele VU is uitgevoerd volgens het Greenhouse Gas Protocol. Dit omvat 3 scopes:  

  1. directe emissies (onder andere eigen opgewekte elektriciteit, warmte/koude)
  2. upstream indirecte emissies (onder andere ingekochte elektriciteit, ingekocht aardgas)
  3. upstream/downstream indirecte emissies (onder andere catering, woon-werkverkeer, IT, gebouwen, afval, zakelijke reizen, papier)

Het GHG-protocol gaat uit van 7 broeikasgassen.