Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Alle relevante onderwijsrechtelijke wet- en regelgeving

Verspreid over drie maanden volgt u acht colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Een overzicht met alle docenten vindt u onderaan deze webpagina.

Programma
Bekijk de planning 2024 voor een overzicht van de bijeenkomsten, data en docenten. Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bekijk een uitgebreidere beschrijving van alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht onderaan deze pagina.

Didactische werkvorm
De leergang bestaat uit acht colleges van elk 2,5 uur en één afrondende presentatiebijeenkomst van 7 uur. De colleges worden zo ingepland dat steeds twee colleges op één dag plaatsvinden, vanaf 11.00 uur het eerste college en vanaf 14.30 uur het tweede college van die dag. 

Tijdens deze leergang krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt. U bereikt dit leereffect door het volgen van colleges, het lezen van de verrijkingsstof en het schrijven van een paper over een onderwijsrechtelijk vraagstuk dat uw interesse heeft en/of relevant is voor uw werkkring. Tijdens de leergang wisselt u met de andere deelnemers actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. 

De leergang is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers. 

Bij aanmelding voor deelname vult u een intakeformulier in. Daarop geeft u onder meer aan waar uw specifieke belangstelling naar uitgaat (leervraag) en over welk onderwerp u verwacht uw paper te schrijven. De docenten van de leergang gebruiken uw input bij de opzet van de colleges en verrijkingsstof. Bij elk college wordt ingegaan op de voortgang van de paper. 

Colleges 
Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. U rondt uw voorbereiding voor elk college af door het beantwoorden van enkele pre-college-vragen. In de colleges wordt op deze vragen en antwoorden voortgebouwd. In de colleges worden afwisselende vormen van kennisoverdracht gehanteerd:  instructie, opdrachten, casuïstiek en gespreksvoering. 

Verrijkingsstof 
Tussentijds wordt u verdiepingsstof aangereikt door middel van aanvullende literatuur en verwijzingen naar kennisbronnen. De inhoud van de verdiepingsstof wordt afgestemd op de door u gestelde vragen, de thema's van de papers en op de discussie tijdens de colleges.  

Paper 
U schrijft tijdens de leergang aan een korte onderwijsrechtelijk paper (2000 tot 3000 woorden). De paper gaat over een onderwerp dat uw interesse heeft en/of relevant is voor uw werkkring. Tijdens de colleges wordt ook aandacht besteed aan de voortgang van de paper. U ontvangt bij de start van de leergang de specificaties waaraan de paper moet voldoen en een format dat u kunt gebruiken bij het schrijven er van. De paper mag door maximaal twee deelnemers gezamenlijk worden gemaakt. Overleg hierover met de cursusleiding.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. dr. Renée van Schoonhoven

Hoofddocent: prof. dr. Renée van Schoonhoven

Hoogleraar onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Renée van Schoonhoven is ruim 20 jaar werkzaam in beleids- en onderzoeksfuncties in het onderwijsveld en gespecialiseerd in vraagstukken van regelgeving, bestuur en beheer van het (beroeps)onderwijs.

Renee van Schoonhoven

Mr. Jorn de Bruin (docent)

Mr. Jorn de Bruin (docent)

Advocaat arbeids- en pensioenrecht bij AKD.

Mr. Kees Jansen (docent)

Mr. Kees Jansen (docent)

Jurist onderwijsrecht bij Verus.

Kees Jansen

Mr. dr. Martijn Nolen (docent)

Mr. dr. Martijn Nolen (docent)

Hoofd Juridische Zaken aan Tilburg University.

Mr. dr. Joke Sperling (docent)

Mr. dr. Joke Sperling (docent)

Lid van de Landelijke geschillencommissie WMS. Joke Sperling is zelfstandig adviseur en publiceert in die hoedanigheid over (verbetering van) de rechtspositie van ouders en leerlingen en over medezeggenschap

Joke Sperling

Programma

 • Bijeenkomst 1 - Onderwijs en grondrechten & Kwaliteit en extern toezicht

  College 1 - Onderwijs en grondrechten: aan de orde komen de constitutionele hoofdlijnen van ons onderwijsbestel, waarvan artikel 23 van de Grondwet en het EVRM belangrijke pijlers zijn. Kennis van deze pijlers is nodig om recente discussies over de vrijheid van en het recht op onderwijs te kunnen duiden.

  College 2 - Kwaliteit en extern toezicht: ingegaan wordt op een belangrijk aspect van de verhouding tussen overheid en scholen te weten het toezicht op de kwaliteit. Wat zijn de uitgangspunten waarop dit is gebaseerd? Ook de actualiteit komt aan de orde, waaronder de voornemens om het bestuursrechtelijk interventie-instrumentarium van de minister uit te breiden.

 • Bijeenkomst 2 - Governance & Bestuurlijke samenwerking

  College 3 - Governance: welke bestuursvormen zijn er, wat zijn op dit vlak de regels en aandachtspunten? Welke verantwoordingsplichten zijn er? Hoe zit het met medezeggenschap en klachtrecht, ook in het mbo?

  College 4 - Bestuurlijke samenwerking: schoolbesturen werken steeds meer samen, onder meer voor passend onderwijs en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Welke vormen zijn verplicht, welke vrijwillig? Wat zijn aandachtspunten bij die samenwerking? 

 • Bijeenkomst 3 - De rechtspositie van studenten in het mbo & De rechtspositie van ouders en leerlingen

  College 5 - Rechtspositie van studenten: het mbo kent bijzondere regels als het gaat om aanmelding en toelating. Ook de rechtsbescherming van mbo-studenten zit anders in elkaar dan in het primair en voortgezet onderwijs. Vooral op dit vlak wijzigt er veel.

  College 6 - Ouders, leerlingen en de leer- en kwalificatieplicht: aanvullend wordt uitgebreid ingegaan op de rechtspositie van ouders en leerlingen, met bijzondere aandacht voor de Leerplichtwet 1969.

 • Bijeenkomst 4 - De rechtspositie van het onderwijspersoneel & De leraar als professionals

  College 7 - De rechtspositie van de leraar en zijn positie als professional: hoe is de rechtspositie van leraren en docenten in het po, vo en mbo geregeld en wat zijn daarbij recente aandachtspunten? Hoe krijgt de leraar als onderwijsprofessional in de wet- en regelgeving vorm (professioneel statuut) en wat betekent dat kader voor het functioneren in de onderwijspraktijk? Ook op deze thematiek wordt tijdens de leergang ingegaan.

 • Bijeenkomst 5 - Examen: paperpresentatie (plenair)

  De leergang wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waarbij u de hoofdlijn van uw paper presenteert aan uw medecursisten en de docenten. Eveneens discussieert u met elkaar de onderwijsrechtelijke actualiteit. Tijdens deze bijeenkomst vindt tevens de diploma-uitreiking plaats.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto