Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Team-based Learning

Laatst gewijzigd op 13 maart 2024
Bij Team-based learning (TBL) werken studenten in een vaste volgorde van individueel leren en gezamenlijk analyseren en toepassen van de kennis. Zo krijgen ze een diepgaander begrip van het onderwerp en leren ze tegelijk samenwerken.

TBL is een activerende werkvorm, waarbij ook gebruikt gemaakt wordt van flipped classroom-principes. Bij TBL bereiden studenten voorafgaand aan elke onderwijsbijeenkomst individueel theorie of een vraagstuk voor en leggen hierover individueel een toets af, de Readiness Assurance Test (iRAT). Daarna maken ze dezelfde vragen gezamenlijk in kleine vaste teams van zes studenten (tRAT). De juiste antwoorden worden na de test in de klas met alle groepen besproken.

Hierna volgt de uitwerkende of toepassingsfase waarin het team de opgedane kennis verder verdiept en toepast. Dat bestaat bijvoorbeeld uit het beantwoorden van open of multiplechoicevragen, vervolgvragen en het oplossen van nog complexere problemen. De oplossing is vaak niet eenduidig en wordt door de groep opgelost. Het doel is dan ook om het antwoord te kunnen beargumenteren als team. Ook horen hierbij activiteiten zoals discussie, rollenspellen en analyse. Tijdens deze toepassingsfase zijn de teams zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken, de taakverdeling, verdieping en het betrekken van alle teamleden.

Bij TBL blijven de teams gedurende het hele jaar samen, zodat elke student bijvoorbeeld een keer de rol van voorzitter of woordvoerder neemt. De docent is hierbij vooral de coach van het leerproces in deze fases.

TBL wordt onder meer toegepast bij ACTA in de bachelor Tandheelkunde en bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Waarom TBL?

Het achterliggende idee van TBL is dat samenwerking en sociale interactie het leren stimuleert. Studenten hebben een onderlinge afhankelijkheid, zijn daardoor meer gemotiveerd en voelen zich meer verantwoordelijk voor actieve participatie. De nadruk ligt bij TBL minder op kennis onthouden, en meer op toepassing, analyse, samenwerking en communicatie. Later in het beroepsleven gaan de studenten ook veel samenwerken, dus hoe eerder ze deze vaardigheden ontwikkelen, hoe beter. 

TBL verbindt daarnaast de vijf principes van effectief leren volgens de theorie van Merrill (2012), de studenten:

  • leren aan de hand van echte problemen uit de realiteit en voeren professionele taken uit in kleine groepjes;
  • activeren hun voorkennis;
  • passen nieuwe kennis direct toe;
  • integreren de nieuwe kennis en er vind transfer plaats;
  • presenteren hun nieuwe kennis en begrip daarvan aan de medestudenten.

TBL zorgt zo voor een diepgaander begrip van nieuwe kennis, een hoger niveau in de taxonomie van Bloom. Waarbij studenten ook de niveaus van toepassen, analyseren, evalueren en creëren bereiken, bovenop onthouden en begrijpen.  

Invloed coronapandemie

Tijdens coronalockdowns wordt de interactie en samenwerking online georganiseerd via break-outrooms. Veel studenten zijn zeer tevreden met deze aanpak. Een voordeel is bijvoorbeeld de rust tijdens groepswerk in de breakout rooms, in vergelijking tot de drukte van verschillende groepsdiscussies in dezelfde zaal op locatie.

Meer lezen?

De fases van het TBL-leerproces

De fases van het TBL-leerproces

Het TBL-leerproces bestaat uit drie fases (zie figuur1). De eerste fase is de Voorbereidingsfase. In de tweede fase, de Readiness Assurance fase, vindt controle van de voorbereiding plaats. Tijdens de derde fase, de Applicatiefase, werken de vaste TBL-teams samen aan meer complexe casussen/problemen waarbij de verworven kennis wordt toegepast.

1 Visie op de ACTA-tandarts van de toekomst en het ACTA Didactisch Concept, figuur 3, ACTA december 2021

Visie op de ACTA-tandarts van de toekomst en het ACTA Didactisch Concept, figuur 3, ACTA december 2021

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar onderwijswerkplaats@vu.nl voor meer informatie.

De VU Onderwijswerkplaats is onderdeel van het VU Centre for Teaching & Learning.