Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

Tijdens de leergang wisselt u met de andere deelnemers actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie uit. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. De leergang staat onder leiding van prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Of u nu een generalist of specialist bent: deze leergang helpt u te bepalen waar de contractrechtelijke crux van een probleem ligt, welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgegeven kan worden. Of het nu gaat om de toepasselijke functie van de redelijkheid en billijkheid, de wilsvertrouwensleer, de toepasselijke uitlegregel, de toepasselijke algemene voorwaarden of het toepasselijke recht; contractrechtelijke leerstukken zijn voor iedere praktijk relevant. 

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreide omschrijving van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij het programma-overzicht onderaan deze pagina. Binnenkort wordt de planning najaar 2024 bekend gemaakt. Om een indruk te krijgen van het tijdspad, de onderwerpen en docenten kunt u hier overzicht met het programma en onderwerpen planning najaar 2023 vinden.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem. Bekijk hier het overzicht met de docenten die betrokken zijn bij de leergang (.pdf).

Didactiek
De leergang vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en contractclausules die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 3 á 4 uur.

Alle grote, klassieke contractrechtelijke leerstukken komen aan de orde. Deze worden op twee niveaus behandeld:

 • Dogmatiek: kennis van de dogmatiek stelt u in staat om een probleem direct thuis te brengen, de kern te zien en uw betoog een dwingende structuur te geven. 
 • Concretisering: onder andere door bespreking van feitenrechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en gerechtshoven met de besproken problematiek omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar de kansen liggen in uw zaak en welke stellingen u moet betrekken.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Foto Lodewijk Smeehuizen

Programma

 • College 1 - Het karakter van het contractenrecht, de totstandkoming van overeenkomsten en uitleg.

  Het karakter van het contractenrecht, de totstandkoming van overeenkomsten en uitleg.

  Waarom is de argumentatie in een contractrechtelijk geschil wezenlijk anders dan in een goederenrechtelijk geschil? Waarom is het gemakkelijker te bepleiten dat de uitleg van de wederpartij niet klopt dan dat zijn stellingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn? Gaat het om wat men wil of om welke indruk men heeft gewekt? Welke uitlegmaatstaf past bij welk type overeenkomst?

  In dit college behandelen we de functies van de redelijkheid en billijkheid, wilsvertrouwensleer, vertegenwoordiging, de totstandkoming van overeenkomsten, pre-contractuele fase en intentieovereenkomsten. Ook worden overeenkomsten en remedies kort aangestipt, die in het volgende college uitgebreider worden behandeld.

 • College 2 - Uitleg van overeenkomsten en remedies (I).

  Uitleg van overeenkomsten en remedies (I).
  Hoe gaat de rechter te werk als hij een overeenkomst uitlegt? In hoeverre doet een considerans ter zake? Is voor een geslaagd beroep op dwaling toerekening aan de wederpartij vereist? Wanneer kan een tekortkoming op grond van ‘verkeersopvattingen’ worden toegerekend? Hoe snel moet men klagen? Onder welke omstandigheden is een in gebreke stelling noodzakelijk? Hoe moet die luiden? Wanneer is sprake van schuldeisersverzuim? 

  In dit college vindt een korte herhaling plaats. Vervolgens behandelen we de uitleg van contracten: van afstandsovereenkomst tot share purchase agreement, uitlegclausules, wilsgebreken, in gebreke stellen, de klachtplicht, tekortkoming en het schuldeisersverzuim. 

 • College 3 - Remedies (II), opzegging van duurovereenkomsten.

  Remedies (II), opzegging van duurovereenkomsten.
  Welke remedies zijn er en onder welke voorwaarden kan men ze inroepen? Kan ook nakoming worden gevorderd als dat voor de debiteur zeer bezwaarlijk is? Wanneer kan een tekortkoming op grond van ‘verkeersopvattingen’ worden toegerekend? Hoe bepaalt men de schadevergoeding bij wanprestatie? Wanneer is een tekortkoming te gering om ontbinding te rechtvaardigen? Kan men naast ontbinding schadevergoeding vorderen? Hoe breed is de wijzigingsbevoegdheid van de rechter? Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden kan men een duurovereenkomst opzeggen? 

  In dit college behandelen we nakoming, schuldeisersverzuim, schadevergoeding, ontbinding, wijziging door de rechter, opschorting en verrekening en opzegging duurovereenkomsten. 

 • College 4 - Contracten, financiering en zekerheden.

  Contracten, financiering en zekerheden.

  Pandrecht, hypotheek, borgtocht, bankgaranties, performance bonds, achterstellingsovereenkomsten, vermogensverklaringen.

 • College 5 - Meerpartijenverhoudingen, bijzondere bedingen.

  Meerpartijenverhoudingen, bijzondere bedingen.
  Wanneer werkt de overeenkomst bijzondere bedingen jegens derden? Wie is wel partij en wie niet? Wat zijn bronnen van hoofdelijke verbondenheid? Welke verweermiddelen kan de derde tegenwerpen? Wat wil ‘vrijwaring’ eigenlijk precies zeggen? Is het mogelijk dat men geen contract heeft, maar toch een bijzondere zorgplicht? Wanneer is voor contractsovername toestemming vereist? 

  In dit college behandelen we hoofdelijke verbondenheid, regresverhoudingen, contractsoverneming, vrijwaring, quasi-contracten en doorwerking verweermiddelen. 

 • College 6 - Aspecten van internationaal privaatrecht, Europees consumentenrecht.

  Aspecten van internationaal privaatrecht, Europees consumentenrecht.

  • Welk recht is van toepassing op een contract met grensoverschrijdende aspecten? Kunnen partijen bij voorbaat het toepasselijke recht afspreken? Welke rechter is bevoegd tot kennisneming van geschillen die als gevolg van een dergelijk contract ontstaan? Hebben partijen het zelf in de hand en kunnen zij een rechter afspreken? Hoe gaan de rechters en de advocaten met deze vragen om?
   In dit college behandelen we toepasselijk recht op een contract, rechtskeuze, rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij internationale contracten, forumkeuze, problematiek van de plaats van uitvoering en de rechtsmacht van de rechter en algemene voorwaarden.
  • Wat is de invloed van de EU op de algemene voorwaarden, de consumentenkoop? Moet een rechter ambtshalve de regels betreffende algemene voorwaarden en de consumentenkoop toepassen? Wat is een oneerlijke handelspraktijk? Wat is het verschil tussen een wilsgebrek en een oneerlijke handelspraktijk? Kan een consument een overeenkomst ontbinden zonder dat sprake is van wanprestatie? Welke informatie moet een leverancier aan de consument verstrekken voordat een overeenkomst wordt gesloten?

  In dit college behandelen we de ambtshalve toepassing van regels van Europees consumentenrecht, consumentenkoop, koop op afstand, de verhouding tussen richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en de regeling betreffende algemene voorwaarden in het BW, de oneerlijke handelspraktijk en richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken, bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (Afdeling 2b, titel 5 Boek 6 BW) en richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten. 

 • College 7 - Algemene voorwaarden en bijzondere contractrechtelijke onderwerpen.

  Algemene voorwaarden en bijzondere contractrechtelijke onderwerpen.
  De behandeling van lagere rechtspraak in vergelijking met de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van veel voorkomende contractsbepalingen.

  In dit college behandelen we algemene voorwaarden in internationale context, de vaststellingsovereenkomst, een aantal veel voorkomende contractsbepalingen, finale kwijting en bindend advies. 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto