Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Algemene informatie master Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 6 januari 2022

De Faculteit der Geneeskunde VU leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren. Het motto van het  onderwijsprogramma Vumc-compas 2015 is daarom: competent en met compassie. We bereiden je vanaf het begin van je opleiding voor om professioneel om te gaan met patiënten, collega’s en andere zorgverleners. Geleidelijk aan functioneer je steeds zelfstandiger, zodat je goed voorbereid begint met je vervolgopleiding.

De masteropleiding geneeskunde duurt drie jaar. 

Masterjaar 1 en 2: coschappen       

Je volgt eerst het voorbereidend coschap (VCP) waarin je in zes weken tijd klaargestoomd wordt voor de kliniek. Daarna volg je ongeveer twee jaar lang coschappen. De coschappen bestaan uit twee gedeelten: het klinische klinisch trainingsonderwijs (KTO) en het coschap in de kliniek. In het KTO krijg je theorie en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt voor de discipline waar je je coschappen volgt. Daarna volgt het meer praktische deel van het coschap en maak je onderdeel uit van het behandelteam.

Masterjaar 3: profileringsjaar

Het laatste jaar van de masteropleiding is de profileringsfase waarin je eigen keuzes maakt in de discipline waarin je onderwijs volgt. Dat bestaat uit de wetenschappelijke stage, het keuzeonderwijs en de semi-artsstage. In de wetenschappelijke stage voer je zelfstandig onderzoek uit. Met het keuzeonderwijs verdiep of verbreed je je kennis en ervaring in een door jouw gekozen discipline. En tenslotte werk je in de semi-artsstage als aankomend dokter zeer zelfstandig onder individuele supervisie van een specialist.

Opleidingsschema en studiegids 2021-2022

Bekijk het opleidingsschema master en de studiegids van studiejaar 2021-2022 van de masteropleiding geneeskunde

I.v.m. de huidige maatregelen a.g.v. de Corona-Covid19-crisis is de uitvoering van het masterprogramma geneeskunde tijdelijk aangepast. Zie ook de informatie hierover in de studiegids 2021-2022.

Praktische informatie

 • Planning coschappen en indeling op locaties

  De medewerkers van de masterplanning delen jaarlijks voor alle masterjaren ruim 400 studenten in voor bijna alle coschappen/stages in VUmc en in de vele andere partnerziekenhuizen, binnen en buiten de regio Amsterdam. Het indelen van deze coschappen is een complexe aangelegenheid. De studiepaden zijn zo ingericht dat de gemiddelde reisafstand naar alle stageplaatsen van masterjaar 1 en 2 zoveel mogelijk gelijk is voor alle studenten. Je kunt daarom geen voorkeur voor de locaties van de stages opgeven, ook niet wanneer je geen recht meer hebt op het studentenreisproduct. Wat je kunt doen als je je recht op het studentenreisproduct verliest tijdens de masteropleiding vind je bij de informatie ’tegemoetkomingen reiskosten en onkosten’.

  Het is niet mogelijk om een stageplaats aan te vragen of te ruilen, de volgorde van stages te veranderen of je rooster anderszins te (laten) wijzigen. 

  Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden - bijv. kindzorg, mantelzorg of topprestatieregeling - kun je eventueel een verzoek indienen om aanpassing(en) in het masterprogramma. Doe dit ruim van tevoren en altijd via de studieadviseurs

  Wanneer door uitval, bijvoorbeeld bij ziekte, een herplanning van het rooster nodig is, zullen de planners hun uiterste best doen om een zo gunstig mogelijke oplossing te vinden. Herplannen zal echter altijd leiden tot studievertraging. De planners streven er uiteraard naar deze vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

  Bekijk ook de informatie over de intake.

  Het coschaprooster

  De locaties van de KTO’s en de coschappen in masterjaar 1 en 2 ontvang je 12 weken voor je startdatum van  het KTO interne geneeskunde. Het Voorbereiden Coschap (VCP) vindt altijd plaats in VUmc.

  De coschappen volg je in verschillende ziekenhuizen, de KTO’s altijd in een zelfde ziekenhuis. 

  Kijk voor het regelen of aanvragen van een stageplaats huisartsgeneeskunde op de Canvascourse ‘Coschap Huisartsgeneeskunde'.

  Voor masterjaar 3 staat de startdatum van de semi-artsstage vast, net als de startdata van de coschappen in masterjaar 1 en 2. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs kun je zelf plannen - volgens de daarvoor geldende regels - direct na de semi-artsstage of voor het voorbereidend coschap (VCP)  in masterjaar 1. Het keuzeonderwijs mag altijd in vastgestelde roostervrije periodes in je masterprogramma worden ingepland (minimaal 2 weken), mits het niet overlapt met je coschaprooster.

  Voor het coschap sociale geneeskunde en de semi-artsstage kun je wel een voorkeur opgeven voor het soort stage. Belangrijke informatie hierover vind je bij de informatie over sociale geneeskunde en bij de informatie over de semi-artsstage, zowel op deze website als in de betreffende course op Canvas. De planning van sociale geneeskunde en de SAS ontvang je 6 maanden voor aanvang.

 • Afstuderen

  Informatie over afstuderen en het aanvragen van je masterdiploma vind je op de pagina afstuderen en diploma

 • Adreswijziging

  Heb je een nieuw adres en/of telefoonnummer? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door.

  Het doorgeven van jouw nieuwe gegevens gaat als volgt:

  1. Zorg er eerst voor dat jouw adreswijziging wordt doorgevoerd in VU-net,
  2. Laat het secretariaat van de afdeling waar je je coschap loopt (of binnen een maand gaat lopen) en - indien van toepassing - het leerhuis van het betreffende ziekenhuis weten dat jouw adresgegevens gewijzigd zijn.   
 • Afwezigheid

  Wat moet ik doen als ik niet aanwezig kan zijn bij het terugkomonderwijs (in het KTC)?

  Al het onderwijs tijdens het KTO/KTC en tijdens de coschappen (colleges, practica, trainen van vaardigheden in de klinische praktijk, intervisie, symposia etc.) is verplicht. Er wordt van je verwacht altijd aanwezig te zijn. 

  Wat betreft de centrale KTC-dagen tijdens het KTO meld je je bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden (overmacht) z.s.m. af met opgaaf van reden bij een van de managementassistenten via master.gnk@vumc.nl.  Eventueel kun je ook bellen naar 020-444 6236 / 444 6237 / 444 6238.

  Je ziet toe dat je aanwezigheid wordt geregistreerd op de presentielijsten.  Als je afwezig bent geweest, haal je het onderwijs in je eigen tijd in tijdens het onderwijs voor een andere groep. Je mag hier geen ander onderwijs voor missen. Zolang je niet al het onderwijs hebt gevolgd, kun je na de coschappen niet door naar je semi-artsstage.

  Ook voor M3 geldt dat je al het onderwijs (alle intervisie dagdelen en 2 symposium dagen) volgt of bij afwezigheid inhaalt. 

  Samenvattend:

  • Afmelden met reden als je niet aanwezig kunt zijn (liefst per mail, anders telefonisch)
  • Neem zelf initiatief met betrekking tot het in te halen onderwijs. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor en je wordt hier niet voor benaderd. 
  • Voorkom studievertraging door op tijd het gemiste onderwijs in te halen

  Afwezigheid tijdens het coschap

  Wanneer je afwezig bent tijdens het coschap meld je je af bij de afdeling waar je op dat moment je coschap loopt. Zorg dat je hierover op de eerste dag afspraken maakt met je begeleider. Wanneer je bij één van de partnerziekenhuizen stage loopt, dan meld je je ook af bij het onderwijssecretariaat/leerhuis van het betreffende partner ziekenhuis. Overleg met je begeleider/supervisor hoe en wanneer je de afwezigheid kunt inhalen of compenseren.

  Afwezigheid wegens onderwijsverplichtingen (incl. toetsing)

  Afwezigheid o.b.v. onderwijsverplichtingen is vanzelfsprekend altijd geoorloofd. De onderwijsverplichtingen die tijdens een coschap kunnen voorkomen zijn:

  • toetsen klinisch redeneren,
  • symposia,
  • voortgangstoetsen en
  • intervisiebijeenkomsten

  Opleiders van de verschillende ziekenhuizen worden geïnformeerd over de verschillende onderwijsverplichtingen (en vakanties). Hoewel de verschillende afdelingen op de hoogte zijn van de data van de symposia en de VGT, willen we je verzoeken om afwezigheid in het kader hiervan zelf nog eens (in zo vroeg mogelijk stadium) aan te kondigen op de coschaplocatie.

  Afwezigheid wegens zelf geregeld (extra curriculair) onderwijs of inhalen eerder gemiste onderdelen

  Ander onderwijs zoals bijvoorbeeld onderwijs van en voor studenten, valt onder ongeoorloofde afwezigheid. De activiteiten die het betreft worden, volgens afspraak, voor masterstudenten in de avond gepland opdat ze niet interfereren met de coschappen.

  Door reistijd vanaf de coschaplocatie kan het echter zo zijn dat dit onderwijs toch interfereert met de coschappen. In deze gevallen dien je dit met de opleider op de betreffende locatie te bespreken.

  De opleider is bij dergelijke verzoeken niet verplicht deze te honoreren, maar kan, met name bij langere coschappen, hier toch mee in stemmen omdat je prestaties dit toelaten of omdat er een mogelijkheid bestaat gemiste uren in te halen.

  Verlofverzoeken om andere redenen

  Toestemming voor een gehele verlofdag is tweeledig. Stap 1 is het indienen van je verzoek voor een verlofdag bij de opleiding, via master.gnk@vumc.nl, om de vraag te beantwoorden of het verzoek gerechtvaardigd is. Zo zal je bij een verzoek voor verlof in het kader van deelname aan een congres bijvoorbeeld worden gevraagd om jouw bijdrage aan te tonen.  

  Bij positief besluit van de opleiding, kun je je wenden tot de opleider/coördinator van het discipline op de betreffende locatie (stap 2). Het is aan de opleider/coördinator om te bepalen of je zoveel dagen gemist kan worden, of je achteraf dagen moet inhalen en of deze dagen ook daadwerkelijk ingehaald kunnen worden. Gemiste dagen of dagdelen dienen zoveel mogelijk te worden ingehaald.

  Afwezigheid bij overmacht

  Je wordt geacht bij afwezigheid door overmacht (ziekte, ernstige familieomstandigheden etc.) direct de lokale afdeling/coördinator te informeren met reden van afwezigheid.

  Wanneer je door overmacht onderwijs in VUmc mist, meld je dit via master.gnk@vumc.nl.

  Óf en in welke mate afwezigheid dient te worden ingehaald wordt bepaald door de opleider/coördinator en is afhankelijk van het presteren van de student, duur van afwezigheid, lengte van het coschap en aard van gemiste coschapactiviteiten.

 • Boekenlijst

  Boekenlijst 2021-2022

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2021-22 van de bachelor en master geneeskunde.

  Boekenlijst 2020-2021

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2020-2021 van de bachelor en master geneeskunde. 

  Boekenlijst 2019-2020

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2019-2020 van de bachelor en master geneeskunde. 

  Overzicht boeken per cohort 

  In dit document staat per cohort welke boeken in voorgaande jaren op de boekenlijst stonden. Download hier het document 'boekenlijsthistorie'. 

 • Contact en spreekuren

  Zolang de algemene maatregelen m.b.t. het Covid19 virus van kracht zijn, werken de medewerkers van het masterteam thuis. Alle inloopspreekuren zijn tot nader order geannuleerd. Contact is mogelijk per mail en de managementassistenten kunnen ook telefonisch bereikt worden. Andere leden van het team zijn niet telefonisch bereikbaar, maar je kunt wel via de mail een verzoek indienen voor een telefonische of digitale afspraak. 

  JaarManagementassistentE-mailadresTelefoonnummerKamer
  M1/M2

  Mw. A. Van den Berg 

  Mw. I. Bange

  master.gnk@vumc.nl

  020-444 6236 

  020-444 6237

  PK 5-004 (KTC)
  M3Mw. D. van Werkhovenmaster.gnk@vumc.nl           wetenschappelijkestage@vumc.nl 020-444 6238PK 5-004 (KTC)

  Met vragen over planning coschappen kun je terecht bij:

  JaarPlanneremailadrestelefoonnumerKamer
  M1/M2

  Dhr.ir.  L. van Lieshout

  Dhr. W. Fung

  master.gnk@vumc.nl

  020-4448338 

  020-4448011 

  MF G.010
  M3Dhr. W. FungSemi-arts@vumc.nl  Keuzeonderwijs@vumc.nl020-4448011MF G.010

  Spreekuren (voorlopig geannuleerd)


  Dag en TijdKamer
  Master-inloopspreekuur M1/M2/M3Iedere woensdag van 11.00 – 12.30 uurMF G.010
  Spreekuur Bureau Internationale Samenwerking  M1/ M2 /M3Iedere dinsdag van 12.00 – 13.30 uurMF G.010
 • Coördinatoren

  Hoofd klinisch training centrum, hoofd master

  Mevrouw dr. H.E. M. Daelmans

  E: master.gnk@vumc.nl

  Mastercoördinator

  Mevrouw drs. K. Reefman en Mevrouw drs. L. Schrevel               

  E: master.gnk@vumc.nl               

  Jaar 3

  Coördinator Wetenschappelijke stage

  Mevr. dr. R.J. Belle-van den Berg

  E: wetenschappelijkestage@vumc.nl

  Coördinator Semi-arts stage

  Mevrouw drs. D. Rhebergen

  E: semi-arts@vumc.nl

  Coördinator Keuzeonderwijs

  Mevrouw dr. C. Meenken

  E: keuzeonderwijs@vumc.nl

 • Geheimhoudingsplicht

  Voor coassistenten geldt net als andere medewerkers in de gezondheidszorg de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat je aan niemand zal openbaren wat tijdens het doorlopen van de stages als geheim is toevertrouwd of je ter kennis is gekomen. Ook word je geacht zorgvuldig om te gaan met de aan jou verleende toegang tot digitale gegevensdragers welke je is verleend in verband met de opdrachten en/of werkzaamheden tijdens de stages en deze niet ter beschikking te stellen aan derden.

  Hiertoe dien je het betreffende formulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en te uploaden bij je inschrijving in Studielink.

  Dit formulier is gekoppeld aan de aanvraag voor een VUmc inlogaccount. In de partnerziekenhuizen zal ten aanzien van de geheimhoudingsplicht en de toegang tot de digitale gegevensdragers voor het betreffende ziekenhuis ook nog een aparte verklaring worden gevraagd.

 • Tegemoetkomingen reiskosten en onkosten

  Reiskosten

  De regeling tegemoetkoming reiskosten master is gebaseerd op de landelijke richtlijn. Deze regeling betreft een tegemoetkoming in de reiskosten van de klinische stages, inclusief compensatie voor de weekenden en de zomerweken waarin de OV-jaarkaart beperkt geldig is, plus de maaltijdvergoeding bij avond- en weekenddiensten.

  Je krijgt bij de start van de klinische coschappen een totaal bedrag tegemoetkoming reiskosten uitgekeerd voor de gehele masteropleiding. Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde reisafstand van de verschillende klinische stages in de master en een maaltijdvergoeding bij een gemiddeld aantal avonddiensten.

  Bij deze regeling gelden slechts twee tarieven (hoog en laag), waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en studenten die geen recht hebben op een OV-jaarkaart. Als je geen recht hebt op een OV-jaarkaart ontvang je het hoge tarief, dat is gebaseerd op de buitenlandvergoeding OV-jaarkaart, die jaarlijks door de DUO-IB-Groep wordt vastgesteld.

  Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het hoge tarief, dien je bij je inschrijving in Studielink voor de masteropleiding een bewijs van de DUO-IB-Groep te uploaden, waaruit blijkt dat je geen recht (meer) hebt op een OV-jaarkaart (zie voorbeeld)

  Wanneer je geen bewijs aanlevert, wordt automatisch het lage tarief uitgekeerd.

  Vergoedingen:

  Hoog tarief: € 1.600,-
  Laag tarief: € 400,-

  Wanneer je tijdens de Masteropleiding jouw recht op een OV-jaarkaart verliest en je later in de master in aanmerking zou komen voor het hoge tarief, meld je dit - als het zover is -  door een mail te sturen naar master.gnk@vumc.nl met een bewijs(bericht) van de DUO-IB-groep, waarin blijkt dat je geen recht meer hebt op een OV-jaarkaart. Er vindt dan over de resterende periode een verrekening plaats. Het aanvullende bedrag zal twee tot drie maanden na aanvraag (en ontvangst van bewijs) op jouw rekeningnummer worden overgemaakt.

  Meer informatie over het studentenreisproduct vind je op de website van DUO     

  Onkosten (stagevergoeding)

  Als coassistent heb je recht op een onkostenvergoeding van 100 euro netto per kalendermaand voor alle coschappen die je loopt in universitair medische centra en perifere ziekenhuizen. De tegemoetkoming is voor kosten die met je studie te maken hebben, waaronder ook collegegeld. Dit is geregeld in de CAO UMC (per 1 januari 2019) en de CAO Ziekenhuizen (per 1 januari 2020). 

  De volgende definitie van coschap is hierbij van toepassing:

  ‘Een coschap is een studieonderdeel van de masteropleiding geneeskunde waarin een student individueel een klinisch coschap of de semi-arts stage of een klinisch keuze-coschap masterjaar 3 loopt op een klinische afdeling van een UMC of ziekenhuis. De coassistent verricht taken in de patiëntenzorg.’

  Dit betekent dat je geen vergoeding krijgt voor voorbereidend onderwijs (zoals bijv. VCP en KTO), terugkomdagen of de wetenschappelijke stage. Ook coschappen in verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en GGZ-instellingen vallen niet onder deze regeling. 

  Als je coschappen loopt in het VUmc, ontvang je de vergoeding automatisch op je bankrekening in de maand volgend op het coschap. Hiervoor wordt het bankrekeningnummer dat je opgegeven hebt bij je inschrijving gebruikt en het is dus belangrijk dat je een wijziging van je bankrekening tijdig doorgeeft. De vergoeding wordt berekend op basis van eigenlijke dagen (4,60 euro per dag) dat je coschappen loopt.

  Als je coschappen loopt in andere ziekenhuizen dan het VUmc kan de procedure wisselen. Omdat het om een onkostenvergoeding gaat (en geen stagevergoeding), kan het zijn dat je individuele kosten moet declareren. Dit betekent dat je bewijzen, zoals facturen en bonnetjes, moet bewaren. Check per ziekenhuis bij de afdeling Personeelszaken wat je moet doen.

  Meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen kun je vinden op de website van De Geneeskundestudent.

 • Huisvesting

  Ben je ingedeeld voor een coschap ver weg gelegen van Amsterdam? Dan is er bij enkele locaties een mogelijkheid om in de betreffende plaats te overnachten. Op deze pagina vind je informatie over de door VUmc aangeboden huisvesting bij stages in de volgende ziekenhuizen:

  NWZ locatie Den Helder (voorheen Gemini Ziekenhuis)       

  Wanneer je stage loopt in NWZ Den Helder bestaat de mogelijkheid om in Den Helder te overnachten. Dit geldt wanneer je met het openbaar vervoer ’s morgens niet op tijd aanwezig kunt zijn (reistijd vanuit Amsterdam > 1,5 uur). Deze overnachtingen worden aan het NWZ door VUmc per nacht vergoed en moeten worden gezien als verblijf in een hotelkamer. Het is dus niet de bedoeling dat je de kamer bijvoorbeeld in het weekend “aanhoudt” (tenzij je weekend dienst moet lopen). Als je je sleutel niet inlevert, terwijl je geen gebruik maakt van de kamer, zullen de kosten direct bij jou in rekening worden gebracht. Wanneer je deze kosten niet gelijk betaalt, word je de mogelijkheid om verder gebruik te maken van een van deze kamers ontnomen.

  Let wel, NWZ heeft kamers ter beschikking op verschillende locaties. Zij delen de coassistenten willekeurig in. Je kunt daarom geen voorkeur voor een bepaald soort kamer opgeven!  

  Wanneer je gebruik wilt maken van de huisvestingsmogelijkheid, neem dan - graag tijdig - contact op met de afdeling Facilitaire Zaken via telefoon: 0223 696969.

  St. Jansdal Ziekenhuis (Harderwijk)

  St. Jansdal biedt huisvesting aan voor de coassistenten in de Dillenburg. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor huisvesting tijdens je coschap heelkunde in St. Jansdal kun je contact opnemen met mevr. I.E. (Ingrid) Jonathans, assistent HR, telefoon 0341-463514 of per mail ie.jonathans@stjansdal.nl .

  Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

  Adres huisvesting : A.J. de Graaffstraat 41, Sommelsdijk.

  Wanneer u voor een coschap kindergeneeskunde in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bent ingedeeld, ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang van je coschap vanuit het ziekenhuis bericht over de huisvesting.

  Sleutels en documenten kunnen door de co's opgehaald worden bij de 24-uursreceptie van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Stationsweg 22 te Dirksland. Dit kan de zaterdag vooraf aan het coschap vanaf 14 uur of op de eerste dag van het coschap ophalen.

  Je tekent een machtiging als coassistent voor het gebruik van de kamer en mocht je de ruimte niet schoon achterlaten bij vertrek of defecten hebben veroorzaakt, dan kan de verhuurder € 100,- inhouden.

  De woning aan de A.J. de Graaffstraat 41 te Sommelsdijk bevindt zich op 6 kilometer vanaf Dirksland maar is met de bus goed te bereiken en ligt op loopafstand van de bushalte Koningin Julianaweg te Sommelsdijk. Er zijn geen fietsen aanwezig.

  De woning bestaat uit 1 woonkamer en drie slaapkamers en wordt (meestal) door 3 personen gebruikt. E.e.a. is eenvoudig ingericht. Als u de woonruimte alleen gebruikt, wordt u verzocht de andere slaapkamers niet te gebruiken, ook niet als deze niet op slot is. Het kan zijn, dat er tijdens uw verblijf ook iemand anders gebruik gaat maken van deze woonruimte.

  De keuken is voorzien van een koelkast, magnetron en fornuis. Verder is er een basis-keukeninrichting aanwezig. Er is geen wasmachine aanwezig en deze kan ook niet gefaciliteerd worden door de organisatie. Standaard is er geen linnengoed aanwezig in de woning, maar dit kan geregeld worden bij locatie Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271 te Sommelsdijk op doordeweekse werkdagen, of zelf meegenomen worden.

  Meer informatie kunt u vinden in de Huisregels

  Verplichte dienstkleding van VWB –ziekenhuis wordt u verstrekt door de linnenkamer. Wij maken gebruik van een Kledinguitgifte apparaat.

  U krijgt bij aanvang van de coschap een personeelspasje, waarmee u ook dienstkleding kunt ophalen bij de linnenkamer.

  Bij het personeelspasje zit een informatiebrief hoe u uw de pas moet activeren en meer informatie hoe en waarvoor u de pas kunt gebruiken.

  Het personeelspasje dient u aan het einde van uw verblijfsperiode op te sturen naar afdeling P&O of te inleveren bij de receptie.

  U kunt - indien nodig - contact opnemen met de Technische Dienst Servicebureau voor vragen / mededelingen betreffende huisvesting: huisvesting@vanweelbethesda.nl . Tijdens kantooruren kunt u eventueel bellen: 0187-607575.

 • Vakanties en vrije dagen

  ln masterjaar 1 en in masterjaar 2 een kerstvakanties en een zomervakantie, waarbij de coschappen voor alle coassistenten stilliggen. De vakanties gelden voor alle coschappen vanaf het voorbereidend coschap (VCP) tot en met het coschap huisartsgeneeskunde. Rondom het coschap sociale geneeskunde vallen de vakanties in dezelfde periode als de coschappen, maar varieert de duur van de vakantie per student met een minimum van 2 weken. Het rooster voor sociale geneeskunde (en de semi-artsstage) ontvang je 6 maanden voor aanvang van de semi-artsstage.

  Let wel: In masterjaar 3 heb je geen vakanties (dus ook geen kerstvakantie!).

  Vakanties M1 en M2

  Kerstvakantie

  2021: van 24-12-2021 tot en met 02-01-2022

  2022: van 24-12-2022 tot en met 01-01-2023

  Zomervakantie

  2022: van 25-07-2022 tot 14-08-2022

  2023: van 24-07-2023 tot 13-08-2023

  Eventuele vrije feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Koningsdag) en of compensatiedagen kunnen per coschap, per ziekenhuis en afdeling wisselen. De coschappen lopen m.u.v. de kerstvakantie en de zomervakantie continu door. Wel heb je tussen bepaalde coschappen een of twee weken vrij. Deze weken vind je terug in het coschappenrooster dat je uiterlijk 6 weken voor de start van het VCP (voorbereidend coschap) ontvangt. Het VCP vindt altijd plaats in VUmc.

  Vrije weken in het rooster: Voor het overzicht van vrije weken in het coschappenrooster klik hier.

  Verder zijn er in het Voorbereidend Coschap (VCP) en het KTO en KTC-onderwijs in VUmc (en dus niet tijdens de coschappen!) vrije dagen op:

  Vrije dagen 2022

  • Goede Vrijdag*) 15 april 2022
  • 2e Paasdag 18 april 2022
  • Koningsdag 27 april 2022
  • Hemelvaartsdag 26 mei 2022 (let wel, vrijdag 27 mei is er wel KTC-onderwijs!)
  • 2e Pinksterdag 6 juni 2022

  *)Goede vrijdag en Bevrijdingsdag:
  In de masteropleiding geldt de regel dat studenten wat betreft vrije dagen vallen onder de cao van het ziekenhuis waar ze op dat moment het coschap lopen.
  Goede Vrijdag en 5 mei zijn geen officiële landelijke vrije dagen. Dit betekent dat masterstudenten op deze dagen ingeroosterd kunnen zijn voor onderwijs.
  Afhankelijk van de locatie waar een masterstudent zich op dat moment bevindt, kan hij dan ook op Goede Vrijdag en/of 5 mei worden verwacht op de stageplek of voor onderwijs.
  Per locatie zal worden aangegeven of de coassistent verwacht wordt voor een reguliere werkdag, voor een dienst of dat deze vrij is.
  KTC onderwijs in VUmc wordt niet ingeroosterd op Goede Vrijdag. 

  Als je het KTO volgt in een van de partner ziekenhuizen tijdens bovenstaande feestdagen, informeer dan zelf  of je een vrije dag hebt of dat er doorgewerkt wordt. Na de woensdagen dat je VGT doet, geldt dat je:

  • niet terug hoeft naar de coschaplocatie als je dagdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je avond- of nachtdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je die week KTO hebt

  Na een MKR ga je altijd terug naar je stageplaats, tenzij je - i.o.m. je begeleider of de leerhuiscoördinator - anders hebt afgesproken.

 • Roosters

 • Werktijden coassistenten

  In onderstaande documenten vind je alle informatie over de regels m.b.t. de werktijden voor coassistenten

  Notitie werktijdenregeling coassistenten

  FAQ over werktijdenregeling coassistenten

 • Belangrijke reglementen en richtlijnen

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Algemene vragen: studentenbalie@vumc.nl

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: bachelor.gnk@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk@vumc.nl
- Internationalisering: international@vumc.nl