Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Masterjaar 3 (profileringsjaar)

Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Masterjaar 3 is een profileringsjaar met de semi-artsstage, de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs als studieonderdelen.

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar waarin je je verder kunt profileren. Je kunt zelf de disciplines kiezen voor de verschillende onderdelen van het profileringsjaar. Je kunt dit gebruiken om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden.

 Binnen het profileringsjaar maak je een keuze voor discipline met betrekking tot: 

 • de semi-artsstage     
 • de wetenschappelijke stage  
 • het keuzeonderwijs  

Je kunt de wetenschappelijke stage uitbreiden met het keuzeonderwijs waarmee je een verlengde wetenschappelijke stage krijgt. Je kunt alle drie de onderdelen in dezelfde discipline volgen of voor twee of drie verschillende disciplines kiezen. Verder volg je in het profileringsjaar intervisieonderwijs en twee symposia. 

Meer informatie

 • Semi-artsstage

  De semi-arts stage (SAS) wordt als laatste klinische stage in het rooster, na alle verplichte co-schappen, gelopen. De kern van de semi-arts stage is dat de semi-arts zelf verantwoordelijk is voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij/zij  longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid.

  Hoe en wanneer meld ik mij aan voor de semi-artsstage?

  De aanmeldprocedure voor de semi-artsstage is vanaf 26 weken voor startdatum geopend in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. Je hebt acht weken de tijd om je aanvraag in te dienen. Het totaalaanbod van semi-artsstages staat vermeld op Canvas (course Semi-artsstage-->Aanbod semi-artsstages). 95% van de studenten wordt op hun eerste voorkeur geplaatst!

  Kan ik zelf een stageplaats uit het aanbod reserveren?

  Ja dit kan bij een aantal ziekenhuizen. Hierbij gelden 3 voorwaarden:

  1. Je kunt niet eerder dan 26 weken voor jouw startdatum van je semi-artsstage een stageplaats reserveren.

  2. Er is een plaats beschikbaar op jouw startdatum.

  3. Je kunt slechts in 1 ziekenhuis een plaats reserveren. Een gemaakte reservering is bindend en kan in principe niet meer worden gewijzigd.

  De contactgegevens van de ziekenhuizen die je zelf mag benaderen staan vermeld op de Canvascourse Semi-artssstage> Aanbod semi-artsstages > Contactgegevens stageplaatsen. De reservering wordt definitief gemaakt als er via KL-app een bevestiging is ontvangen van de betreffende stageplaats en de stageadministratie van team master akkoord is. Je kunt op ieder moment de status van je aanmelding inzien. Als een reservering is goedgekeurd, kan deze niet meer worden gewijzigd. 

  Kan ik mijn startdatum wijzigen?

  De startdatum waarop je bent ingepland kun je in principe niet wijzigen. Je heb wel de mogelijkheid om in jouw co-groep te ruilen van startdatum sociale geneeskunde + semi-artsstage. Mocht je door bepaalde omstandigheden niet op je startdatum kunnen starten, dan is het wellicht mogelijk om enkele weken van je datum af te wijken. Neem in dit geval contact op met semi-arts@vumc.nl om een verzoek hiervoor in te dienen en de mogelijkheden te bespreken met de planner. Zonder toestemming van de opleiding is het niet mogelijk om van je startdatum af te wijken. 

  Heb je geen plek kunnen/willen reserveren? 

  Je kunt in KL-app een voorkeursaanvraag indienen om via de opleiding geplaatst te worden. 18 weken voor aanvang moeten de voorkeuren en gemaakte reserveringen bij ons bekend zijn. De studenten die geen reservering hebben kunnen of willen maken, worden door ons ingepland op de niet te reserveren of onbezette plekken.

  Kan ik mijn voorkeur opgeven voor een stage of ziekenhuis?

  Je kunt je voorkeur opgeven voor een discipline. Je kunt geen voorkeur opgeven voor een ziekenhuis.

  Kan ik mijn semi-artsstage in het buitenland doen?

  Ja, je kunt een aantal semi-artsstages in het buitenland doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk (waar mogelijk al in het begin van masterjaar 2) contact op met Bureau Internationalisering (International@vumc.nl). Kijk op de canvas course 'studeren in het buitenland' voor meer informatie. 

  Mag ik zelf een stageplaats buiten het aanbod om zoeken?

  In principe niet. Zie ook bovenstaande vragen en antwoorden. Hierop is echter 1 uitzondering: wordt de door jou gewenste discipline niet aangeboden of is deze niet (meer) beschikbaar op jouw startdatum, dan mag je in overleg met de planning eventueel zelf een stageplaats zoeken. Dit komt echter pas aan de orde als duidelijk is dat je niet binnen het aanbod geplaatst kunt worden. Je kunt een verzoek voor toestemming buiten het aanbod via KL-app  indienen. Als je verzoek is toegekend, kun je via KL-app een stagevoorstel indienen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan mevr. dr. D. Rhebergen, examinator semi-artsstage. De status van je verzoek kun je op ieder moment inzien in KL-app. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden.

  Hoe en wanneer weet ik waar ik definitief geplaatst ben voor de semi-artsstage?

  Je kunt de status van je aanvraag op elk moment inzien in KL-app. Het streven is de plaatsing van de semi-artsstage uiterlijk 12 weken voor aanvang definitief te maken.                                                                                        

  Hoe is de beoordeling tijdens en aan het einde van de semi-artsstage?  

  Beoordeling en afronding semi-artsstage: Zie de informatie hierover op de Canvas course 'Semi-artsstage'

  Heb je vragen?

  Mocht je nog andere vragen hebben over de aanmeldprocedure of het stage-aanbod, dan kun je contact opnemen met de planning via semi-arts@vumc.nl.

 • Wetenschappelijke stage

  Doel wetenschappelijke stage

  Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden. 

  Bekijk hier de mastervoorlichtingsbijeenkomst van 11 januari 2022 terug over de wetenschappelijke stage. 

  Zie voor meer inhoudelijke informatie en criteria 'De werkwijzer voor de wetenschappelijke stage'. Deze werkwijzer vind je op Canvas in de course ‘Wetenschappelijke stage M15’. Contact: wetenschappelijkestage@vumc.nl.

  Aanmelden wetenschappelijke stage

  1. Voordat je kunt starten met de wetenschappelijke stage meld je eerst de stage aan via KL-app.

  2. Op de homepage ga je naar tabblad 'masterjaar 3' en volg je het keuzemenu.

  3. Als jouw aanmelding is goedgekeurd, krijg je toegang tot Scorion om je stagevoorstel te uploaden en de andere documenten te raadplegen.

   Wetenschappelijke stage voorafgaand aan de coschappen:

  Als je je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage - dus in masterjaar 1 voorafgaand aan de coschappen - lees dan ook de informatie over starten met de masteropleiding

  Verlengde wetenschappelijke stage

  Je kunt er voor kiezen om je wetenschappelijke stage te verlengen met het keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage wordt dan gecombineerd met het (totale) keuzeonderwijs van 8 weken. Dit leidt tot een totale periode van 24 weken en een studielast van 960 uren ofwel 34 ECS. De eindtermen voor een verlengde wetenschappelijke stage zijn vergelijkbaar met die van de reguliere wetenschappelijke stage, maar je dient een argumentatie en een werkplan toe te voegen aan het stagevoorstel waaruit blijkt dat de werklast van de stage overeenkomt met de duur. Daarnaast gelden voor de verlengde wetenschappelijke stage extra leerdoelen.

  Een verlengde wetenschappelijke stage wordt aangeraden voor stages in het buitenland, voor studenten die participeren in een uitgebreider of langer durend onderzoek en voor studenten die zich verder willen verdiepen of profileren in wetenschappelijk onderzoek; langer participeren in wetenschappelijk onderzoek levert meer gegevens op, daardoor vaak een kwalitatief beter verslag en ook meer kans op een publicatie. Voorafgaand aan de wetenschappelijke stage geef je aan het keuzeonderwijs te willen gebruiken voor een verlengde wetenschappelijke stage. Let wel, een wetenschappelijke stage kan nooit tijdens de uitvoering van de stage verlengd worden met weken keuzeonderwijs.

