Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestudeer, begrijp en beïnvloed menselijk gedrag

Wil je weten wat mensen beweegt en hoe je het welzijn van mensen kunt bevorderen? Tijdens de master Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam verdiep je je in psychologische vraagstukken.

Zo richten de trajecten in Klinische-, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie zich op het uitvoeren van onderzoek en onderwijs in de klinische psychologie in de brede zin van het woord. Je onderzoekt en leert alles op het gebied  van genetische aanleg, behandeling en zorg. Het onderwijs is gericht op het ontstaan en de diagnostiek van psychische problemen en het behandelen en voorkomen daarvan. 

Bij Forensische Neuropsychologie maak je de koppeling met delinquent gedrag. Je werkt samen met instellingen die de zorg leveren aan mensen met psychische of ontwikkelingsproblemen.

In de Engelstalige master Organisatiepsychologie richt je je op de effectiviteit en het welzijn van medewerkers binnen organisaties en werksituaties. Je kijkt naar leiderschap, de effecten van persoonlijkheid op de werkvloer, machtsdynamiek in teams, selectie, assessment en (strategische) HR en je onderzoekt hoe je organisaties kunt verbeteren.

Ieder traject van de masteropleiding Psychologie  duurt één jaar en bestaat uit hoor- en werkcolleges. Je participeert in onderzoek en leert in werkgroepen en practica belangrijke professionele wetenschappelijke vaardigheden. 

De master Psychologie is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Je volgt interactief onderwijs in kleine werkgroepen en er wordt continue een belangrijke link gelegd tussen theorie en praktijk.

Veel docenten hebben hun sporen verdiend in de praktijk en zijn professionals in hun vakgebied. Zij kunnen de studenten goede begeleiding geven. 

De startdatum van deze opleiding is 1 september. Deze masteropleiding kent geen startmoment in februari.

Welke specialisatie kies jij?

Ontdek hieronder de verschillende mogelijkheden binnen de master Psychologie. 

Samenvatting

De relatie tussen hersenen en gedrag is fascinerend. We weten dat de hersenen gedrag mogelijk maken en omgekeerd, dat gedrag de hersenen beïnvloedt.

Als klinisch neuropsycholoog ben je deskundig op het gebied van aandoeningen van het brein en de gevolgen daarvan voor cognitie, emotie en gedrag.

Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een verstoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. Kenmerkend voor de neuropsychologie is dat de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar samenhangen.

Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag? Wil je meer leren over de diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen? Dan is het mastertraject Klinische Neuropsychologie wat voor jou.

Stage en masterthese
Een ander belangrijk onderdeel van het mastertraject Klinische Neuropsychologie is de stage, vaak in een (kinder)ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uitvoeren; ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese. Daarnaast volg je een aantal vakken:

 • Medical neuroscience and neuroanatomy
 • Neuropsychologische interventiemethoden
 • Neuro-Imaging*
 • Endocrinologische Neuropsychologie*

*Je maakt een keuze uit één van deze twee vakken. 

Vakken

 • M-these Neuropsychologie
 • Medical Neuroscience and Neuroanatomy
 • Neuro-Imaging
 • Endocrinologische Neuropsychologie
 • Neuropsychologische Interventiemethoden

Lees voor meer achtergrondinformatie verder in de studiegids.

Samenvatting

De ontwikkelingspsychologie onderzoekt psychosociale, emotionele en cognitieve veranderingen tijdens de gehele levensloop. Een ontwikkelingspsycholoog heeft grote impact op het leven van mensen. Zo draag je bij aan de hulpverlening bij kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen en jeugdcriminaliteit.

Als klinisch ontwikkelingspsycholoog werk je bij instellingen voor de geestelijke en somatische gezondheidszorg, op scholen, bij gemeentes en andere overheidsinstellingen. Ook ben je gekwalificeerd om je  - als junior onderzoeker of promovendus - verder te ontwikkelen in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.
Lees meer over onderzoek op de profielen van onze onderzoekers.

Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en voorkomen van angst en depressieve klachten bij kinderen en jongeren? Wil jij onderzoeken welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak of preventie van stoornissen? Wil jij jouw wetenschappelijke kennis over antisociaal gedrag gebruiken om ouders, leerkrachten en zorgprofessionals te adviseren? Dan is het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie wat voor jou!

De volgende cursussen zijn onderdeel van dit mastertraject

Als je de beleids-/onderzoeksstage doet, dan volg je alle bovenstaande cursussen. Als je de klinische stage doet, dan kies je drie uit vier cursussen. 

Lees meer over de inhoud van deze master in de Studiegids.

Stage en masterthese
Belangrijke onderdelen van het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie zijn de inhoudelijke cursussen, een klinische- of beleids-/onderzoeksstage en de masterthese. De stage levert 24 EC (klinische praktijkstage) of 18 EC (beleids-/onderzoeksstage) op. De masterthese levert 18 EC op. Met de cursussen samen behaal je 18 of 24 EC.

Tijdens de stage kom je in contact met kinderen, adolescenten en ouders die hulp nodig hebben. Je kunt een klinische stage lopen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in ziekenhuizen, in de basis en specialistische GGZ, bij specialistische jeugdhulp en in een schoolse setting (bijv. in het speciaal onderwijs). Daarnaast kun je ervoor kiezen om een beleids- of een onderzoeksstage te lopen binnen het terrein van de klinische ontwikkelingspsychologie.

Masterthese
Tijdens het mastertraject onderzoek je welke biologische, psychologische en/of sociale omgevingsfactoren bijdragen aan een deviante ontwikkeling. Ook kun je onderzoek doen naar welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak of preventie van stoornissen. Je afstudeerproject bestaat uit een onder begeleiding, maar tegelijk zoveel mogelijk zelfstandig, uit te voeren empirisch onderzoek over een ontwikkelingspsychologisch onderwerp dat uitmondt in een masterthese.

Samenvatting

Mensen die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te raken kunnen baat hebben bij een klinisch psycholoog. Deze kijkt naar de verschillende manieren waarop ontregelingen zich kunnen manifesteren, zoals angst- of stemmingsklachten, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen of het vastlopen in contacten en relaties.

Ook het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder controle hebben van gedrag zijn uitingen van psychische ontregelingen. De ontregelingen kunnen verschillende oorzaken en achtergronden hebben zoals traumatisering, blootstelling aan stress, stoornissen in de persoonlijkheidsstructuur en genetische kwetsbaarheid. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.

Diagnose, behandeling en onderzoek  
De klinisch psycholoog is werkzaam in de geestelijke en algemene gezondheidszorg waar hij drie belangrijke taken heeft: psychodiagnostiek, psychologische begeleiding en behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn veel klinisch psychologen werkzaam op het gebied van preventie. Hier ontwikkelen en voeren zij minimale interventies uit om de ontwikkeling van ernstigere problematiek te voorkomen.

Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van geestelijke problemen of mogelijk afwijkend gedrag? Wil je aan de hand van praktische voorbeelden leren over mogelijke behandelingen en onderzoeken of psychologische interventies effectief zijn? Kun jij je goed inleven in een ander en tegelijkertijd professionele afstand bewaren? Dan is het Mastertraject Klinische Psychologie op je lijf geschreven.

Stage en Masterthese
Belangrijke onderdelen van het Mastertraject zijn de praktijkstage (24 EC) en de Masterthese (18 EC). Tijdens de stage maak je kennis met de beroepsuitoefening van het vak in de praktijk. In de stage kun je dus echt ervaren hoe het is om als beginnend professional in de gezondheidszorg werkzaam te zijn. In de Masterthese laat je zien hoe je je kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied in een doorgaans praktijkgericht onderzoek toe kunt passen.

Onderzoek Klinische Psychologie VU
De focus van het mastertraject Klinische Psychologie sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Klinische Psychologie: Cognition, affect, behavior and intervention in mental disorders. Het programma onderzoekt hoe mentale stoornissen ontstaan en hoe ze het meest effectief kunnen worden behandeld.
Enkele voorbeelden van lopende projecten zijn:

-‘Caring Universities’, een wereldwijd onderzoek naar studentenwelzijn
- ‘Effectiviteit van internet interventies (E-health)’
- ‘Onderzoek naar preventie van psychosen’
- ‘Effectiviteit van psychotherapie bij angst en depressie’
- ‘STRENGTHS’ een onderzoek naar het welzijn van vluchtelingen

Vakken Klinische Psychologie

Seminarium Gedragstherapie en M-these Klinische Psychologie.

Het mastertraject Klinische Psychologie bestaat uit een aantal verplichte en keuzevakken. Lees meer over de inhoud van deze master in de Studiegids.

Samenvatting

Een veiligere samenleving is sinds een aantal jaren een ‘hot topic’ in onze maatschappij. Dat vraagt om steeds meer specialistische kennis op het gebied van de forensische psychologie.

Wil jij delinquent gedrag vanuit een neuropsychologische en klinische invalshoek benaderen? Weten wat de relatie is tussen hersenletsel en een misdrijf? En leren hoe je forensische patiënten de juiste zorg biedt?

Als forensisch psycholoog bestudeer je de oorzaken van crimineel gedrag en de geschikte behandelvormen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Je leert daarbij het neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen in diagnostiek en behandeling van forensische patiënten.

Er is aandacht voor de (ontwikkeling van) neurobiologische en neurocognitieve functies die een rol spelen bij neuropsychologische stoornissen binnen de forensische setting en je doet kennis op over het (straf)rechtssysteem en maatregelen hierbinnen. 

Stage en masterthese
Een belangrijk onderdeel van het mastertraject is de stage, vaak bij een forensisch psychiatrische afdeling, forensische polikliniek of penitentiaire inrichting. Hier leer je (neuro)psychodiagnostiek en rapportage onder supervisie uit te voeren. Ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek binnen de Forensische Neuropsychologie aan de VU.

Ook volg je drie vakken en (afhankelijk van het type stage dat je loopt) een aanvullend keuzevak:

 • Medical Neuroscience and Neuroanatomy
 • Forensic Neuropsychology I: Psychopathologie en Assessment
 • Forensic Neuropsychology II: Wet en werkveld

Lees meer in de Studiegids.

Samenvatting

In de Engelstalige master Arbeid- en Organisatiepsychologie richt je je op de effectiviteit en het welzijn van medewerkers binnen organisaties en werksituaties. Je kijkt naar leiderschap, de effecten van persoonlijkheid op de werkvloer, machtsdynamiek in teams, selectie, assessment en (strategische) HR en je onderzoekt hoe je organisaties kunt verbeteren.

Meer informatie over het Engelstalige traject tref je op de webpagina ‘Work and organizational Psychology’.

 • Klinische Neuropsychologie

  Samenvatting

  De relatie tussen hersenen en gedrag is fascinerend. We weten dat de hersenen gedrag mogelijk maken en omgekeerd, dat gedrag de hersenen beïnvloedt.

  Als klinisch neuropsycholoog ben je deskundig op het gebied van aandoeningen van het brein en de gevolgen daarvan voor cognitie, emotie en gedrag.

  Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een verstoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. Kenmerkend voor de neuropsychologie is dat de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar samenhangen.

  Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

  Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag? Wil je meer leren over de diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen? Dan is het mastertraject Klinische Neuropsychologie wat voor jou.

  Stage en masterthese
  Een ander belangrijk onderdeel van het mastertraject Klinische Neuropsychologie is de stage, vaak in een (kinder)ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

  Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uitvoeren; ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese. Daarnaast volg je een aantal vakken:

  • Medical neuroscience and neuroanatomy
  • Neuropsychologische interventiemethoden
  • Neuro-Imaging*
  • Endocrinologische Neuropsychologie*

  *Je maakt een keuze uit één van deze twee vakken. 

  Vakken

  • M-these Neuropsychologie
  • Medical Neuroscience and Neuroanatomy
  • Neuro-Imaging
  • Endocrinologische Neuropsychologie
  • Neuropsychologische Interventiemethoden

  Lees voor meer achtergrondinformatie verder in de studiegids.

 • Klinische Ontwikkelingspsychologie

  Samenvatting

  De ontwikkelingspsychologie onderzoekt psychosociale, emotionele en cognitieve veranderingen tijdens de gehele levensloop. Een ontwikkelingspsycholoog heeft grote impact op het leven van mensen. Zo draag je bij aan de hulpverlening bij kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen en jeugdcriminaliteit.

  Als klinisch ontwikkelingspsycholoog werk je bij instellingen voor de geestelijke en somatische gezondheidszorg, op scholen, bij gemeentes en andere overheidsinstellingen. Ook ben je gekwalificeerd om je  - als junior onderzoeker of promovendus - verder te ontwikkelen in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.
  Lees meer over onderzoek op de profielen van onze onderzoekers.

  Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en voorkomen van angst en depressieve klachten bij kinderen en jongeren? Wil jij onderzoeken welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak of preventie van stoornissen? Wil jij jouw wetenschappelijke kennis over antisociaal gedrag gebruiken om ouders, leerkrachten en zorgprofessionals te adviseren? Dan is het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie wat voor jou!

  De volgende cursussen zijn onderdeel van dit mastertraject

  Als je de beleids-/onderzoeksstage doet, dan volg je alle bovenstaande cursussen. Als je de klinische stage doet, dan kies je drie uit vier cursussen. 

  Lees meer over de inhoud van deze master in de Studiegids.

  Stage en masterthese
  Belangrijke onderdelen van het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie zijn de inhoudelijke cursussen, een klinische- of beleids-/onderzoeksstage en de masterthese. De stage levert 24 EC (klinische praktijkstage) of 18 EC (beleids-/onderzoeksstage) op. De masterthese levert 18 EC op. Met de cursussen samen behaal je 18 of 24 EC.

  Tijdens de stage kom je in contact met kinderen, adolescenten en ouders die hulp nodig hebben. Je kunt een klinische stage lopen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in ziekenhuizen, in de basis en specialistische GGZ, bij specialistische jeugdhulp en in een schoolse setting (bijv. in het speciaal onderwijs). Daarnaast kun je ervoor kiezen om een beleids- of een onderzoeksstage te lopen binnen het terrein van de klinische ontwikkelingspsychologie.

  Masterthese
  Tijdens het mastertraject onderzoek je welke biologische, psychologische en/of sociale omgevingsfactoren bijdragen aan een deviante ontwikkeling. Ook kun je onderzoek doen naar welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak of preventie van stoornissen. Je afstudeerproject bestaat uit een onder begeleiding, maar tegelijk zoveel mogelijk zelfstandig, uit te voeren empirisch onderzoek over een ontwikkelingspsychologisch onderwerp dat uitmondt in een masterthese.

 • Klinische Psychologie

  Samenvatting

  Mensen die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te raken kunnen baat hebben bij een klinisch psycholoog. Deze kijkt naar de verschillende manieren waarop ontregelingen zich kunnen manifesteren, zoals angst- of stemmingsklachten, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen of het vastlopen in contacten en relaties.

  Ook het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder controle hebben van gedrag zijn uitingen van psychische ontregelingen. De ontregelingen kunnen verschillende oorzaken en achtergronden hebben zoals traumatisering, blootstelling aan stress, stoornissen in de persoonlijkheidsstructuur en genetische kwetsbaarheid. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.

  Diagnose, behandeling en onderzoek  
  De klinisch psycholoog is werkzaam in de geestelijke en algemene gezondheidszorg waar hij drie belangrijke taken heeft: psychodiagnostiek, psychologische begeleiding en behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn veel klinisch psychologen werkzaam op het gebied van preventie. Hier ontwikkelen en voeren zij minimale interventies uit om de ontwikkeling van ernstigere problematiek te voorkomen.

  Vind je het interessant om inzicht te krijgen in het ontstaan en de gevolgen van geestelijke problemen of mogelijk afwijkend gedrag? Wil je aan de hand van praktische voorbeelden leren over mogelijke behandelingen en onderzoeken of psychologische interventies effectief zijn? Kun jij je goed inleven in een ander en tegelijkertijd professionele afstand bewaren? Dan is het Mastertraject Klinische Psychologie op je lijf geschreven.

  Stage en Masterthese
  Belangrijke onderdelen van het Mastertraject zijn de praktijkstage (24 EC) en de Masterthese (18 EC). Tijdens de stage maak je kennis met de beroepsuitoefening van het vak in de praktijk. In de stage kun je dus echt ervaren hoe het is om als beginnend professional in de gezondheidszorg werkzaam te zijn. In de Masterthese laat je zien hoe je je kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied in een doorgaans praktijkgericht onderzoek toe kunt passen.

  Onderzoek Klinische Psychologie VU
  De focus van het mastertraject Klinische Psychologie sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Klinische Psychologie: Cognition, affect, behavior and intervention in mental disorders. Het programma onderzoekt hoe mentale stoornissen ontstaan en hoe ze het meest effectief kunnen worden behandeld.
  Enkele voorbeelden van lopende projecten zijn:

  -‘Caring Universities’, een wereldwijd onderzoek naar studentenwelzijn
  - ‘Effectiviteit van internet interventies (E-health)’
  - ‘Onderzoek naar preventie van psychosen’
  - ‘Effectiviteit van psychotherapie bij angst en depressie’
  - ‘STRENGTHS’ een onderzoek naar het welzijn van vluchtelingen

  Vakken Klinische Psychologie

  Seminarium Gedragstherapie en M-these Klinische Psychologie.

  Het mastertraject Klinische Psychologie bestaat uit een aantal verplichte en keuzevakken. Lees meer over de inhoud van deze master in de Studiegids.

 • Forensische Neuropsychologie

  Samenvatting

  Een veiligere samenleving is sinds een aantal jaren een ‘hot topic’ in onze maatschappij. Dat vraagt om steeds meer specialistische kennis op het gebied van de forensische psychologie.

  Wil jij delinquent gedrag vanuit een neuropsychologische en klinische invalshoek benaderen? Weten wat de relatie is tussen hersenletsel en een misdrijf? En leren hoe je forensische patiënten de juiste zorg biedt?

  Als forensisch psycholoog bestudeer je de oorzaken van crimineel gedrag en de geschikte behandelvormen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Je leert daarbij het neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen in diagnostiek en behandeling van forensische patiënten.

  Er is aandacht voor de (ontwikkeling van) neurobiologische en neurocognitieve functies die een rol spelen bij neuropsychologische stoornissen binnen de forensische setting en je doet kennis op over het (straf)rechtssysteem en maatregelen hierbinnen. 

  Stage en masterthese
  Een belangrijk onderdeel van het mastertraject is de stage, vaak bij een forensisch psychiatrische afdeling, forensische polikliniek of penitentiaire inrichting. Hier leer je (neuro)psychodiagnostiek en rapportage onder supervisie uit te voeren. Ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek binnen de Forensische Neuropsychologie aan de VU.

  Ook volg je drie vakken en (afhankelijk van het type stage dat je loopt) een aanvullend keuzevak:

  • Medical Neuroscience and Neuroanatomy
  • Forensic Neuropsychology I: Psychopathologie en Assessment
  • Forensic Neuropsychology II: Wet en werkveld

  Lees meer in de Studiegids.

 • Work and Organisational Psychology

  Samenvatting

  In de Engelstalige master Arbeid- en Organisatiepsychologie richt je je op de effectiviteit en het welzijn van medewerkers binnen organisaties en werksituaties. Je kijkt naar leiderschap, de effecten van persoonlijkheid op de werkvloer, machtsdynamiek in teams, selectie, assessment en (strategische) HR en je onderzoekt hoe je organisaties kunt verbeteren.

  Meer informatie over het Engelstalige traject tref je op de webpagina ‘Work and organizational Psychology’.

Stage en Masterthese

Tijdens je masteropleiding volg je een praktijk- of onderzoeksstage en krijg je een goed beeld van je toekomstige werkveld. Via het uitgebreide stagenetwerk van de opleiding leg je alvast contacten die belangrijk zijn voor je verdere loopbaan als psycholoog. Je doet nieuwe ervaringen op en haalt zo nog meer uit je studie.

De VU biedt je de mogelijkheid om je stage (en eventueel ook je scriptie) in het buitenland te doen. Er zijn wel specifieke criteria voor klinische stages en het aantal plaatsen in het buitenland is beperkt.
Met een Masterthese rond je de masteropleiding  af. Je doet verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een onderwerp binnen je vakgebied. Je stage en Masterthese kun je ook combineren.

De masteropleiding Psychologie bereidt je grondig voor op je carrière als psycholoog.

Franziska Linn, die in het vorige academiejaar student was bij Dr. Marvin Neumann, ontving de hoofdprijs en €2000 in de grote scriptiewedstrijd in de Arbeids- en Organisatiepsychologie in Nederland: David van Lennep scriptieprijs van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).

De titel van Franziska's scriptie was: “Retaining the Hiring Professional in Employee Selection through a Mechanical Synthesis Approach”.

Verander je toekomst met de studie Psychologie

Verander je toekomst met de studie Psychologie

Als psycholoog kun je aan de slag in de hulpverlening, ziekenhuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuizen. Je kunt ook als hrm-manager of organisatieadviseur in het bedrijfsleven gaan werken. Waar je gaat werken en wat je gaat doen hangt samen met het gekozen traject.   

Ontdek je toekomstperspectief