Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pensioenrecht nu en in de toekomst

De leergang Pensioenrecht wordt al 20 jaar aangeboden bij de Vrije Universiteit, koploper als het gaat om cursussen en opleidingen pensioenrecht. Hierdoor hebben onze docenten haarfijn op het netvlies welke kennis van belang is voor uw dagelijkse werkpraktijk.

De inhoud van het programma wordt afgestemd op de actualiteiten en in de lessen wordt er volop geleerd van en met andere pensioendeskundigen. Door deze gezamenlijke verdieping is de leergang Pensioenrecht bij uitstek een gelegenheid om uw netwerk binnen dit dynamische rechtsgebied uit te breiden.  

Programma
Bekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht onderaan deze pagina.

Blended learning: een evenwichtige combinatie van online en fysieke lessen

De leergang Pensioenrecht wordt blended aangeboden; fysiek onderwijs wordt hierbij gecombineerd met online onderwijs. De (kortere) colleges en bijeenkomsten vinden daarom alleen online plaats, terwijl de langere colleges fysiek op de VU in Amsterdam worden aangeboden. 

Tijdens het fysieke onderwijs discussieert en debatteert u in (kleinere) groepen over vraagstukken en casusposities om uw inzicht te verdiepen. De exacte invulling van deze lessen zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden en beperkingen wat betreft fysiek samenzijn. Per thema streven we naar ten minste één fysieke les van een volledige dag. Deze dag biedt niet alleen ruimte om gezamenlijk diep een onderwerp in te duiken, maar ook om tijdens de lunch te netwerken. 

Tijdens het online onderwijs krijgt u met name uitleg, verdieping, duiding van rechtspraak en (nieuwe) wetgeving, en vindt er een bespreking van praktijkvragen plaats. Een deel van de online lessen kan opgenomen worden zodat deze op een eigen gekozen tijd beluisterd kunnen worden. Deze opnames kunt u gebruiken als inleiding op real time lessen waarbij u online of fysiek aanwezig bent.
Naast de reguliere lessen kunt u aan extra online contactmomenten deelnemen. In deze online contactmomenten krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en wordt er antwoord gegeven op eerder gestelde vragen uit voorgaande colleges. Eveneens worden deze contactmomenten gebruikt om in te zoomen op actuele ontwikkelingen, wetgeving en rechtspraak. 

De voorbereiding van een college kost ongeveer drie tot vijf uur, dit is exclusief het volgen van het college en het maken van de twee toetsen.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV. Samen met een team van docenten uit de wetenschap en praktijk draagt hij zorg voor een optimale mix van theoretische kennis en inzichten uit de praktijk.
Bekijk het overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang (.pdf).

Lesmateriaal
Het materiaal bestaat uit het Handboek Asser/Lutjens Pensioen, andere publicaties, rechtspraak, standpunten van toezichthouders, wetgeving en kamerstukken. Het precieze materiaal wordt in het programma nader bekend gemaakt en zal gedurende de leergang geactualiseerd worden. Hiernaast verschijnt frequent de nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele informatie.

Afronding van de leergang
Er zijn twee tussentijdse tentamens met vragen over casusposities. Om de leergang met goed gevolg af te ronden schrijft u daarnaast een werkstuk dat u voor de examencommissie mondeling verdedigt. Omdat een werkstuk – gewoonlijk – een deelonderwerp van het pensioenrecht betreft, zijn de tussentijdse tentamens bedoeld om kennis over het pensioenrecht in bredere zin te toetsen. Werkstukken worden, met eigen instemming van de auteur, gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Pensioenrecht. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen om uw werkstuk te publiceren in vaktijdschriften. Vele deelnemers aan de leergang Pensioenrecht hebben van deze kans gebruik gemaakt en hun werk laten publiceren.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Erik Lutjens & mr. Monique van der Poel

Prof. dr. Erik Lutjens & mr. Monique van der Poel

Prof. dr. Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV.
Mr. Monique van der Poel is advocaat pensioenrecht EPB-Law en senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit.

Erik en Monique

Programma

 • Introductie

  • Algemene introductie pensioenstelsel en pensioenwetgeving, pensioenbegrippen en (inhoud van) pensioenregelingen - met inbegrip van de Wet toekomst pensioenen -, alsmede de samenhang met andere rechtsgebieden - prof. dr. Erik Lutjens
  • De interactie tussen EU recht en NL pensioenrecht - prof. dr. Erik Lutjens
  • Fiscale behandeling - prof. dr. Herman Kappelle

  Tevens: casus, discussie over thema’s, groepsgewijs en plenaire terugkoppeling en 'break out' sessies.

 • Thema 1 - Tot stand brengen en toegang tot pensioenregeling

  • Pensioenovereenkomst, partijen, pensioen bij cao, rol ondernemingsraad, infoplicht, vrijwilligheid en afstand, de payroll werknemer en zelfstandige, duur en einde en rechten en plichten bij en na einde pensioenovereenkomst - mr. drs. Edwin Schop CPL
  • Gelijke behandeling: Specifieke wetgeving, normen in Pensioenwet, wie is aansprakelijkheid - prof. mr. drs. Mark Heemskerk
  • De buitenlandse werkgever en grensoverschrijdende arbeid – toepasselijk recht en fiscale aspectenl - prof. dr. Erik Lutjens, drs. Erik Schouten CPC
  • De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen, de werkingssfeer, uitleg, representativiteit, effect van nieuwe werkverbanden, mededingingsrecht en tevens: de toegang van de zelfstandige tot het pensioenstelsel - prof. dr. Erik Lutjens
  • Vrijstelling verplicht bpf - mr. Monique van der Poel 

  Casus, rechtspraak, discussie en 'break out' sessies - prof. dr. Erik Lutjens

 • Thema 2 – De uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling

  • Uitvoeringsovereenkomst, begrip, derdenbeding, einde en rechten en plichten na einde - prof. mr. Jaap van Slooten CPL
  • Toegelaten buitenlandse uitvoerders, betekenis IORP richtlijn, toepassing sociaal en arbeidsrecht, waardeoverdracht - mr. Martin Grashoff CPL
  • Bevoegdheidsverdeling sociale partners, pensioenfondsbesturen en fondsorganen - mr. Albert van Marwijk Kooy LLM CPL
  • Geen premie, wel/geen pensioen en aansprakelijkheid - mr. Bas Degelink CPL
  • De rol, taken en bevoegdheden tot wetsinterpretatie van toezichthouders - mr. Jan Nierop CPL, mr. Willo Visser

  Casus, verdieping, discussie en 'break out' sessies - prof. dr. Erik Lutjens, mr. Albert van Marwijk Kooy LLM

 • Thema 3 – Wet toekomst pensioenen

  • Soorten pensioenovereenkomst, betekenis reserves, de gelijke premie en overgangsrecht + invulling partnerpensioen - prof. dr. Herman Kappelle
  • Wijziging pensioenregeling, stappen bij transitie, inclusief binding ex-werknemers - mr. Hans Breuker
  • Waardeoverdracht en eigendomsrecht & casusbehandeling - prof. dr. Erik Lutjens
  • Actuariële aspecten nieuw pensioenstelsel - drs. Michiel Lohman
  • Compensatie en evenwichtigheid  - prof. dr. Erik Lutjens
  • Overgangsrecht en praktijkvragen - Paul van Ravenzwaaij
  • Geschillen en geschilleninstantie - prof. dr. Erik Lutjens

  Casusbehandeling en oefenexamen toets 1 - prof. dr. Erik Lutjens

 • Thema 4 – Wettelijke informatieplichten

  • ESG: impact op functioneren pensioenuitvoerders - docentnaam volgt
  • Ontwikkeling van zorgplicht naar zorg ambitie en keuzebegeleiding - mr. drs. Emile Soetendal
  • Juridische invulling informeren, begeleiden en adviseren. De juridische kwalificatie van informatie - mr. Sijbren Kuiper, mr. Bianca van der Goes CPL
  • Zorgplicht voor werkgevers en adviseurs - mr. Bas Degelink CPL

  Casus, discussie en 'break-out' sessies - mr. Bas Degelink CPL, mr. Bianca van der Goes CPL, mr. Sijbren Kuiper, mr. drs. Emile Soetendal

 • Thema 5 – Procederen

  • Pensioenprocesrecht: welke rechtsgangen, wat is te vorderen - mr. Wim Thijssen
 • Thema 6 - Scheiding en bedrijfsovername

  • Pensioengevolgen scheiding: de huidige en toekomstige Wet pensioenverevening en bijzonder partnerpensioen - mr. Esther Mulder CPL, mr. Joeri Lans CPL
  • Fusie en overname: begrip en de pensioengevolgen - dr. Bas Degelink CPL

  Casus, discussie en 'break-out sessies' - dr. Bas Degelink CPL

  Afsluitende bijeenkomst, casus, vragen, actualiteit en oefenexamens toets 2 - prof. dr. Erik Lutjens

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl.

Of bel Monique Becker op 020-598 21 03.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto