Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijs voor opleidingen

Het ALP verzorgt cursussen en modules Academisch Engels en Nederlands in de volgende opleidingen

BACHELORS

BA Biomedical Sciences
Binnen het eerste jaar van de BA Biomedical Sciences werken studenten in twee modules (elk 1.5 ec) aan hun academische schrijfvaardigheid en presentatievaardigheid (conference presentation) in het Engels. Deze modules zijn ingepast in twee biomedische vakken zodat de studenten de beide vaardigheden in het Engels in de context van de vakinhoud aanleren. Hun producten worden dan ook beoordeeld door docenten van de opleiding  en van het ALP gezamenlijk, met behulp van vaste beoordelingsschema’s. De opleiding is van plan voor het academisch jaar 2019-2020 ook in het tweede jaar dergelijke modules schrijf- en presentatievaardigheden in het onderwijsprogramma op te nemen, in het kader van een opgaande leerlijn academische vaardigheden Engels.  

BA Business analytics
In een module van 2 ec binnen het vak Introduction to Business analytics (jaar 1) werken studenten aan hun academische schrijfvaardigheid Engels. In de module maken ze kennis met de eigenschappen van de formele registers van het geschreven Engels en de basisprincipes van tekststructuur.  Ook is er aandacht voor relevante aspecten van de grammatica van het Engels. Studenten krijgen intensieve individuele feedback op twee korte teksten (via ELS-online). De kennis en ervaring die ze op deze manier opdoen helpt ze bij het schrijven van het werkstuk waarmee ze het vak afronden.

BA Computer science
De cursus Academic Writing (jaar 1, 3 ec) maakt studenten bekend met de eigenschappen van de formele registers van het geschreven Engels. In hun schrijfopdrachten moeten de studenten laten zien dat ze  in het Engels teksten kunnen schrijven die voldoen aan de academische standaarden op het gebied van tekststructurering, stijl, helderheid en correctheid.

BA Economics and Business Economics
Als onderdeel van het vak Academic Skills binnen deze nieuwe Engelstalige opleiding volgen studenten een module schrijfvaardigheid Engels (1.5 ec). Docenten van het ALP verzorgen de feedback op de eerste versie van het afsluitend paper bij het vak, met behulp van het feedbacksysteem ELS-online.

BA Filosofie
Het vak  Vaardigheden: Academisch Nederlands  (jaar 1, 6 ec) maakt de studenten vertrouwd met alle aspecten van het formele register dat wordt toegepast in academische teksten in het Nederlands. Deze aspecten, op het gebied van tekstsamenhang, thematische continuïteit, zinscomplexiteit, toonzetting en retorische strategieën, worden bovendien in een aantal schrijfopdrachten geoefend.

BA Philosophy
Het vak Skills: Academic English (jaar 1, 6 ec) is erop gericht de schrijfvaardigheid van de studenten te ontwikkelen in de richting van het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.   Daarbij wordt aandacht besteed aan de kenmerken van geschreven academisch Engels, de structuur van complexe zinnen  in het Engels, aspecten van de grammatica van het Engels die specifiek relevant zijn voor schrijvers, en aan de interpunctie van het Engels. 

BA Geschiedenis
Het vak Academic English (jaar 1, 6 ec) bestaat uit een onderdeel grammatica en een onderdeel schrijfvaardigheid. In het grammatica-onderdeel komen de belangrijkste aspecten van de Engelse grammatica aan de orde. Hierbij ligt de nadruk op constructies die vaak gebruikt worden in academische teksten en die bij uitstek moeilijkheden opleveren voor studenten die in de formele registers van het Engels moeten schrijven. Tijdens het schrijfvaardigheidsonderdeel krijgen de algemene kenmerken van het academisch Engels uitgebreid aandacht. 

BA Mathematics
In de intensieve cursus Mathematical Modelling of Dynamical Systems van de Engelstalige opleiding (jaar 1) volgen de studenten een module (1.5 ec) schrijfvaardigheid Engels, waarin aandacht wordt besteed aan algemene kenmerken van het academische Engels. Vervolgens breiden de studenten in jaar 2 van hun opleiding hun schrijfvaardigheid Engels verder uit in een module (1,5 ec) binnen het vak Mathematical Modelling of Stochastic Systems. In deze module staan kwesties van samenhang, informatie-ordening en begrijpelijkheid in het geschreven Engels centraal. 

BA Mechanical Engineering
In het eerste jaar van hun opleiding volgen studenten een module Schrijfvaardigheid Engels  (1ec) binnen het vak Academic Skills. In deze module krijgen ze een introductie in academisch schrijven in het Engels, met specifieke aandacht voor de stijl en de structuur van een academische tekst. Docenten van het ALP verzorgen feedback op het Engels in een aantal opdrachten, en beoordelen de kwaliteit van het Engels in het afsluitende projectverslag. De ALP-docenten werken in dit vak nauw samen met de vakdocenten.

BA Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA) 
Het vak Academic English MADA  (jaar 1, 6 ec) bestaat uit een onderdeel grammatica en een onderdeel schrijfvaardigheid. In het grammatica-onderdeel komen de belangrijkste aspecten van de Engelse grammatica aan de orde. Hierbij ligt de nadruk op constructies die vaak gebruikt worden in academische teksten en die bij uitstek moeilijkheden opleveren voor studenten die in de formele registers van het Engels moeten schrijven. Tijdens het schrijfvaardigheidsonderdeel krijgen de algemene kenmerken van het academisch Engels uitgebreid aandacht. 

BA Philosophy, Politics and Economics (PPE)
Binnen het eerste en tweede jaar van de BA PPE werken studenten in twee maal twee modules aan hun academische schrijfvaardigheid en presentatievaardigheid (conference presentation, poster presentation) in het Engels.  Docenten van het ALP beoordelen het werk van de studenten samen met docenten van de opleiding en werken ook mee aan het ontwikkelen van geintegreerde eindtermen op het gebied van communicatieve vaardigheden. De modules zijn onderdeel van de leerlijn PPE in Practice.

MASTERS

MA Ecology
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) is erop gericht om studenten vertrouwd te maken met de kenmerken van coherent, helder en taalkundig correct academisch Engels. Studenten oefenen met deze kenmerken via schrijf- en herschrijfopdrachten en intensieve individuele feedback (met behulp van ELS-online). Omdat het vak een duidelijke rol heeft als voorbereiding op het stageverslag, wordt het  afgesloten met een schrijfopdracht in de vorm van een Introductiesectie van een stageverslag. Deze tekst krijgt gedetailleerde feedback op de kwaliteit van het Engels.

MA Environment and Resource Management
Bij de start van deze master krijgen de studenten een inleidende workshop van een uur over het belang van goede schrijfvaardigheid in het Engels.  In het tweede semester van de opleiding volgen de studenten binnen het kader van het vak Research Design een module academische schrijfvaardigheid Engels (1.5 ec). Docenten van het ALP beoordelen specifieke onderdelen van het afsluitende paper (inleiding, theoretisch kader) op de kwaliteit van het Engels.

Research MA Global Health
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) is erop gericht om studenten vertrouwd te maken met de kenmerken van coherent, overtuigend, bondig en taalkundig correct academisch Engels. Studenten krijgen deze kenmerken ook zelf onder de knie met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback (via ELS-online). Het vak wordt afgesloten met een paper (literature review) waarvan de Introduction en de Methods section gedetailleerd wordt beoordeeld op de kwaliteit van het Engels.

MA Health Sciences
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) start met een korte opfrisser over de kenmerken van een academische tekst in zijn algemeenheid  en in het bijzonder over de kenmerken van het type tekst dat de studenten zullen schrijven:  een verslag van kwalitatief of kwantitatief onderzoek, of een paper over methodologie. Vervolgens staan aspecten van coherentie centraal, en oefenen de studenten met de middelen die het Engels biedt om complexe ideeën in complexe zinnen te gieten.  Met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback op de tussenversie en eindversie  van het paper (via ELS-online) worden ook specifieke correctheidsproblemen op het gebied van het Engels aangepakt.

MA Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA)
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) is erop gericht om studenten vertrouwd te maken met de kenmerken van coherent, helder en taalkundig correct academisch Engels. Studenten oefenen met deze kenmerken via schrijf- en herschrijfopdrachten en intensieve individuele feedback op een tekst in eerste versie (met behulp van ELS-online). De uiteindelijke beoordeling van de kwaliteit van het academisch Engels vindt plaats aan de hand van een stageverslag dat de studenten later in het jaar inleveren.

MA Mathematics
Binnen het kader van het vak Introduction to the Master Mathematics volgen studenten een module schrijfvaardigheid Engels (1.5 ec), gericht op het schrijven over wiskundige kwesties voor een breder publiek. Docenten van het ALP beoordelen het afsluitende paper op de kwaliteit van het Engels, met name waar het gaat om samenhang, correctheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid.

Research MA Neurosciences
Het vak Writing a research proposal (3 ec) is toegespitst op aspecten van coherente, overtuigende en compact geschreven academische teksten. Studenten krijgen ruim de gelegenheid hun vaardigheid in het zelf toepassen van deze aspecten te verbeteren, met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback op een tussenversie van het research proposal (via ELS-online). De aandacht voor taalkundige accuraatheid in het Engels (lexicale en grammaticale kenmerken, interpunctie) wordt afgestemd op de individuele behoeften van de studenten. De uiteindelijke toetsing gebeurt aan de hand van een research proposal van 1000 woorden. 

Jump Start (International Office)
In het  kader van het ‘Jumpstart’programma voor internationale masterstudenten verzorgt het ALP een reeks van drie workshops op het gebied van (academische) schrijfvaardigheid Engels. Hiermee kunnen de net gearriveerde masterstudenten inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van hun eigen schrijfvaardigheid, en met behulp van gerichte feedback (via ELS-online) aan de slag gaan met hun uitdagingen op dit gebied. Docenten van het ALP zijn ook betrokken bij het maandelijkse Language Café van het  International Office. In een  informele setting helpen ze daar de studenten met het ontwikkelen van hun Engelse conversatieskills.

PREMASTERS

Premaster Politicologie, Culturele antropologie en COM (FSW)
Studenten volgen in het kader van hun premasterprogramma een serie hoorcolleges over de kenmerken van het academisch register van het Engels. Deze hoorcolleges maken deel uit van een groter programma (werkcolleges) dat wordt verzorgd door docenten van de opleidingen.

PHD-KANDIDATEN

Schrijfweek (FSW)
Voor PhD-kandidaten uit de Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert het ALP een Schrijfweek, waarin de participanten kunnen reflecteren op de manier waarop ze het schrijfproces aanpakken, kunnen werken aan goede schrijfstrategieën en kennis kunnen maken met de hulpmiddelen die er zijn om schrijfblokkades te doorbreken. Daarnaast is er aandacht voor specifieke aspecten van het academische Engels, en voor de kunst van het redigeren van een zelf geschreven tekst. De Schrijfweek is  gevarieerd opgezet met workshops, tutorials, individuele feedback en ondersteuning van mede-PhD’s. In combinatie met de ononderbroken aandacht voor het eigen schrijfproces en voor de eigen teksten schept de Schrijfweek zo de mogelijkheid om op alle terreinen van (academische) schrijfvaardigheid Engels forse vooruitgang te boeken.  

Als er plaats is, kunnen ook PhD-kandidaten van andere faculteiten aan de Schrijfweek deelnemen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Voor VU-medewerkers: neem contact met ons op voor informatie over het ALP-aanbod of over taalbeleidskwesties binnen de opleiding of faculteit.

Dr. Gea Dreschler, wetenschappelijk directeur ALP

Dr. Nel de Jong, coördinator ALP Nederlands (NT1, NT2)

Voor studenten: neem voor vragen over een cursus, workshop of coaching contact op met de ALP cursusadministratie.