Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Profileringsfonds

Laatst gewijzigd op 5 september 2023
Als je door omstandigheden studievertraging oploopt, kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen via de Regeling Profileringsfonds.

Er zijn verschillende omstandigheden waardoor je studievertraging kunt oplopen. Of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning hangt af van de gestelde voorwaarden per omstandigheid.

Profileringsfonds: informatie en aanvraag indienen

 • Wanneer kun je een aanvraag doen: welke omstandigheden gelden

  Tijdens je studie kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor je studievertraging oploopt. Mogelijk kom je in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming vanuit het Profileringsfonds. Je kunt daartoe een aanvraag indienen als je vanwege bijzondere omstandigheden in het afgelopen studiejaar minder dan 60 studiepunten hebt behaald, inclusief herkansingen, extra curriculaire vakken, vakken behaald bij andere onderwijsinstellingen, etc. 

  De Regeling Profileringsfonds is opgedeeld in 4 delen, hieronder kun je zien welke omstandigheid onder welk deel valt:

  Deel 1 Overmacht 

  Overmachtssituatie, zoals ziekte of zwangerschap en bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een handicap of chronische ziekte.

  Deel 2 Specifieke situaties

  Een onvoldoende studeerbare opleiding, een niet-bekostigde masteropleiding of studenten die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van sport of cultuur. 

  Deel 3 Advies en medezeggenschap

  Werkzaamheden als lid van een medezeggenschapsraad (USR, FSR), opleidingscommissie of toehoorder van een faculteitsbestuur.

  Deel 4 Studentenorganisaties

  Lidmaatschap van een bestuur van door de VU erkende stichtingen en verenigingen. In de Regeling Profileringsfonds vind je ook de meestgestelde vragen m.b.t. studentenorganisaties.


 • Wanneer kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning

  In sommige gevallen kom je niet in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming vanuit het Profileringsfonds, ook al heb je vanwege persoonlijke omstandigheden studievertraging opgelopen. Hieronder een opsomming:

  • Je bent student in deeltijd, premasterstudent, volgt contractonderwijs of een exchange programme
   (je komt alleen in aanmerking als je als voltijds bachelor- of masterstudent aan de VU staat ingeschreven in het studiejaar waarover je tegemoetkoming aanvraagt);
  • Je hebt nominaal gestudeerd in de opgegeven vertragingsperiode (nominaal = 60 studiepunten behaald, ongeacht in welk programmajaar de vakken zijn aangeboden); 
  • Je hebt eerder al in totaal 18 maanden aan tegemoetkoming ontvangen (maximale termijn voor een bachelor);
  • Je hebt eerder al in totaal 6 maanden aan tegemoetkoming ontvangen (maximale termijn voor een 1-jarige master);
  • Je hebt eerder al in totaal 12 maanden aan tegemoetkoming ontvangen (maximale termijn voor een 2-jarige master);
  • Je hebt eerder al in totaal 18 maanden aan tegemoetkoming ontvangen (maximale termijn voor een 3-jarige master);
  • Je bent 3e jaarstudent of hoger in een 1-jarige master;
  • Je bent 4e jaarstudent of hoger in een 2-jarige master;
  • Je bent 5e jaarstudent of hoger in een 3-jarige master;
  • Je hebt in het betreffende studiejaar geen melding gedaan van studievertraging bij de studieadviseur.
 • Aanvragen Profileringsfonds: formulieren en deadlines

  Profileringsfonds deel 1 en 2 ‘Overmacht’ en ‘Specifieke Situaties’

  Je kunt geen aanvraag meer indienen bij het Profileringsfonds deel 1 (Overmacht) en deel 2 (Specifieke situaties) voor een financiële tegemoetkoming over studiejaar 2022-2023. De deadline is verstreken op 15 januari 2024.

  Heb je door persoonlijke omstandigheden studievertraging opgelopen in studiejaar 2023-2024 en heb je dat gemeld bij de studieadviseur? Van 1 september 2024 tot 15 januari 2025 kun je een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. De aanvraagformulieren zullen vanaf 1 september op deze webpagina te vinden zijn.

  Wil je hulp bij je aanvraag? Maak dan een afspraak met een van de Studentendecanen.

  Profileringsfonds deel 3 ‘Advies en medezeggenschap’

  Indien je in studiejaar 2023-2024 lid bent van een Opleidingscommissie, de Facultaire Studentenraad of toehoorder bij het Faculteitsbestuur, dan kun je na afloop van het huidige studiejaar van 1 september tot 1 november 2024 een aanvraag indienen. De aanvraagformulieren zijn vanaf 1 september op deze webpagina te vinden.

  Profileringsfonds deel 4 ‘Studentenorganisaties’

  Het huidige bestuur (2023-2024) van een door de VU erkende studentenorganisatie kan na afloop van het huidige studiejaar van 1 september tot 1 november 2024 een aanvraag indienen bij het Profileringsfonds voor toekenning van een bestuursbeurs. Het aanvraagformulier is vanaf 1 september op deze webpagina te vinden.

  Erkenning studentenorganisaties

  De erkenningsprocedure geschiedt in de zomer van 2024. De aanvraag voor (her)erkenning van je organisatie kan van 1 april tot 1 mei 2024 ingediend worden bij de Commissie Profileringsfonds. Erkenning is van kracht per 1 september 2024 en is drie jaar geldig.

  De deadline voor her-erkenning is ook 1 mei 2024.

  Doe een aanvraag bij het Profileringsfonds met dit formulier.

  Behandeltermijn delen 1 t/m 4

  De behandeltermijn van een complete aanvraag van de Commissie Profileringsfonds is 15 weken, maar het streven is om een complete aanvraag binnen 10 weken te behandelen.

 • Regeling Profileringsfonds

  Regeling Profileringsfonds

  De complete Regeling Profileringsfonds.

  Uitvoeringsregeling Profileringsfonds

  Hierin worden onder andere de termijnen vermeld voor het aanvragen en de stukken die aangeleverd moeten worden. 

  Toekenning Gelden Profileringsfonds

  Hierin staat informatie over de uit te keren bedragen per onderdeel.

 • Algemene Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Lees voor eventuele specifieke voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door.

  a. Financiële ondersteuning wordt verstrekt aan een student die als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in een studiejaar waarin hij is ingeschreven aan de VU als voltijds– of duale student voor een opleiding waarvan hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd. 

  b. Een student die een bacheloropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en de student voor de desbetreffende opleiding aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op de prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).

  c. Een student die een éénjarige masteropleiding volgt, komt voor de financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan twee jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  d. Een student die een tweejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan drie jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  e. Een student die een driejarige masteropleiding volgt, komt voor financiële ondersteuning uitsluitend in aanmerking, indien de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd en er niet meer dan vier jaar zijn verstreken na het moment van eerste inschrijving voor een masteropleiding aan de VU.

  f. Een student die uitsluitend op grond van nationaliteit geen aanspraak heeft of heeft gehad op prestatiebeurs hoger onderwijs (WSF 2000) indien hij/zij wel voldoet aan de overige vereisten van deze regeling en voorts het instellingscollegegeld aan de VU betaald heeft.

  (Voorwaarden b t/m f zijn niet van toepassing op Deel 4).

 • Studievertraging: Overmacht (deel 1) en Specifieke situaties (deel 2)

  Overmacht (deel 1)

  Onder Overmacht worden de volgende bijzondere omstandigheden verstaan: 

  1. Ziekte of zwangerschap en bevalling 
  2. Bijzondere familieomstandigheden 
  3. Een handicap of chronische ziekte

  Specifieke situaties (deel 2)

  Onder Specifieke situaties worden de volgende bijzondere omstandigheden verstaan: 

  1. Studenten die een onvoldoende studeerbare opleiding volgen 
  2. Studenten die een Croho-geregistreerde opleiding volgen die niet volledig wordt bekostigd door de overheid 
  3. Studenten die naast hun studie op hoog niveau sporten of een culturele prestatie leveren

  Lees voor de voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door! Zowel de algemene voorwaarden als de voorwaarden specifiek voor het deel dat voor jou van toepassing is. 

  Melden studievertraging 

  Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning ben je verplicht om binnen drie maanden melding te maken van de mogelijke studievertraging bij een studieadviseur. Je hoeft dus nog geen vertraging te hebben opgelopen. Meld je je pas bij de studieadviseur terwijl je al vertraging hebt opgelopen, dan wordt de studievertraging gerekend vanaf drie maanden voor de melding. De studieadviseur stuurt je eventueel door naar een studentendecaan. Neem dus op tijd contact op met je studieadviseur, zodra je mogelijk vertraging gaat oplopen. Let op: je moet studievertragende omstandigheden elk jaar opnieuw melden, ook als het om een chronische aandoening gaat en ook als het eerder aangevoerde omstandigheden betreft, waar al eens een tegemoetkoming voor is toegekend.

  Lees voordat je de aanvraag indient de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen. Je vindt de Uitvoeringsregeling onder 'Documenten Profileringsfonds'.

  Ter onderbouwing van je aanvraag moet je documenten (bijv. een doktersverklaring) meesturen. Vraag deze documenten op tijd aan en wacht niet tot de dag van de deadline. In dit stappenplan vind je een overzicht van documenten die je moet aanleveren.
  Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen door de Commissie Profileringsfonds als deze helemaal compleet is. 

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor financiële ondersteuning 

  Van 1 september 2024 tot 15 januari 2025 kun je een verzoek indienen voor studievertraging in studiejaar 2023-2024 via het aanvraagformulier dat te vinden is onder 'Aanvragen Profileringsfonds: formulieren en deadlines'. 

  De deadline voor het indienen van een verzoek om financiële ondersteuning over studiejaar 2022-2023 is op 15 januari 2024 verstreken.

 • Advies en medezeggenschap (deel 3)

  Deel 3 van de regeling Profileringsfonds is van toepassing op studenten die werkzaamheden hebben verricht voor medezeggenschap of een adviesorgaan van de VU. De student was actief als: 

  1. Lid van een medezeggenschapsraad op centraal (USR) of facultair niveau (FSR)
  2. Lid van een opleidingscommissie (OLC)
  3. Toehoorder van een faculteitsbestuur

  Let op: USR-leden moeten het verzoek tot uitbetaling bestuursbeurs direct bij aanvang van het studiejaar, maar vóór 30 september indienen.

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor financiële ondersteuning

  Dien je verzoek in via het aanvraagformulier 'verzoek financiële ondersteuning' vóór 1 november, na afloop van het studiejaar waarin de bestuursactiviteiten hebben plaatsgevonden. Je vindt het aanvraagformulier onder 'Aanvragen Profileringsfonds en deadlines'.

 • Studentenorganisaties (deel 4)

  Deel 4 van de Regeling Profileringsfonds is van toepassing op: 

  1. Door de VU erkende studentenorganisaties. 
  2. Niet erkende studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor een projectsubsidie en onkosten ten behoeve van de oprichting van je studentenorganisatie (bijv. notariskosten).

  Volgens de VU is een studentenorganisatie een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, bestuurd door studenten, ten behoeve van - in ieder geval - studenten die een opleiding volgen bij de VU en daar collegegeld hebben betaald. De studentenorganisatie moet gericht zijn op de ontplooiing van haar leden. Verder hebben de activiteiten van de organisatie een duidelijke relatie tot de Amsterdamse studentenwereld. 

  Lees voor de voorwaarden de Regeling Profileringsfonds goed door.
  Zowel de algemene voorwaarden als de voorwaarden specifiek voor het deel dat voor jou van toepassing is. 

  Erkenningsprocedure studentenorganisaties en verdere toelichting bestuursbudgetten

  Om een bestuursbudget te kunnen ontvangen vanuit het Profileringsfonds dien je een door de VU erkende studentenorganisatie (vereniging of stichting) te zijn. Om erkend te kunnen worden dien je aan verschillende voorwaarden te voldoen. 

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor erkenning

  De aanvraag voor (her)erkenning kan worden ingediend van 1 april tot 1 mei. Let op: in het jaar waarin de erkenning wordt gehonoreerd, heeft het zittende bestuur nog geen recht op een bestuursbudget. Dit betekent dat wanneer de organisatie in de zomer van 2024 wordt erkend, het bestuur van 2024-2025 pas recht heeft op toekenning van een bestuursbeurs (en dit pas kan aanvragen tussen 1 september en 1 november 2025).

  Lees voordat je de aanvraag indient de Uitvoeringsregeling goed door. Daarin staat vermeld hoe je de aanvraag kunt indienen en welke documenten je moet meesturen.

  Wanneer en hoe dien je een verzoek in voor financiële ondersteuning

  Dien je verzoek in via het aanvraagformulier 'verzoek financiële ondersteuning' vóór 1 november, na afloop van het studiejaar waarin de bestuursactiviteiten hebben plaatsgevonden. Je vindt het aanvraagformulier onder 'Aanvragen Profileringsfonds en deadlines'.

  Overzicht van door de VU erkende studentenorganisaties

  Klik hier voor een lijst van door de VU erkende studentenorganisaties.

 • Aanvullende Voorziening Fulltime Besturen

  Bestuur jij fulltime? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage uit het Profileringsfonds: lees de voorwaarden.

  Je vraagt de Aanvullende Ondersteuning tegelijkertijd aan met je bestuursbeurs. Het aanvraagformulier voor de Voorziening Aanvullende Ondersteuning (VAO) wordt elk jaar in augustus door de Commissie Profileringsfonds toegezonden aan verenigingen en medezeggenschapsleden die daarvoor in aanmerking komen. 

 • Corona alleen in uitzonderingsgevallen

  De coronapandemie en in verband hiermee genomen maatregelen door overheid en onderwijsinstellingen gelden niet als studievertragende bijzondere omstandigheden waarvoor een beroep op de Regeling Profleringsfonds mogelijk is. In uitzonderingsgevallen kan dat anders zijn, zoals hieronder beschreven. Zie hiervoor pagina 9 van het Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

  Studievertraging door bijzondere omstandigheden

  In zijn algemeenheid is het doel van het Profileringsfonds het bieden van financiële ondersteuning aan die individuele student die door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt of verwacht op te lopen. Het gaat hierbij om studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatiebeurs (art. 7.51c WHW). 

  Bijzondere persoonlijke omstandigheden bij ziekte door corona

  Studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatiebeurs en die door de coronacrisis te maken krijgen met bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor zij studievertraging oplopen, kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Het gaat hierbij om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de corona maatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het Profileringsfonds.

  Geen vergoeding bij aanpassingen in onderwijsprogramma door kabinetsmaatregelen

  De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het Profileringsfonds. Deze situatie is niet aan te merken als de in de context van het Profileringsfonds bedoelde bijzondere omstandigheid dat de opleiding onvoldoende studeerbaar zou zijn.

  Beleid

  Van instellingen wordt niet verwacht dat zij in het eigen beleid voorzien in aanvullende gronden voor aanspraak om studenten te compenseren voor studievertraging. Dit gezien de overmachtssituatie en de inspanningen die zij plegen om nadelen voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen.

  Instellingen monitoren hoeveel uitkeringen zij doen uit het Profileringsfonds aan studenten die een beroep doen op het fonds door omstandigheden die samenhangen met de coronacrisis. Over (tussen)resultaten van de monitoring wordt door de VSNU, VH en OCW overleg gevoerd.

Vragen over het Profileringsfonds?

Stuur ons een e-mail: