Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Arbeidsrecht bij VU Law Academy: onontbeerlijke kennisupdate

Leergang Arbeidsrecht voor juristen en HR-professionals

Hier leest u meer over de inhoud van de leergang Arbeidsrecht voor juristen en HR-professionals.

Planning
Bekijk hier de planning 2024 (.pdf) met de docenten en college onderwerpen per datum. Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van de planning.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar sociaal zekerheidsrecht en universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. mr. Willem Bouwens, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier treft u het overzicht aan met alle docenten verbonden aan deze leergang.

Didactiek
De leergang Arbeidsrecht voor juristen en HR-professionals bestaat uit dertien colleges van 3 uur, twee examentrainingen van 1,5 uur en een twee keer een schriftelijk examen van 2 uur, verspreid over zes maanden. In dit halve jaar behandelt en bespreekt u de theorie van relevantie thema's in het arbeidsrecht. Docenten uit wetenschap en praktijk informeren u over recente rechtspraak en wetgeving.  

Voor elk college maakt u een casusopdracht. Hoewel het maken van de opdrachten niet verplicht is, zullen de casussen tijdens het college behandeld worden en raden wij u hierom aan deze wel te maken.

Ter voorbereiding van enkele colleges behandelt prof. Willem Bouwens in een aantal slidepodcasts arbeidsrechtelijke onderwerpen. N.a.v. deze slidecastcolleges gaan we in de live bijeenkomsten dieper op deze stof in.

Daarnaast analyseert u de achtergrond en samenhang in arbeidsrechtelijke vraagstukken én u leert deze toepassen in de praktijk. Ook bespreken docenten én deelnemers casussen tijdens de leergang. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Vanwege deze arbeidsintensieve werkwijze kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen. 

Nu met extra facultatief college voor HR-medewerkers bij de overheid
Sinds 2020 vallen ook de meeste ambtenaren onder het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht. De wettelijk gewaarborgde rechtspositie van deze groep werknemers wijkt echter in meerdere opzichten af van die van andere werknemers. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, zal (bij voldoende belangstelling) aan het slot van de cursus een bijeenkomst gewijd worden aan de bijzondere regels die voor ambtenaren gelden. Bijwonen van dit onderdeel is facultatief. De daarin besproken stof maakt geen onderdeel uit van het examen.

Twee examentrainingen
In de twee examentrainingen gaat u samen met uw medecursisten en de docent aan de slag met een oefenexamen. Hierbij leert u hoe u een casus kunt aanvliegen en welke juridische stappen u hierbij onderneemt. Zo kunt u goed beslagen ten ijs aan de examens deelnemen.

Programma: onderwerpen per college
Bekijk verder onderaan deze pagina een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal

Hoofddocent: prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal

Hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit.

Hoofddocent: prof. dr. mr. Willem Bouwens

Hoofddocent: prof. dr. mr. Willem Bouwens

Willem Bouwens is sinds 2006 verbonden aan de VU, aanvankelijk als hoogleraar Sociaal Recht, en sinds november 2019 als hoogleraar Arbeidsrecht. Bouwens publiceert regelmatig op het terrein van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is onder meer bewerker van het bekende handboek Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht en een van de auteurs van Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Voorts is hij vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. 

Willem Bouwens foto

Programma

 • College 1 - De Arbeidsovereenkomst en toegang tot de arbeid

  • Wat is nodig voor een arbeidsovereenkomst? 
  • Hoe gaat u om met flexibele arbeidsrelaties, uitzendkrachten, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten? 
  • Welke regels zijn er bij werving en selectie? 
  • Wanneer medische keuringen?
 • College 2 - Wijziging van de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden en bijzondere bedingen

  • Op welke wijze kan de werkgever de arbeidsovereenkomst tegen de zin van de werknemer wijzigen?
  • Bedingen: concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, wijzigingsbeding, loonuitsluitingsbeding, boetebeding.
 • College 3 - Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  • Welke verplichtingen heeft de werkgever bij ziekte?
  • Wat is ziekte in de zin van de wet?
  • Wat is passende arbeid?
  • Hoe kan de werkgever de werknemer dwingen om mee te werken met re-integratie?
  • Welke strategie kan de werkgever volgen bij ziekte wegens een arbeidsconflict?
  • Wanneer wordt een loonsanctie opgelegd?
  • Welke inkomensvoorziening heeft de werknemer na ontslag (ZW, WIA)? 
 • College 4 - Werkgeversaansprakelijkheid

  • Welke zorgplicht heeft de werkgever?
  • Welke aansprakelijkheid kan hieruit voortvloeien (zoals voor arbeidsongeschiktheid, psychische schade en agressie op de werkplek)? 
 • College 5 - Vakantie en verlofrechten & Privacy en AVG

  1. Vakantie en verlofrechten

  • Hoe ziet het vakantierecht eruit en wat gebeurt er bij ziekte op vakantie?
  • Wanneer is loonvordering mogelijk over niet genoten vakantiedagen?
  • Wat zijn de juridische haken en ogen aan zorgverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof? 

  2. Privacy en AVG

  • Wanneer is de Wet Beschermings Persoonsgegevens relevant in het arbeidsrecht?
  • Hoe gaat dit veranderen door de Privacyverordening?
  • Welke boetes worden mogelijk?
  • Moet de werkgever heimelijk cameratoezicht aan werknemers melden?
  • Moet de werkgever inzage geven in personeelsdossiers?
 • College 6 - ontslagrecht I: systematiek

  • Hoe heeft het ontslagrecht zich ontwikkeld?
  • Op welke gronden kan de werkgever een werknemer ontslaan?
  • Wanneer kan de werkgever opzeggen en wanneer kan hij de overeenkomst door de kantonrechter laten ontbinden?
  • Hoe kan de werknemer zich verzetten tegen zijn ontslag?
  • Welke vergoedingen krijgt de werknemer? 
 • College 7 - ontslagrecht II: toepassing

  • De ontbindende voorwaarde.
  • De verschillende smaken van schikkingsonderhandelingen.
  • Opzegperikelen en de rol van wilsverklaring & gerechtvaardigd vertrouwen.
  • Limitatieve ontslaggronden bij het UWV en de kantonrechter.
  • Afspiegelen, stoelendans en up or out.
  • Disfunctioneringsdossiers en handvaten dossier opbouw.
  • Ontslagvergoedingen, transitievergoeding en billijke vergoeding.
  • Procesrecht en de rol van het bewijsrecht.
  • Statutaire bestuurders en hun bijzondere relatie met de onderneming. 
 • Werkgroep I & Schriftelijk examen I

  Over college 1 t/m 7. 

 • College 8 - Fiscaliteit en arbeidsrecht (ontslagvergoeding) & WW

  1. Fiscaliteit en arbeidsrecht (ontslagvergoeding) 

  • Fiscale behandeling van het loon en afkoopsommen.
  • Reis- en andere kostenvergoedingen zoals autokosten, gebruik mobiele telefoon, kinderopvang, levensloop.
  • Recente jurisprudentie over ontslagvergoeding (sociale verzekerningen).

  2. WW

  • Welke eisen worden gesteld aan toekenning van WW?
 • College 9 - medezeggenschap

  • Advies- en instemmingsrechten ondernemingsraad.
  • Medezeggenschap in concernverband.
  • Verschillende procedures in de WOR.
  • Andere vormen van personeelsvertegenwoordiging. 
 • College 10 - overgang onderneming

  • Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?
  • Wat zijn hierbij de rechtsgevolgen voor de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst?
  • Welke overgangsvormen zijn er? 
  • Hoe ga je om met aansprakelijkheid, medezeggenschapsrechten, gewijzigde arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten?
 • College 11 - CAO en AVV

  • Wat is (gebondenheid aan) een cao?
  • Welke positie hebben ongeorganiseerde werknemers?
  • Hoe zegt u een cao op?
  • Wat houdt de AVV in en wat zijn de dispensatiemogelijkheden?
 • College 12 - pensioenvoorziening in de arbeidsovereenkomst

  • De pensioenovereenkomst als onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
  • Vrijstellingsbepalingen en verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.
  • Waardeoverdracht en indexering. 
 • College 13 - actualiteiten: de arbeidsmarkt van de toekomst

  • o.a. flexibele arbeid en ZZP'ers.
 • Werkgroep II & schriftelijke examen II

  Over college 8 t/m 13. 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto