Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gedragslessen met Augmented Reality (AR) - VU Lerarenacademie

AR voor het stimuleren van Positive Behaviour Intervention and Support

Kan de inzet van een AR-app helpen bij het aanleren van gewenst gedrag bij leerlingen? En kan het klassenklimaat en de sociale veiligheid hiermee versterkt worden? In dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen het project ARETE (zie areteproject.eu), wordt onderzocht of AR effectief ingezet kan worden in gedragslessen op basisscholen die werken met Positive Behaviour Support.
Bekijk de Nederlandse folder hier
Bekijk de Engelse folder hier.

Onderzoekers: dr. Sui Lin Goei, Lara Engelsman, Rochelle Hurenkamp, Bernard de Roosz. 

Deelnemen aan het project?

Voor schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar enthousiaste PBS-basisscholen die deel willen nemen aan dit interessante project. Leerkrachten van deelnemende scholen geven een twaalftal gedragslessen aan hun klassen, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van AR. De effectiviteit van de lessen wordt onderzocht met vragenlijstonderzoek onder leerlingen. De resultaten worden met de scholen gedeeld en geven waardevolle inzichten. Met deelname levert u een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het PBS-onderwijs in Nederland.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het project voorziet in tablets met de AR-app, die op de scholen gebruikt kunnen worden. De app wordt na afloop van het project eveneens kosteloos beschikbaar gesteld aan deelnemende scholen.

Wat biedt deelname aan het project u?

  • Een frisse impuls aan uw PBS-onderwijs
  • Een PBS-scan van uw school, die u inzicht geeft in de actuele toepassing van PBS-principes
  • Een verrijking van de gedragslessen met innovatieve technologie (AR)
  • Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten van de effecten van de gedragslessen
  • Facilitering van een professioneel netwerk gedragsverwachtingen en gedragslessen voor geïnteresseerde leerkrachten
  • Duurzaam gebruik van de AR-app, ook na afronding van het project

Geïnteresseerd?
Vul dan het interesseformulier in voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek over deelname aan het project, of kom naar één van onze online voorlichtingsbijeenkomsten.

Over dit onderzoek

In dit innovatieve meerjarige onderzoek wordt bekeken of AR-technologieën ingezet kunnen worden om effectieve gedragslessen binnen PBS te ontwikkelen. Met input van de onderwijspraktijk wordt een AR-app ontwikkeld voor leerlingen, waarin 3D-animaties worden ingezet om het verwachte gedrag in zogenaamde gedragsroutines in te oefenen. Er wordt onderzocht of het verwachte gedrag op deze manier beter aangeleerd kan worden, of het leerlingen helpt om beter hun gedrag te reguleren, en of daarmee het klassenklimaat en de sociale veiligheid versterkt worden.

In de eerste fase van het onderzoek (2019-2021) zijn focusgroepen met PBS experts en leerkrachten van PBS scholen gehouden. Daarnaast is een inventarisatie gedaan onder leerkrachten en leerlingen van een groot aantal Europese PBS-scholen. Beide onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot een selectie van de meest frequente gehanteerde en belangrijkst gevonden gedragsverwachtingen. Voor deze gedragsverwachtingen worden passende scenario’s en routines gekozen, waarvoor leerkrachten van PBS-scholen gedragslessen hebben ontworpen. Er worden gedragslessen ontworpen zonder AR én met AR.In deze fase wordt parallel een AR-app ontwikkeld die op smartphones en tablets gebruikt kan worden in gedragslessen. De scenario’s en routines worden uitgewerkt in aansprekende AR-animaties, waarmee leerlingen uiteindelijk kunnen oefenen in de gedragslessen.

In de tweede fase van het onderzoek, van december 2021 t/m juni 2022 worden de ontworpen gedragslessen door PBS-scholen uitgevoerd met leerlingen van groep 6 t/m 8. Leerkrachten ontvangen de ontworpen lessen (zonder AR) en geven deze aan hun klas. De effectiviteit van de lessen wordt onderzocht.

In de derde fase van het onderzoek (2022-2023) wordt de effectiviteit van gedragslessen verder onderzocht onder leerlingen van groep 6 t/m 8. In dit jaar zullen PBS-scholen ofwel gedragslessen met AR geven, ofwel gedragslessen zonder AR. Onderzocht wordt in hoeverre de interventie (gedragslessen met AR) bij leerlingen bijdraagt aan het eigen maken van de beoogde verwachte gedragingen, zelfregulatie, het terugdringen van incidenten, en het gepercipieerde klassenklimaat en sociale veiligheid in de school. Leerlingen die met de gedragslessen met AR gevolgd hebben worden hiertoe vergeleken met leerlingen soortgelijke gedragslessen zonder AR gevolgd hebben.

ARETE

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project ARETE, een grootschalig Europees Horizon 2020 onderzoek naar Augmented Reality in het onderwijs (www.areteproject.eu).  In het project wordt AR ontwikkeld, gepilot en geëvalueerd voor en in verschillende facetten van het basisonderwijs. Er vinden drie pilots plaats, gericht op (1) het gebruik van AR voor onderwijs in Engelstalig lees- en schrijfonderwijs, (2) AR als tool voor het onthouden van informatie in exacte- en natuurvakken en (3) AR voor het stimuleren van Positive Behaviour Intervention and Support (PBIS). De derde genoemde pilot is het onderzoek dat hier beschreven is. De Vrije Universiteit Amsterdam voert deze pilot in  samenwerking met de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad (Consiglio Nazionale delle Ricerche) uit.

Verrijking van PBS met Augmented Reality: Het ARETE-project

Verrijking van PBS met Augmented Reality: Het ARETE-project

Artikel in ZorgPrimair, nummer 7, 2021

Augmented Reality (AR) kan een impuls en steun geven aan het leren van positieve gedragsroutines en gewenst gedrag bij leerlingen. In dit artikel lees je wat AR is, hoe AR een verrijking kan zijn voor PBS, en lees je meer over het onderzoek dat het ARETE-consortium op dit gebied doet in het primair onderwijs.

Lees hier het artikel
Kinderen gebruiken AR op school

Onderzoeksteam ARETE

Maak kennis met het onderzoeksteam van ARETE

Sui Lin Goei

Docent

Lara Engelsman

Junior onderzoeker

Rochelle Hurenkamp

Onderzoeksassistent

Bernard de Roosz

Onderzoeksassistent