Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Praktische informatie master Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 11 augustus 2023
Op deze pagina vind je praktische informatie over de master Geneeskunde, zoals adreswijzigingen, huisvesting, symposia, intervisie, roosters en vergoedingen.

Vind informatie over

 • Afstuderen

  Informatie over afstuderen en het aanvragen van je masterdiploma vind je op de pagina afstuderen en diploma

 • Adreswijziging

  Heb je een nieuw adres en/of telefoonnummer? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door.

  Het doorgeven van jouw nieuwe gegevens gaat als volgt:

  1. Zorg er eerst voor dat jouw adreswijziging (correspondentieadres) wordt doorgevoerd in VUnet,
  2. Laat het secretariaat van de afdeling waar je je coschap loopt (of binnen een maand gaat lopen) en - indien van toepassing - het leerhuis van het betreffende ziekenhuis weten dat jouw adresgegevens gewijzigd zijn.   
 • Afwezigheid

  Wat moet ik doen als ik niet aanwezig kan zijn bij het terugkomonderwijs (in het KTC)?

  Al het onderwijs tijdens het KTO/KTC en tijdens de coschappen (colleges, practica, trainen van vaardigheden in de klinische praktijk, intervisie, symposia etc.) is verplicht. Er wordt van je verwacht altijd aanwezig te zijn. 

  Wat betreft de centrale KTC-dagen tijdens het KTO meld je je bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden (overmacht) z.s.m. af met opgaaf van reden bij een van de managementassistenten via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl.  Eventueel kun je ook bellen naar 020-444 6236 / 444 6237 / 444 6238.

  Je ziet toe dat je aanwezigheid wordt geregistreerd op de presentielijsten.  Als je afwezig bent geweest, haal je het onderwijs in je eigen tijd in tijdens het onderwijs voor een andere groep. Je mag hier geen ander onderwijs voor missen. Zolang je niet al het onderwijs hebt gevolgd, kun je na de coschappen niet door naar je semi-artsstage.

  Ook voor M3 geldt dat je al het onderwijs (alle intervisie dagdelen en 2 symposium dagen) volgt of bij afwezigheid inhaalt. 

  Samenvattend:

  • Afmelden met reden als je niet aanwezig kunt zijn (liefst per mail, anders telefonisch)
  • Neem zelf initiatief met betrekking tot het in te halen onderwijs. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor en je wordt hier niet voor benaderd. 
  • Voorkom studievertraging door op tijd het gemiste onderwijs in te halen

  Afwezigheid tijdens het coschap

  Wanneer je afwezig bent tijdens het coschap meld je je af bij de afdeling waar je op dat moment je coschap loopt. Zorg dat je hierover op de eerste dag afspraken maakt met je begeleider. Wanneer je bij één van de partnerziekenhuizen stage loopt, dan meld je je ook af bij het onderwijssecretariaat/leerhuis van het betreffende partner ziekenhuis. Overleg met je begeleider/supervisor hoe en wanneer je de afwezigheid kunt inhalen of compenseren.

  Afwezigheid wegens onderwijsverplichtingen (incl. toetsing)

  Afwezigheid o.b.v. onderwijsverplichtingen is vanzelfsprekend altijd geoorloofd. De onderwijsverplichtingen die tijdens een coschap kunnen voorkomen zijn:

  • toetsen klinisch redeneren,
  • symposia,
  • voortgangstoetsen en
  • intervisiebijeenkomsten

  Opleiders van de verschillende ziekenhuizen worden geïnformeerd over de verschillende onderwijsverplichtingen (en vakanties). Hoewel de verschillende afdelingen op de hoogte zijn van de data van de symposia en de VGT, willen we je verzoeken om afwezigheid in het kader hiervan zelf nog eens (in zo vroeg mogelijk stadium) aan te kondigen op de coschaplocatie.

  Afwezigheid wegens zelf geregeld (extra curriculair) onderwijs of inhalen eerder gemiste onderdelen

  Ander onderwijs zoals bijvoorbeeld onderwijs van en voor studenten, valt onder ongeoorloofde afwezigheid. De activiteiten die het betreft worden, volgens afspraak, voor masterstudenten in de avond gepland opdat ze niet interfereren met de coschappen.

  Door reistijd vanaf de coschaplocatie kan het echter zo zijn dat dit onderwijs toch interfereert met de coschappen. In deze gevallen dien je dit met de opleider op de betreffende locatie te bespreken.

  De opleider is bij dergelijke verzoeken niet verplicht deze te honoreren, maar kan, met name bij langere coschappen, hier toch mee in stemmen omdat je prestaties dit toelaten of omdat er een mogelijkheid bestaat gemiste uren in te halen.

  Verlofverzoeken om andere redenen

  Check eerst of je gebruik kunt maken van een snipperdag. Voor meer informatie zie 'Snipperdagen'. Als dit niet mogelijk is, kun je een verlofverzoek indienen.

  Toestemming voor een gehele verlofdag is tweeledig. Stap 1 is het indienen van je verzoek voor een verlofdag bij de opleiding, via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl, om de vraag te beantwoorden of het verzoek gerechtvaardigd is. Zo zal je bij een verzoek voor verlof in het kader van deelname aan een congres bijvoorbeeld worden gevraagd om jouw bijdrage aan te tonen.  

  Bij positief besluit van de opleiding, kun je je wenden tot de opleider/coördinator van het discipline op de betreffende locatie (stap 2). Het is aan de opleider/coördinator om te bepalen of je zoveel dagen gemist kan worden, of je achteraf dagen moet inhalen en of deze dagen ook daadwerkelijk ingehaald kunnen worden. Gemiste dagen of dagdelen dienen zoveel mogelijk te worden ingehaald.

  Afwezigheid bij overmacht

  Je wordt geacht bij afwezigheid door overmacht (ziekte, ernstige familieomstandigheden etc.) direct de lokale afdeling/coördinator te informeren met reden van afwezigheid.

  Wanneer je door overmacht onderwijs in Amsterdam UMC, locatie VUmc mist, meld je dit via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl.

  Óf en in welke mate afwezigheid dient te worden ingehaald wordt bepaald door de opleider/coördinator en is afhankelijk van het presteren van de student, duur van afwezigheid, lengte van het coschap en aard van gemiste coschapactiviteiten.

 • Symposia

  Voor elk masterjaar worden er vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen en je mag zelf kiezen aan welke twee symposia je wilt deelnemen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend. Je aanwezigheid bij de symposia wordt doorgegeven aan de masterbeoordelingscommissie (MBC) en als je niet voldaan hebt aan de verplichting van 2 symposia zal de MBC je portfolio niet beoordelen. 

  Je dient je vooraf in te schrijven voor een symposium. De inschrijving sluit een week voor het symposium. Vergeet tijdens het symposium niet je aanwezigheid voor alle onderdelen te registreren (via Academy Attendance), anders wordt het symposium niet afgetekend.

  Als het door omstandigheden (door bijvoorbeeld stages in het buitenland) niet mogelijk is om in totaal 2 symposiumdagen tijdens het masterjaar bij te wonen, dan stuur je een mail naar master.gnk.vu@amsterdamumc.nl, waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kunt bijwonen.

  Het volgen van een extra symposium geeft geen recht op vrijstellingen voor aanwezigheid bij symposia in volgende masterjaren.

  Masterjaar 1 en 2

  Je mag de symposia in masterjaar 1 alleen volgen als je het Voorbereidend CoschaP (VCP) hebt afgerond. Deelname tijdens het VCP is dus niet mogelijk. 

  Symposiumdagen masterjaar 1 in 2023-24: 

  • 19 oktober 2023
  • 25 januari 2024
  • 18 april 2024
  • 13 juni 2024

  Symposiumdagen masterjaar 2 in 2023-24

  • 21 september 2023
  • 16 november 2023
  • 22 februari 2024
  • 16 mei 2024

  Verdere informatie over de thema's per symposium en de link voor registratie kun je vinden op Canvas (de course 'masteropleiding geneeskunde VU').

  Masterjaar 3

  Je mag de symposia in masterjaar 3 volgen vanaf de start van je semi-artsstage.  

  Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van portfoliotentamen 3 (M15 PT studenten) of de toets Professionele Ontwikkeling PO 3 (M15 studenten). 

  Op onderstaande data worden de symposiumdagen in 2023-2024 georganiseerd: 

  • 7 september 2023
  • 14 december 2023
  • 7 maart 2024
  • 20 juni 2024

  Meer informatie over de symposiumdagen, zoals het programma en de aanmeldprocedure, kun je vinden op Canvas (course 'Masteropleiding Geneeskunde VU' voor M15 PT studenten en course ‘Professionele Ontwikkeling Masterjaar 3 - Module Symposia M3 voor M15 studenten).  

  Als het door omstandigheden niet mogelijk is twee symposiumdagen bij te wonen, word je verzocht een mail te sturen naar semi-arts.vu@amsterdamumc.nl, waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kan bijwonen. Hierbij dien je het rooster van masterjaar 3 toe te voegen met daarbij jouw start- en einddata van de onderdelen in masterjaar 3 (SAS, WS en KO). Vergeet hierbij niet je studentnummer te vermelden. Er wordt dan bepaald of je een vrijstelling ontvangt, dan wel een vervangende opdracht moet doen. 

 • Intervisie

  Masterjaar 1 en 2

  Tijdens masterjaar 1 en 2 zijn er in totaal vijf intervisiebijeenkomsten.

  De data van de intervisiebijeenkomsten vind je op rooster.vu.nl en/of in canvas.

  De algemene informatie (reglement, inhaalbijeenkomsten, contactinformatie) vind je op canvas in de course: Masteropleiding geneeskunde VU.

  Masterjaar 3

  Tijdens masterjaar 3 vinden er in totaal twee intervisiebijeenkomsten plaats, steeds in vaste groepen, onder leiding van een vaste docent. Het doel is coschapervaringen te delen en verder te exploreren. Op Canvas in de course 'Professionele ontwikkeling masterjaar 3' kun je je rooster vinden. Met de stageplekken zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen de intervisiebijeenkomsten te volgen. Bij aanvang van de stage stel je zelf de onderwijscoördinator of contactpersoon van je stageplaats op de hoogte van de data waarop je die middag afwezig zult zijn wegens deelname aan een intervisiebijeenkomst.

  Groepsindeling 

  Het is niet mogelijk om een bijeenkomst in een andere groep te volgen i.v.m. de vereiste veilige omgeving voor intervisie.

  Aanwezigheidsplicht 

  De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht, alleen met een geldige reden (overmacht) kun je je afmelden bij master.intervisie.vu@amsterdamumc.nl.

  Wanneer je één bijeenkomst mist, dan volg je een inhaalbijeenkomst (minimaal 10 dagen van te voren aanmelden via master.intervisie.vu@amsterdamumc.nl). Bij twee gemiste bijeenkomsten volg je een verplichte inhaalbijeenkomst en maak je daarnaast een vervangende opdracht. Via master.intervisie.vu@amsterdamumc.nl kun je je aanmelden (minimaal 10 dagen van te voren) voor een inhaalbijeenkomst en een vervangende opdracht aanvragen. Deze regels gelden ook voor studenten die in het buitenland stage lopen en niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens een intervisiebijeenkomst.

  Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de coördinator intervisieonderwijs:

  Drs. A. (Albert) Wenisch                            
  Van der Boechorststraat 7, D343
  a.wenisch@amsterdamumc.nl 

 • Huisvesting voor coassistenten

  Ben je ingedeeld voor een coschap verder weg gelegen van Amsterdam? Dan is er bij enkele locaties een mogelijkheid om in de betreffende plaats te overnachten. 

  NWZ locatie Den Helder

  Wanneer je stage loopt in NWZ Den Helder bestaat de mogelijkheid om in Den Helder te overnachten. Dit geldt wanneer je met het openbaar vervoer ’s morgens niet op tijd aanwezig kunt zijn (reistijd vanuit Amsterdam meer dan 1,5 uur). Deze overnachtingen worden per nacht vergoed en moeten worden gezien als verblijf in een hotelkamer. Het is dus niet de bedoeling dat je de kamer bijvoorbeeld in het weekend “aanhoudt” (tenzij je weekenddienst moet lopen). Als je je sleutel niet inlevert, terwijl je geen gebruik maakt van de kamer, zullen de kosten direct bij jou in rekening worden gebracht. Wanneer je deze kosten niet gelijk betaalt, word je de mogelijkheid om verder gebruik te maken van een van deze kamers ontnomen.

  Let wel, NWZ heeft kamers ter beschikking op verschillende locaties. Zij delen de coassistenten willekeurig in. Je kunt daarom geen voorkeur voor een bepaald soort kamer opgeven!  

  Wanneer je gebruik wilt maken van de huisvestingsmogelijkheid, neem dan - graag tijdig - contact op met de afdeling Facilitaire Zaken via telefoon: 0223 696969.

  St. Jansdal Ziekenhuis (Harderwijk)

  St. Jansdal biedt huisvesting aan voor coassistenten. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor huisvesting tijdens je coschap heelkunde in St. Jansdal kun je contact opnemen met mevr. I.E. (Ingrid) Jonathans, assistent HR, telefoon 0341-463514 of per mail ie.jonathans@stjansdal.nl. Meer informatie over de aangeboden huisvesting vind je hier

  Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

  Wanneer je voor een coschap kindergeneeskunde in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis bent ingedeeld, kun je huisvesting aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de Canvas course van het coschap kindergeneeskunde. 

 • Reiskostenvergoeding

  Aan het begin van de masteropleiding krijg je een tegemoetkoming reiskosten, uitgekeerd voor de gehele masteropleiding. Dit betreft een tegemoetkoming in de reiskosten van klinische stages, inclusief compensatie voor de zomerweken waarin de OV-studentenkaart beperkt geldig is, plus de maaltijdvergoeding bij avond- en weekenddiensten. 

  Als je wel recht hebt op een OV-studentenkaart ontvang je eenmalig een vergoeding van €400. Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde reisafstand van de verschillende klinische stages in de master en een maaltijdvergoeding bij een gemiddeld aantal avonddiensten.

  Als je geen recht hebt op een OV-studentenkaart ontvang je eenmalig €1600. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het hoge tarief, dien je bij je inschrijving in Studielink voor de masteropleiding een bewijs van de DUO-IB-Groep te uploaden, waaruit blijkt dat je geen recht (meer) hebt op een OV-jaarkaart (zie voorbeeld) Wanneer je geen bewijs aanlevert, wordt automatisch het lage tarief uitgekeerd.

  Wanneer je tijdens de masteropleiding jouw recht op een OV-jaarkaart verliest en je later in de master in aanmerking zou komen voor het hoge tarief, meld je dit - als het zover is -  door een mail te sturen naar master.gnk.vu@amsterdamumc.nl met een bewijs(bericht) van de DUO-IB-groep, waarin blijkt dat je geen recht meer hebt op een OV-jaarkaart. Er vindt dan over de resterende periode een verrekening plaats. Het aanvullende bedrag zal twee tot drie maanden na aanvraag (en ontvangst van bewijs) op jouw rekeningnummer worden overgemaakt.

  Meer informatie over het studentenreisproduct vind je op de website van DUO     

 • Onkostenvergoeding (stagevergoeding)

  Als coassistent heb je recht op een onkostenvergoeding van 100 euro netto per kalendermaand voor alle coschappen die je loopt in universitair medische centra. Dit is geregeld in de CAO UMC (per 1 januari 2019).

  De volgende definitie van coschap is hierbij van toepassing:

  ‘Een coschap is een studieonderdeel van de masteropleiding geneeskunde waarin een student individueel een klinisch coschap of de semi-arts stage of een klinisch keuze-coschap masterjaar 3 loopt op een klinische afdeling van een UMC of ziekenhuis. De coassistent verricht taken in de patiëntenzorg.’

  Dit betekent dat je geen vergoeding krijgt voor voorbereidend onderwijs (zoals bijv. VCP en KTO), terugkomdagen of de wetenschappelijke stage. 

  Als je coschappen loopt in Amsterdam UMC, ontvang je de vergoeding automatisch op je bankrekening in de maand volgend op het coschap. Hiervoor wordt het bankrekeningnummer dat je opgegeven hebt bij je inschrijving gebruikt en het is dus belangrijk dat je een wijziging van je bankrekening tijdig doorgeeft. De vergoeding wordt berekend op basis van eigenlijke dagen (4,60 euro per dag) dat je coschappen loopt.

  Als je coschappen loopt in andere ziekenhuizen of instellingen dan heb je mogelijk ook recht op een onkostenvergoeding, maar de voorwaarden, het bedrag en de procedure kunnen verschillen. In de CAO waar de betreffende instelling onder valt staat beschreven welke regeling geldt. Omdat het om een onkostenvergoeding gaat (en geen stagevergoeding), kan het zijn dat je individuele kosten moet declareren. Dit betekent dat je bewijzen, zoals facturen en bonnetjes, moet bewaren. Check per ziekenhuis of instelling bij de afdeling Personeelszaken wat je moet doen.

  Meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen kun je vinden op de website van De Geneeskundestudent.

 • Vakanties en vrije dagen

  ln masterjaar 1 en in masterjaar 2 is er een kerstvakantie en een zomervakantie, waarbij de coschappen voor alle coassistenten stilliggen. De vakanties gelden voor alle coschappen vanaf het voorbereidend coschap (VCP) tot en met het coschap huisartsgeneeskunde. Rondom het coschap sociale geneeskunde vallen de vakanties in dezelfde periode als de coschappen, maar varieert de duur van de vakantie per student met een minimum van 2 weken. Het rooster voor sociale geneeskunde en de semi-artsstage ontvang je 6 maanden voor aanvang van het coschap sociale geneeskunde.

  Let wel: In masterjaar 3 heb je geen vakanties (dus ook geen kerstvakantie!).

  Vakanties M1 en M2 

  Zomervakantie 2023: van vrijdag 21-07-2023 17.00 uur tot en met maandag 14-08-2023 7.00 uur

  Kerstvakantie 2023: van vrijdag 22-12-2023 17.00 uur tot en met dinsdag 02-01-2024 07.00 uur

  Zomervakantie 2024: van vrijdag 19-07-2024 17.00 uur tot en met maandag 12-08-2024 7.00 uur

  Kerstvakantie 2024: van vrijdag 20-12-2024 17.00 uur tot en met maandag 30-12-2024 7.00 uur

  Eventuele vrije feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Koningsdag) en of compensatiedagen kunnen per coschap, per ziekenhuis en afdeling wisselen. De coschappen lopen m.u.v. de kerstvakantie en de zomervakantie continu door. Wel heb je tussen bepaalde coschappen een of twee weken vrij. Deze weken vind je terug in het coschappenrooster dat je uiterlijk 6 weken voor de start van het VCP (voorbereidend coschap) ontvangt. Het VCP vindt altijd plaats in Amsterdam UMC locatie VUmc.

  Vrije weken in het rooster: Voor het overzicht van vrije weken in het coschappenrooster klik hier.

  Verder zijn er in het Voorbereidend Coschap (VCP) en het KTO en KTC-onderwijs in VUmc (en dus niet tijdens de coschappen!) vrije dagen op:

  Vrije dagen 2023-24

  • Goede Vrijdag*) 29 maart 2024
  • 2e Paasdag 1 april 2024
  • Hemelvaartsdag 9 mei 2024 (let wel, vrijdag 10 mei is er wel KTC-onderwijs!)
  • 2e Pinksterdag 20 mei 2024

  *)Goede vrijdag en Bevrijdingsdag:
  In de masteropleiding geldt de regel dat studenten wat betreft vrije dagen vallen onder de cao van het ziekenhuis waar ze op dat moment het coschap lopen.
  Goede Vrijdag en 5 mei zijn geen officiële landelijke vrije dagen. Dit betekent dat masterstudenten op deze dagen ingeroosterd kunnen zijn voor onderwijs.
  Afhankelijk van de locatie waar je je op dat moment bevindt, kan je dan ook op Goede Vrijdag en/of 5 mei worden verwacht op de stageplek of voor onderwijs.
  Per locatie zal worden aangegeven of de coassistent verwacht wordt voor een reguliere werkdag, voor een dienst of dat deze vrij is.
  KTC onderwijs in Amsterdam UMC locatie VUmc wordt niet ingeroosterd op Goede Vrijdag. 

  Als je het KTO volgt in een van de partnerziekenhuizen tijdens bovenstaande feestdagen, informeer dan zelf of je een vrije dag hebt of dat er doorgewerkt wordt. Na de woensdagen dat je VGT doet, geldt dat je:

  • niet terug hoeft naar de coschaplocatie als je dagdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je avond- of nachtdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je die week KTO hebt

  Na een MKR ga je altijd terug naar je stageplaats, tenzij je - i.o.m. je begeleider of de leerhuiscoördinator - anders hebt afgesproken.

 • Snipperdagen

  Om de studiedruk die door masterstudenten Geneeskunde wordt ervaren te verlichten, voert de masteropleiding Geneeskunde snipperdagen in. De mogelijkheid om een snipperdag op te kunnen nemen betekent dat je meer sturing aan het eigen leren kan geven en daarmee aan de ervaren drukte.

  Een snipperdag kun je beschouwen als een losse vakantiedag zoals deze ook voor werknemers geldt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de regelgeving en de procedure om een snipperdag aan te vragen.

  Vanaf wanneer kan ik een snipperdag aanvragen?

  De snipperdagen gaan gelden vanaf het nieuwe collegejaar; dat betekent in de praktijk: vanaf maandag 4 september 2023.

  Mocht je op 4 september al een aantal weken van het coschap achter de rug hebben, dan kun je nog het aantal dagen opnemen naar rato van de resterende weken coschap.

  Hoeveel snipperdagen krijg ik per coschap?

  Lengte coschapAantal snipperdagen**
  6-8 weken*1
  9 weken2
  16 weken3
  24 weken4

  * m.u.v. het Voorbereidend CoschaP (VCP)

  ** bij voltijdstudenten. Bij deeltijdstudenten geldt een aantal snipperdagen naar rato, te weten 80%.

  Wat zijn de regels?

  • Je hebt recht op het aantal snipperdagen zoals hierboven in de tabel aangegeven.
  • Je kunt niet worden verplicht om een snipperdag op te nemen.
  • In geval van ziekte behoud je aanspraak op de snipperdag(en) binnen het betreffende coschap. Zie verder hieronder ‘Wat als ik ziek ben geweest tijdens het coschap’?
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet op ‘inhaaldagen’ die zijn afgesproken om afwezigheid (door bijvoorbeeld ziekte) te compenseren. 
  • Snipperdagen gelden alleen bij coschappen in Nederland en niet voor coschappen in het buitenland.
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet tijdens Klinisch Trainingsonderwijs (KTO).
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet tijdens onderwijsdagen zoals bijvoorbeeld de symposia, intervisie en terugkomdagen (ouderengeneeskunde, HAG en sociale geneeskunde).
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet voor een avond-, nacht- of weekenddienst of een dienst op een feestdag, tenzij ter plaatse anders wordt besloten door de opleider/ onderwijscoördinator.
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet als er voor jou patiënten zijn ingepland op een eigen spreekuur en deze planning niet meer met redelijke en billijke werklast voor de instelling kan worden gewijzigd.
  • Een snipperdag kan niet worden ingezet als hierdoor de eindevaluatie van het coschap zou komen te vervallen/verplaatst zou moeten worden.
  • Niet ingezette snipperdagen komen te vervallen aan het einde van het coschap; deze kan je niet meenemen naar een volgend coschap.
  • Een snipperdag wordt in principe voor een volledige dag gebruikt

  Hoe vraag ik een snipperdag aan?

  • Je vraagt een snipperdag aan bij de lokale begeleider/onderwijscoördinator.
  • Een snipperdag dien je minimaal 2 weken voor de betreffende dag aan te vragen.
  • Je snipperdag is pas geldig ná goedkeuring door de opleider/onderwijscoördinator ter plaatse.
  • Wanneer je een snipperdag tijdig hebt aangevraagd, kan deze enkel worden afgewezen op gegronde redenen; bijvoorbeeld als er patiënten bij jou zijn ingepland.

  Kan er afgeweken worden van de regels?

  In alle gevallen geldt dat de beschreven regels op locatie soepeler mogen worden toegepast; andersom, strenger dus, geldt dat niet. Enkele voorbeelden:

  • Er kan ter plaatse worden bepaald dat een aanvraag van korter dan 2 weken gehonoreerd wordt, maar er kan niet een minimum van meer dan 2 weken worden vereist.
  • Snipperdagen kunnen bij verzoeken hiertoe in dagdelen opgesplitst worden, mits dit werkbaar is op de locatie en passend gemaakt kan worden in jouw rooster.

  N.B. Aan een soepelere hantering van de regels op een bepaalde locatie of bij andere studenten kun je geen rechten ontlenen voor jouzelf.

  Wat als ik ziek ben geweest tijdens het coschap?

  Als je door afwezigheid bij ziekte uiteindelijk te veel hebt gemist om te voldoen aan de eindtermen, kan jou onverminderd worden gevraagd dit in te halen. Vanzelfsprekend kan je vervolgens geen snipperdag inzetten voor deze inhaaldagen.

  Er kan echter níet van jou worden gevraagd om snipperdagen rechtstreeks in te leveren voor ziektedagen.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Het besluit tot toekenning van een snipperdag wordt lokaal bepaald. Als je echter denkt dat de regels niet goed gevolgd worden in jouw nadeel, zoek dan contact met de betreffende coschapcoördinator VU of met de masteropleiding geneeskunde via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl.

 • Aangepast programma vanwege functiebeperking of bijzondere omstandigheden

  Wanneer je vanwege een functiebeperking of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden de masteropleiding geneeskunde niet via het reguliere ingeroosterde programma met goed gevolg af kunt leggen, dan kun je een verzoek voor een aanpassing van het programma indienen bij het werkoverleg individuele aanpassingen masterstages (WIAM).

  Dit kan bijvoorbeeld als je

  • een functiebeperking hebt.
  • zorg voor kinderen draagt of mantelzorger bent.
  • toegelaten bent tot de universitaire topprestatieregeling.

  Meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en procedure vind je bij Individuele aanpassingen masterprogramma (WIAM).

  Het aantal studiepaden dat geschikt is voor studenten met een aanpassing is beperkt. Je dient daarom rekening te houden met studievertraging.

 • Werktijden coassistenten

  In onderstaande documenten vind je alle informatie over de regels m.b.t. de werktijden voor coassistenten

  Notitie werktijdenregeling coassistenten

  FAQ over werktijdenregeling coassistenten

 • Belangrijke reglementen en richtlijnen

 • Roosters

 • Boekenlijst

  Boekenlijst 2023-2024

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2023-24 van de bachelor en master geneeskunde.

  Boekenlijst 2022-2023

  Op deze pagina vind je de boekenlijst voor studiejaar 2022-23 van de bachelor en master geneeskunde.

  Overzicht boeken per cohort 

  In dit document staat per cohort welke boeken in voorgaande jaren op de boekenlijst stonden. Download hier het document 'boekenlijsthistorie'

 • Verklaring resultaten en/of rooster

  Je kunt via je dashboard in Vu.nl een overzicht van je resultaten downloaden. 

  Heb je een specifieke verklaring nodig? Neem dan contact op met de Studentenbalie van de faculteit via studentenbalie.gnk.vu@amsterdamumc.nl Geef daarbij duidelijk aan welke gegevens in de verklaring moeten komen. 

  Je kunt daarnaast ook een overzicht van je coschaprooster opvragen via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl