Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Thema's ISR

Multidisciplinair onderzoek

Onze wetenschappers doen onderzoek binnen de bestaande disciplinaire onderzoeksgroepen en vier discipline-overstijgende thema's, elk geleid door een themaleider. 

Thema's

 • Veerkrachtig bestuur

  Welke factoren zijn van invloed op bestuurlijke veerkracht in de domeinen van politie, veiligheid en sociaal beleid? In welke mate dragen professionals werkzaam binnen deze domeinen bij aan dit type veerkracht? En in hoeverre zijn zij zelf veerkrachtig?

  Deze vragen en meer worden door onze onderzoekers samen met maatschappelijke samenwerkingspartners in het veld beantwoord.

  Veerkrachtig bestuur: veerkracht is een belangrijk thema als het gaat om politie- en veiligheidsvraagstukken, waaronder radicalisering, zware criminaliteit, personen met verward gedrag en sociale spanningen. Besturen gaat over de manier waarop wij dit soort vraagstukken met elkaar, als samenleving, organiseren.

  Professionals: uiteindelijk zijn het professionals die deze issues op dagelijkse basis aan het organiseren zijn. Denk hierbij aan politiemensen, gemeentelijke handhavers, zorgverleners en maatschappelijke ondersteuners.

  Urgentie: op verschillende manieren staan deze professionals onder druk, door de bureaucratische lasten, hoge verwachtingen, de noodzaak tot samenwerking en mondigere burgers. Daarom gaat de onderzoekgroep samen met professionals uit het werkveld met de volgende vragen aan de slag:

  1. Wat voor rol hebben professionals in de velden van politie, veiligheid en sociaal beleid en hoe typeren zij de essentie van hun professionaliteit? 
  2. Welke waarden vinden politiemensen, gemeentelijke handhavers, zorgverleners en maatschappelijke ondersteuners belangrijk bij het uitoefenen van hun dagelijkse werk? Welke knelpunten ervaren zij hierbij?
  3. Wat voor taken voeren deze professionals uit en hoe kunnen zij hierbij worden ondersteund en uitgedaagd?
  4. Hoe werken groepen professionals samen en hoe kunnen zij hierbij worden ondersteund en uitgedaagd?
  5. Wat maakt deze groepen professionals veerkrachtig? 

  Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met professionals uit het werkveld van politie, veiligheid en sociaal beleid. Onderzoekers streven naar een geëngageerde sociale wetenschap die professionals voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Voortdurende reflectie en co-creatie tussen onderzoekers en maatschappelijke partners (politie, gemeente, beveiliging, GGD, enzovoort) is hierbij het uitgangspunt om tot toegevoegde waarde te komen. Die toegevoegde waarde heeft zowel praktijkrelevantie (praktijkgericht onderzoek, rapportages, leerlijnen) als wetenschappelijke relevantie (‘peer reviewed’ publicaties, internationale netwerkvorming). 

 • Veerkracht door diversiteit en inclusie

  In een tijd van toenemende (polariserende) diversiteit en ongelijkheid, welke factoren faciliteren veerkracht en welke juist niet? Hoe kunnen organisaties en de maatschappij bijdragen aan inclusie?

  Het onderzoek
  De recente discussies rondom vluchtelingen en Europa leggen simultane processen bloot van enerzijds toenemende betrokkenheid van burgers met vluchtelingen, en anderzijds een opstelling om vluchtelingen vooral buiten de Europese grenzen te houden. Het begrip veerkracht kan zowel duiden op het vermogen om het bestaande in stand te houden als op het vermogen om te veranderen.

  Op het kruispunt van sociale continuïteit en verandering ontstaan diverse belangen, ideeën en toekomstbeelden die met elkaar concurreren of zelfs conflicteren. In deze context biedt veerkracht perspectief om na te denken over alternatieven voor de toenemende polarisatie en ongelijkheid in de wereld.

  Binnen het thema Veerkracht, diversiteit en inclusie bestuderen we deze gelaagde processen en doen we onderzoek naar de condities op diverse niveaus (micro, meso en macro) die kunnen bijdragen aan een duurzaam alternatief voor de groeiende maatschappelijke spanningen en onzekerheden.

  Relevante onderzoeksvragen

  • Wat faciliteert de capaciteit van individuen om veerkrachtige burgers te zijn? Wat zijn de levensstrategieën om veerkrachtiger te handelen in een omgeving van groeiende ongelijkheid en polarisatie? Wat zijn de maatschappelijke condities in termen van instituties en organisaties die de individuele veerkracht bevorderen of juist belemmeren?
  • Het gaat hier om duurzaamheid van nieuwe collectieve beelden en structuren van samenwerking met oog voor de huidige (super)diversiteit van cultuur, religie, geslacht, leeftijd en klasse
  • Wat is de rol van het maatschappelijk discours (publieke ruimte, beleid) in het stimuleren van een inclusieve samenleving die veerkrachtig genoeg om kan gaan met toenemende spanningen als gevolg van groeiende diversiteit?
 • Interconnectedness

  Nieuwe mediatechnologieën veranderen de wereld: onze maatschappij wordt in toenemende mate een netwerkmaatschappij en onze afhankelijkheid van media groeit. Heeft dit proces een positieve of schadelijke invloed op onze veerkracht? En hoe kunnen wij nieuwe mediatechnologieën inzetten om veerkracht te vergroten?

  Het onderzoek
  Interconnectedness, ofwel interactie tussen personen, groepen en organisaties, draagt effectief bij aan societal resilience. 'Resilient interconnectedness' geeft mensen de mogelijkheid om effectiever om te gaan met (soms abrupte) sociale veranderingen. De maatschappij ontwikkelt zich meer en meer naar een netwerkmaatschappij, en nieuwe technologieën en nieuwe media hebben grote veranderingen teweeg gebracht in communicatie- en organisatieprocessen.

  Binnen het thema interconnectedness richten wij ons op de invloed die nieuwe mediatechnologieën zoals internet en sociale media hebben op interconnectedness. Hebben de maatschappij en individuen baat bij deze nieuwe mediatechnologieën of zijn deze juist schadelijk? En kunnen de nieuwe mediatechnologieën worden ingezet om gewenste maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het creëren van een beter begrip van de wereld of een meer onderling vertrouwen?

  Relevante onderzoeksvragen

  • Welke invloed hebben internet en toekomstige technologieën op het individu, organisaties en de maatschappij? Hoe verandert communicatie en de manier waarop wij relaties vormen?
  • Wat betekent het voor de veerkracht van de maatschappij als wij in toenemende mate teruggrijpen op online netwerken en virtuele media?
  • Hoe veranderen bestaande organisaties en organisatieprocessen als gevolg van nieuwe mediatechnologieën en nieuwe vormen van interconnectedness?
 • Zorg en Welzijn in een veerkrachtige samenleving

  Welke factoren zijn binnen zorg en welzijn van belang voor individuele veerkracht? Hoe gaan organisaties om met de effecten van regelingen voor zorg en sociale zekerheid? Welk overheidsbeleid draagt bij aan individuele en maatschappelijke veerkracht in vormen van formele en informele participatie?

  Het onderzoek
  Societal resilience wordt binnen het domein van zorg en welzijn door een aantal factoren bedreigd. Onze maatschappelijke sociale structuur staat onder druk door toename van hulpbehoevenden als gevolg van veroudering, migratie en toegenomen armoede. Het aanbod van hulp en zorg staat zwaar onder druk en de overheid beweegt steeds meer in de richting van zelfredzaamheid. Hoe te komen tot een zodanige sociaal-maatschappelijke structuur dat een hoog niveau van sociale solidariteit en gelijke kansen om maatschappelijk te participeren behouden blijven?

  Nieuwe technologieën in de zorg
  Binnen het thema Zorg en welzijn onderzoeken wij onder welke condities burgers succesvol kunnen zijn in formele en informele vormen van participatie. In hoeverre zijn verschillen in kansen op opleiding, arbeidsmarktparticipatie, politieke en sociale participatie hierop van invloed? En wat is het gevolg voor gezondheid, welbevinden en de kwaliteit van leven? Een andere focus betreft het gebruik van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld robots in de zorg) en de inzet van vrijwilligers door lokale organisaties. Ook kijken we naar de inzet van werkgevers en in hoeverre zij arbeidsparticipatie van specifieke groepen, zoals ouderen en gehandicapten, mogelijk maken. Tot slot onderzoeken wij welk sociaal beleid individuen en samenlevingen optimaal in staat stellen om te gaan met sociale risico's.

  Relevante onderzoeksvragen

  • Individuele verschillen in arbeidsparticipatie, onderwijs, politieke en sociale participatie, informele zorgverlening; onder welke individuele en sociale randvoorwaarden slagen burgers erin formele en informele vormen van participatie te bewerkstelligen?
  • Wat zijn de effecten van nieuwe vormen van institutionele arrangementen met betrekking tot de arbeidsmarkt, zorg en sociale zekerheid?
  • Hoe kunnen nieuwe bestuursstructuren en organisatievormen bijdragen aan zorg en welzijn met oog voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden, financiële systemen en samenwerkingsverbanden tussen overheid, de markt, ‘civil society’ en burgers?