Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Karlijn Keijzer Scriptieprijs voor Femke & Matthew

9 juni 2022
Op donderdag 30 juni a.s. zal de Karlijn Keijzer Scriptieprijs uitgereikt worden aan Femke Hendriks en Matthew Maletic, studenten Drug Discovery and Safety aan de Vrije Universiteit. De uitreikingsceremonie zal plaatsvinden in het auditorium van het O|2-labgebouw om 16.30 u., aansluitend aan de postermarkt en -competitie voor BSc studenten Farmaceutische Wetenschappen.

Enkele maanden geleden is de Karlijn Keijzer Scriptieprijs 2021 toegewezen aan Matthew Maletic, eerstejaars MSc student Drug Discovery and Safety (specialisatie-richting: Synthesis of Drugs). Matthew heeft vorig jaar zijn BSc-studie in Farmaceutische Wetenschappen (met honours) op succesvolle wijze afgesloten met een onderzoeksproject in de Medicinal Chemistry-onderzoeksdivisie aan de VU. Daarin heeft hij aminopyrimidine-derivaten gesynthetiseerd die getest kunnen worden als potentiële binders voor het main protease Mpro-eiwit van het SARS-CoV-2 coronavirus. Als zodanig kunnen deze verbindingen helpen bij het vergroten en diverser maken van de verzameling van mogelijke SARS-CoV-2 Mpro remmers in toekomstige medicijnontwikkelingsprojecten. Tijdens zijn onderzoeksstage heeft Matthew zijn talenten getoond voor onderzoeksuitvoering en verslaglegging daarover. In zijn verslag heeft hij op uitstekende wijze de weg naar FBDD (fragment-gebaseerd ontwerp van medicijnen) beschreven, net als het ontwerp en de uitgevoerde synthese en chemische analyse van de verbindingen, waarbij hij duidelijke verbanden tussen de verkregen resultaten heeft gelegd. Ook toonde Matthew een kritische en academische houding ten opzichte van zijn resultaten.

Naast zijn studie is Matthew onder andere actief geweest in de bijlescommissie van de studievereniging voor Farmaceutische Wetenschappers aan de VU (VCSVU) en de internationale commissie van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (KNPSV), en als student-assistent bij het begeleiden van BSc-onderwijs zoals werkcolleges en practica binnen de vakken Moleculaire Principes en Thermodynamica.

In 2020 is de (zesde) Karlijn Keijzer Scriptieprijs toegewezen aan Femke Hendriks, MSc studente Drug Discovery and Safety met specialisatie-richting Drug Discovery and Safety Assessment. In dat jaar haalde ze cum laude haar BSc titel in Farmaceutische Wetenschappen aan de VU. Als eindonderdeel van haar BSc studie heeft ze op uitstekende wijze een onderzoeksproject uitgevoerd binnen de onderzoeksdivisie voor Moleculaire en Computationele Toxicologie, ten tijde van de eerste coronagolf. Met grote toewijding en nauwkeurigheid heeft Femke met niet-gepubliceerde transcriptoom-data studie gedaan aan de effecten van aristolochinezuur op gekweekte menselijke niercellen. De gegevens waren eerder verkregen tijdens experimenten aan de Medische Universiteit van Innsbruck binnen het Europese CarcinoGENOMICs-project. Aristolochinezuur is een veel voorkomende verontreiniging in een scala aan kruidenproducten die traditioneel worden gebruikt tegen bijvoorbeeld ontstekingen of overgewicht. Met haar onderzoek heeft Femke nieuwe inzichten verkregen in door aristolochinezuur veroorzaakte cellulaire reacties die kunnen leiden tot nierbeschadiging en niercarcinoom.

Femke heeft haar onderzoek op gretige wijze uitgevoerd en toonde daarbij ook grote vaardigheden in data-analyse en in wetenschappelijk schrijven en presenteren. Dit bleek ook uit de hoge kwaliteit van haar eindrapportage. Tijdens haar BSc studie was ze actief als studentvoorlichter, en de toewijzing van de Jong Talent Aanmoedigingsprijs in 2018 door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) getuigde ook al van haar grote talenten.

De jury is er al met al van overtuigd dat de Karlijn Keijzer Scriptieprijs in 2020 en 2021 weer is toegekend aan uitstekende en zeer gemotiveerde studenten. Voor het eerst in ruim twee jaar zal er weer een fysieke uitreikingsceremonie plaatsvinden. Daarin zal de prijs worden uitgereikt aan Femke en Matthew door Jacqueline en Freek Keijzer, de ouders van Karlijn Keijzer.

Karlijn Keijzer Scriptieprijs

De Karlijn Keijzer Scriptieprijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Karlijn Keijzer, die omkwam bij de vliegramp met vlucht MH17. Karlijn studeerde in 2012 cum laude af in Drug Discovery and Safety (DDS) aan de VU, met als MSc-afstudeerrichting Computational Medicinal Chemistry and Toxicology. Haar promotie-onderzoek verrichtte ze in de onderzoeksgroep voor computer-ondersteunde chemie van professor Mookie Baik aan Indiana University in Bloomington (VS), waar ze onder andere onderzoek deed aan organo-metaalcomplexen met therapeutische werking. In September 2014 werd Karlijn postuum de doctorstitel toegekend. Als aio bezocht Karlijn met enige regelmaat de Vrije Universiteit; in 2014 was haar een Aspasia-beurs verleend voor een verblijf in de Biocomputationale Chemie-groep binnen de divisie Theoretische Chemie.

In overeenstemming met Karlijns interesses en gedachtengoed, en om getalenteerde en ambitieuze studenten verder te stimuleren tijdens hun MSc studie, wordt de scriptieprijs jaarlijks uitgereikt in de vorm van een reisbeurs van 1000 Euro. De prijswinnaar wordt op basis van getoonde excellentie en motivatie door een commissie geselecteerd uit kandidaten die een succesvolle BSc onderzoeksstage (eindproject) hebben uitgevoerd binnen het gebied van farmaceutische wetenschappen, scheikunde of biochemie. Voor de prijs zijn middelen beschikbaar gesteld door de familie Keijzer uit een donatiefonds voor Karlijn, aangevuld door de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de VU en een privé-donatie.