Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Profileringsfonds

Laatst gewijzigd op 28 november 2022
Als je door omstandigheden studievertraging oploopt, is het mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen via de regeling Profileringsfonds.

Er zijn verschillende omstandigheden waardoor je studievertraging kunt oplopen. Of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning ligt aan de gestelde voorwaarden per omstandigheid.

Wanneer kun je een aanvraag doen

 • Corona alleen in uitzonderingsgevallen

  De coronapandemie en in verband hiermee genomen maatregelen door overheid en onderwijsinstellingen gelden niet als studievertragende bijzondere omstandigheden waarvoor een beroep op de Regeling Profleringsfonds mogelijk is. In uitzonderingsgevallen kan dat anders zijn, zoals hieronder beschreven. Zie hiervoor pagina 9 van het Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

  Studievertraging door bijzondere omstandigheden

  In zijn algemeenheid is het doel van het Profileringsfonds het bieden van financiële ondersteuning aan die individuele student die door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt of verwacht op te lopen. Het gaat hierbij om studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatiebeurs (art. 7.51c WHW). 

  Bijzondere persoonlijke omstandigheden bij ziekte door corona

  Studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatiebeurs en die door de coronacrisis te maken krijgen met bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor zij studievertraging oplopen, kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Het gaat hierbij om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de corona maatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het Profileringsfonds.

  Geen vergoeding bij aanpassingen in onderwijsprogramma door kabinetsmaatregelen

  De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het Profileringsfonds. Deze situatie is niet aan te merken als de in de context van het Profileringsfonds bedoelde bijzondere omstandigheid dat de opleiding onvoldoende studeerbaar zou zijn.

  Beleid

  Van instellingen wordt niet verwacht dat zij in het eigen beleid voorzien in aanvullende gronden voor aanspraak om studenten te compenseren voor studievertraging. Dit gezien de overmachtssituatie en de inspanningen die zij plegen om nadelen voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen.

  Instellingen monitoren hoeveel uitkeringen zij doen uit het Profileringsfonds aan studenten die een beroep doen op het fonds door omstandigheden die samenhangen met de coronacrisis. Over (tussen)resultaten van de monitoring wordt door de VSNU, VH en OCW overleg gevoerd.

 • Welke omstandigheden gelden

  Tijdens je studie kunnen er omstandigheden zijn waardoor je studievertraging oploopt. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit het Profileringsfonds. De regeling Profileringsfonds is opgedeeld in 4 delen, hieronder kun je zien welke omstandigheid onder welk deel valt:

  Deel 1 Overmacht
  Overmachtssituatie, zoals ziekte of zwangerschap en bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een handicap of chronische ziekte.

  Deel 2 Specifieke situaties
  Een onvoldoende studeerbare opleiding, een niet-bekostigde masteropleiding of studenten die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van sport of cultuur. 

  Deel 3 Advies en medezeggenschap
  Werkzaamheden als lid van een medezeggenschapsraad, opleidingscommissie of toehoorder van een faculteitsbestuur. In de Regeling Profileringsfonds vind je ook de meestgestelde vragen door studentenorganisaties.

  Deel 4 Studentenorganisaties
  Lidmaatschap van een bestuur van door de VU erkende stichtingen en verenigingen.

 • Toelichting op documenten

  Regeling Profileringsfonds 
  De complete Regeling Profileringsfonds.

  Uitvoeringsregeling Profileringsfonds
  Onder andere de termijnen voor het aanvragen en de stukken die aangeleverd moeten worden. 

  Toekenning Gelden Profileringsfonds
  Informatie over de uit te keren bedragen per onderdeel.

 • Algemene Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Lees voor eventuele specifieke voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door.

  a. Financiële ondersteuning wordt verstrekt aan een student die als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in een studiejaar waarin hij is ingeschreven aan de VU als voltijds – of duale student voor een opleiding waarvan hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd. 

  b. Een student die een bacheloropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en de student voor de desbetreffende opleiding aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op de prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).

  c. Een student die een éénjarige masteropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan twee jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  d. Een student die een tweejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan drie jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  e. Een student die een driejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan vier jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  f. Een student die uitsluitend op grond van nationaliteit geen aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs hoger onderwijs (WSF 2000) indien hij/zij wel voldoet aan de overige vereisten van deze regeling en voorts het instellingscollegegeld aan de VU betaald heeft.

  (Voorwaarden b t/m f zijn niet van toepassing voor Deel 4).

 • Overmacht (deel 1) en Specifieke situaties (deel 2)

  Overmacht (deel 1)

  Onder Overmacht worden de volgende bijzondere omstandigheden verstaan: 

  1. Ziekte of zwangerschap en bevalling 
  2. Bijzondere familieomstandigheden 
  3. Een handicap of chronische ziekte

  Specifieke situaties (deel 2)

  Onder Specifieke situaties worden de volgende bijzondere omstandigheden verstaan: 

  1. Studenten die een onvoldoende studeerbare opleiding volgen 
  2. Studenten die een Croho-geregistreerde opleiding volgen die niet volledig wordt bekostigd door de overheid 
  3. Studenten die naast hun studie op hoog niveau sporten of een culturele prestatie leveren

  Lees voor de voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door! Zowel de algemene voorwaarden als de voorwaarden specifiek voor het deel dat voor jou van toepassing is. 

  Melden studievertraging 

  Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning ben je verplicht om binnen drie maanden melding te maken van de mogelijke studievertraging bij een studieadviseur. Je hoeft dus nog geen vertraging te hebben opgelopen. Meld je je pas bij de studieadviseur terwijl je al vertraging hebt opgelopen, dan wordt de studievertraging gerekend vanaf drie maanden voor de melding. De studieadviseur stuurt je eventueel door naar een studentendecaan. Neem dus op tijd contact op met je studieadviseur, zodra je mogelijk vertraging gaat oplopen. 

  Lees voordat je aanvraag in gaat dienen de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen. Je vindt de Uitvoeringsregeling onder 'Documenten Profileringsfonds'.

  Let op: voor de aanvraag moet je documenten (bijv. doktersverklaring) meesturen. Vraag deze documenten op tijd aan en wacht niet tot de dag van de deadline. Overzicht van documenten die je moet aanleveren.
  Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen door de Commissie Profileringsfonds als deze helemaal compleet is. 

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor financiële ondersteuning 

  Je dient een verzoek in via het aanvraagformulier 'financiële ondersteuning'. Je vindt het aanvraagformulier onder 'Aanvragen Profileringsfonds en deadlines'. 

  De deadline voor indienen verzoeken voor financiële ondersteuning over studiejaar 2020-2021 is op 15 januari 2022 verstreken.

 • Advies en medezeggenschap (deel 3) en Studentenorganisaties (deel 4)

  Advies en medezeggenschap (deel 3) 

  Deel 3 van de regeling Profileringsfonds is van toepassing op studenten die werkzaamheden hebben verricht voor medezeggenschap of een adviesorgaan van de VU. De student was actief als: 

  1. Lid van een medezeggenschapsraad op centraal (USR) of facultair niveau (FSR)
  2. Lid van een opleidingscommissie (OLC)
  3. Toehoorder van een faculteitsbestuur

  Let op: USR-leden moeten het verzoek tot uitbetaling bestuursbeurs direct bij aanvang van het studiejaar, maar vóór 30 september indienen.

  Studentenorganisaties (deel 4) 

  Deel 4 van de regeling Profileringsfonds is van toepassing op: 

  1. Door de VU erkende studentenorganisaties. 
  2. Niet erkende studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor een projectsubsidie en onkosten ten behoeve van de oprichting van je studentenorganisatie (bijv. notariskosten).

  Volgens de VU is een studentenorganisatie een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, bestuurd door studenten, ten behoeve van - in ieder geval - studenten die een opleiding volgen bij de VU en daar collegegeld hebben betaald. De studentenorganisatie moet gericht zijn op de ontplooiing van haar leden. Verder hebben de activiteiten van de organisatie een duidelijke relatie tot de Amsterdamse studentenwereld. 

  Lees voor de voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door.
  Zowel de algemene voorwaarden als de voorwaarden specifiek voor het deel dat voor jou van toepassing is. 

  Erkenningsprocedure studentenorganisaties en verdere toelichting bestuursbudgetten 
  Om een bestuursbudget te kunnen ontvangen vanuit het Profileringsfonds dien je een door de VU erkende studentenorganisatie (vereniging of stichting) te zijn. Om erkend te kunnen worden dien je aan verschillende voorwaarden te voldoen. 

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor financiële ondersteuning
  Dien je verzoek in via het aanvraagformulier 'verzoek financiële ondersteuning' vóór 1 november, na afloop van het studiejaar waarin de bestuursactiviteiten hebben plaatsgevonden. Je vindt het aanvraagformulier onder 'Aanvragen Profileringsfonds en deadlines'.

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor erkenning 
  De aanvraag voor erkenning kan worden ingediend van 1 april tot 1 mei. Let op, in het jaar waarin de erkenning wordt gehonoreerd, heeft het zittende bestuur nog geen recht op een bestuursbudget. Dit betekent dat wanneer de organisatie in de zomer van 2023 wordt erkend, het bestuur van 2023-2024 pas recht heeft op toekenning van een bestuursbeurs.

  Lees voordat je de aanvraag indient de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen.

 • Aanvullende Voorziening Fulltime Besturen

  Bestuur jij fulltime? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage uit het Profileringsfonds: lees de voorwaarden.

  Je vraagt de Aanvullende Ondersteuning tegelijkertijd aan met je bestuursbeurs. Het aanvraagformulier voor de Voorziening Aanvullende Ondersteuning (VAO) wordt elk jaar in augustus door de Commissie Profileringsfonds toegezonden aan verenigingen en medezeggenschapsleden die daarvoor in aanmerking komen. 

 • Aanvragen Profileringsfonds: deadlines

  Profileringsfonds deel 1 en 2 ‘Overmacht’ en ‘Specifieke Situaties’:
  Je kunt geen aanvraag meer indienen voor het Profileringsfonds deel 1 (Overmacht) en deel 2 (Specifieke situaties) voor studiejaar 2021/22.
  De deadline is verstreken op 15 januari 2023.

  Van 1 september 2023 tot 15 januari 2024 kun je een aanvraag indienen voor Profileringfonds deel 1 en 2 voor studiejaar 2022/23.
  De formulieren zullen t.z.t. op deze webpagina te vinden zijn.

  Profileringsfonds deel 3 ‘Advies en medezeggenschap’:
  Je kunt geen aanvraag meer indienen voor Profileringsfonds deel 3 (Advies en medezeggenschap) voor het studiejaar 2021-2022.
  De deadline is verstreken op 1 november 2022.

  Indien je in studiejaar 2022-2023 lid bent van een Opleidingscommissie, de Facultaire Studentenraad of toehoorder bij het Faculteitsbestuur, dan kun je na afloop van het huidige studiejaar van 1 september tot 1 november 2023 een aanvraag indienen.
  De formulieren zullen t.z.t. op deze webpagina te vinden zijn.

  Profileringsfonds deel 4 ‘Studentenorganisaties’:
  Je kunt geen aanvraag meer indienen voor Profileringsfonds deel 4 (Studentorganisaties) voor het studiejaar 2021-2022.
  De deadline is verstreken op 1 november 2022.

  Het huidige bestuur (2022-2023) van een door de VU erkende studentenorganisatie kan na afloop van het huidige studiejaar van 1 september tot 1 november 2023 een aanvraag indienen.
  De formulieren zullen t.z.t. op deze webpagina te vinden zijn.

  Erkenning studentenorganisaties:
  De erkenningsprocedure geschiedt in het voorjaar van 2023. De aanvraag voor erkenning kan van 1 april tot 1 mei 2023 ingediend worden bij de Commissie Profileringsfonds. Erkenning is van kracht per 1 september 2023 en is drie jaar geldig.

  De deadline voor her-erkenning is ook 1 mei 2023.

  Middels dit formulier kan een aanvraag worden ingediend voor (her)erkenning.

  Behandeltermijn delen 1 t/m 4:
  De behandeltermijn van een complete aanvraag van de Commissie Profileringsfonds is 15 weken, maar het streven is om een complete aanvraag binnen 10 weken te behandelen.

Vragen over het Profileringsfonds?

Stuur ons een e-mail: