Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Binnen de christelijke traditie overstijgend denken en handelen

Postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en kerkleider

Binnen de Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider worden vier domeinen onderscheiden:

Theology of Migration
In het domein Theology and Migration komen de begrippen 'tweezijdige transformatie' en 'dubbele contextualiteit' aan de orde. In het proces van tweezijdige transformatie gaat het om de invloed van het christendom op een cultuur en andersom. Met het begrip ‘dubbele contextualiteit’ wordt bedoeld dat de migrantenkerken in het nieuwe land nieuwe betekenis moeten geven aan hun eigen etnische identiteit en tegelijkertijd dat ook moeten doen voor hun christelijke identiteit.

Mission and Society
Het is belangrijk dat de student zowel de Nederlandse samenleving als die van het land van herkomst begrijpt. In het bijzonder begrip van de effecten die bij het samengaan kunnen optreden.

Pastoral Care in Context
De student moet inzicht hebben in hoe mensen waarnemen, denken, voelen en handelen, bij zichzelf en bij anderen. Migratie is een van de meest stressvolle gebeurtenissen die een mens kan meemaken. De student moet daarom om kunnen gaan met de complicerende factoren die meespelen in het interpersoonlijk, intersociale en culturele contact.

Praktisch ambtshandelen
Praktijkkennis is essentieel, niet alleen met oog op het toepassen van de theorieën over praktisch ambtshandelen (zoals preekkunde), maar ook in het belang van het leren van academische zelfreflectie over het eigen functioneren in het ambt. Na een oriëntatie op de beroepenvelden loopt de student stage in een kerk of (zorg) instantie. Hierbij wordt de student getraind in het geven van preken, counseling, en het leiden van kleine discipelschap groepen. De stage wordt afgesloten met een paper. De stage kan ook in het buitenland gevolgd worden.

In elk vak wordt een integratie tot stand gebracht van de 4 domeinen. De voertaal in de opleiding is Engels en Nederlands. Het onderwijs gaat via colleges op de vrijdagen en via e-learning.

Curriculum Migrantenpastor en kerkleider: Jaarschema

 • Periode 1

  1.a Kerkgeschiedenis, (theologische ontwikkelingen en de tijdsgeest) en missionaire kerkstichting voor migranten pastors (6)

  1.b Migrant Theology

 • Periode 2

  2.a De Heilige Geest en Ministry (3)
  2.b Interculturele Communicatie: Leiderschap en Conflict Management in Migranten kerken (3)
  2.c Evangelisatie en Missie in een Postmoderne samenleving (3)
  2.d Stage/practicum (3)

 • Periode 3

  3.a De gestalten van Christus in verschillende contexten

  3.b Stage/practicum (3)

 • Periode 4

  4.a Huwelijk en familie in de Nederlandse context vanuit een multicultureel perspectief. Interculturele aspecten in intermenselijke verhoudingen (6)
  4.b Stage/Practicum (3)

 • Periode 5

  5.a Praktische Theologie met focus op pastoraat (3)
  5.b Multiculturele Pastorale zorg (6)
  5.c Stage/practicum (3)

 • Periode 6

  6.a Global Christianity (6)
  6.b Eind-opdracht (3)

 • Eindopdracht

  De studenten krijgen een eindopdracht waarin zij als groep een activiteit moeten organiseren.Hierbij wordt gekeken naar drie doelstellingen:

  • Kennis: de student geeft blijk kennis te bezitten over de diverse theorieën van de theologie van de migratie.
  • Vaardigheid: de student is in staat om die kennis naar de praktijk te vertalen.
  • Gedrag: de student reflecteert in zijn gedrag het christelijke principe van dienstbaarheid.
 • Stage

  De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats waar de beoogde stagedoelen van de Postacademische Ambtsopleiding tot Migrantenpastor en -kerkleider behaald kunnen worden.
  De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats, en door de student wordt ondertekend. In dit document staan de stagedoelen van de opleiding en persoonlijke stagedoelen vermeld.

Wil je meer weten?

Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat:

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met de director van de Postacademische Ambtsopleiding:

Dr. Samuel Lee
s.lee@vu.nl