Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toetsing master

Laatst gewijzigd op 10 januari 2023
In de masteropleiding staat het leren in de beroepspraktijk centraal. Met toetsing meten we of je aan de norm voldoet. En op grond van de uitslagen van deze toetsing wordt een beslissing genomen over jouw studievoortgang.

De eindtermen van de universitaire opleiding tot arts zijn beschreven in het Raamplan Artsenopleiding 2020. Het curriculum van de mastergeneeskunde VU en de daarbij behorende toetsing sluiten aan op dit Raamplan.

De eindtermen van het Raamplan laten zich omschrijven als de kennis, vaardigheden en competenties waarover een student aan het eind van de masteropleiding moet beschikken. Dit is voor de masteropleiding geneeskunde VU uitgewerkt in leerdoelen per coschap en algemene leerdoelen die meer concreet richting geven aan de kennis, vaardigheden en competenties die je je gedurende de opleiding eigen moet maken. Je werkt naast vastomlijnde leerdoelen aan je persoonlijke leerdoelen gedurende het klinisch trainingsonderwijs en de coschappen. 

Meer over toetsing in de masteropleiding geneeskunde

 • Toetsing M15

  De informatie die nu volgt is enkel van toepassing op studenten die voor 1 september 2021 met de coschappen gestart zijn. Ben je wel voor 1 september 2021 met de coschappen gestart, maar heb je je studie tijdelijk onderbroken? Kijk dan goed bij welke groep je weer instroomt: voor groep C2021-01 of later geldt dat je je studie in programmatisch toetsen vervolgt. 

  KTO

  In het KTO is er expliciet tijd en aandacht voor klinisch redeneren op basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden. 

  Toets functioneren op de werkplek (FOW) KTO

  Bij deze toets word je door de beoordelaar (docent KTO) beoordeeld op je functioneren in het KTO, je professioneel gedrag en de mate van zelfstandigheid. Je krijgt feedback (sterke punten en verbeterpunten) op de competentiedomeinen. De beoordelaar maakt hierbij gebruik van het ingevulde feedbackboekje voor het onderdeel KTO. Naar aanleiding hiervan formuleer je leerdoelen, die je meeneemt naar het coschap.

  Entreetoets

  De entreetoets is een digitale casusgestuurde computertoets, bestaande uit multiple-choice-vragen, multiple-response vragen en open vragen met korte antwoorden. De entreetoets meet je kennis en jouw vermogen tot klinisch redeneren. Met het resultaat kun je hiaten in je kennis vaststellen.  

  Zowel de FOW KTO als de entreetoets is formatief en derhalve bedoeld om richting te geven aan je leerproces. Naar aanleiding van beide toetsen formuleer je leerdoelen die je tijdens het KTO met de KTO-docent bespreekt en bij aanvang van het coschap ook doorneemt met de coschap begeleider. De leerdoelen neem je op in het portfolio.

  Coschap

  Tijdens de coschappen maak je deel uit van het (poli)klinisch behandelteam en voer je onder supervisie, zelfstandig taken uit. De volgende beoordelingen vinden plaats: 

  • Stagebeoordeling Coschap (STB-Coschap): deze beoordeling bestaat 2 deeltoetsen die je beide met een voldoende dient af te sluiten om voor de toets Stagebeoordeling Coschap een voldoende te krijgen. Het uiteindelijke cijfer voor de toets STB Coschap wordt berekend uit de cijfers voor beide deeltoetsen:
   • Functioneren op de werkplek, inclusief professioneel gedrag (FOW): de toets functioneren op de werkplek richt zich, naast een beoordeling van professioneel gedrag, op jouw prestaties in de authentieke werksituatie Tijdens het coschap verzamel je feedback op beroepssituaties zoals klinische consulten, farmacotherapeutische consulten, referaten, patiëntpresentaties, PICO’s en klinische vaardigheden. Deze feedback wordt verzameld in een zogenaamd digitaal portfolio en geeft een beeld van het niveau van kennis, vaardigheden en gedrag. De verzamelde feedback levert input voor de toets functioneren op de werkplek.
   • Klinisch redeneren: de toets klinisch redeneren is een mondelinge of, bij kortere coschappen, schriftelijke toets en wordt aan het einde van het coschap afgenomen. Je wordt beoordeeld op je vermogen tot klinisch redeneren binnen de discipline. Hiermee wordt ook jouw kennisniveau beoordeeld.

  Profileringsruimte

  Het profileringsjaar, het laatste jaar van de opleiding, kun je op verschillende manieren invullen. De stages die onder het profileringsjaar vallen zijn: Keuzeonderwijs, Wetenschappelijke stage en Semi-artsstage. Het keuzeonderwijs kan afzonderlijk gevolgd worden, maar kan ook gekoppeld worden aan een de wetenschappelijke stage, waardoor de zogenaamde verlengde wetenschappelijke stage ontstaat. De volgende beoordelingen vinden tijdens het profileringsjaar plaats:

  • Stagebeoordeling semi-artsstage: met de stagebeoordeling semi-artsstage wordt jouw functioneren als semi-arts op de werkplek beoordeeld. Er vindt een tussenbeoordeling plaats na 6 weken en een eindbeoordeling aan het einde van het 16-weekse coschap. Via het digitaal portfolio verzamel je feedback op klinische beoordelingen, farmacotherapeutische consulten, uitvoeren van discipline specifieke vaardigheden, referaten en PICO alsook een klinische les. Ook houd  je een persoonlijk ontwikkelplan bij.
  • Toets (verlengde) wetenschappelijke stage: halverwege de wetenschappelijke stage krijg je een tussenbeoordeling. Aan het eind van de wetenschappelijke stage word je beoordeeld op drie verschillende punten (het stageproces, de presentatie en het stageverslag). De begeleider bespreekt tevens jouw reflectieverslag met je. De definitieve eindbeoordeling vindt voor interne stages plaats door een onafhankelijk referent van de Commissie Wetenschappelijke stages. 
  • Toets keuzeonderwijs: je kiest voor het keuzeonderwijs een of twee verschillende keuzeonderwijs modules. Elke module wordt afzonderlijk getoetst met het ‘Beoordelingsformulier keuzeonderwijs’. Per module keuzeonderwijs wordt een beoordeling (v/o) gegeven. Alle keuzeonderwijs modules dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor het keuzeonderwijs dat wordt ingezet als verlenging van de wetenschappelijke stage zie Toets (verlengde) wetenschappelijke stage hierboven.

  Longitudinale toetsing

  Tijdens de masteropleiding loopt het onderwijs professionele ontwikkeling longitudinaal door het gehele programma. Je wordt getoetst middels de toets portfolio en het landelijk voortgangstentamen. Het portfolio en het landelijke voortgangstentamen worden op vaste punten tijdens de opleiding beoordeeld.

  • Toets portfolio: het portfolio is een instrument om je groei in professionele ontwikkeling te begeleiden en te beoordelen. Via het digitaal portfolio houd je je eigen professionele ontwikkeling bij. Per coschap formuleer je leerdoelen en werk je daar aan. Je krijgt gedurende de coschappen feedback en wordt getoetst; naar aanleiding hiervan kun je sterke- en ontwikkelpunten beschrijven. Elk jaar maak je via het individueel ontwikkelingsplan (IOP) de balans op en kijk je terug en blik je vooruit zodat je steeds progressie maakt. Je tutor geeft op basis van het IOP en de verzamelde informatie in het portfolio een advies aan de examinator professionele ontwikkeling: voldaan, twijfel, niet voldaan. De examinator beoordeelt de portfolio's met een voldaan of niet voldaan. Aanwezigheid bij intervisie en symposia zijn ook onderdelen van de toets portfolio.
  • Landelijk voortgangstentamen (iVGT = interuniversitaire voortgangstoets): het voortgangstentamen is een landelijke, interfacultaire schriftelijke toets die vier keer per jaar wordt afgenomen in elk jaar van de masteropleiding. De toets meet je voortgang in kennisontwikkeling gedurende de studie door jouw kennisniveau te meten en bij de waardering het niveau van de basisarts als referentiekader te kiezen. Iedere voortgangstoets kan beoordeeld worden met een onvoldoende, voldoende of goed. 

  Meer informatie?

  Uitgebreide informatie per studieonderdeel vind je in de studiegids 2022-2023 of op de betreffende course op Canvas (onder het kopje Assessment) of in het Onderwijs- en Examenreglement.

 • Toetsing M15 programmatisch toetsen

  Programmatisch toetsen is van toepassing op studenten die na 1 september 2021 met de coschappen gestart zijn of in groep C2021-01 of later hun studiepad hervatten na een onderbreking

  Wat is programmatisch toetsen?

  Met programmatisch toetsen ondersteunen en stimuleren we je in je ontwikkeling van coassistent tot basisarts en bereiden we je voor op een leven lang zelfsturend leren. Programmatisch toetsen gaat uit van longitudinale toetsing met de focus op ontwikkeling. Je verzamelt feedback op een veelvoud aan datapunten (wat je voorheen toetsen of feedback op taken zou noemen) gedurende een langere periode. Dat kan bijvoorbeeld een diagnostische toets zijn (wat weet je nu al en welke kennis heb je nog niet), feedback op een anamnese die je hebt afgenomen of feedback op een geschreven essay. Ga ervan uit dat je ongeveer 1x per dag feedback vraagt. Dat mag ook feedback van een medestudent (met mate), paramedicus, verpleegkundige of patiënt zijn (niet altijd natuurlijk…).

  Op basis van de feedback die je krijgt formuleer je persoonlijke leerdoelen. Een mentor begeleidt je hierbij gedurende de masteropleiding. Anders dan in de bachelor krijg je in de master drie jaar lang dezelfde mentor en deze zie je in het eerste jaar 4x, het tweede jaar 3x en het derde jaar 2x. Aan het eind van een masterjaar beoordeelt de masterbeoordelingscommissie of je aan de norm van dat jaar voldoet.

  Feedback

  Omdat het omgaan met feedback heel belangrijk is bij programmatisch toetsen, bieden we je tijdens het voorbereidend coschap en in masterjaar 2 een feedbacktraining aan. Het kan namelijk soms best lastig zijn om feedback te vragen en wat doe je uiteindelijk met de feedback? Ook je begeleiders en mentoren zijn voor programmatisch toetsen opnieuw getraind. Want zij zorgen ervoor dat je feedback krijgt waar je ook echt wat aan hebt. 

  Beoordeling portfolio

  De masterbeoordelingscommissie geeft aan het einde van elk masterjaar een beoordeling (voldaan of niet voldaan) aan de hand van je portfolio. In het portfolio zit allerlei feedback en resultaten op low stake toetsmomenten (toetsmomenten die niet een zak/slaag punt hebben maar vooral feedback geven). De feedback is gegeven door verschillende mensen (artsen, verpleging, paramedici en, een enkele medestudent). Dat levert een compleet beeld op van jouw kunnen. Zorg dat je voldoende feedback verzamelt in je portfolio, want zonder deze informatie kan een beoordelingscommissie geen oordeel geven.

  Wanneer de masterbeoordelingscommissie een voldaan geeft voor de portfoliotoets, ga je gewoon verder met het volgende jaar. Krijg je het oordeel ‘niet voldaan’, dan volgt een remediëringstraject en worden er afspraken gemaakt hoe je kunt remediëren en wanneer het traject afgerond behoort te zijn. Doorgaans kun je remediëren in het volgende jaar. 

  Meer informatie?

  Uitgebreide informatie vind je in de studiegids 2022-2023 of op Canvas in de course 'Masteropleiding Geneeskunde VU' of in het Onderwijs- en Examenreglement.

  Einde toekenning cum laude 

  Studenten die vanaf 1 september 2022 starten met de klinische stages in de VU masteropleiding geneeskunde kunnen in dit programma geen cum laude meer behalen. De masteropleiding geneeskunde is per september 2021 gestart met programmatisch toetsen waarbij geen cijfers toegekend worden, alleen voldaan of niet voldaan. Om die reden is besloten om geen cum laude meer toe te kennen. Meer informatie en een veel gestelde vragen document vind je hier

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Algemene vragen: studentenbalie@vumc.nl

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: bachelor.info@vumc.nl
- de Master: master.gnk@vumc.nl
- Internationalisering: international@vumc.nl