Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Masterjaar 3 (profileringsjaar)

Laatst gewijzigd op 21 augustus 2023
Masterjaar 3 is een profileringsjaar met de semi-artsstage, de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs als studieonderdelen.

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar waarin je je verder kunt profileren. Je kunt zelf de disciplines kiezen voor de verschillende onderdelen van het profileringsjaar. Je kunt dit gebruiken om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden.

 Binnen het profileringsjaar maak je een keuze voor discipline met betrekking tot: 

 • de semi-artsstage     
 • de wetenschappelijke stage  
 • het keuzeonderwijs  

Je kunt de wetenschappelijke stage uitbreiden met het keuzeonderwijs waarmee je een verlengde wetenschappelijke stage krijgt. Je kunt alle drie de onderdelen in dezelfde discipline volgen of voor twee of drie verschillende disciplines kiezen. Verder volg je in het profileringsjaar intervisieonderwijs en twee symposia. 

Meer informatie

 • Semi-artsstage

  De semi-artsstage (SAS) wordt als laatste klinische stage in het rooster, na alle verplichte coschappen, gelopen. De kern van de semi-artsstage is dat de semi-arts zelf verantwoordelijk is voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die de semi-arts longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid.

  Het doel van de aanmeldprocedure is om de toewijzing en bezetting van alle beschikbare stageplekken optimaal te benutten. Het streven is een zo eerlijk mogelijke procedure voor alle studenten, met een gelijke kans op plaatsing op een discipline van voorkeur. Studenten kunnen in een keer hun voorkeuren voor zowel discipline als locatie kenbaar maken, waardoor ze niet zelf (herhaaldelijk) zorginstellingen hoeven te contacteren. 

  Hoe en wanneer meld ik mij aan voor de semi-artsstage?

  De aanmeldprocedure voor de semi-artsstage is vanaf 26 weken voor startdatum geopend in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Aanvragen die eerder dan 26 weken worden ingediend worden afgewezen en zullen opnieuw ingediend moeten worden. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. Het totaalaanbod van semi-artsstages staat vermeld op Canvas (course Semi-artsstage-->Aanbod semi-artsstages). 95% van de studenten wordt op hun eerste voorkeur geplaatst!

  Kan ik zelf een stageplaats uit het aanbod reserveren?

  Het is niet mogelijk om zelf bij een instelling een SAS-plek te reserveren. In plaats daarvan dien je een voorkeursaanvraag in via KL-app. De aanmeldprocedure opent vanaf 26 weken voor startdatum. Een voorkeursaanvraag kan tot uiterlijk 24 weken voor startdatum worden ingediend. De opleiding zal aan de hand van de binnengekomen aanvragen en de beschikbare capaciteit de stageplekken zo goed mogelijk verdelen, waarbij er geloot wordt mocht dat nodig zijn. 

  Kan ik mijn startdatum wijzigen?

  De startdatum waarop je bent ingepland kun je in principe niet wijzigen. Je hebt wel de mogelijkheid om in jouw co-groep te ruilen van startdatum sociale geneeskunde + semi-artsstage. Mocht je door bepaalde omstandigheden niet op je startdatum kunnen starten, dan is het wellicht mogelijk om enkele weken van je datum af te wijken. Neem in dit geval contact op met semi-arts.vu@amsterdamumc.nl om een verzoek hiervoor in te dienen en de mogelijkheden te bespreken met de planner. Zonder toestemming van de opleiding is het niet mogelijk om van je startdatum af te wijken. 

  Kan ik mijn voorkeur opgeven voor een stage of ziekenhuis?

  Je kunt in een voorkeursaanvraag drie voorkeuren (in volgorde van interesse) voor een discipline opgeven. Je kunt in de toelichting een voor- of afkeur voor locaties opgeven. Hier zal zo goed als mogelijk rekening mee worden gehouden, maar de opgegeven voorkeuren voor disciplines zullen leidend zijn.

  Het streven is om alle studenten op de eerste opgegeven voorkeur van discipline te plaatsen. Als het aantal aanmeldingen het beschikbare aanbod overstijgt, dan zal toewijzing van SAS-plekken via willekeurige loting plaatsvinden.

  Als je niet op je eerste voorkeur kan worden geplaatst, dan zal contact worden opgenomen om alternatieve mogelijkheden te bespreken, bv een tweede of derde voorkeur of de mogelijkheid om zelf ziekenhuizen buiten het aanbod (en dus buiten de regio) te benaderen. Studenten worden nooit zonder overleg op een tweede of derde voorkeur geplaatst.

  Kan ik mijn semi-artsstage in het buitenland doen?

  Ja, je kunt een aantal semi-artsstages in het buitenland doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk (waar mogelijk al in het begin van masterjaar 2 contact op met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) (International.vu@amsterdamumc.nl). Kijk op de canvas course 'studeren in het buitenland' voor meer informatie. 

  Mag ik zelf een stageplaats buiten het aanbod om zoeken?

  Nee, plaatsing binnen het aanbod heeft prioriteit. Zie ook bovenstaande vragen en antwoorden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als de door jou gewenste discipline niet aangeboden wordt of als deze niet (meer) beschikbaar is op jouw startdatum. Je mag dan in overleg met de planning eventueel zelf een stageplaats zoeken. Dit komt echter pas aan de orde als duidelijk is dat je niet binnen het aanbod geplaatst kunt worden. Je kunt een verzoek voor toestemming om te zoeken buiten het aanbod via KL-app  indienen. Als je verzoek is toegekend, kun je vervolgens via KL-app een stagevoorstel indienen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan mevr. dr. D. Rhebergen, examinator semi-artsstage. De status van je verzoek kun je op ieder moment inzien in KL-app. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden.

  Hoe en wanneer weet ik waar ik definitief geplaatst ben voor de semi-artsstage?

  Je kunt de status van je aanvraag op elk moment inzien in KL-app. Het streven is de plaatsing van de semi-artsstage uiterlijk 16 weken voor aanvang definitief te maken.                             

  Hoe is de beoordeling tijdens en aan het einde van de semi-artsstage?  

  Beoordeling en afronding semi-artsstage: zie de informatie hierover op de Canvas course 'Semi-artsstage'

  Heb je vragen?

  Mocht je nog andere vragen hebben over de aanmeldprocedure of het stage-aanbod, dan kun je contact opnemen met de planning via semi-arts.vu@amsterdamumc.nl .

 • Wetenschappelijke stage

  Doel wetenschappelijke stage

  Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden. 

  Bekijk ook de voorlichtingspresentatie over de wetenschappelijke stage. 

  Zie voor meer inhoudelijke informatie en criteria 'De werkwijzer voor de wetenschappelijke stage'. Deze werkwijzer vind je op Canvas in de course ‘Wetenschappelijke stage M15’. Contact: wetenschappelijkestage.vu@amsterdamumc.nl

  Zit je in je wachttijd en heb je geen toegang tot Canvas? Neem dan contact op met bovenstaand mailadres over de opties. 

  Aanmelden wetenschappelijke stage

  1. Voordat je kunt starten met de wetenschappelijke stage meld je eerst de stage aan via KL-app.

  2. Op de homepage ga je naar tabblad 'masterjaar 3' en volg je het keuzemenu.

  3. Als jouw aanmelding is goedgekeurd, krijg je toegang tot Scorion om je stagevoorstel te uploaden en de andere documenten te raadplegen.

   Wetenschappelijke stage voorafgaand aan de coschappen:

  Als je je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage - dus in masterjaar 1 voorafgaand aan de coschappen - lees dan ook de informatie over starten met de masteropleiding

  Verlengde wetenschappelijke stage

  Je kunt er voor kiezen om je wetenschappelijke stage te verlengen met het keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage wordt dan gecombineerd met het (totale) keuzeonderwijs van 8 weken. Dit leidt tot een totale periode van 24 weken en een studielast van 960 uren ofwel 34 ECS. De eindtermen voor een verlengde wetenschappelijke stage zijn vergelijkbaar met die van de reguliere wetenschappelijke stage, maar je dient een argumentatie en een werkplan toe te voegen aan het stagevoorstel waaruit blijkt dat de werklast van de stage overeenkomt met de duur. Daarnaast gelden voor de verlengde wetenschappelijke stage extra leerdoelen.

  Een verlengde wetenschappelijke stage wordt aangeraden voor stages in het buitenland, voor studenten die participeren in een uitgebreider of langer durend onderzoek en voor studenten die zich verder willen verdiepen of profileren in wetenschappelijk onderzoek; langer participeren in wetenschappelijk onderzoek levert meer gegevens op, daardoor vaak een kwalitatief beter verslag en ook meer kans op een publicatie. Voorafgaand aan de wetenschappelijke stage geef je aan het keuzeonderwijs te willen gebruiken voor een verlengde wetenschappelijke stage. Let wel, een wetenschappelijke stage kan nooit tijdens de uitvoering van de stage verlengd worden met weken keuzeonderwijs.

 • Keuzeonderwijs

  Het doel van het keuzeonderwijs is het verbreden of verdiepen van kennis, vaardigheden of competenties door het volgen van onderwijs in de vorm van een (niet-klinische) cursus of een (klinische) stage. Het keuzeonderwijs stelt je in staat om je als toekomstig arts te profileren op één (of meerdere) van de terreinen van de gezondheidszorg of geneeskunde. Zie hieronder voor een aantal voorbeelden van de mogelijkheden. Elk keuzevak heeft zijn eigen eindtermen of leerdoelen bepaald. Er zijn geen algemene eindtermen van het keuzeonderwijs. Per keuzevak is de ingangseis verschillend. Voor het meeste keuzeonderwijs geldt als ingangseis dat je alle coschappen met goed gevolg moet hebben afgerond. Een klein deel van het keuzeonderwijs kan al na afronding van de bacheloropleiding worden gevolgd. Je kunt het keuzeonderwijs zelf plannen in roostervrije weken, maar dit betekent meestal in M3 na de semi-artsstage. Je kunt het keuzeonderwijs in maximaal 2 delen opsplitsen waarbij verschillende combinaties mogelijk zijn.

  De acht weken keuzeonderwijs kunnen ook in (maximaal) 2 keuzestages worden opgesplitst te weten 4 + 4 weken, 2 + 6 weken of 3 + 5 weken. De volgende mogelijkheden van studiebelasting worden gehanteerd: 

  2 weken - 3 EC's

  3 weken - 4,5 EC's

  4 weken - 6 EC's   

  5 weken - 7,5 EC's   

  6 weken - 9 EC's  

  8 weken - 12 EC's    

  Het aanbod van keuzeonderwijs met de ingangseis vind je in de Canvas course 'Keuzeonderwijs master', maar je bent vrij om - onder bepaalde voorwaarden - ook zelf een keuzestage te regelen zowel in Nederland als in het buitenland.  Ook kun je de 8 weken keuzeonderwijs gebruiken als verlenging van je wetenschappelijke stage of koppelen aan de semi-artsstage.

  Het keuzeonderwijs is onder te verdelen in drie verschillende soorten.

  Aangeboden keuzeonderwijs

  Als je kiest uit het aanbod Aangeboden Keuzeonderwijs op Canvas, controleer je of je aan de ingangseisen voldoet. Je neemt contact op met de opleider van de betreffende afdeling om de start- en einddatum te bespreken. Je meldt je keuzestage aan in KL-app. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage.

  Zelf geregeld keuzeonderwijs

  De mogelijkheid bestaat om zelf een keuzevak te organiseren, binnen of buiten Amsterdam UMC, in binnen- en buitenland. Indien goed gemotiveerd hoeft dit onderwijs niet binnen de praktijk van de gezondheidszorg plaats te vinden, maar het dient wel aan het vakgebied geneeskunde gerelateerd te zijn. In dit geval dien je een voorstel tot zelf geregeld keuzeonderwijs in bij de coördinator keuzeonderwijs. 

  Je maakt een afspraak met de begeleider van het betreffende keuzeonderwijs om de inhoud van je stage te bespreken. Vervolgens vul je in KL-app de gevraagde gegevens in. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu.

  Indien het keuzeonderwijs buiten locatie VUmc of AMC plaatsvindt, is ook goedkeuring van de interne begeleider vereist. Een bevoegd staflid van locatie VUmc of AMC, werkzaam op een afdeling die inhoudelijk overeenkomt met de afdeling waar het zelf geregeld keuzeonderwijs wordt gevolgd, functioneert als interne begeleider. Deze beoordeelt het voorstel in KL-app en geeft akkoord bij goedkeuring. Je kunt via intranet de contactgegevens vinden van het betreffende staflid of onderwijssecretariaat en vervolgens zelf contact opnemen. Ook kun je via het centrale nummer van het ziekenhuis je laten doorverbinden met de afdeling of secretaresse van de betreffende afdeling/begeleider. In de Canvas course Keuzeonderwijs vind je onder het aanbod ook de contactgegevens van veel afdelingen en keuzestages van Amsterdam UMC.

  De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage. De coördinator/examinator keuzeonderwijs toetst de aanvraag op volledigheid en validiteit. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

  Wanneer je keuzeonderwijs wilt volgen in het buitenland, volg je een iets andere procedure. Je hebt dan meer tijd nodig voor de voorbereiding en je hebt eerst contact met Bureau Internationale Samenwerking. Zie de Canvascourse 'Studeren in het buitenland'.

  Verzekering coassistent

  Het medisch handelen van coassistenten moet verzekerd zijn via de desbetreffende instantie waar de stage wordt gelopen. De aansprakelijkheidsverzekering loopt niet via VUmc. Bij reguliere keuzestages is in de verzekering voorzien. Bij zelf geregeld keuzeonderwijs moet de coassistent bij de stageplek verlener nagaan of diens verzekering de werkzaamheden van de coassistent dekt zoals dat bijvoorbeeld ook voor werknemers geldt. Een melding aan de verzekering is doorgaans voldoende en gaat meestal niet met meerkosten gepaard. Wij raden je dringend aan hier werk van de maken. Wij wijzen erop dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen van toepassing is wanneer een coassistent zelfstandig (aan een arts) voorbehouden handelingen verricht onder directe supervisie van een arts.

  Extracurriculair keuzeonderwijs

  Het kan voorkomen dat je een verlengde wetenschappelijke stage hebt gevolgd of ergens acht weken keuzeonderwijs met succes hebt afgerond, om vervolgens tot de conclusie te komen dat je heel graag nòg een keuzevak wilt volgen, ook al heb je de benodigde studiepunten behaald.

  Het volgen van een dergelijk extracurriculair keuzevak is in principe mogelijk, maar is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • Je mag maximaal 1 keuzevak van maximaal 8 weken als extracurriculair keuzeonderwijs volgen.
  • Voor het keuzevak dat je als extracurriculair keuzeonderwijs wilt volgen (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC van het verplichte curriculum), moeten voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Bij een beperkt aantal plaatsen in een gegeven periode, gaat de student die zijn/haar studiepunten keuzeonderwijs nog moet behalen, altijd voor.
  • Voor het keuzevak dat je als extracurriculair keuzeonderwijs hebt gevolgd, kun je (extra) studiepunten halen. Deze studiepunten tellen niet mee voor het verplichte curriculum en worden uitsluitend extracurriculair verstrekt om registratie op het supplement bij het masterdiploma mogelijk te maken.
  • De afdeling waar het keuzevak wordt aangeboden dat je als extra keuzeonderwijs wilt volgen, moet vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat het om een extra keuzevak gaat (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC).
  • Het extracurriculair keuzevak is een onderdeel dat op jouw verzoek wordt ingeroosterd. Het extra keuzevak mag niet interfereren met de planning van de verplichte onderdelen in de master. De tijd die je besteedt aan het extra keuzevak komt bovenop de door Faculteit der Geneeskunde geregistreerde tijd voor de masteropleiding en wordt beschouwd als gewenste verlenging van jouw studietijd.
  • Je hebt de reguliere 8 weken keuzeonderwijs aangemeld en eventueel afgerond.
  • De aanvraag, de goedkeuring en de toetsing van het extracurriculair keuzevak verlopen volgens dezelfde procedures als die van het curriculair keuzeonderwijs.
  • De stageplaats krijgt geen vergoeding voor de extra curriculaire stage.

  Extracurriculair keuzeonderwijs mag onder aanvullende voorwaarden ook in het buitenland worden gedaan. Neem hiervoor allereerst contact op met Bureau Internationale Samenwerking (zie ook Naar het buitenland tijdens je master Geneeskunde)

  Vrijstelling kan alleen worden aangevraagd via de examencommissie. De criteria staan vermeld in de Regels en Richtlijnen. 

  Voorbeelden keuzeonderwijs

  Ter inspiratie een aantal voorbeelden van keuzestages, zowel uit het aanbod als zelf geregeld door studenten. Een actuele lijst van het aanbod vind je in de canvas course 'keuzeonderwijs'.

  Uit het aanbod

  • Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie
  • Interne geneeskunde (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie)
  • Traumachirurgie
  • Psychiatrie crisisdienst
  • Neonatologie
  • Anesthesie
  • Cardio thoracale chirurgie
  • Onderwijs
  • Management
  • Innovatie in de gezondheidszorg
  • Duurzaamheid
  • Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek
  • Medische microbiologie

  Door studenten zelf geregeld:

  • Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
  • Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis
  • Cardio thoracale chirurgie LUMC
  • Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australie
  • Laboratoriumonderzoek Haematologie University New York
  • Tropenstage Tanzania
 • Symposia en intervisie

  Tijdens masterjaar 3 volg je symposia en intervisie. Zie praktische informatie voor de data en meer informatie. 

 • Rooster en vrije weken

  Informatie over rooster en vrije weken vind je bij de praktische informatie.

  Let wel: In masterjaar 3 heb je geen vakanties (dus ook geen kerstvakantie!).