Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pre-University College informatie voor docenten

Het Pre-University College is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Bètapartners en scholen uit het voortgezet onderwijs.

Het VU Pre-University College (PUC) beoogt de aansluiting tussen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs te verbeteren met als doel leerlingen van het vwo te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast maken de leerlingen via het Pre-University College kennis met de universiteit. Het Pre-University College heeft daarom een aantal aansluitingsactiviteiten en programma’s ontwikkeld voor leerlingen én docenten van het voortgezet onderwijs.

Ons scholennetwerk

Ben je benieuwd of jouw school is aangesloten bij het Pre-University College?

Ontdek het nu!

Programma's voor docenten

 • Nascholing Profielwerkstukstarter

  Bij het begeleiden van een profielwerkstuk wordt een beroep gedaan op de onderzoeksvaardigheden van de begeleidende docent. Omdat het doen van onderzoek voor de meeste docenten veelal niet (meer) tot hun dagelijkse praktijk behoort, kunnen basale onderzoeksvaardigheden weggezakt zijn. Onderdeel van de Nascholing Profielwerkstukstarter is daarom een opfriscursus waarin basale onderzoeksvaardigheden van de docent ‘opgefrist’ worden. Een ander onderdeel is de verdiepingscursus gericht op begeleiding en beoordeling. Want ook met het bezit van voldoende onderzoeksvaardigheden vraagt het begeleiden en beoordelen van een profielwerkstuk weer andere vaardigheden van de docent. Gebaseerd op de theorie biedt de nascholing hiervoor praktische handvatten.

  Data en tijden opfriscursus
  maandag 16 januari 2023, 14.00 - 17.00 uur
  woensdag 25 januari 2023, 14.00 - 17.00 uur
   
  Data en tijden verdiepingscursus
  Effectieve didactiek + begeleiding PWS
  dinsdag 14 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur 

  Presentatievormen + beoordelen PWS
  dinsdag 28 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur

  Meer informatie
  Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar nascholing.puc@vu.nl.

 • Docent-ontwikkelteams (DOTs)

  Elk deelprogramma voor leerlingen kent een Docent-ontwikkelteam (DOT) dat bestaat uit docenten van de VU en een docent uit het voorgezet onderwijs. Bij de uitvoering van Masterclasses zijn studenten (als Masterclass-assistenten) betrokken, die deels verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitwerking van de Masterclass.

  De vo-docent draagt binnen het DOT zorg voor de inhoudelijke aansluiting bij de doelgroep, heeft een adviserende rol, werkt mee aan het ontwikkelen van het lesplan en geeft feedback.

  Aanmelden
  Docenten kunnen zich voor een van de docent-ontwikkelteams aanmelden bij de vo-coördinator. Tijdsindicatie is 15-30 uur.

 • Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

  Wat is een PAL?
  PAL staat voor Persoonlijk Assistent van de Leraar. De PAL helpt een docent in het voortgezet onderwijs door een deel van zijn taken over te nemen. Op die manier maakt de PAL kennis met het docentschap en doet ervaring op in het voortgezet onderwijs. Een PAL heeft een pedagogisch didactische training gehad. De PAL is echter niet eindverantwoordelijk voor een klas en kan en mag niet zelfstandig lesgeven.

  Waarom een PAL?
  De inzet van PAL’s is zeer succesvol; scholen maken er gebruik van omdat blijkt dat de PAL's niet alleen zorgen voor een effectievere inzet van docenten maar dat de PAL’s daarnaast:

  1. een rol spelen bij de identificatie in de overgang van leerling naar student (peer learning) en zeker ook een rol kan spelen bij de identificatie als we eerstegeneratiestudenten kunnen inzetten als PAL; 
  2. leerlingen inspireren om goed te kiezen;
  3. een ambassadeur zijn voor de betreffende studie en ho-instelling;
  4. vernieuwing in de school brengen;
  5. de universiteit in de school brengen;
  6. een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van het tekort aan (bèta)docenten doordat ze soms kiezen voor het lerarenberoep terwijl ze dat nooit eerder hebben overwogen;
  7. een interessante bijbaan hebben in hun vakgebied die henzelf kan motiveren;
  8. contacten tussen vo en ho vergemakkelijken (vo-docenten hebben een direct contact binnen de universiteit);
  9. ingezet kunnen worden op specifieke thema’s zoals e-learning (waarbij PAL’s vooraf een training krijgen op dat thema), flipping the classroom etc.

  Werkzaamheden van een PAL

  • Steun bieden bij de uitvoering van practica, praktische opdrachten en profielwerkstukken in de bovenbouw
  • Steun bieden bij begeleiding van leerlingen tijdens keuzewerktijd-uren
  • Als onderwijsassistent ondersteuning bieden tijdens reguliere lessen
  • (Vakoverstijgende) projecten in boven- en onderbouw helpen opzetten en/of begeleiden
  • Ondersteuning bieden bij digitale leeromgevingen

  Meer informatie
  Voor verdere informatie: www.palvoordeklas.nl

Programma's voor leerlingen

 • Masterclasses

  Voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo organiseert het Pre-University College in het voorjaar en najaar een reeks Masterclasses.

  Elke Masterclass gaat dieper in op een specifiek onderwerp en bestaat uit meerdere colleges op de VU en/of online colleges. Tijdens deze colleges raken leerlingen bekend met wetenschappelijk onderzoek en leren ze voor een eigen onderzoek bronnen goed te gebruiken. Tijdens het laatste college presenteren de leerlingen samen met andere deelnemers de resultaten van het eigen onderzoek.

  Met het volgen van een Masterclass maken leerlingen ook kennis met de universiteit, medeleerlingen en -studenten, en de VU-campus. Leerlingen worden tijdens een Masterclass begeleidt door studenten van de VU, die ze wegwijs maken op de campus en helpen het eigen onderzoek op te zetten.


  Opzet

  • De Masterclasses vinden plaats in twee rondes per jaar: in het voor- en najaar;
  • Per ronde is er keuze uit ongeveer 11 Masterclasses;
  • Elke Masterclass bestaat uit ongeveer drie of vier colleges op de VU;
  • Elk college duurt ongeveer 3 uur. Daarnaast verrichten leerlingen in de eigen tijd onderzoek voor de eindpresentatie.

  Selectie en deelname

  • De Masterclasses zijn toegankelijk voor leerlingen die op een school zitten die aangesloten is bij het Scholennetwerk van het Pre-University College;
  • De coördinator van de school selecteert welke leerlingen zich kunnen aanmelden voor een Masterclass;
  • De vo-coördinator kan één leerling per Masterclass opgeven – leerlingen dienen zich vervolgens via een inschrijflink definitief aan te melden voor een Masterclass.


  Locatie
  Vrije Universiteit Amsterdam


  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met het Pre-University College via puc@vu.nl.

  Zie hier een korte impressie van het programma Masterclasses. 

 • Be Prepared

  Dit programma bereidt leerlingen uit 5 vwo – waarvan de ouders niet aan een (Nederlandse) universiteit hebben gestuurd – voor op alle hindernissen die komen kijken bij het maken van een gemotiveerde studiekeuze, en leert hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

  Be Prepared vindt plaats van maandag 6 tot en met woensdag 8 februari 2023, en vindt plaats op de VU-campus.

  In deze dagdelen wordt er geleerd:

  • Wat de eigen talenten zijn;
  • Wat de eigen sterktes en zwaktes zijn;
  • Welke valkuilen je tegen kan komen;
  • Hoe alle geleerde stof betrokken kan worden in het studiekeuze traject.

  Na afloop van dit programma heeft de leerling inzicht gekregen in de eigen kwaliteiten, en vaardigheden in handen om de studie zonder vertraging succesvol af te ronden.

  Aanmelden
  Indien de school is aangesloten bij het Pre-University College, kunnen leerlingen zich via deze link aanmelden voor Be Prepared 2023. 

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met het Pre-University College via puc@vu.nl.

  Zie hier een korte impressie van het programma Be Prepared van schooljaar 2018-2019.

 • Profielkeuze Derde Klas

  Dit programma helpt leerlingen uit 3 vwo bij het maken van de juiste profielkeuze, en laat ze nadenken over wat hun interesse met betrekking tot discipline (Alfa, Gamma, Bèta en Life Sciences), profiel (C&M, E&M, N&T, N&G) en toekomstige studie is. 

  Leerlingen ervaren en begrijpen dat kiezen voor een bepaald profiel in de derde klas een momentopname is en niet voor altijd vastligt. Tegelijkertijd heeft de profielkeuze wel degelijk invloed op de richting die ze opgaan als zij eenmaal naar de universiteit of HBO gaan. Dit programma tracht zo breed mogelijk te informeren om leerlingen in staat te stellen een keuze te maken die bij hen past.

  De leerlingen onderzoeken, in gesprek met vier student-assistenten van de VU - die als ervaringsdeskundigen de voorlichting geven - aan de hand van een aantal vragen over het thema “suiker” per profiel waar hun interesse ligt, en hoe hun kwaliteiten daarbij aansluiten.


  Interactie student(en)-leerlingen
  Elke student vertegenwoordigt één profiel. In het gesprek over de vragen met elkaar en met de student proberen leerlingen zich in alle profielen in te leven. Zo ontdekken leerlingen vragen die binnen en buiten hun interessegebieden vallen. Tevens zien ze hoe één specifiek onderwerp vanuit verschillende perspectieven benaderd kan worden en hoe dit zich in de praktijk uit in verschillende profielen, studies en beroepen. Zij beantwoorden daarmee voor zichzelf: welke vraag en bijbehorend profiel interesseert me?   


  Online omgeving
  Het programma Profielkeuze Derde Klas vindt geheel online via Zoom plaats. De student-assistenten zijn getraind om de voorlichting online te verzorgen. De leerlingen worden in vier gelijke groepen verdeeld over vier break-out rooms, de student-assistenten gaan in elke break-out room langs. Omdat de voorlichting interactief is, wordt er van leerlingen verwacht dat zij actief bij dragen.


  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met het Pre-University College via puc@vu.nl.

 • Profielwerkstukstarter

  Leerlingen die hun profielwerkstuk zo goed mogelijk willen schrijven, leren in dit programma precies welke (onderzoeks-)vaardigehden ze daarvoor nodig hebben en hoe ze die moeten toepassen.  

  Drie modules
  Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten op school, van elk één uur. Bij elke bijeenkomst wordt er een specifieke module behandeld: De onderzoeksvraag, Bronnen zoeken en citeren, en Methode, discussie en conclusie

  Na afloop van de module De onderzoeksvraag kan een leerling: 

  • uitleggen welk voorbereidend werk gedaan moet worden om te kunnen beginnen met het opstellen van een onderzoeksvraag/onderwerp;
  • een voorlopige onderzoeksvraag opstellen;
  • een onderzoeksvraag aanscherpen met een gegeven checklist;
  • deelvragen opstellen die samen met de onderzoeksvraag een leidraad vormen voor het onderzoek.

  Na afloop van de module Bronnen zoeken en citeren kan een leerling:

  • gericht zoeken naar literatuurbronnen voor het beantwoorden van zijn/haar
  • onderzoeksvraag;
  • met de juiste zoekinstructies en zoektermen informatie op internet vinden;
  • de kwaliteit en toepasbaarheid van bronnen beoordelen;
  • refereren naar bronnen;
  • aangeven wanneer er plagiaat wordt gepleegd;
  • zijn/haar eigen zoekvraag, zoekstrategie en antwoord op zijn/haar zoekvraag verwoorden.

  Na afloop van de module Methode, discussie en conclusie kan een leerling:

  • de eisen voor een goede conclusie en discussie benoemen en begrijpen;
  • door middel van beantwoording van de hoofd- en deelvragen een goed onderbouwde conclusie schrijven;
  • een hypothese aannemen of verwerpen;
  • herkennen en begrijpen wat kritisch evalueren van (eigen) onderzoek inhoudt;
  • aanbevelingen doen om zijn/haar onderzoek te verbeteren;
  • beargumenteren of onderzoeksgegevens intern en extern geldig zijn.

  Praktische informatie

  • Voorafgaand aan de bijeenkomst maken de leerlingen een voorbereidingsopdracht;
  • De bijeenkomst zal bestaan uit presentaties en opdrachten;
  • Modules worden per klas gegeven (max. 32 leerlingen) op de school en duren 60 minuten (per module).

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met het Pre-University College via puc@vu.nl.

 • College "Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken"

  Voor leerlingen van 5 en 6 vwo die hun profielwerkstuk moeten maken én voor leerlingen die een Masterclass volgen, wordt twee keer per jaar een middag georganiseerd waar wordt geleerd hoe je wetenschappelijk literatuur zoekt en hoe je die vervolgens gebruikt.

  De middag begint met een hoorcollege over de plaats van literatuur in wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen krijgen zoektips, live demonstraties van het zoeken naar literatuur en hoe de gevonden literatuur beoordeeld moet worden op relevantie, kwaliteit en plagiaat.

  Het college “Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken” vindt twee keer per schooljaar plaats op de VU-campus.

 • Profielwerkstuk.nl

  Voor leerlingen die het profielwerkstuk (gaan) schrijven, is de website profielwerkstuk.nl in het leven geroepen. Hier vinden leerlingen veel tips en handvaten om hun op weg te helpen bij het schrijven van het profielwerkstuk.

 • Studenthubs

  Voor leerlingen op het vwo wordt er de Studenthub aangeboden. Een oud-leerling van school die student is in het wo is twee keer per week een dagdeel op school aanwezig om vragen van leerlingen te beantwoorden.

  De Studenthub creëert een laagdrempelige faciliteit binnen school voor leerlingen van wie de ouders niet op een (Nederlandse) universiteit hebben gestudeerd. Deze aankomende eerstegeneratie studenten kunnen op basis van het peer-to-peer principe vragen stellen aan een student over profiel- en studiekeuze, het leren, herkennen en toepassen van vaardigheden en alle praktische zaken die met studeren te maken hebben.

  De Studenthub is een aanvulling op bestaande vo-ho aansluitingsactiviteiten die op school en via de VU worden aangeboden. De student geeft gedurende het schooljaar introductielessen op school voor 6, 5 en 4 vwo zodat de student bekend wordt bij de leerlingen.

  Neem contact op met de vo-coördinator op school om te informeren of jouw school deelneemt aan Studenthubs.

 • Extra uitdaging

  De VU biedt uiteenlopende mogelijkheden voor hoogbegaafde studenten of snelle denkers die meer uitdaging kunnen gebruiken. Dit kan op het gebied van kennisverdieping, maatschappelijke betrokkenheid en bestuurservaring.

  Volg de link om te zien wat er allemaal mogelijk is.

Overige informatie

 • Pre-University College Projectteam

  De programma's van het Pre-University College worden verzorgd door het Projectteam in samenwerking met de vo-scholen uit het Scholennetwerk.

  Het projectteam bestaat uit:

  • Erik Ansink (School of Business and Economics) - clustercoördinator Gamma;
  • Evelyne Groot (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) - clustercoördinator Gamma;
  • Gaila Jehoel (Faculteit der Geesteswetenschappen) - clustercoördinator Alfa, coördinator programma Professionele Leergemeenschappen (PLG's);
  • Marleen van der Meer (Bètapartners) - clustercoördinator Bèta, coördinator College "Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken";
  • Linda Mouw (Student- & Onderwijszaken) - coördinator Scholennetwerk;
  • Loes Mulders - programmamanager;
  • Sophia den Otter (Student- & Onderwijszaken) - coördinator Studenthubs;
  • Daniëlle Verhulst (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) - clustercoördinator Life Science.
 • Scholennetwerk

  In totaal zijn er 55 vo-scholen uit de regio Groot-Amsterdam aangesloten bij het Scholennetwerk van het Pre-University College:

  • Alkwin Kollege
  • Amstelveen College
  • Anna Lyceum
  • Ashram College
  • Barlaeus Gymnasium
  • Berger Scholengemeenschap
  • Berlage Lyceum
  • Bertrand Russell College
  • Calandlyceum
  • Castor College
  • Comenius College
  • Comenius Lyceum
  • Copernicus SG
  • CSB
  • Cygnus Gymnasium
  • Da Vinci College
  • Damstede Lyceum
  • Don Bosco College
  • Erfgooiers College
  • Gemeentelijk Gymnasium
  • Gerrit van der Veen College
  • Gymnasium Felisenum
  • Han Fortmann
  • Hermann Wesselink College
  • Hervormd Lyceum Zuid
  • Het Schoter
  • HLW
  • Hyperion Lyceum
  • Ichthus Lyceum
  • Ir. Lely Lyceum
  • Jan Arentsz
  • Jan van Egmond Lyceum
  • Kaj Munk College
  • Keizer Karel College
  • Lumion
  • Lyceum aan Zee
  • Martinuscollege
  • Metis Montessori Lyceum
  • MLA
  • Oostvaarders College
  • OSB
  • Oscar Romero
  • OSG West-Friesland
  • Park Lyceum
  • Pieter Nieuwland College
  • RSG Broklede
  • SG Huizermaat
  • St. Ignatiusgymnasium
  • St. Michaël College
  • St. Nicolaaslyceum
  • Trinitas Gymnasium
  • Vitus College
  • Vossius Gymnasium
  • Werenfridus
  • Zaanlands Lyceum
 • Agenda

  DATUM/DATAPROGRAMMADOELGROEP
  woensdag 10 mei 2023college Wetenschappelijk literatuur zoeken en gebruiken Leerlingen uit het Scholennetwerk
  woensdag 16 augustus 2023
  donderdag 17 augustus 2023
  vrijdag 18 augustus 2023
  maandag 21 augustus 2023
  dinsdag 22 augustus 2023
  Better PreparedLeerlingen
 • Samenwerkingspartners

Meer over onze programma's

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze programma's?

Stuur een e-mail naar puc@vu.nl

Pre-University College
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam