Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Richting geven aan studie, carrière en accountancy

Van flexibel instromen tot uitstekende begeleiding: onze deeltijdstudie tot Register Accountant sluit helemaal aan op jouw persoonlijke situatie. Jij hebt de regie. Samen met jou geven we richting aan accountancy, jouw carrière en je studie.

Tijdens de deeltijd postgraduate opleiding Accountancy ontwikkel je je tot allround financial auditor. De colleges worden gegeven door toonaangevende docenten. Zij nemen je mee in de nieuwste ontwikkelingen, zoals technologische vooruitgang, data analytics en digital auditing. Onze docenten komen uit de praktijk en kunnen je daarom bij uitstek leren hoe je om kunt gaan met situaties die je in het werk tegenkomt. Hoe houd je je rug recht als dat nodig is, wanneer trek je aan de bel? Je sluit de opleiding af met een RA theoriecertificaat.

Stroom je in vanuit een hbo of BA opleiding? Kijk dan hier op de (pre-)master Accountancy & Control. 

Accountancy opleiding: de vakken 

De vakken die tijdens de postgraduate opleiding behandeld worden zijn: 

 • Audit & Assurance
 • Bestuurlijke Informatieverzorging
 • Externe verslaggeving
 • Integrated Audit Practice
 • Voortgezet Belastingrecht

Een uitgebreide omschrijving van de inhoud vind je hieronder. 

Docenten- en Supportteam

Je krijgt les van topdocenten die expert zijn in alle facetten van accountancy. Dit doen ze naast hun werkzaamheden bij accountantskantoren, in het bedrijfsleven, bij de overheid of als onderzoeker. Dankzij hun praktijk- en onderzoekservaring is de lesstof altijd wetenschappelijk onderbouwd en actueel.

Beïnvloeden privéomstandigheden je studie? Ons supportteam staat altijd voor je klaar, zodat je studie, werk en privéleven in balans kunt houden.

Doel

Het programma is enerzijds gebaseerd op de internationale regelgeving voor auditing van het IFAC: de IAASB standaarden, die ook de basis zijn voor de Nederlandse Controle- en Overige Standaarden. Anderzijds is het programma gebaseerd op nationale regelgeving als Wet Toezicht Accountantsorganisaties, Wet op het Accountantsberoep, Verordening Accountantsorganisaties, Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants en dergelijke.

Je concentreert je daarbij niet alleen op de controle van de jaarrekening, maar ook op andere vormen van assurance services, niet-assurance opdrachten, kwaliteitshandhaving, besluitvormingsprocessen en ethiek.

Er zijn tussentijdse toetsen en een mondeling examen. Je sluit het vak af met een landelijk examen.

Inhoud

In het programma wordt ruim aandacht besteed aan de beheersing van basisvaardigheden zoals moderne risicoanalyse en automatisering in en van de controle. Het ontwikkelen van een professioneel-kritische houding en het omgaan met vaktechnische en ethische dilemma’s is de rode draad in ieder college. Dit is van groot belang voor de rol van de accountant binnen corporate governance en bij het omgaan met fraude. De colleges sluiten aan bij de actuele regelgeving zoals die bij Bestuurlijke Informatieverzorging en Externe Verslaggeving aan de orde komt.

Doel

Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Met als doel het verstrekken van informatie aan het management voor het besturen en beheersen van organisaties en het afleggen van verantwoording daarover.

Het vak Bestuurlijke Informatieverzorging bestaat uit twee delen, die afgesloten worden met een universitaire toets en een landelijk examen. 

Inhoud

In de colleges wordt ingegaan op de theorie inzake grondslagen en toepassingen van de betrouwbaarheidstypologie, general IT controls en application controls, risicomanagement en de totstandkoming van managementinformatie.Tevens wordt geoefend met het maken van vraagstukken. Bij het bespreken van de cases en het mondeling tentamen wordt tevens getraind op mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Doel

De kennis van studenten betreffende (inter)nationale institutionele kaders en verslaggevingvoorschriften verdiepen. Daarnaast studenten leren opgestelde jaarrekeningen en bestuursverslagen kritisch te beoordelen vanuit bestaande verslaggevingvoorschriften. Studenten bewust maken van de rol van de accountant in (ethische aspecten van) verslaggeving¬kwesties en het belang van communicatie daarover.

Het vak wordt afgesloten met twee schriftelijke tentamens.

Inhoud

De jaarrekening wordt besproken, met onderwerpen zoals impairment, business combinations, financiële instrumenten, pensioenen en share-based payments. Effectieve toepassing van verslaggevingvoorschriften wordt getraind door middel van cases. Hierbij wordt aandacht besteed aan probleemherkenning en -analyse, communicatie, ethiek en de rol van de accountant bij verslaggevingvraagstukken. De raakvlakken vanuit Bestuurlijke Informatieverzorging en Audit & Assurance worden behandeld, bijvoorbeeld verslaggeving over corporate governance en over internal control in het bestuursverslag, alsmede integrated reporting. De actualiteiten met betrekking tot de Externe Verslaggeving in zowel nationale als internationale regelgeving worden op de voet gevolgd.

Daarnaast maakt de student kennis met de verslaggeving van organisaties met een specifiek karakter, zoals financiële instellingen, not for profit organisaties en overheidsorganisaties.

Doel

Het vak is primair gericht op de toetsing van de kerncompetenties (kennis, vaardigheden, houding) en de geïntegreerde toepassing van de kennis die is opgedaan tijdens de kernvakken op concrete, uit de praktijk afkomstige vraagstukken waarmee de accountant wordt geconfronteerd. Omdat IAP vakgebied overstijgend is, is IAP gepositioneerd aan het einde van de theoretische opleiding.

Inhoud

In een praktijkcasus zal de student in een groepje (4-7 studenten) een offertepresentatie voor de controle van een bestaand bedrijf maken. Hierbij wordt expliciet gevraagd om vanuit de rol van extern accountant oplossingen te bedenken voor enkele specifieke problemen waar dit bedrijf mee te maken heeft. Voor de beantwoording van deze vraagstukken dient de kennis van de verschillende kernvakken te worden geïntegreerd.

Daarnaast zal de student worden uitgedaagd om te komen tot innovatieve oplossingen. Deze oplossingen moeten worden verweven in de offertepresentatie. Deze offertepresentatie moeten de studenten presenteren voor de audit committee van het bedrijf.

Doel

Voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden dient een accountant een behoorlijke fiscale kennis te bezitten, om tijdig fiscale problemen te kunnen signaleren, en om als gesprekspartner te kunnen functioneren van de fiscale specialist bij het bespreken van de fiscale positie van het bedrijf. In de bachelorfase van de studie is het basisvak belastingrecht gevolgd. Het onderhavige verdiepingsvak Voortgezet belastingrecht voor accountants is met name gericht op de fiscale winstbepaling van bedrijven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: 

 • fiscale winstbepaling (nationaal en internationaal)
 • buitenlandse dochtermaatschappij of vaste inrichting incl. transfer-pricing
 • fiscale aspecten van concernfinanciering
 • fusie en (internationale) samenwerkingsvormen 
 • horizontaal toezicht van de belastingdienst  
 • actuele ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke discussie rondom belastingontwijking.

Aan het eind van de cursus moet de student in staat zijn op deze onderdelen de belangrijke fiscale implicaties te onderkennen en zelfstandig in hoofdlijnen weer te geven en toe te passen op praktijksituaties.

Aanvullende informatie onderwijsvormen

In het eerste semester is sprake van een zelfstudie module, met de mogelijkheid gedurende een tweetal responsiecolleges vragen over de stof te stellen. In het tweede semester wordt een volledige collegecyclus gegeven.

De colleges worden gedurende zes weken gegeven op de vrijdagmiddag en bestaat dus uit zes dagdelen. Ieder college bestaat uit een theoretisch gedeelte (hoorcollege) en een praktisch gedeelte (toepassing in praktijkcases). De cursus is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad toeneemt, onder andere door een toenemende complexiteit in de cases.

Voorbereiding van de colleges en de cases door studenten is cruciaal. Actieve participatie is hierdoor pas echt mogelijk, waarmee de slagingskans voor het tentamen wordt vergroot.

Belastingrecht wijzigt sneller dan menig ander rechtsgebied. Het is dan ook aan te raden de colleges te volgen, ook indien in een voorgaand collegejaar reeds een keer de collegecyclus is gevolgd.

 • Audit & Assurance I & II

  Doel

  Het programma is enerzijds gebaseerd op de internationale regelgeving voor auditing van het IFAC: de IAASB standaarden, die ook de basis zijn voor de Nederlandse Controle- en Overige Standaarden. Anderzijds is het programma gebaseerd op nationale regelgeving als Wet Toezicht Accountantsorganisaties, Wet op het Accountantsberoep, Verordening Accountantsorganisaties, Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants en dergelijke.

  Je concentreert je daarbij niet alleen op de controle van de jaarrekening, maar ook op andere vormen van assurance services, niet-assurance opdrachten, kwaliteitshandhaving, besluitvormingsprocessen en ethiek.

  Er zijn tussentijdse toetsen en een mondeling examen. Je sluit het vak af met een landelijk examen.

  Inhoud

  In het programma wordt ruim aandacht besteed aan de beheersing van basisvaardigheden zoals moderne risicoanalyse en automatisering in en van de controle. Het ontwikkelen van een professioneel-kritische houding en het omgaan met vaktechnische en ethische dilemma’s is de rode draad in ieder college. Dit is van groot belang voor de rol van de accountant binnen corporate governance en bij het omgaan met fraude. De colleges sluiten aan bij de actuele regelgeving zoals die bij Bestuurlijke Informatieverzorging en Externe Verslaggeving aan de orde komt.

 • Bestuurlijke Informatieverzorging

  Doel

  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Met als doel het verstrekken van informatie aan het management voor het besturen en beheersen van organisaties en het afleggen van verantwoording daarover.

  Het vak Bestuurlijke Informatieverzorging bestaat uit twee delen, die afgesloten worden met een universitaire toets en een landelijk examen. 

  Inhoud

  In de colleges wordt ingegaan op de theorie inzake grondslagen en toepassingen van de betrouwbaarheidstypologie, general IT controls en application controls, risicomanagement en de totstandkoming van managementinformatie.Tevens wordt geoefend met het maken van vraagstukken. Bij het bespreken van de cases en het mondeling tentamen wordt tevens getraind op mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 • Externe Verslaggeving

  Doel

  De kennis van studenten betreffende (inter)nationale institutionele kaders en verslaggevingvoorschriften verdiepen. Daarnaast studenten leren opgestelde jaarrekeningen en bestuursverslagen kritisch te beoordelen vanuit bestaande verslaggevingvoorschriften. Studenten bewust maken van de rol van de accountant in (ethische aspecten van) verslaggeving¬kwesties en het belang van communicatie daarover.

  Het vak wordt afgesloten met twee schriftelijke tentamens.

  Inhoud

  De jaarrekening wordt besproken, met onderwerpen zoals impairment, business combinations, financiële instrumenten, pensioenen en share-based payments. Effectieve toepassing van verslaggevingvoorschriften wordt getraind door middel van cases. Hierbij wordt aandacht besteed aan probleemherkenning en -analyse, communicatie, ethiek en de rol van de accountant bij verslaggevingvraagstukken. De raakvlakken vanuit Bestuurlijke Informatieverzorging en Audit & Assurance worden behandeld, bijvoorbeeld verslaggeving over corporate governance en over internal control in het bestuursverslag, alsmede integrated reporting. De actualiteiten met betrekking tot de Externe Verslaggeving in zowel nationale als internationale regelgeving worden op de voet gevolgd.

  Daarnaast maakt de student kennis met de verslaggeving van organisaties met een specifiek karakter, zoals financiële instellingen, not for profit organisaties en overheidsorganisaties.

 • Integrated Audit Practice

  Doel

  Het vak is primair gericht op de toetsing van de kerncompetenties (kennis, vaardigheden, houding) en de geïntegreerde toepassing van de kennis die is opgedaan tijdens de kernvakken op concrete, uit de praktijk afkomstige vraagstukken waarmee de accountant wordt geconfronteerd. Omdat IAP vakgebied overstijgend is, is IAP gepositioneerd aan het einde van de theoretische opleiding.

  Inhoud

  In een praktijkcasus zal de student in een groepje (4-7 studenten) een offertepresentatie voor de controle van een bestaand bedrijf maken. Hierbij wordt expliciet gevraagd om vanuit de rol van extern accountant oplossingen te bedenken voor enkele specifieke problemen waar dit bedrijf mee te maken heeft. Voor de beantwoording van deze vraagstukken dient de kennis van de verschillende kernvakken te worden geïntegreerd.

  Daarnaast zal de student worden uitgedaagd om te komen tot innovatieve oplossingen. Deze oplossingen moeten worden verweven in de offertepresentatie. Deze offertepresentatie moeten de studenten presenteren voor de audit committee van het bedrijf.

 • Voortgezet Belastingrecht

  Doel

  Voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden dient een accountant een behoorlijke fiscale kennis te bezitten, om tijdig fiscale problemen te kunnen signaleren, en om als gesprekspartner te kunnen functioneren van de fiscale specialist bij het bespreken van de fiscale positie van het bedrijf. In de bachelorfase van de studie is het basisvak belastingrecht gevolgd. Het onderhavige verdiepingsvak Voortgezet belastingrecht voor accountants is met name gericht op de fiscale winstbepaling van bedrijven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: 

  • fiscale winstbepaling (nationaal en internationaal)
  • buitenlandse dochtermaatschappij of vaste inrichting incl. transfer-pricing
  • fiscale aspecten van concernfinanciering
  • fusie en (internationale) samenwerkingsvormen 
  • horizontaal toezicht van de belastingdienst  
  • actuele ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke discussie rondom belastingontwijking.

  Aan het eind van de cursus moet de student in staat zijn op deze onderdelen de belangrijke fiscale implicaties te onderkennen en zelfstandig in hoofdlijnen weer te geven en toe te passen op praktijksituaties.

  Aanvullende informatie onderwijsvormen

  In het eerste semester is sprake van een zelfstudie module, met de mogelijkheid gedurende een tweetal responsiecolleges vragen over de stof te stellen. In het tweede semester wordt een volledige collegecyclus gegeven.

  De colleges worden gedurende zes weken gegeven op de vrijdagmiddag en bestaat dus uit zes dagdelen. Ieder college bestaat uit een theoretisch gedeelte (hoorcollege) en een praktisch gedeelte (toepassing in praktijkcases). De cursus is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad toeneemt, onder andere door een toenemende complexiteit in de cases.

  Voorbereiding van de colleges en de cases door studenten is cruciaal. Actieve participatie is hierdoor pas echt mogelijk, waarmee de slagingskans voor het tentamen wordt vergroot.

  Belastingrecht wijzigt sneller dan menig ander rechtsgebied. Het is dan ook aan te raden de colleges te volgen, ook indien in een voorgaand collegejaar reeds een keer de collegecyclus is gevolgd.

Aanvullende informatie & vervolgopleidingen

 • Hoe goed is je Engels?


  De voertaal is hoofdzakelijk Nederlands, maar soms zijn er Engelstalige colleges en ook het studiemateriaal is grotendeels Engels. Twijfel je of je voldoet aan de taaleisen? Neem dan contact op met de examencommissie via ec.accountancy.sbe@vu.nl.

 • Praktijkopleiding Accountancy


  Naast de theoretische opleiding moet je ook een praktijkopleiding Accountancy volgen. Dit deel van de opleiding vul je grotendeels in bij je werkgever. Wij verzorgen een aantal onderdelen van de praktijkopleiding, zoals het schrijven van een referaat, het geven van actualiteitencolleges, het maken van de ICAIS casus en het afleggen van een slotmondeling.

 • Referaatgroepen

  Om als registeraccountant te kunnen worden ingeschreven bij de NBA moet je naast de theoretische opleiding een driejarige praktijkopleiding afronden. Tijdens deze praktijkopleiding moet je onder andere een referaat houden, waarmee je laat zien dat je om kan gaan met situaties waarin de theorie/de wet- en regelgeving niet direct voorziet. 

  De VU-opleiding tot RA kan jou helpen bij het opstellen en het presenteren van je referaat. 

  Met onze begeleiding breng je een overtuigend referaat tot stand! Zie voor meer informatie de volledige pagina over referaatgroepen.

 • Ga internationaal met de IEMA

  Met de master Accounting & Control op zak kun je ook een internationale route kiezen via de IEMA opleiding. Tijdens deze opleiding kies je of je gaat voor de Nederlandse RA-titel, Chartered Accountant (UK) of Certified Public Accountant (USA). Het onderwijs wordt modulair gegeven bij de VU, de Universiteit van Maastricht en Florida State University.

 • Verder specialiseren? Kies Digital Auditing

  Na het behalen van je RA-titel kun je je verder specialiseren met de VU-opleiding Digital Auditing. De opleiding brengt accountancy en IT samen en geeft je een uniek voordeel op de arbeidsmarkt.

  Verder praten over wat er allemaal mogelijk is?
  Dat doen we graag met jou! Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via voorlichting.accountancy.sbe@vu.nl.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

020-598 14 72

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Voor vrijstellingen, toelating of taaleisen kun je contact opnemen met de Examencommissie.

Volg ons op

Contactpersoon

Agnes Braam