 • Keuzeonderwijs

  Het doel van het keuzeonderwijs is het verbreden of verdiepen van kennis, vaardigheden of competenties door het volgen van onderwijs in de vorm van een (niet-klinische) cursus of een (klinische) stage. Het keuzeonderwijs stelt je in staat om je als toekomstig arts te profileren op één (of meerdere) van de terreinen van de gezondheidszorg of geneeskunde. (klik hier voor een aantal voorbeelden van keuzeonderwijs). Elk keuzevak heeft zijn eigen eindtermen of leerdoelen bepaald. Er zijn geen algemene eindtermen van het keuzeonderwijs. Per keuzevak is de ingangseis verschillend. Voor het meeste keuzeonderwijs geldt als ingangseis dat je alle coschappen met goed gevolg moet hebben afgerond. Een klein deel van het keuzeonderwijs kan al na afronding van de bacheloropleiding worden gevolgd. Je kunt het keuzeonderwijs zelf plannen in roostervrije weken, maar dit betekent meestal in M3 na de semi-artsstage. Je kunt het keuzeonderwijs in maximaal 2 delen opsplitsen waarbij verschillende combinaties mogelijk zijn.

  De acht weken keuzeonderwijs kunnen ook in (maximaal) 2 keuzestages worden opgesplitst te weten 4 + 4 weken, 2 + 6 weken of 3 + 5 weken. De volgende mogelijkheden van studiebelasting worden gehanteerd: 

  2 weken - 3 EC's

  3 weken - 4,5 EC's

  4 weken - 6 EC's   

  5 weken - 7,5 EC's   

  6 weken - 9 EC's  

  8 weken - 12 EC's    

  Het aanbod van keuzeonderwijs met de ingangseis vind je in de Canvas course 'Keuzeonderwijs master', maar je bent vrij om - onder bepaalde voorwaarden - ook zelf een keuzestage te regelen zowel in Nederland als in het buitenland.  Ook kun je de 8 weken keuzeonderwijs gebruiken als verlenging van je wetenschappelijke stage of koppelen aan de semi-artsstage.

  Het keuzeonderwijs is onder te verdelen in drie verschillende soorten.

  Aangeboden keuzeonderwijs

  Als je kiest uit het aanbod Aangeboden Keuzeonderwijs op Canvas, controleer je of je aan de ingangseisen voldoet. Je neemt contact op met de opleider van de betreffende afdeling om de start- en einddatum te bespreken. Je meldt je keuzestage aan in KL-app. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage.

  Zelf geregeld keuzeonderwijs

  De mogelijkheid bestaat om zelf een keuzevak te organiseren, binnen of buiten Amsterdam UMC, in binnen- en buitenland. Indien goed gemotiveerd hoeft dit onderwijs niet binnen de praktijk van de gezondheidszorg plaats te vinden, maar het dient wel aan het vakgebied geneeskunde gerelateerd te zijn. In dit geval dien je een voorstel tot zelf geregeld keuzeonderwijs in bij de coördinator keuzeonderwijs. 

  Je maakt een afspraak met de begeleider van het betreffende keuzeonderwijs om de inhoud van je stage te bespreken. Vervolgens vul je in KL-app de gevraagde gegevens in. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu.

  Indien het keuzeonderwijs buiten locatie VUmc of AMC plaatsvindt, is ook goedkeuring van de interne begeleider vereist. Een bevoegd staflid van locatie VUmc of AMC, werkzaam op een afdeling die inhoudelijk overeenkomt met de afdeling waar het zelf geregeld keuzeonderwijs wordt gevolgd, functioneert als interne begeleider. Deze beoordeelt het voorstel in KL-app en geeft akkoord bij goedkeuring. Je kunt via intranet de contactgegevens vinden van het betreffende staflid of onderwijssecretariaat en vervolgens zelf contact opnemen. Ook kun je via het centrale nummer van het ziekenhuis je laten doorverbinden met de afdeling of secretaresse van de betreffende afdeling/begeleider. In de Canvas course Keuzeonderwijs vind je onder het aanbod ook de contactgegevens van veel afdelingen en keuzestages van Amsterdam UMC.

  De aanmeldtermijn voor keuzeonderwijs is uiterlijk 6 weken voor aanvang van deze stage. De coördinator/examinator keuzeonderwijs toetst de aanvraag op volledigheid en validiteit. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

  Wanneer je keuzeonderwijs wilt volgen in het buitenland, volg je een iets andere procedure. Je hebt dan meer tijd nodig voor de voorbereiding en je hebt eerst contact met Bureau Internationale Samenwerking. Zie de Canvascourse 'Studeren in het buitenland'.

  Verzekering coassistent

  Het medisch handelen van coassistenten moet verzekerd zijn via de desbetreffende instantie waar de stage wordt gelopen. De aansprakelijkheidsverzekering loopt niet via VUmc. Bij reguliere keuzestages is in de verzekering voorzien. Bij zelf geregeld keuzeonderwijs moet de coassistent bij de stageplek verlener nagaan of diens verzekering de werkzaamheden van de coassistent dekt zoals dat bijvoorbeeld ook voor werknemers geldt. Een melding aan de verzekering is doorgaans voldoende en gaat meestal niet met meerkosten gepaard. Wij raden je dringend aan hier werk van de maken. Wij wijzen erop dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen van toepassing is wanneer een coassistent zelfstandig (aan een arts) voorbehouden handelingen verricht onder directe supervisie van een arts.

  Extracurriculair keuzeonderwijs

  Het kan voorkomen dat je een verlengde wetenschappelijke stage hebt gevolgd of ergens acht weken keuzeonderwijs met succes hebt afgerond, om vervolgens tot de conclusie te komen dat je heel graag nòg een keuzevak wilt volgen, ook al heb je de benodigde studiepunten behaald.

  Het volgen van een dergelijk extracurriculair keuzevak is in principe mogelijk, maar is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • Je mag maximaal 1 keuzevak van maximaal 8 weken als extracurriculair keuzeonderwijs volgen.
  • Voor het keuzevak dat je als extracurriculair keuzeonderwijs wilt volgen (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC van het verplichte curriculum), moeten voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Bij een beperkt aantal plaatsen in een gegeven periode, gaat de student die zijn/haar studiepunten keuzeonderwijs nog moet behalen, altijd voor.
  • Voor het keuzevak dat je als extracurriculair keuzeonderwijs hebt gevolgd, kun je (extra) studiepunten halen. Deze studiepunten tellen niet mee voor het verplichte curriculum en worden uitsluitend extracurriculair verstrekt om registratie op het supplement bij het masterdiploma mogelijk te maken.
  • De afdeling waar het keuzevak wordt aangeboden dat je als extra keuzeonderwijs wilt volgen, moet vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat het om een extra keuzevak gaat (dus bovenop de reeds behaalde 12 EC).
  • Het extracurriculair keuzevak is een onderdeel dat op jouw verzoek wordt ingeroosterd. Het extra keuzevak mag niet interfereren met de planning van de verplichte onderdelen in de master. De tijd die je besteedt aan het extra keuzevak komt bovenop de door Faculteit der Geneeskunde geregistreerde tijd voor de masteropleiding en wordt beschouwd als gewenste verlenging van jouw studietijd.
  • Je hebt de reguliere 8 weken keuzeonderwijs aangemeld en eventueel afgerond.
  • De aanvraag, de goedkeuring en de toetsing van het extracurriculair keuzevak verlopen volgens dezelfde procedures als die van het curriculair keuzeonderwijs.
  • De stageplaats krijgt geen vergoeding voor de extra curriculaire stage.

  Extracurriculair keuzeonderwijs mag onder aanvullende voorwaarden ook in het buitenland worden gedaan. Neem hiervoor allereerst contact op met Bureau Internationale Samenwerking (zie ook Naar het buitenland tijdens je master Geneeskunde)

  Vrijstelling kan alleen worden aangevraagd via de examencommissie. De criteria staan vermeld in de Regels en Richtlijnen. 

 • Intervisie-onderwijs masterjaar 3

  Tijdens masterjaar 3 vinden er in totaal twee intervisiebijeenkomsten plaats, steeds in vaste groepen, onder leiding van een vaste docent. Het doel is coschapervaringen te delen en verder te exploreren. Op Canvas in de course 'Professionele ontwikkeling masterjaar 3' kun je je rooster vinden. Met de stageplekken zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen de intervisiebijeenkomsten te volgen. Bij aanvang van de stage stel je zelf de onderwijscoördinator of contactpersoon van je stageplaats op de hoogte van de data waarop je die middag afwezig zult zijn wegens deelname aan een intervisiebijeenkomst.

  Groepsindeling 

  Het is niet mogelijk om een bijeenkomst in een andere groep te volgen i.v.m. de vereiste veilige omgeving voor intervisie.

  Aanwezigheidsplicht 

  De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht, alleen met een geldige reden (overmacht) kun je je afmelden bij master.intervisie@vumc.nl. 

  Wanneer je één bijeenkomst mist, dan volg je een inhaalbijeenkomst (minimaal 10 dagen van te voren aanmelden via master.intervisie@vumc.nl). Bij twee gemiste bijeenkomsten volg je een verplichte inhaalbijeenkomst en maak je daarnaast een vervangende opdracht. Via master.intervisie@vumc.nl kun je je aanmelden (minimaal 10 dagen van te voren) voor een inhaalbijeenkomst en een vervangende opdracht aanvragen. Deze regels gelden ook voor studenten die in het buitenland stage lopen en niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens een intervisiebijeenkomst.

  Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de coördinator intervisieonderwijs:

  Drs. A. (Albert) Wenisch                            
  Van der Boechorststraat 7, D343
  a.wenisch@vumc.nl 

  of met:

  Drs. V. (Veronica) Selleger 

  vj.selleger@vumc.nl

 • Symposiumdagen

  Symposiumdagen in Masterjaar 3

  Elk jaar van de masteropleiding VUmc-compas 2015 worden er voor studenten vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen en je kiest zelf aan welke twee symposia je wilt deelnemen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend. 

  Je mag de symposia in masterjaar 3 alleen volgen als je masterjaar 1 en 2 volledig hebt afgerond (inclusief PO) en bezig bent met (of wacht op) de start van je semi-artsstage, wetenschappelijke stage of het keuzeonderwijs.  

  Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van de toets Professionele Ontwikkeling (PO) 3. 

  Op onderstaande data worden de symposiumdagen in 2022-2023 georganiseerd: 

  • Donderdag 8 september 2022
  • Donderdag 15 december 2022
  • Donderdag 9 maart 2023
  • Donderdag 22 juni 2023

  Meer informatie over de symposiumdagen, zoals het programma en de aanmeldprocedure, kun je vinden op Canvas (Course ‘Professionele Ontwikkeling Masterjaar 3 - Module Symposia M3).  

  Als het door omstandigheden niet mogelijk is twee symposiumdagen bij te wonen, word je verzocht een mail te sturen naar semi-arts@vumc.nl (t.a.v. de examinator PO), waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kan bijwonen. Hierbij dien je het rooster van masterjaar 3 toe te voegen met daarbij jouw start- en einddata van de onderdelen in masterjaar 3 (SAS, WS en KO). Vergeet hierbij niet je studentnummer te vermelden. De examinator zal dan bepalen of je een vrijstelling ontvangt, dan wel een vervangende opdracht moet doen. 

  NB: Vergeet als deelnemer niet je aanwezigheid voor alle onderdelen te registreren (via Academy Attendance), anders wordt het symposium niet afgetekend.

 • Rooster en vrije weken

  Informatie over rooster en vrije weken vind je op de pagina algemene informatie master Geneeskunde.

  Let wel: In masterjaar 3 heb je geen vakanties (dus ook geen kerstvakantie!).

 • Profileren: semi-artsstage en keuzeonderwijs op dezelfde afdeling

  Door te kiezen voor een bepaalde combinatie van stages kun je je “profileren” voor een of meerdere vervolgopleidingen. Afhankelijk van in die stages verworven competenties, kan - meestal in de eerste fase van de vervolgopleiding - met een opleider van een (medisch specialistische) vervolgopleiding korting worden afgesproken op de opleidingsduur. 

  Het is mogelijk om het keuzeonderwijs in dezelfde discipline en op dezelfde afdeling af te ronden als de semi-artsstage. Omdat de semi-artsstage en het keuzeonderwijs aparte curriculumonderdelen zijn, dien je voor beide onderdelen tevoren aparte, eventueel aansluitende leerdoelen af te spreken. Beide onderdelen worden ook apart afgesloten met een eindbeoordeling. 

  Deze mogelijkheid bieden we alleen aan onder de volgende voorwaarden: 

  • De startdatum van de semi-artsstage is leidend en kun je dus niet wijzigen; 
  • Er moet voldoende capaciteit zijn op de afdeling opdat je een zinvolle combinatie semi-artsstage en keuzeonderwijs doorloopt; 
  • Het keuzeonderwijs moet apart worden aangemeld. Je volgt de aanmeldprocedure en meldt het keuzeonderwijs uiterlijk 6 weken voor startdatum van de keuzestage in KL-app aan. 
  • De aanmelding van de combinatie van de semi-artsstage en keuzeonderwijs zal geaccordeerd moeten worden door de opleider, de coördinator van de semi-artsstage en de coördinator van het keuzeonderwijs.