Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Masterjaar 3 (profileringsjaar)

Laatst gewijzigd op 28 juni 2024
Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar waarin je je verder kunt profileren. Je kunt zelf de disciplines kiezen voor de verschillende onderdelen van het profileringsjaar. Je kunt dit gebruiken om je kennis en kunde te verdiepen of te verbreden.

In masterjaar 3 volg je de volgende studieonderdelen: 

 • het senior coschap    
 • de wetenschappelijke stage  
 • het keuzeonderwijs  

Je kunt de wetenschappelijke stage uitbreiden met het keuzeonderwijs waarmee je een verlengde wetenschappelijke stage krijgt. Je kunt alle drie de onderdelen in dezelfde discipline volgen of voor twee of drie verschillende disciplines kiezen. Verder volg je in masterjaar 3 intervisieonderwijs en twee symposia. 

Senior coschap

 • Doel senior coschap

  Het senior coschap (SECO) wordt als laatste klinische stage in het rooster, na alle verplichte coschappen, gelopen. De kern van het senior coschap is dat de senior coassistent zelf verantwoordelijk is voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die het senior coschap longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid.

  Het doel van de aanmeldprocedure is om de toewijzing en bezetting van alle beschikbare stageplekken optimaal te benutten. Het streven is een zo eerlijk mogelijke procedure voor alle studenten, met een gelijke kans op plaatsing op een discipline van voorkeur. Studenten kunnen in een keer hun voorkeuren voor zowel discipline als locatie kenbaar maken, waardoor ze niet zelf (herhaaldelijk) zorginstellingen hoeven te contacteren. 

 • Hoe en wanneer meld ik mij aan voor het senior coschap?

  De aanmeldprocedure voor het senior coschap is vanaf 26 weken voor startdatum geopend in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Aanvragen die eerder dan 26 weken worden ingediend worden afgewezen en zullen opnieuw ingediend moeten worden. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. Het totaalaanbod van senior coschappen staat vermeld op Canvas (course senior coschap->Aanbod senior coschappen). 

 • Kan ik zelf een stageplaats uit het aanbod reserveren?

  Het is niet mogelijk om zelf bij een instelling een SECO-plek te reserveren. In plaats daarvan dien je een voorkeursaanvraag in via KL-app. De aanmeldprocedure opent vanaf 26 weken voor startdatum. Een voorkeursaanvraag kan tot uiterlijk 24 weken voor startdatum worden ingediend. De opleiding zal aan de hand van de binnengekomen aanvragen en de beschikbare capaciteit de stageplekken zo goed mogelijk verdelen, waarbij er geloot wordt mocht dat nodig zijn. 

 • Kan ik mijn startdatum wijzigen?

  De startdatum waarop je bent ingepland kun je in principe niet wijzigen. Je hebt wel de mogelijkheid om in jouw co-groep te ruilen van startdatum sociale geneeskunde + senior coschap. Mocht je door bepaalde omstandigheden niet op je startdatum kunnen starten, dan is het wellicht mogelijk om enkele weken van je datum af te wijken. Neem in dit geval contact op met seniorcoschap.vu@amsterdamumc.nl om een verzoek hiervoor in te dienen en de mogelijkheden te bespreken met de planner. Zonder toestemming van de opleiding is het niet mogelijk om van je startdatum af te wijken. 

 • Kan ik mijn voorkeur opgeven voor een stage of ziekenhuis?

  Je kunt in een voorkeursaanvraag drie voorkeuren (in volgorde van interesse) voor een discipline opgeven. Je kunt in de toelichting een voor- of afkeur voor locaties opgeven. Hier zal zo goed als mogelijk rekening mee worden gehouden, maar de opgegeven voorkeuren voor disciplines zullen leidend zijn.

  Het streven is om alle studenten op de eerste opgegeven voorkeur van discipline te plaatsen. Als het aantal aanmeldingen het beschikbare aanbod overstijgt, dan zal toewijzing van SECO-plekken via willekeurige loting plaatsvinden.

  Als je niet op je eerste voorkeur kan worden geplaatst, dan zal contact worden opgenomen om alternatieve mogelijkheden te bespreken, bv een tweede of derde voorkeur of de mogelijkheid om zelf ziekenhuizen buiten het aanbod (en dus buiten de regio) te benaderen. Studenten worden nooit zonder overleg op een tweede of derde voorkeur geplaatst.

 • Kan ik mijn senior coschap in het buitenland doen?

  Ja, je kunt een aantal senior coschappen in het buitenland doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk (waar mogelijk al in het begin van masterjaar 2 contact op met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) (International.vu@amsterdamumc.nl). Kijk op de canvas course 'studeren in het buitenland' voor meer informatie. 

 • Mag ik zelf een stageplaats buiten het aanbod om zoeken?

  Nee, plaatsing binnen het aanbod heeft prioriteit. Zie ook bovenstaande vragen en antwoorden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als de door jou gewenste discipline niet aangeboden wordt of als deze niet (meer) beschikbaar is op jouw startdatum. Je mag dan in overleg met de planning eventueel zelf een stageplaats zoeken. Dit komt echter pas aan de orde als duidelijk is dat je niet binnen het aanbod geplaatst kunt worden. Je kunt een verzoek voor toestemming om te zoeken buiten het aanbod via KL-app  indienen. Als je verzoek is toegekend, kun je vervolgens via KL-app een stagevoorstel indienen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan mevr. dr. D. Rhebergen, examinator senior coschap. De status van je verzoek kun je op ieder moment inzien in KL-app. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden.

 • Hoe en wanneer weet ik waar ik definitief geplaatst ben voor het senior coschap?

  Je kunt de status van je aanvraag op elk moment inzien in KL-app. Het streven is de plaatsing van het senior coschap uiterlijk 16 weken voor aanvang definitief te maken.                          

 • Hoe is de beoordeling tijdens en aan het einde van het senior coschap?  

  Beoordeling en afronding senior coschap: zie de informatie hierover op de Canvas course 'senior coschap'

 • Contact

  Mocht je nog andere vragen hebben over de aanmeldprocedure of het stage-aanbod, dan kun je contact opnemen met de planning via seniorcoschap.vu@amsterdamumc.nl .

Wetenschappelijke stage

 • Doel wetenschappelijke stage

  Het doel van de wetenschappelijke stage is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren door de student van medisch wetenschappelijk onderzoek in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en het uitbrengen van een duidelijk en adequaat mondeling en schriftelijk verslag daarover. Hiermee wordt inzicht nagestreefd in het functioneren en belang van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, met alle voor- en nadelen en problemen daaraan verbonden. 

  Bekijk ook de voorlichtingspresentatie over de wetenschappelijke stage. 

  Zie voor meer inhoudelijke informatie en criteria 'De werkwijzer voor de wetenschappelijke stage'. Deze werkwijzer vind je op Canvas in de course ‘Wetenschappelijke stage M15’. Contact: wetenschappelijkestage.vu@amsterdamumc.nl

  Zit je in je wachttijd en heb je geen toegang tot Canvas? Neem dan contact op met bovenstaand mailadres over de opties. 

 • Verlengde wetenschappelijke stage

  Je kunt er voor kiezen om je wetenschappelijke stage te verlengen met het keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage wordt dan gecombineerd met het (totale) keuzeonderwijs van 8 weken. Dit leidt tot een totale periode van 24 weken en een studielast van 960 uren ofwel 34 ECS. De eindtermen voor een verlengde wetenschappelijke stage zijn vergelijkbaar met die van de reguliere wetenschappelijke stage, maar je dient een argumentatie en een werkplan toe te voegen aan het stagevoorstel waaruit blijkt dat de werklast van de stage overeenkomt met de duur. Daarnaast gelden voor de verlengde wetenschappelijke stage extra leerdoelen.

  Een verlengde wetenschappelijke stage wordt aangeraden voor stages in het buitenland, voor studenten die participeren in een uitgebreider of langer durend onderzoek en voor studenten die zich verder willen verdiepen of profileren in wetenschappelijk onderzoek; langer participeren in wetenschappelijk onderzoek levert meer gegevens op, daardoor vaak een kwalitatief beter verslag en ook meer kans op een publicatie. Voorafgaand aan de wetenschappelijke stage geef je aan het keuzeonderwijs te willen gebruiken voor een verlengde wetenschappelijke stage. Let wel, een wetenschappelijke stage kan nooit tijdens de uitvoering van de stage verlengd worden met weken keuzeonderwijs.

