Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Medezeggenschapsorganen

Binnen de organisatie van de VU zijn er drie medezeggenschapsorganen: de Universitaire studentenraad, de Ondernemingsraad en de Gezamenlijke Vergadering.

Studentenraad (USR)
Alle studenten hebben de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit door middel van medezeggenschap. Dit geldt op zowel facultair niveau, als op universitair niveau (via de Universitaire Studentenraad).

Ondernemingsraad (OR)
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft sinds 1993 een Ondernemingsraad. Hierin hebben medewerkers van de universiteit zitting. De Ondernemingsraad komt tot stand na verkiezingen waarbij medewerkers hun stem uit kunnen brengen op kandidaten van de verschillende vakbonds- of 'vrije' lijsten.
De bevoegdheden van de OR, zoals onder andere het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Volgens de WOR is het doel van de ondernemingsraad "het uitoefenen van medezeggenschap in het belang van het goed functioneren van de universiteit in al haar doelstellingen". De OR heeft tenminste maandelijks overleg met het College van Bestuur.

De gezamenlijke vergadering (GV)
De Ondernemingsraad vormt samen met de Universitaire Studentenraad de Gezamenlijke Vergadering. In de Gezamenlijke Overlegvergadering wordt overleg gevoerd met het College van Bestuur. De taken en de bevoegdheden van de Gezamenlijke Vergadering zijn terug te vinden in het Reglement Universitaire Gezamenlijke Vergadering en omvatten o.a. adviesrechten op de jaarlijkse universitaire begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en instemmingsrecht op het instellingsplan (meerjarig beleidsplan), het Bestuursreglement VU en het Kwaliteitsplan Onderwijs.

Behartiging van de belangen van individuele werknemers behoort niet tot de taken van de Ondernemingsraad. Dit wordt onder meer gedaan door de vakbonden.

Onderdeelcommissies
Elke faculteit en de meeste diensten hebben een onderdeelcommissie. Een onderdeelcommissie is een lokale ondernemingsraad. Zij behartigt zaken die het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden.  

Contactgegevens
Ambtelijk secretaris OR: Klaske van den Berg, E-mail: or@vu.nl, Tel. 020 59 85312 / 020 59 85238
Ambtelijk secretaris USR: Jeannetta van Baarsen, E-mail: usr@vu.nl, Tel. 020 59 82291 / 06 21202713
Ambtelijk secretaris GV: Astrid de Bruin, E-mail: gv@vu.nl, Tel. 020 59 84536 / 06 2896 1474

Secretareeel medewerker medezeggenschap: Eva Makker, E-mail: e.r.makker@vu.nl, Tel. 0641557395 

Bezoekadres
Ambtelijk secretarissen OR/GV/USR
Van der Boechorststraat 1, kamer 1E-41
1081 BT Amsterdam