Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Student-assistent

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2023
Een student die is ingeschreven bij een Nederlandse universiteit kan bij de VU als student-assistent in dienst treden. Een student-assistent levert als medewerker een bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek of kan worden ingezet voor niet-structurele en bedrijfsvoeringstaken.

Als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan kan met de student een arbeidsovereenkomst worden aangegaan. De functie van student-assistent behoort tot het ondersteunend en beheerspersoneel (obp).

Arbeidsovereenkomst volgens cao

 • Voorwaarden

  Een student kan worden aangesteld als student-assistent onder de volgende voorwaarden: 

  1. De student staat ingeschreven bij een Nederlandse universiteit.
   Een student-assistentschap kan worden aangeboden aan een student die een geldige inschrijving heeft bij een Nederlandse universiteit. Dat mag ook een andere Nederlandse universiteit dan de VU zijn. Het is echter niet mogelijk om een HBO- of MBO-student aan te stellen als student-assistent. 
  2. De student levert een bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. 
   Het takenpakket van een student-assistent is in de regel voor het merendeel gericht op het ondersteunen van het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek.  

   of 
  3. De student-assistent kan ook worden ingezet voor niet-structurele en bedrijfsvoeringstaken. 

  Als is voldaan aan de voorwaarden 1 en 2 of 1 en 3, dan kan met een student een arbeidsovereenkomst als student-assistent worden aangegaan. De student-assistent wordt via de self service Start onboarding nieuwe interne medewerker ingevoerd. 

  De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Een aantal artikelen zijn conform Hoofdstuk 10, paragraaf 1 echter uitgezonderd.

 • Duur arbeidsovereenkomst

  Het aantal en totale duur van de arbeidsovereenkomst met een student-assistent verschilt. 

  • Voor een dienstverband met een student-assistent die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek (cao-artikel 10.1 lid 2) gelden er geen beperkingen ten aanzien het aantal opvolgende dienstverbanden en de totale duur. 
  • Het dienstverband met een student-assistent die wordt ingezet op niet structurele en bedrijfsvoeringstaken (cao-artikel 10.1 lid 3) kan ten hoogste twee maal worden opgevolgd door een dienstverband voor bepaalde tijd, waarbij de totale duur van de opvolgende dienstverbanden niet meer dan 36 maanden mag bedragen. 
   Dus als de student-assistent 3 opvolgende contracten binnen 3 jaar of als de student-assistent 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad, is er geen verlenging meer mogelijk en moet de leidinggevende op dat moment het dienstverband van de student-assistent van rechtswege beëindigen.
 • Omvang arbeidsovereenkomst

  Gerekend over een periode van 12 maanden is de richtlijn dat de omvang van het dienstverband van een student-assistent niet meer dan gemiddeld 0,4 deel van de volledige arbeidsduur bedraagt. Reden hiervoor is de bescherming van de student, die voldoende tijd moet overhouden voor de studie-activiteiten. 

  Het kan daardoor voorkomen dat er via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden teveel vakantie-uren ingezet worden. In de regel heeft een student-assistent een kortdurende arbeidsovereenkomst en/of een lage werktijdsfactor en beschikt daardoor over beduidend minder tijd als bron. Het gevolg hiervan is dat er verrekening moet plaatsvinden, want als er vakantie-uren worden ingezet die niet worden opgebouwd, dan worden er arbeidsvoorwaarden genoten waar geen recht op is. Er moet dan verrekening plaatsvinden bij het einde van het student-assistentschap.

 • Salaris

  Voor een student-assistent gelden er aparte salarisschalen, afhankelijk van het aantal studiepunten (volgens het Europees studiepuntensysteem ECTS) dat de student bij aanvang van de arbeidsovereenkomst heeft behaald. Er zijn 3 categorieën van aantal studiepunten die corresponderen met de 3 salarisschalen. 

  De salarisschalen zijn schaal 101, 102 en 103. Deze corresponderen met het aantal studiepunten, te weten 60+ ECTS bij schaal 101, 120+ ECTS bij schaal 102 en 180+ ECTS of masterfase bij schaal 103. In tabelvorm:

  Schaal student-assistentCategorie aantal studiepunten
  Schaal 10160+ ECTS
  Schaal 102120+ ECTS
  Schaal 103180+ ECTS of masterfase. 

  Als de student-assistent na het aflopen van de arbeidsovereenkomst een verlenging krijgt aangeboden, kan het aantal studiepunten op dat moment ook vermeerderd zijn, waardoor een hogere categorie ‘aantal studiepunten’ bereikt is. De student-assistent kan op het moment van verlenging ook aanspraak maken op de daarmee corresponderende hogere schaal. Na overleg met de leidinggevende verwerkt de student-assistent zowel de verlenging als de wijziging van de salarisschaal zelf via de self service Wijzigen Arbeidsovereenkomst.  

  Er is een uitzondering. Die geldt voor een student-assistent wiens arbeidsovereenkomst doorloopt na 1 september en waarbij het aantal studiepunten per 1 september in een hogere categorie valt. Zij kunnen per 1 september aanspraak maken op de daarmee corresponderende hogere schaal. Na overleg met de leidinggevende verwerkt de student-assistent de wijziging van de salarisschaal zelf via de self service Wijzigen Arbeidsovereenkomst

 • Einde arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.  

  Ook eindigt het dienstverband per de eerste dag volgend op de maand waarin de student-assistent de status als student verliest, omdat die is afgestudeerd of de inschrijving als student bij een Nederlandse universiteit heeft beëindigd. De student-assistent is zelf verantwoordelijk voor het melden aan diens leidinggevende dat de inschrijving is beëindigd. De leidinggevende beëindigt vervolgens het dienstverband van de student-assistent met als reden dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 

 • Reiskosten-, thuiswerk- en internetvergoeding

  In de cao zijn er afspraken gemaakt over het faciliteren van hybride werken. Medewerkers ontvangen daarom een thuiswerk- en internetvergoeding, maar oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en stagiairs zijn uitgezonderd van de tegemoetkoming. 

  Verondersteld wordt dat de student-assistent een student is die beschikt over een studentenreisproduct in de vorm van een weekabonnement, waardoor er geen recht op een reiskostenvergoeding is. Er kan immers gebruik gemaakt worden van vrij vervoer. 

  Studenten met een weekendabonnement, studenten zonder studentreisproduct en studenten met een weekabonnement die in de zomerperiode met korting kunnen reizen (40% voor de trein en 34% voor tram, bus, metro en waterbus) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken reiskosten. De VU vergoedt in deze gevallen 65% van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten woon-werkverkeer. De student is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de gemaakte reiskosten. De declaratie dient voorzien te zijn van een declaratieoverzicht van de ov-reistransacties. Dit kan zowel met de OV chipkaart als via OV pay (in-en uitchecken met contactloze betaalpas, creditcard of mobiel). 

  Voorbeeld: 

  • Kost de reis (woon-werkverkeer) zonder abonnement of kortingsproduct (100%) € 10, dan is de vergoeding € 6,50. 
  • Kost de reis (woon-werkverkeer) door gebruik te maken van de kortingskaart (-40%) € 6, dan is de vergoeding €3,90. Let op: de kosten voor de aanschaf van een kortingskaart komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

  Als de student-assistent gebruik wil maken van de faciliteiten voor de thuiswerkplek (zoals IT-apparatuur, bureau, bureaulamp), dan gaat dat in overleg met diens leidinggevende.  

 • ABP Pensioen

  De student-assistent wordt aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds ABP, die de pensioenregeling uitvoert die op de medewerker van toepassing is. Op het salaris worden ook pensioenpremies ingehouden.

 • Vakantie

  De student-assistent bouwt conform de cao maandelijks vakantie-uren op. De hoogte van deze opbouw is afhankelijk van de werktijdfactor en de gekozen invulling van de flexibele werkduur, zoals vermeld in bijlage G van de cao.

 • Ziekte

  In geval van ziekte dient de student-assistent zich te houden aan de bij de VU gebruikelijke wijze om zich ziek te melden en zich te houden aan de regels die de Wet verbetering poortwachter stelt ten aanzien van ziek- en herstelmelding en -controle.

 • Intellectueel eigendom

  Kennis en rechten van intellectueel eigendom komen toe aan de VU, met uitzondering van auteursrechten op vervaardigde wetenschappelijke publicaties en boeken. 

  De geldende Regeling Kennisexploitatie VU is van toepassing op de student. 

 • Internationale student-assistenten

  Buitenlandse studenten kunnen ook als student-assistent worden aangesteld bij de VU. Voor buitenlandse studenten gelden er echter andere regels. Meer informatie is te vinden op de pagina Indiensttreding internationale medewerkers

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden van 1 juli t/m 30 augustus: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.