 • Aanmelden wetenschappelijke stage

  1. Voordat je kunt starten met de wetenschappelijke stage meld je eerst de stage aan via KL-app.

  2. Op de homepage ga je naar tabblad 'masterjaar 3' en volg je het keuzemenu.

  3. Als jouw aanmelding is goedgekeurd, krijg je toegang tot Scorion om je stagevoorstel te uploaden en de andere documenten te raadplegen.

 • De wetenschappelijke stage voor masterjaar 1 (coschappen)

  Als je je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage - dus in masterjaar 1 voorafgaand aan de coschappen - lees dan ook de informatie over starten met de masteropleiding

Keuzeonderwijs

 • Doel Keuzeonderwijs

  Het doel van het keuzeonderwijs is het verbreden of verdiepen van kennis, vaardigheden of competenties door het volgen van onderwijs in de vorm van een (niet-klinische) cursus of een (klinische) stage. Het keuzeonderwijs stelt je in staat om je als toekomstig arts te profileren op één (of meerdere) van de terreinen van de gezondheidszorg. Er zijn geen algemene eindtermen van het keuzeonderwijs. Elk keuzevak heeft eigen ingangseisen, eindtermen of leerdoelen. Voor het meeste (klinische) keuzeonderwijs geldt als ingangseis dat je alle coschappen met goed gevolg moet hebben afgerond. Een klein deel van het keuzeonderwijs kan al na afronding van de bacheloropleiding worden gevolgd. Je kunt het keuzeonderwijs zelf plannen in roostervrije weken, in de praktijk betekent dit meestal in M3 na het senior coschap.

  De 8 weken keuzeonderwijs kunnen in maximaal 2 keuzestages worden opgesplitst, waarbij de kortste keuzestage minimaal 2 weken duurt (dus combinaties: 2+6, 3+5 of 4+4 weken). Keuzeonderwijs maakt deel uit van de portfoliotoets van Masterjaar 3 (60 ECTS).

  Studenten hebben de keuze uit een ruime verscheidenheid aan inhoudelijk goedgekeurde keuzestages. Het totale stageaanbod kun je vinden in de Canvas course Keuzeonderwijs. Je bent ook vrij om - onder bepaalde voorwaarden - zelf een keuzestage te regelen zowel in geheel Nederland als in het buitenland. Ook kun je de 8 weken keuzeonderwijs gebruiken als verlenging van je wetenschappelijke stage.

  Let op: Keuzeonderwijs moet altijd op tijd, uiterlijk 6 weken voor de startdatum, bij de opleiding worden aangemeld. Als deze deadline niet wordt behaald dan bestaat de kans dat je keuzestage niet zal kunnen doorgaan.

 • Keuzeonderwijs uit het aanbod

  Als je kiest uit het aanbod Aangeboden Keuzeonderwijs op Canvas, controleer je of je aan de ingangseisen voldoet. Je neemt contact op met de contactpersoon van de betreffende afdeling om de start- en einddatum te bespreken. Je meldt je keuzestage aan in KL-app. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. Houd rekening met de aanmeldtermijn van uiterlijk 6 weken voor startdatum.

 • Zelf keuzeonderwijs regelen

  De mogelijkheid bestaat om buiten het bestaande aanbod zelf een keuzevak te organiseren, binnen of buiten Amsterdam UMC, in binnen- en buitenland. Indien goed gemotiveerd hoeft dit onderwijs niet binnen de praktijk van de gezondheidszorg plaats te vinden, maar het dient wel aan het vakgebied geneeskunde gerelateerd te zijn. In dit geval dien je in KL-app een voorstel tot zelfgeregeld keuzeonderwijs in bij de coördinator keuzeonderwijs. Houd rekening met de aanmeldtermijn van uiterlijk 6 weken voor startdatum.

  Je bespreekt met je lokale begeleider van het betreffende keuzeonderwijs de inhoud van je stage. Indien het keuzeonderwijs buiten het Amsterdam UMC plaatsvindt, is ook goedkeuring van een interne begeleider vereist. Een interne begeleider is een bevoegd staflid (bij voorkeur specialist) van Amsterdam UMC, werkzaam op hetzelfde/meest overeenkomende vakgebied als het vakgebied waar het zelfgeregelde keuzeonderwijs zal plaatsvinden. De rol van de interne begeleider is om het stagevoorstel inhoudelijk te beoordelen. De beoordeling van de interne begeleider zal in KL-app door de coördinator keuzeonderwijs als advies worden meegenomen bij de definitieve beoordeling van het stagevoorstel.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een interne begeleider. In de Canvas course Keuzeonderwijs vind je onder het aanbod de contactgegevens van veel afdelingen en keuzestages van Amsterdam UMC en je kunt het telefoonboek op intranet gebruiken om de gegevens van verschillende afdelingen op te zoeken.

  Wanneer je keuzeonderwijs wilt volgen in het buitenland, volg je een iets andere procedure. Je hebt dan meer tijd nodig voor de voorbereiding en je hebt eerst contact met Bureau Internationale Samenwerking. Zie Naar het buitenland tijdens de master en de Canvas course 'Studeren in het buitenland'.

  Verzekering

  Het medisch handelen van coassistenten moet verzekerd zijn via de desbetreffende instantie waar de stage wordt gelopen. De aansprakelijkheidsverzekering loopt niet via het Amsterdam UMC / VU. Bij zelf geregeld keuzeonderwijs moet je bij de stageplekverlener nagaan of diens verzekering de werkzaamheden van de coassistent dekt zoals dat bijvoorbeeld ook voor werknemers geldt. Een melding aan de verzekering is doorgaans voldoende en gaat meestal niet met meerkosten gepaard. Wij wijzen erop dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen van toepassing is wanneer een coassistent zelfstandig (aan een arts) voorbehouden handelingen verricht onder directe supervisie van een arts.

 • Extracurriculair keuzeonderwijs

  Het kan voorkomen dat je de 8 weken keuzeonderwijs volledig hebt afgerond, ofwel met keuzestages ofwel met een verlengde wetenschappelijke stage om vervolgens tot de conclusie te komen dat je heel graag nog een keuzevak wilt volgen, ook al heb je de benodigde studiepunten behaald.

  Het volgen van een dergelijk extracurriculair keuzevak is in principe mogelijk, maar is wel aan bepaalde aanvullende voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • Je mag maximaal één keuzevak van maximaal 8 weken als extracurriculair keuzeonderwijs volgen.
  • Als er bij een keuzevak beperkte beschikbaarheid is, dan hebben studenten die het keuzeonderwijs curriculair doen voorrang op plaatsing.
  • Voor extracurriculair keuzeonderwijs ontvang je extracurriculaire studiepunten. Deze studiepunten tellen niet mee voor het verplichte curriculum en worden uitsluitend extracurriculair verstrekt om registratie op het supplement bij het masterdiploma mogelijk te maken.
  • De afdeling waar het keuzevak wordt aangeboden moet vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat het om een extracurriculair keuzevak gaat. De stageplaats ontvangt geen vergoeding voor de extracurriculaire stage.
  • Het extracurriculair keuzevak is een onderdeel dat op jouw verzoek wordt ingeroosterd. Het extra keuzevak mag niet interfereren met de planning van de verplichte onderdelen in de master. De tijd die je besteedt aan het extra keuzevak komt bovenop de door Faculteit der Geneeskunde geregistreerde tijd voor de masteropleiding en wordt beschouwd als gewenste verlenging van jouw studietijd.
  • Je hebt de reguliere 8 weken keuzeonderwijs aangemeld en eventueel afgerond.
  • De aanvraag, de goedkeuring en de toetsing van het extracurriculair keuzevak verlopen volgens dezelfde procedures als die van het curriculair keuzeonderwijs.
  • Extracurriculair keuzeonderwijs mag onder aanvullende voorwaarden ook in het buitenland worden gedaan. Neem hiervoor allereerst contact op met Bureau Internationale Samenwerking (zie ook Naar het buitenland tijdens je master Geneeskunde)